ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၅)

February 4, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၅)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၆

● CPB မွဖြင့္လွစ္ေသာ KIA သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
၁၉၇၆ KIA ႏွင့္ CPB သေဘာတူညီခ်က္အရ ၁၉၇၇ တြင္ CPB အေျခခံေဒသမ်ားအတြင္း KIA တို႔အတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာ နိုင္ငံေရးစစ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခုေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ပထမေက်ာင္းအား သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းဟုေခၚသည္။ မုန္လုံေခၚေဟမုန္လုံရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ မုန္လုံရြာသည္ ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းႏွင့္မုန္းကိုးၾကားတြင္ရွိသည္။ မုန္လုံ ေတာင္ေခၚ လြယ္ဂ်ံဳဘြမ္၏ေျမာက္ဖက္ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ဆင္ေျခေလ်ာတြင္ရွိသည္။ CPB အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အတြင္း၌ ရွိသည္။ အဆိုပါမုန္လုံေတာင္သည္ အျမင့္ေပ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးဟု ဆိုသည္။ မုန္လုံရြာသည္လည္း ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားၾကံဳခ့ဲရသည့္ရြာဟု ဆိုရမည္။

ထိုေက်ာင္္းအား သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္း ေက်ာင္းဟုေခၚျခင္းမွာ ထိုေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ KIA အရာရွိအဆင့္အတန္းကိုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားမွာ KIA တပ္ဖက္မွဆိုလ်င္ တပ္ရင္း မွဴး တပ္မဟာမွဴးႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္အားသတ္မွတ္ထားျပီး အရပ္ဖက္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဆိုလ်င္ ခရိုင္ တိုင္း ဗဟိုအဆင့္ဟူ၍ အထက္အဆင့္ ၃ ဆင့္တက္ေရာက္ရန္ တက္ေရာက္ရန္သတ္မွတ္ထား၍ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ႏွင့္ KIA အားသင္တန္းပို႔ခ်ရန္ CPB ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္သူ ဗိုလ္သန္းေရႊမွတာဝန္ယူပါသည္။ ဗိုလ္သန္းေရြသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းဆရာအျဖစ္တာဝန္ယူဘူးသက့ဲ့သုိ႔ CPB အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ နိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲသူျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသတြင္ ဗိုလ္ ေနာ္ဆိုင္းက သူႏွင့္တြဲ၍ တပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္မွစ၍ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳ ျပည့္ဝ သူဟုဆိုနိုင္ျပီး အရည္အခ်င္းရွိသူျဖစ္သည္။

အဆိုပါ KIA အတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာ သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းအား ၁၉၇၇ ဇႏၷဝါရီတြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းပထမပတ္တြင္ ထိုစဥ္ KIO အတြင္းေရးမွဴး လေယာ္ေဇာင္းဟရာ (လက္ရွိ KIO ဥကၠဌ) ဦးစီးျပီး ၁၅ ေယာက္တက္ေရာက္သည္။ တိုင္းမွဴးအဆင့္မွ ဆင္ဝါးေနာ္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ဗိုလ္ႀကီး လခန္ပန္းေအာင္ (ကြယ္လြန္) ဗိုလ္ ႀကီး အင္ဘန္္လ (ယခု ဒုဥကၠဌ) တို႔ ပါဝင္သည္။

သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းကာလကို ၆ လသတ္မွတ္ထားသည္။ ၅ လကို မုန္လုံ၌ သင္တန္းပို႔ခ် အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး တရုတ္ျပည္တြင္း လွည့္လည္ေလ့လာၾကည့္႐ႈေရးအစီအစဥ္ တစ္လပါဝင္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးသေဘာ တရားမ်ား ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားမွာ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ KIA တို႔ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္လွေခ်။ သုိ႔ေသာ္ သင္တန္းပို႔ခ်သူ ဗိုလ္ သန္းေရႊ၏ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ အတန္သင့္ရခ့ဲသည္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္း ခုံမႈမ်ားႏွင့္ စည္ကားသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

