ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၈)

March 1, 2016

 ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၈)
(မုိးမခ) မတ္ ၁၊ ၂၀၁၆

● TNLA ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား
NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲအၿပီးေနာက္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္တုိ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၾက သည္။ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ၌ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွ ဒီဇင္ဘာလဆန္းထိ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ KIA တပ္မဟာရွိရာ မိုးညႇင္းတဝိုက္တြင္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားသုံး၍ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခ့ဲသည္။

TNLA လႈပ္ရွားရာေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္မွာ ဝမ္ဟိုင္းကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္သည္မဆိုသာေသာ္လည္း အကန္႔ အသတ္ ႏွင့္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ တပ္မ ၇၇/၈၈/၉၉ မွတပ္မ်ားသုံး၍ ေတာက္ေလ်ာက္လိုလိုနယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားဝင္ ေရာက္ကာ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားမျပတ္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။ သတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ၇ ရက္အတြင္းျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ TNLA တုိ႔ နမ့္ဆန္ မန္တုန္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲ ၁၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲ သည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတိုက္ပြဲ ၂၂ ႀကိမ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တိုက္ပြဲအႀကိမ္ ၃၀ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲတစ္ပြဲခ်င္းအက်အဆံုးမမ်ားေသာ္လည္း တစ္ပြဲလ်င္ တေယာက္က် ႏွစ္ေယာက္က်ႏွင့္ အမွည့္ေခြၽ ေခြၽေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ TNLAလႈပ္ရွားရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မဲ မိုးမိတ္မန္တုန္ မိုးကုတ္ နမ့္ဆန္ သီေပါ နမၼတူ လားရႈိး သိႏီၷ ကြတ္ခိုင္ နမ့္ခမ္း မူစယ္ စေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေနရာအႏွံ႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တိုက္ပြဲမ်ားကား ျပင္းထန္ပုံရသည္။ သတင္းမ်ားအရ ျမန္ မာစစ္ဖက္မွ ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးခ့ဲရသည့္ တိုက္ပြဲ ၆ ႀကိမ္ရွိခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ေနေသာ ေဒသတြင္းသုိ႔ RCSS ေတာင္ပိုင္းတပ္ဖြဳ့ဲမ်ား ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လာရာ ထိုေဒသ၌ ႐ႈတ္ေထြးမႈ ပိုမိုလာေပေတာ့သည္။

● SSPP/SSA ႏွင့္ RCSS/SSA
၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္တြင္ နမ့္ဆန္ႏွင့္ သီေပါအစပ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေခ်ာင္းတဝိုက္တြင္ RCSS ေတာင္ပိုင္းတပ္မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုဆိုသည္။ RCSS/SSA သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္တြင္ အေျချပဳ သည့္ ရြက္ဆစ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ SSPP/SSA လႈပ္ရွားသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွစ၍ SSPP ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္တဝိုက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ မိုးမိတ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ SSPP/SSA တပ္အမ်ားစုကို ဝမ္ဟိုင္းေဒသကို ေထာက္ကူျပဳရန္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ထိုေန ရာမွ RCSS တပ္မ်ားထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသုိ႔ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္လာသည္ကို RCSS အေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ SSPP ကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိ ဟု SSPP ႏွင့္နီးစပ္ေသာအဝန္းအဝိုင္းက ဆိုပါသည္။

RCSS အေနႏွွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးမွီ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ တိုက္ပြဲအခ်ိဳ့ျဖစ္ပြားျခင္းရွိသက့ဲသုိ႔ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထိုင္းနယ္ စပ္ မုန္းထားေဒတြင္အေျချပဳရန္ ျမန္မာစစ္ဖက္က အဆိုျပဳသည္ကိုထိုေဒသသည္ RCSS တပ္ဖြဲ႕အတြက္ က်ဥ္းလြန္းသည္ဟု ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္မ်ားကိုလည္း ၾကားခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ NCA လပ္မွတ္ထိုးမႈႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၎တုိ႔မူရင္းလႈပ္ရွားရာေဒသႏွင့္ေဝးကြာသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ TNLA လႈပ္ရွားရာေဒသ သုိ႔ဝင္လာျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

