ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၂)

March 7, 2016

 ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၂)
(မုိးမခ) မတ္ ၇၊ ၂၀၁၆

 

● ဝ နယ္သုိ႔ CPB ဝင္ေရာက္လာျခင္း
၁၉၆၈ ဇႏၷဝါရီ ၁ ရက္မွစ၍ CPB တုိ႔သည္ မုန္းကိုးေဒသ ကိုးကန္႔ေဒသတုိ႔မွတဆင့္စ၍ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ဝင္ ေရာက္လာသည့္ CPB အေရွ႕ေျမာက္အင္အားစုမ်ားသည္ ၁၉၆၉တြင္ စစ္ဆင္ေရးမွဴးရဲေဘာ္ေက်ာ္ဒင္ဦးစီး အဖြဲ႕ငယ္တဖြဲ႕ အား ဝ နယ္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ စိမ့္ဝင္စည္း႐ုံးခ့ဲသည္။ မူလကတည္းက ကူမင္တန္ဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းတက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈရွိေသာဝ သူပုန္ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕မ်ားကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းနိုင္ခ့ဲသည္။

ဝ နယ္ေျမာက္ပိုင္း ခြင္းမားနယ္၌ ေပါက္ယိုခ်မ္း ပန္ဝိုင္နယ္၌ ေက်ာက္ညီလိုင္ အိုက္ခ်င္းနယ္၌ တာ့ပေရာင္း/ အိုက္လြန္း တုိ႔ ၏ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ား မုန္တိန္းမွ လူရွင္းေကာ့ ကာကြယ္ေရးတပ္စသည္တုိ႔ကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း၍ ဝ နယ္မွ အေစာဆုံး CPB တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၅၀၁ ရင္း ၅၀၂ ရင္း ၅၀၃ တုိ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းမွာ CPB တုိ႔၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ႀကိဳတင္ေလ့ က်င့္ထားမႈတုိ႔အျပင္ တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးလိုအပ္ေသာ ယူနီေဖါင္း ရိကၡာလက္နက္ခဲယမ္းတုိ႔ကို အလုံအေလာက္ေထာက္ပ့ံေပးနိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္ဆန္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ေမြးရာပါစစ္သည္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဝ တပ္သားအမ်ားအျပားကို CPB တုိ႔ စည္း႐ုံးသိမ္း သြင္းနိုင္ခ့ဲသည္။ ဝ နယ္ အတြင္း ရိကၡာရွားပါးမႈ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းရွားပါးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဝ လူငယ္မ်ားအတြက္ စစ္သားလုပ္ျခင္းသည္ သူတုိ႔အတြက္ professional အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စရာ ထြက္ေပါက္တခုျဖစ္ခ့ဲသည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆိုၾကသည္။ ဤ အခ်င္းအရာသည္ အခ်က္အလက္တခုျဖစ္နိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း ဝ တုိ႔၏ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ CPB ၏စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈကိုေတာ့ ပစ္ပယ္ ၍ မရနိုင္ေပ။

၎ျပင္ ထိုစဥ္အုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ား၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္အေနႏွင့္က်န္ရစ္ေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားစားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ားကြယ္လြန္၍ က်န္ခ့ဲ့ေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားစြာရွိသည္။ ထိုကေလးမ်ားက္ို CPB တုိ႔ စုစည္းေကြၽးေမြး ပညာသင္ေလ့ က်င့္ေပးခ့ဲၿပီး အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ CPB၏ စစ္သားမ်ားျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အရြယ္မေရာက္မွီကထဲက တပ္ တြင္း ထမင္းခ်က္ဆက္သားလုပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ႀကီးျပင္းလာခ့ဲသည္။ ဝ နယ္သည္ CPB တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးစစ္သားေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေမြးရာပါစစ္သည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အဆင္းရဲ အပင္ပမ္းခံႏိုင္ေသာ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ေသာ ဝ စစ္သည္မ်ားသည္ CPB ၏အဓိကအင္အားမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝ စစ္သည္မ်ားသည္ CPB ၏အဓိကစစ္အင္အားအျဖစ္ပါဝင္လာၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားစြာဆင္ႏြဲႊခ့ဲၾကၿပီး စစ္ ရည္ဝေသာ တိုက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျပားေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ကြန္လုံ ဟိုက္ကဘား တိုက္ပြဲအၿပီး CPB အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသည္ ဝ နယ္သုိ႔ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ဆုံး ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္း မုန္းကုိး စီစီဝမ္တာပန္ေဒသတြင္ နိုင္ငံေရးမွဴး အင္ဖန္းဂမ္ႏွင့္ တပ္မဟာမွဴး ေစာထြန္းတင္ဦးစီး တပ္မဟာ ၂ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရင္း ၃၀၃၁ (အထူးတပ္ရင္း) ရင္း ၃၀၃၃ (ရင္း ၁) ရင္း ၃၀၃၇ (ရင္း ၃) ရင္း ၁၀၇ စသည့္ တပ္ရင္း၄ ရင္းပါ တပ္မဟာတစ္ခုထားခ့ဲသည္။

နိုင္ငံေရးမွဴးလီက်ံဳးခ်န္း ဦးစီးသည့္ တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၅၀၂ ရင္း ၄၀၄၅ ရင္း ၄၀၄၆ ရင္း ၄၀၄၇ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာမွဴး ဖုန္ၾကားဖူးဦးစီးသည့္ တပ္မဟာ ၈ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၅၀၁ ရင္း ၅၀၃ ရင္း ၃၀၃၅ ရင္း ၄၀၄၈ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဝ နယ္သုိ႔ ၁၉၇၃ ႏွစ္ဆန္းတြင္ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ၾကသည္။ တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဖန္းဂမ္ႏွင့္ ေစာထြန္းတင္မွာ ယခင္ လဖိုင္ေနာ္ ဆိုင္းတပ္မွျဖစ္သည္။ ဖုန္က်ားဖူးမွာ ဖုန္က်ားစင္း၏ညီျဖစ္သည္။ လီက်ံဳးခ်န္းမွာလည္း ကိုးကန္႔တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ ၁၉၈၉ ခြဲထြက္စဥ္ပါဝင္ခ့ဲၿပီးေနာင္ ဖုန္က်ားစင္း ညီအကို ၂ ဦးကို ျပန္လည္ပုန္ကန္သည့္ ယန္မူလံ် ယန္ပုံအန္း ညီအကို ၂ ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔ပုန္ကန္မႈအေရးနိမ့္သြားၿပီးေနာက္ အစိုးရေဒသတြင္း လာေရာက္အနားယူသြားပါသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္း မိုင္းေမာမွ မန္ရွန္ အထိတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည္။မိုင္းေမာမွ နယ္စပ္ အတိုင္း ခြင္းမား အိုက္ခ်င္း တာမန္ဟိုင္း ယင္းဖန္ တေလ်ွာက္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ႂကြင္းတပ္က်န္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္သည္။ နားေကာ္ ပန္ဆန္း ပန္ယန္းတုိ႔ကို တိုက္ခိုက္သိမ္း ပိုက္သည္။အစိုးရစခန္းမ်ားသာမက နန္႔ယားရံုရွိ တိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္း ေရးစခန္းအားလည္း တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည္။ ေမာ္ဖာကာကြယ္ေရးတပ္က တပ္မဟာ ၅ ထံ လက္နက္ခ်သည္။ ထို႔ေနာက္ နမ့္ခေခ်ာင္းအားျဖတ္၍ က်ိဳင္းတံုေျမာက္ဖက္ ဟိုေတာင္း မိုင္းေပါက္ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၇၃ ႏွစ္လည္ခန္႔တြင္ မူလဝနယ္၏ေျမာက္ပိုင္းေရာ ေတာင္ပိုင္းပါသိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၄ တြင္ CPB အ ေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္သည္။

ထိုေနာက္ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၆ တြင္ အေရွ႕ေျမာက္ CPB တုိ႔ တပ္မဟာအသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲသည္။ မူလ တပ္မဟာ ၅ မွာ တပ္သားသစ္တိုးပြားလာ၍ တပ္မဟာ ၆၈၃ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၆၈၅ ဟု ၂ ခုခြဲ ၍ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ တပ္မဟာ ၁၂ အားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ မိုင္းေပါက္ႏွင့္ မိုင္လားၾကားရွိ ဆီလူးေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေန ေသာ စိုင္းအိုက္ျမင့္ေခၚ ေက်ာက္ခြင္းမင္၏ရွမ္းတပ္အား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းၿပီး တပ္ရင္း ၃ ရင္းပါ တပ္မဟာ ၇၆၈ အျဖစ္ဖြဲ႕ စည္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ၇၆၈ တပ္မဟာ မွလြဲ၍ က်န္တပ္မဟာမ်ားသည္ ဝ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာတပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၇ /၇၈/၇၉ တုိ႔တြင္ CPB ဗဟ္ိုဌာနခ်ဳပ္သည္လည္း ဝ နယ္သုိ႔ေျပာင္းရႊ႕အေျခစိုက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဝ နယ္ သည္ CPB  တုိ႔၏ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စုစုစည္းစည္းျဖစ္သြားခ့ဲၿပီး ခြင္းမားနယ္ဘက္အား ဝ ေျမာက္ခရိုင္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပန္ဆန္းေဒသဘက္အား ဝ ေတာင္ခရိုင္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ ၎ေဒသထဲမွ ၁၉၇၉ /၈၀ မင္းရန္ ေအာင္ ထိုးစစ္အတြင္း ေမာ္ဖာေဒသအား အစိုးရတပ္မ်ားက ျပန္လည္ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ခ့ဲသည္

