အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ ဘႀကီးမိုး

February 4, 2016

Photo – Myanmar NOW

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ ဘႀကီးမိုး
ဘႀကီးမိုး ၊ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ (မိုးမခ) ေဖေဖၚဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၆

ဘႀကီးမိုး သည္ေဆာင္းပါးေရးေနရတဲ့ ရက္က ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ပါ။ နက္ျဖန္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵမဲေတြနဲ႔ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္သစ္ကို စတင္ဖြင့္မယ့္ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥကၠ႒ေတြ အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေအးသာေအာင္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တစ္ဦး၊ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တဦး၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ တဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရိွရလို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈလိုက္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါဝင္ၿပီး လူမ်ိဳးစုေတြက အမ်ားစု ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဒါကိုၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္မွာ အားလံုးပါဝင္လာမွာ ေသခ်ာၿပီး သိနားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိ္ု မည္သည့္ပါတီမွ မဟုတ္တဲ့ အျပင္လူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမယ့္ အေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။

အစိုးရသစ္တဖြဲ႕လံုးကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သစ္မ်ား အစည္းအေဝးကို တင္သြင္းၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္မွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ ပါမွပါေလမလားလို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား ပါဝင္မွ ပါဝင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္ဟာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားပါဝင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးသစ္ဟာ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့သူမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ႏွင့္ျပည္ထဲေရးဌာနတို႔ စုေပါင္းဖြဲ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္မ်းဟာ ေတာင္ပံုရာပံု ျမင့္မားလွပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုးက တရားဥပေဒစိုးမိုးကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ လာဘ္လာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ၾကဖို႔ကပထမအေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ သယံဇာတမ်ား ကိုစနစ္တက်နဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရိွေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲသည္လို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ၿပီး ပါဝင္လာၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္လက္ထက္တုန္းကလို လက္သင့္ရာ ေပးကမ္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ဥပေဒနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရရိွေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္း ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ သယံဇာတမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္မ်ား ျဖစ္ေစရန္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္သိမ္းယာသိမ္း ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့သီးႏွံမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးျမင့္ (Value added ) ပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အာဆီယံ ဘံုေစ်းကြက္မွာ တိုးဝင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္မ်ားက အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးသားျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးမိုးကေတာ့ ဆရာၿငိမ္းရဲ႕ သီခ်င္းထဲကလို

` ျဖစ္ဟဲ့ဆို ျဖစ္ရမယ္ကြဲ႕x ေခတ္သစ္လူသား အားမာန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနx လို႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္။

သည္တခါ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူရဲ႕အားနဲ႔ တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူရဲ႕အား အျပည့္အဝရရိွၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူရဲ႕အားနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီစံုရဲ႕အား၊ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕အားနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘာမွ မျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စရာ မရိွပါဘူး။

ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းနဲ႔ မတ္လအတြင္း ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အားလံုးပါဝင္လာမယ့္ အစိုးရသစ္အတြက္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါေၾကာင္း….။

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘႀကီးမိုးပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္မိုးသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္