လက္ရွိ စဝ္ရြက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္သည့္ RCSS သည္ မူလက SURA မိုးဟိန္းအဖြဲ႕မွျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ခြန္ဆာဦးစီးသည့္ MTA ႏွင့္ပူးေပါင္းထားရာမွ ၁၉၉၆ ဇႏၷဝါရီလ ခြန္ဆာႏွင့္ MTA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလက္နက္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္မသြားဘဲ စဝ္ရြက္ဆစ္ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕သည့္ SURA အမည္ျဖင့္ျပန္လည္ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညီညြတ္ေရး ရွမ္းတပ္မေတာ္တခုတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ SSPP/SSA SURA ႏွင့္ SSNA (ခြန္ဆာမွခြဲထြက္သည့္ ဗိုလ္ကမ္းရြဲအဖြဲ႕) စသည့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႕ ေပါင္းစည္းရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲၾကသည္။ ထိုသုိ႔ ေပါင္းစည္းေရး မေအာင္ျမင္သည့္ေနာက္ စဝ္ရြက္ဆစ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္တိုင္းလ်န္တြင္ အေျချပဳခ့ဲသည္။ တပ္ကို SSA အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းနာမည္ကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးေကာင္စီ RCSS အျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခ့ဲသည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္စြန္းစြန္း၌ တာခ်ီလိတ္ေအာက္ဖက္ လြယ္လန္းေဒသရွိ အစိုးရ တပ္စခန္း ၇ ခုအား RCSS စဝ္ရြက္ဆစ္တပ္မ်ားက ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစဥ္ အစိုးရႏွင့္ နယ္ေျမနားလည္မႈ ယူထားေသာ UWSA ဝ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ RCSS တပ္မ်ား စခန္းမ်ားကိုျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ကာ ပို၍ ေတာင္ပိုင္းက်ေသာ လြယ္တိုင္းလ်ံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္ခ့ဲရသည္။

SSNA ကေတာ့အဖြဲ႕ပ်က္ၿပီး က်န္အခ်ဳိ႕မွာRCSS ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခ့ဲသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္ရွိ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေရး ညီညြတ္ေရးကိုေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနသည္ စဝ္ေဆထင္ႏွင့္ ခြန္ထြန္းဦးတုိ႔ ႏွစ္ရာႏွင့္ခ်ီ ေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခ့ဲၿပီးေနာက္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ေပါင္းစည္းေရးမွာ ရပ္တန္႔သြားခ့ဲသည္။

ေျမာက္ပိုင္းရွိ SSPP/ SSA မွလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏သေဘာထားအတိုင္း SSPP ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ လြယ္ေမာင္းႏွင့္ ကိုင္ဖတုိ႔က စိန္ေက်ာ့ ပသစ ကာလိ ပသစ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲၾကရာ ပသစ ဖြဲ႕ေရးလက္မခံသည့္ စဝ္ပန္ဖ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕က ဝမ္ဟိုင္းတြင္အေျချပဳ၍ SSPP/SSA ဆက္လက္ရပ္တည္ၿပီးျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုငမး ဝမ္ဟိုင္းအေျခစိုက္ SSPP/SSA ဟူ၍ ဆက္လက္ရွင္သန္ခ့ဲသည္။

SSPP သည္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းအစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ရပ္လက္မွတ္ biletral ထိုးထားေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

နာယက စဝ္ေဆထင္ စဝ္ေနာင္မိန္လုံဥကၠဌ စဝ္ပန္ဖဒုဥကၠဌ စဝ္ေခးတိုင္းအတြင္းေရးမွဴး စဝ္ခြန္ဆိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စဝ္ခင္မင္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဝမ္ဟိုင္း၌ တပ္မဟာ ၃၆ / ၇၂ / ၇၄ တုိ႔ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မိုးမိတ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေက်ာက္မဲ သီေပါဂြင္၌ တပ္မဟာ ၆၁၂ လားရႈိး သိႏီၷဂြင္တြင္ တပ္မဟာ ၁၅၃ သီေပါ မိုင္းရယ္ နမ့္လန္ဂြင္တြင္တပ္မဟာ ၁ တုိ႔ျဖန့္ခြဲလႈပ္ရွားသည္ဟုသိရသည္။ထုိ႔ျပင္ အျခား တပ္မဟာ အခ်ဳိ႕လဲရွိေသးၿပီး ဝမ္ဟိုင္းအေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ ျဖန့္ခြဲလႈပ္ရွားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ SSPP/SSA ၏အင္အားမွာ ၅၀၀၀ အထက္ရွိနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ဆၾကပါသည္။