ထိုသုိ႔ ဝေဒသအမ်ားစုအား CPB တုိ႔သိမ္းပိုက္လိုက္နိုင္ျခင္းသည္ ဝ တုိ႔အတြက္လည္း အေျပာင္းလဲႀကီးတခုျဖစ္သြားခ့ဲ သည္။ မူလက တကြဲတျပားမ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုအလိုက္ရပ္တည္ေနေသာ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စုစုစည္းစည္းျဖစ္ သြားသည္။ မျပည့္စုံေသးေသာေလ့လာမႈမ်ားအရ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုအုပ္စု ၃၄ ခုရွိရာမွ အုပ္စု ၂၇ စုသည္ CPB ႏွင့္ ပူးေပါင္း သြားခ့ဲၾကသည္။ အုပ္စု ၄ စုခန္႔က အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းသြားၿပီး အုပ္စု ၃ စုခန္႔က တ႐ုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခ့ဲၾကသည္ ဟုဆိုပါသည္။

● ဝ ႏွင့္ CPB
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း CPB တုိ႔ ဝ နယ္ဝင္လာသည့္အတြက္ ဝ လူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ ဝ လူမ်ဳိးအမ်ားစုအား တစု တစည္းတည္းျဖစ္သြားေစခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ ထို ဝ လူမ်ဳိးတုိ႔ေနထိုင္ရာေဒသသည္လည္း ျပည္မအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လုံးဝကင္းလြတ္သည့္ ဝ စစ္သည္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ CPB တပ္မ်ားထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ CPB တုိ႔စိုးမိုးသည့္ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔အတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားအတြင္း ဝ စစ္သည္တုိ႔အေနႏွင့္ မ်ား စြာေသာ စစ္ေရး နိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိသက့ဲသုိ႔ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ဝ နယ္တခုလုံးတြင္ ၾသဇာရွိ သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းေပၚလာေတာ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ တပ္မဟာ ၁၂ မွ ေက်ာက္ညီလိုင္ တပ္မဟာ ၆၈၃ မွ ေပါက္ယိုခ်မ္း ေက်ာက္က်ဳံးတန္းတပ္မဟာ ၆၈၅ မွေရွာက္မီလ်ံ တပ္မဟာ ၈ မွ အိုက္လြန္း ဆမ္ပ႐ူး အိုက္ငင္းတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လုံးပိုျမင့္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ဘက္တြင္ တပ္မ ဟာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္သာမက ၁၉၈၅ CPB တတိယကြန္ဂရက္တြင္ ေက်ာက္ညီလိုင္ႏွင့္ ေပါက္ယု္ိ ခ်မ္းတုိ႔သည္ CPB အရန္ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ တက္လွမ္းနိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ရွိေနေသာ ဝ တုိ႔သည္ CPB ေခတ္ကာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ ေနစဥ္ကာလအတြင္းဝေဒသတြင္း ဝ လူထုသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ကူးလူဆက္ဆံမႈ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားစတင္လာသည္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္တုိ႔တံခါးဖြင့္ဝါဒ စတင္က်င့္သုံးလာခ်ိန္မွစ၍ ပို၍တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုရမည္။ ထုိ႔ျပင္ နယ္စပ္တ ေလ်ာက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌လည္း ဝ လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထိုင္ၾကရာ ပို၍ ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ျမန္မာျပည္ ဝ နယ္ႏွင့္ကပ္ရက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌လည္း ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတခုရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဝ မ်ဳိးႏြယ္ခ်င္း ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံမႈရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ဝ ကေလးငယ္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသုိ႔သြား ေရာက္ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ လက္ရွိ အတည္ျပဳဆဲကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ဝ လူမ်ဳိး ၆ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ၃ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ CPB အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးခန္႔ အေျခခ်လာခ့ဲၿပီးေနာက္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား တစုတစည္းတည္းျဖစ္သြားျခင္း တိုက္ပြဲႀကီး ငယ္မ်ားစြာဆင္ႏြႊဲၿပီး ေခတ္မွီ လက္နက္မ်ားသုံးသည့္ေခတ္မွီစစ္ပြဲဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျပည့္ဝလာျခင္း ဝမ်ဳိးႏြယ္စုအား လုံးကို စုစည္းေခါင္းေဆာင္နိုင္သည့္ ဝ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဝ တုိ႔သည့္ အစိုးရ၏ အာဏာ စက္ေအာက္မွကင္းလြတ္သည့္ ဝ စစ္သည္မ်ားကာကြယ္ထားသည့္ ေဒသတခုရွိေနျခင္း စသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခ့ဲ သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyun


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္