KIA အရာရွိမ်ားသည္ စစ္ေသနဂၤၤဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ျပႆနာမ်ား CPB ၏တိုက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစသည့္ စစ္ေရး ဖက္ဆိုင္ရာတြင္ ပို၍စိတ္ဝင္စားခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ သေဘာတရားေရးသင္တန္းမ်ားအျပီးတြင္ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲတခု တိုက္ျပသည့္ အစီအစဥ္တခုပါထည့္သြင္းခ့ဲေသးသည္။ တိုက္ပြဲမွာ ေရႊက်င္ဝမ္ေခၚ စီစီဝမ္တာပန္ေတာင္ေၾကာေပၚမွ အစိုးရ တပ္စခန္းတခုအားတိုက္ခိုက္၍ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတခုတိုက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ KIA အရာရွိမ်ားအား စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာနရွိ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ေခၚသြားျပီး တပ္ျဖန္႔ခြဲမႈ လက္နက္ႀကီးေနရာခ်မႈ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ေျခလ်င္ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကကို လက္ေတြ႕ စစ္ေျမျပင္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳရေစခ့ဲသည္။ ၁၉၇၇ ေမလတြင္ျဖစ္သည္။

ထိုတိုက္ပြဲသည္ KIA အရာရွိမ်ားအား အေတြ႕ အၾကံဳ တခုရေစခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ပြဲေတာ့မရခ့ဲေပ။ ထိုစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ တက္ထိုးသည့္ CPB ကြတ္ခိုင္ခရိုင္တပ္မွ တပ္ခြဲနိုင္ငံေရးမွဴး အင္ခြန္ေနာ္က်ဆုံးသည္။ တပ္ခြဲမွဴး မုန္ဆာလတို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရသည္။ CPB ၏ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႕ တန္ျပန္ျပန္လည္အပစ္ခံရသည္။ KIA တို႔ေတာ့ ေကာင္းစြာအေတြ႕ အၾကံဳရ သြားသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထိုတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခ့ဲ့သည့္ တပ္ခြဲမွဴးမုန္ဆာလမွာ ၁၉၉၅ ခန္႔တြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕မွခြဲထြက္ျပီး MDA မုန္းကိုးကာကြယ္ေရးတပ္ ဖြဲ႕ကာ မုန္းကိုး မုန္းယားေဒသမ်ားတြင္ တစင္ေထာင္ရပ္တည္ခ့ဲ သူျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ အစိုးရက ဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရကာ ေမာင္းေတာေထာင္တြင္း၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။

သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း ဒုတိယပတ္အား ၁၉၇၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည္။ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ဦးစီး ၃၈ ဦးခန္႔တက္ေရာက္သည္။ ၎ဒုတိယပတ္၌ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ (ေနာင္KIO ဥကၠဌ တာဝန္ယူျပီးကြယ္လြန္) ႏွင့္ အတူလားမား လရိန္ (ကြယ္လြန္) ေဒါက္တာလဂ်ာ (KIO အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲသူ) ဦးေဇာ္ဆိုင္း (KIC) တို႔ႏွင့္ မရန္ဘရန္ဆိုင္း၏ဇနီး လေယာ္ေဇာင္းဟရာ၏ဇနီးတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ CPB မွ ဗိုလ္သန္းေရႊပင္ဆက္လက္ တာဝန္ ယူသည္။

သုံးဆင္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း တတိယပတ္ကား အနဲငယ္အေျပာင္းအလဲရွိသည္။ CPB တုိ႔ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာေသာ CPB ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပေနျခင္း သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာဝန္ယူသူ ဗိုလ္သန္းေရႊ ပါတီတြင္းအေရးယူခံရျပီး တာဝန္မွခ်ထားခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သုံးဆင့္ေကဒါ သင္တန္းေက်ာင္းကို၁၉၈၀ ခန္႔တြင္ မန္႐ႈိး (မန္ဟီး႐ိုး) ေဒသ ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္းတြင္ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သည္။KIA မွ သင္တန္းသား အရာရွိ ၅၀ ခန္႔တက္ ေရာက္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခြန္ခ်ိဳ (ေနာင္ KIC ကုန္သြယ္ေရး ) ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ဆန္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ တတိယပတ္သင္တန္းအား CPB မွ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္စိန္မွ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ ေနာက္ဆုံးအပတ္စဥ္သည္ ယခင္သင္တန္းႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ အဆင္မေျပခ့ဲေပ။ CPB သင္တန္း ပို႔ခ်ခ်က္မွာလည္း ေျပာင္းသြားျပီး CPB ၁၉၇၉ ဗဟိုေကာ္မတီမွခ်မွတ္သည့္လမ္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ KIA တုိ႔ စိတ္ဝင္စား မႈမရေပ။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာဝန္ယူသူ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္စိန္မွာ စစ္ေရးဘက္တြင္ အားသန္သူမဟုတ္။ ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေျမာက္တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခ့ဲသူမဟုတ္၍ ဗိုလ္သန္းေရႊက့ဲသုိ႔ စစ္ေရးအျမင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ တိုက္ ပြဲၾကီးမ်ားကို ဆက္စပ္ရွင္းျပသူေလာက္ KIA မ်ား စိတ္မဝင္စားခ့ဲၾကေပ။

တတိယပတ္လည္းျဖစ္ ေနာက္ဆုံးပတ္လည္းျဖစ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း၏သင္တန္းကာလမွာလည္း ၄ လခန့္သာၾကာျမင့္ ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ျပည္၌ တိန္႔ေရွာက္ဖင္တက္လာျပီး ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မွာလည္း သိပ္ၾကာျမင့္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

● ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္း
မုန္လုံသုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္အတူ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းမွာ အလြယ္တကူ ေကာက္ကြတ္သင္တန္း  ေက်ာင္းဟုေခၚဟုေခၚသည္။ ထိုသင္တန္းေက်ာင္း တပ္ရင္းအလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ KIA တပ္ရင္းအား သင္တန္းေပး ရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းတက္မည့္တပ္ရင္းအား တပ္ရင္းမွဴး တပ္ခြဲမွဴး တပ္စုမွဴး တပ္စိတ္မွဴး တပ္သားအစရွိသည့္ တပ္ရင္းဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဆင့္အားလုံးပါသည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးသင္တန္းအျပင္ အေျခခံစစ္ ပညာသင္တန္းပါ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါသင္တန္းအား CPB ၏ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ နမ့္ခမ္းခရိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ ထိုစဥ္ CPB နမ့္ခမ္းခရိုင္တြင္ နမ့္ခမ္း မူစယ္ကားလမ္းႏွင့္အျပိဳင္ ေရႊလီျမစ္တဖက္ကမ္းရွိ ရွမ္းရြာ ၂၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာ မန္႐ႈိး (မန္ဟီးရိုး) ေဒသ (ယခု မန္ဟီးရိုးၿမိဳ႕ နယ္ခြဲ) ႏွင့္ နမ့္ခမ္းအနီး မုန္းဝီးေဒသျဖစ္သည္။ မုန္ဝီးေဒသကေတာ့ ေျပာက္က်ားေဒသျဖစ္ျပီး မန္႐ႈိးေဒသကေတာ့ အေျခခံ ေဒသျဖစ္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းကို မန္႐ႈိးႏွင့္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ေကာက္ကြတ္ရြာအနီး၌ ဖြင့္လွစ္သည္။ မန္ရွဳိးေဒသေတာင္ ဖက္စြန္း ကြန္ဟိုင္းေက်းရြာမွျဖတ္ထြက္လွ်င္ (တရုတ္ျပည္ လုံးေတာင္ရြာအနီး) နမ့္ခမ္းတဖက္ကမ္း မန္ဝိန္းကြင္းမွတဆင့္ လဂတ္ေတာ္ကိုက္ထိပ္လမ္းမွ ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ေရာက္သြားျပီျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သစ္ေမွာင္ခိုမ်ား တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္သုံးေနေသာလမ္းျဖစ္သည္။

ဤေနရာကိုစီစဥ္ရျခင္းမွာ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ကခ်င္ျပည္နယ္မွ KIA တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းေျမာက္ရွိ KIA တပ္မဟာ ၄ မွာ CPB တပ္မ်ားႏွင့္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ ထိုေဒသမွတပ္မ်ား ကိုမေစလႊတ္ဘဲ CPB နွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးျခင္းမရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွတပ္မ်ားကိုေစလႊတ္ရန္စီစဥ္၍ ျဖစ္ သည္။ KIO ဥကၠဌ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ CPB ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာကို အထူးဂရုစိုက္ကိုင္တြယ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

အဆိုပါေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းအား CPB အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္း (ကြယ္လြန္) ကတာဝန္ယူ သည္။ ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္းသည္ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္အေရးအခင္းကာလက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္အတူ မႏၲေလးေဆာင္တြင္ အတူေနခ့ဲသူျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ၇ ရက္ ဇူလိုင္အေရးအခင္းအျပီး ပဲခူးရိုးမ CPB ဗဟိုသုိ႔ေရာက္ျပီး သခင္သန္းထြန္းမွ စဝ္ေရႊသုိက္၏ဇနီးျဖစ္သူ မဟာေဒဝိီထံသုိ႔ဆက္သားအျဖစ္ ေစလႊတ္ခ့ဲသည့္ ရွမ္း ရဲေဘာ္ျဖစ္သည္။

ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္းသည္ မုန္လုံေက်ာင္းႏွင့္မတူ။ မုန္လုံတြင္ လူနည္းသျဖင့္ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ဗိုလ္သန္းေရႊအျပင္ လက္ေထာက္တစ္ဦးသာထားရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရိကၡာခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးအတြက္လည္း လူနည္းသျဖင့္ ျပႆနာမၾကီး။ လူအ နည္းငယ္သာလိုသည္။ လုံျခံဳေရးအတြက္သာ ခြဲမွဴးဦးစီးတပ္စု ၂ စုထားရွိသည္။

ေကာက္ေကြ႕သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသျဖင့္ လက္ေထာက္သင္တန္းနည္းျပ ၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ ခန္႔ထားရသည္။ ထုိ႔ျပင္ေဆးအဖြဲ႕လုံျခံဳေရးတပ္စုတစ္စု ရိကၡာအဖြဲ႕တုိ႔ထားရွိရသည္။ တပ္ရင္းတရင္းစာ လူ ၃၅၀ ခန္႔အား သင္တန္းအပတ္စဥ္ တခုစာ ေန႔ ေရာ ညပါ ခ်က္ျပဳတ္ေပးရန္လူ ၃၀ နီးပါးရွိ ရိကၡာအဖြဲ႕လိုအပ္ရာ CPB ၏ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ CPB မွအင္အား ၁၀၀ နီးပါးတာဝန္ယူခ့ဲရသည္။

ထိုစဥ္ CPB မွ သင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခုစလုံးတြင္လာေရာက္တက္သည့္ သင္တန္းသားအားလုံးအတြက္ ယူနီေဖါင္းဝတ္စုံ အျပည့္အစုံ ၂ စုံစီေက်ာပိုးအိတ္ ေစာင္ ျခင္ေထာင္ မိုးကာမွအစ အျပည့္အစုံထုတ္ေပးသည္။ ေနထိုင္ရန္အေဆာင္မ်ား သင္ တန္းကာလအတြင္း စာေရးေသာက္ေရးရိကၡာ အျပည့္အစုံခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြးေရးမွအစ တာဝန္ယူသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္တန္းတက္စဥ္ကာလ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအားလုံးအားလည္း တာဝန္ယူရပါသည္။

ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းအပတ္စဥ္တခုလ်င္ ၃ လၾကာျမင့္သည္။ ၁၉၇၇ ဇႏၷဝါရိီမွ မတ္လကုန္ထိ ပထမပတ္ ၁၉၇၇ ဇြန္လမွၾသဂုတ္လကုန္္ထိ ဒုတိယပတ္ ၁၉၇၈ တြင္ တတိယပတ္ ၁၉၇၉ တြင္ စတုတၳပတ္တုိ႔ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ေရွ႕ဆုံးသုံး ပတ္တြင္ သင္တန္းသား ၃၅၀ ေက်ာ္စီတက္ခ့ဲျပီးေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ သင္တန္းသား ၂၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ရာ သင္တန္း ၄ ပတ္အတြင္း KIA စစ္သည္၁၃၀၀ ေက်ာ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္း ပထမပတ္ႏွင္ဒုတိယပတ္ သင္တန္းတက္သည့္တပ္ရင္းအား ႏွစ္ပတ္ဆက္ ဦး ေဆာင္လာသည့္တပ္မွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ သူသည္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ KIA အရာရွိ မဟုတ္ေခ်။ KIA ဗဟ္ိုမွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ KIA တပ္အတြင္းတြင္၌ ခြဲမွဴးအဆင့္အား ဗို္လ္ တပ္ရင္းမွဴး အဆင့္အား ဗိုလ္ၾကီး တပ္မဟာမွဴးအဆင့္မွ ဗိုလ္မွဴးဟု သတ္မွတ္ထားေသးသည္။ ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္အား ဦးစီးေစ လႊတ္ျခင္းသည္ CPB ႏွင့္ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သူလည္းကြယ္လြန္ျပီ ဟုဆိုသည္။ အမွန္ တကယ္လည္း ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္သည္ အလြန္ဆက္ဆံဆရးေျပျပစ္သူျဖစ္သည္။ ေကာက္ကြတ္သင္တန္း ေက်ာင္း ဒုတိယပတ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးဘရန္ေတာင္ႏွင့္အတူ တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီးအျဖစ္လိုက္ပါလာသူမွာ ဗိုလ္ေဂ်ဆန္လီျဖစ္သည္။ သူက ထိုစဥ္ KIA ရင္း ၁ တြင္ တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သည္။ ေနာင္ KIA ဗဟိုတပ္မ်ား၏ဗ်ဴဟာမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူခ့ဲျပီးေနာက္ ကြယ္လြန္ သြားျပီဟုဆိုသည္။ ထိုေကာက္ကြတ္ေက်ာင္း ဒုတိယပတ္တြင္ တပ္ခဲြတစ္ခု၌ တပ္ၾကပ္အျဖစ္ပါလာသူတစ္ဦးလည္းရွိ ေသးသည္။ သူကေတာ့ ရန္ကုန္စီးပြါးေရးတကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရထားျပီး KIA သုိ႔ဝင္ေရာက္လာသည္မွာ မၾကာေသးသူျဖစ္ သည္။ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ KIA သုိ႔ဝင္ေရာက္သူမ်ားတြင္ပါဝင္သည္။ သူအမည္ကို ဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္ဟုေခၚျပီး ထိုတပ္ၾကပ္ ကေလးသည္ ယခုေတာ့ KIA တခုလုံးကိုဦးစီးေနသည့္ စစ္ဦးစီခ်ဳပ္ႏွင့္ KIC ၏ ဒုဥကၠဌ ၁ တာဝန္ယူထားသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေပသည္။

ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္း စတုတၳပတ္၌ သင္တန္းတက္မည့္တပ္ရင္းကို ဦးစီးလာသူမွာ ဗိုလ္ကြန္လီျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမစ္ၾကီး နားတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး CPB ႏွင့္ KIA တိုက္ခိုက္စဥ္ကာလက KIA တပ္မဟာ ၄ တြင္ရွိေနျပီး တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴး လေထာ္ေဇာ္ဒန္က်ဆုံးသည့္တိုက္ပြဲတြင္ အနီးကပ္ပါဝင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ျပန္ေပါင္းထုပ္သည့္ ဇတ္တြင္ လည္း ဇတ္ေကာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ပါဝင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေကာက္ကြတ္ ေက်ာင္းစတုတၳပတ္ သင္တန္းတပ္ရင္း၏ ထူးျခား ခ်က္တခုမွာ KIA အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္႐ူထဦးစီးေသာ အင္အား ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတပ္ ခြဲတစ္ခြဲပါဝင္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ စတုတၳပတ္တြင္ ဘြဲ႔ရကခ်င္လူငယ္တစ္ဦးပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူ႔အမည္မွာ လဇိန္ေဂ်းေနာင္ျဖစ္သည္။ ထို စဥ္က KIA တြင္းေရာက္သည္မွာ ၾကာပုံမရေသး။ ဒုတပ္ၾကပ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ ဥကၠဌ မရန္ဘရန္ဆိုင္း၏ PA ျဖစ္လာ
ျပီး ၂၀၁၂ ႏွစ္ ေရႊလီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ျဖင့္ေတြ႕လိုက္ရသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

photo credit Mungdungla Wawhkyung

 

အပုိင္း (၁)

အပုိင္း (၂)

အပုိင္း (၃) 

အပုိင္း (၄)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)