RCSS/SSA ၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းရွိသည္ဟုသိရသည္။

ဥကၠဌ စဝ္ရြက္ဆစ္၊ ဒုဥကၠဌ ၁ စဝ္စိုင္းရီ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စဝ္ေခငင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္ ဒုဥကၠဌ ၁ ေနရာ အေျပာင္းလဲ ရွိနိုင္ပါသည္။) RCSS အင္အားမွာ ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိနိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ဤသုိ႔ ၂ ဖြဲ႕ကြဲေနေသာ SSA ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းအား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၾကိဳးစားခ့ဲၾက သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ SSPP ၏တပ္ေပါင္းစုေရးရာဌာနမွဴးစဝ္ စိုင္းထူးက အေရးပါေသာေနရာတြင္ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ စဝ္စိုင္းထူးသည္ SSPP တြင္ ဝါစဥ္အရ တတိယအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး RCSS မွစဝ္ရြက္ဆစ္၏ ေလးစားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ SSA ၂ ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းေရးကား ယေန႔တိုင္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ေပါင္းစည္းေရးကို လိုလားသူမ်ားရွိသက့ဲသုိ႔ ေပါင္းစည္းေရးကို မလိုလားသူမ်ား ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားေနသူမ်ား ရွိေနဟန္တူသည္။

အဆိုပါ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၂ ခုတြင္ RCSS /SSA သည္ မူလက ခြန္ဆာႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ဘိန္းကုန္သြယ္မႈတုိ႔ျဖင့္ နာမည္ပ်က္ရွိသည္ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလ၌မူ UBO မွ ဟန္ေညာင္ေဝႏွင့္ ပူးေပါင္းနိုင္ျခင္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာ၌ ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း၌ စဝ္ရြက္ဆစ္၏မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥမ်ားအား အေနာက္တိုင္းမွ သိပ္ေျပာျခင္းမရွိေတာ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ပါသတင္းအရ NCA လက္မွတ္ထိုးရာ တြင္ပါဝင္သည့္ စဝ္ရြက္ဆစ္တုိ႔ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသုိ႔ပင္ ယခုလပိုင္းမ်ား၌ အလည္အပတ္သြားေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

● SSPP ႏွင့္ TNLA
ေျမာက္ပိုင္းရွိ SSPP/SSA ႏွင့္ PSLF/TNLA တုိ႔မွာမူ ေယဘုယ်ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ TNLA စဖြဲ႕ စက SSPP မွ အကူအညီမ်ားေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ SSPP တပ္မဟာ ၁ ၌ရွိေသာ ပေလာင္အရာရွိမ်ားအား TNLA သုိ႔ ေစလႊတ္၍ TNLA ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီးပြားေရးကိစၥမ်ားအား ကူညီခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ TNLA စဖြဲ႕စက SSPP/SSA မွ လက္နက္အခ်ဳိ႕ အကူအညီေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ TNLA စဖြဲ႕ကထဲက ေျမာက္ပိုင္း SSA ဟုေခၚေသာ SSPP/SSA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲသည္။

TNLA ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္မႈရွိေနသည္မွာ SSPP တပ္မ ၉၉၉ လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ ၆၁၂ တုိ႔ျဖစ္သည္။ UNFC တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း အတူတကြပါဝင္သည့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈျပဳႏိုင္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ အကုန္က SSPP တပ္မ်ား မိုးမိတ္ မိုးလိုအထက္ ပိုင္းဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားရာတြင္ KIA/TNLA တုိ႔အားအေၾကာင္းၾကား၍ သေဘာတူညီမႈယူခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ တစုံတရာ ျပႆနာၾကီးျဖစ္ပြားျခင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားမေတြ႕ရပါ။

ဤသုိ့လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ခ်င္း နယ္ေျမဆက္စပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခတပ္ ဖြဲ႕ခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားတတ္သည္ မွာ ထူးဆန္းသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။ အထက္အဖြဲ႕အစည္းခ်င္းေျပလည္ပါက ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္သည္သာျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags