ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၄)

March 9, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၄)
(မုိးမခ) မတ္ ၉၊ ၂၀၁၆

● UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား
လက္ရွိ UWSP ဝ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီအဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာဥကၠဌ ေပါက္ယိုခ်မ္း၊ ဒုဥကၠဌ ေက်ာက္က်ံဳးတန္း၊ အ တြင္းေရးမွဴး ေရွာက္မီလ်ံ၊ ဒုအတြင္းေရးမွဴး ေပါက္ယိုရိတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္၏ေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ တပ္မွဴး ေပါက္ယိုခ်မ္း၊ ဒုတပ္မွဴး ေက်ာက္က်ံဳးတန္း၊ စစ္ဦးစီးမွဴး အိုက္လြန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဝ တုိ႔ခြဲထြက္စဥ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ညီလိုင္မွာ ကာလရွည္နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခ့ဲျပီျဖစ္ သည္။ UWSA ၏ ဒုစစ္ဦးစီးမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲသူ အိုက္ငင္းမွာလည္း ၂၀၀၃ ခန္႔က ေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္ခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

UWSA ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာလ်င္ အခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္ျပည္မွ တ႐ုတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု လြဲမွားစြာယူဆေနၾက သည္။တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ လက္ရွိ UWSA ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ေဒသခံ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး CPB မဝင္ ေရာက္မွီကတည္းက လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေနၾကေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေက်ာက္ညီလိုင္သည္ ပန္ဝိုင္ေဒသမွလည္းေကာင္း၊  ေပါက္ယိုခ်မ္း ေပါက္ယိုရိ ညီအက္ိုမ်ားသည္ ခြင္းမားေဒသမွလည္း ေကာင္း၊ အိုက္ငင္း/ ဆမ္ပ ႐ူး/ အိုက္လြန္းစသူမ်ားသည္ အိုက္ခ်င္းေဒသမွလည္းေကာင္း လက္ရွိအနားယူသြားေသာ ဝ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပူလိုင္ခမ္းမွာ သံလြင္ျမစ္အနီး နမ့္ခမ္းဦးမွျဖစ္သည္။ ျမန္မာပိုင္ ဝ နယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲတြင္လည္း ဝ လူမ်ဳိးရွိရာ အဆိုပါ ဝ လူမ်ဳိးထဲမွ ျမန္မာျပည္ ဝ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေစာစီးစြာကပင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္၍ UWSA တြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာသူအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ လက္ရွိ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းရွိ ေက်ာက္က်ံဳးတန္ႏွင့္ ေရွာက္မီလ်ံမွာလည္း ဝ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္ထဲရွိ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်န္ ယင္ဇာတိျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္နယ္နမိတ္ျခားေသာ္လည္း ဝ မ်ဳိးႏြယ္ခ်င္းတူ၍ ျမန္မာျပည္ ဝ တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈတြင္းသုိ႔ ေစာစီးစြာေရာက္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ခ်န္ယင္သည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဟု နယ္နမိတ္ျခားထားေသာ္လည္း ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအဖို႔ လူမ်ဳိးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္ နယ္နမိတ္တြင္းမွ ခ်န္ယင္သည္ ေစာစီးစြာကပင္တည္ၿငိမ္ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာနယ္ထဲအတြင္းမွ ဝ လူငယ္ မ်ား ခ်န္ယင္သုိ႔သြား၍ ေက်ာင္းတက္ခ့ဲ့ၾကသည္။ ေပါက္ယိုခ်မ္းအပါ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်ဳိ႕သည္ ငယ္စဥ္ကခ်န္ယင္ ဘက္သုိ႔သြား၍ စာသင္ခ့ဲၾကဘူးသည္။

အေစာပိုင္း UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ျပည္သား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမွာ လီစစ္ယူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ယူနန္ျပည္ နယ္ ေပါက္ဆန္းၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ CPB အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသုိ႔ဝင္ေရာက္စဥ္ CPB တပ္မ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၅ CPB တတိယ ကြန္ဂရက္တြင္ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္အေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ UWSA ခြဲထြက္ေသာ အခါ UWSA ႏွင့္အတူက်န္ခ့ဲ့ၿပီး UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ပါဝင္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ လီစစ္ယူသည္ ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ ပိုင္းက ေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္သြားခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

UWSA ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ပူးေပါင္းခ့ဲေသာ ေဝေရွာက္ကမ္း ေဝေရွာက္လုံ ေဝေရွာက္ရင္ ညီအကို ၃ ေယာက္ သည္ပင္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ဇာတိမွာ ဝ နယ္ေျမာက္ပိုင္း ခြင္မားေဒသရွိ ျမန္မာပိုင္နက္ မန္ဒရူးေက်းရြာ မွျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ညီအကိုမ်ားမွာ အေမရိကန္မွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍အလိုရွိသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚ ျပ ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သိပ္မေတြ႕ရဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိလုပ္ေဆာင္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အကို ၂ ဦးသည္ ပန္းဆန္းေဒသ ဘန္႔ဘြဲရြာတြင္ အေျခခ်၍ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ညီအငယ္ျဖစ္သည့္ေဝေရွာက္ရင္မွာ ၁၇၁ စစ္ေဒသတြင္ တာဝန္ယူလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ UWSA ေခါင္းေဆာင္အားလုံးလိုလိုမွာ ေဒသခံ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုရပါမည္။ ဝ သည္ တ႐ုတ္မဟုတ္မဟုတ္သည္ကိုရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရန္လိုသည္။ ဝ လူမ်ဳိးသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္ထဲမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အတန္းေက်ာင္းမ်ားမွထြက္လာေသာ ပညာတတ္မ်ား ေတာ့မဟုတ္ၾကေပ။ ျမန္မာျပည္ေပါက္ ဝ မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕မွာ တ႐ုတ္ဖက္ရွိ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်န္ယင္တြင္ တ႐ုတ္စာသင္ဘူးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကား ငယ္စဥ္ကေက်ာင္းမေနဖူးၾကေပ။ ေက်ာင္းမေနဖူးခ့ဲၾကေပ။ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြၽန္ ႐ုန္း ကန္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ရွင္သန္ခ့ဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ေပါက္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္စာ အလယ္တန္း အထက္တန္းထိ ေနခ့ဲၾကဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္ေပါက္ ဝ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကေတာ့ ထိုသုိ႔ ျဖတ္သန္းခ့ဲဖူးသည္မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ျဖစ္၍အမ်ားထိေတြ႕ဖူးသည့္ KIA/ KNU ေခါင္းေဆာင္ပညာတတ္မ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတ္။ သူတုိ႔၏ သိျမင္မႈမ်ားသည္ သူတုိ႔ဘဝ အေတြ႕အၾကံဳကရေသာ အသိပညာမ်ားျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ သူတုိ႔ေျပာဆို လုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ ပညာတတ္ဆန္လိမ့္မည္မဟုတ္။ လက္ေတြ႕ဆန္ေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ေျပာဆိုမႈလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ ဗူးဆို ဖရံုမသီးသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ ေလွနံဒါးထစ္ စြဲမွတ္ထားသည္မ်ားကို ေတြ႕ရနိုင္သည္။ တုတ္ထိုးအိုးေပါက္လုပ္သည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရနိုင္သည္။ ဝ အမ်ဳိးသား အက်ိဳးစီးပြားကို လက္ေတြ႕က်က် ၾကည့္ျမင္ လုပ္ ကိုင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏွီ UWSA ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ ေဒသကို ေကာင္းစြာထိမ္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳရန္လို အပ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သူတုိ႔သည္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ား၏အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဝ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယုံၾကည္ေလးစားမႈ က္ိုခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ေျပာရဆိုရခက္သူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈရရိွပါက အလြန္ပင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

● UWSA ခ်ဳပ္ကိုင္ရာေဒသ
လက္ရွိ UWSA စိုးမိုးထားသည့္ေဒသမ်ားမွာ ကြန္လုံနွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ အေရွ႕ဖက္ နန္႔တိန္း ေခ်ာင္း တဖက္ကမ္း ရွင္းတိ ဖန္းေခၚ မိုင္းေမာ ပန္ဝိုင္ အိုက္ခ်င္း ခြင္းမားမွ ပန္ဆန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ တဖန္ တန္႔ယန္းအေရွ႕ဖက္ မန္မန္းဆိုင္မွ ဝင္း ေကာင္ကာဝိုင္း ပန္ဆန္းသုိ႔၎ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း ပန္ယန္းယုံတင့္ မွပန္ဆန္းသို႔လည္းေကာင္း၊  တဖန္ မိုင္းေယာင္း မိုင္းျပင္း ေျမာက္ဖက္ ဟိုေတာင္း မုန္းဖ်င္ မိုင္းေပါက္မွ ပန္ဆန္းသုိ႔လည္းေကာင္း မူလ ဝ နယ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၇၁ စစ္ေဒသဟုေခၚေသာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ လြယ္လန္းေဒသကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ UWSA ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပန္ ဆန္း (ပန္ခမ္း) တြင္ထားရွိသည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပန္ဆန္းတြင္ အေျချပဳသည္။ လြယ္လန္းေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ကိုေဟြ ေအာ္တြင္ ထားရွိၿပီး ေပါက္ယ္ုိခ်မ္း၏ညီ ေပါက္ယိုရိႏွင့္ ေဝေရွာက္ကမ္း ေဝေရွာက္လုံတုိ႔၏ညီ ေဝေရွာက္ရင္တုိ႔က တာဝန္ယူ သည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ UWSA ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ မူလ ဝ နယ္မွာ စတုရန္းကီလိုမိုင္ ၁၇၀၀ဝ ရွိရာ စတုရန္းကီလိုမိုင္ ၁၀၀၀၀ သာရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းနယ္နမိတ္ထက္ ၁.၇ ဆပိုက်ယ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ လူဦးေရ ၅ သိန္းမွ ၆ သိန္းဝန္းက်င္ရွိနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေနထိုင္သည့္ ဝ လူဦးေရမွာ ၃ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

● UWSA တပ္ျဖန္႔ခြဲမႈ
၁၉၈၉ CPB ျပိဳကြဲၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္တပ္အင္အား အမ်ားဆုံးက်န္ခ့ဲတပ္မွာ UWSA ျဖစ္သည္။ ဝ နယ္အတြင္း CPB တုိ႔ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ တပ္မ ၄၈ ႏွင့္ တပ္မ ၆၈ တုိ႔အားအေျချပဳၿပီး တပ္မဟာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

လက္ရွိမူလ ဝ နယ္အတြင္းတြင္ တပ္မဟာ ၃၁၈/၄၁၈/၄၆၈/၆၁၈ ဟူ၍ အျမဲတမ္း တပ္မဟာ၄ ခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည့္သူ စစ္တပ္မဟာ ၁ ခုဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ေဒသအား ၁၇၁ စစ္ေဒသဟုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တပ္မဟာ ၇၇၂/၇၇၅/၇၇၈/၅၁၈/၂၄၈ ဟူ၍ တပ္မဟာ ၅ ခု ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ UWSA ၏ တပ္မဟာ ၁ ခု တြင္ တပ္ရင္း ၄ ရင္းခန္႔ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

UWSA ၏ တပ္မဟာ ၁ ခုတြင္ အင္အား၂၀၀၀ ခန္႔ထိရွိနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကရာ UWSA ၏ လက္ရွိအင္အားမွာ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ဆရပါသည္။ ဝ တုိ႔သည္ ေဒသခံရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူစစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အေျခခံစစ္သင္တန္းမ်ား ေပးထားရာ လိုအပ္၍ စစ္သားစုေဆာင္းလ်င္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူသည္ဟုဆိုပါသည္။

UWSA ၏ လက္နက္တပ္ဆင္မႈမွာ မူလ CPB ေခတ္ကာလက ရရွိထားေသာ တ႐ုတ္လက္နက္ငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ M 20 M21 M22 M23 တုိ႔ကိုအေျခခံ၍ မြမ္းမံထားသည့္ လက္နက္ငယ္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ၾကသည္။ ဝ နယ္အတြင္း၌ လက္နက္ငယ္ စက္ရံု လက္ပစ္ဗံုးစက္ရံု က်ည္ဆံစက္ရံုမ်ားရွိေနျပီဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

လက္နက္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မူလ CPB ေခတ္ လက္က်န္ 82 mm 57mm 75mm 120mm တုိ႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ 105mm 122 mm ေဟာ္ဝစ္ဇာအေျမာက္မ်ားပါ တပ္ဆင္ထားနိုင္ျပီဟုဆိုပါသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္း UWSA ၏ စစ္ေလ့က်င့္မႈတခုတြင္ 122mm အေျမာက္မ်ား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ျပေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ထိုအျပင္ အတြဲလိုက္ပစ္၍ ရေသာ ဒုံးက်ည္မ်ား HN-5 ေလယဥ္္ပစ္စပုခုံးထမ္း ဒုံးက်ည္မ်ားလည္းရွိေနသည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားကဆိုပါသည္။

နယ္စပ္ရွိ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားအလိုအရ တ႐ုတ္သမတ က်န္းစီမင္းလက္ထက္က တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ျပည္သူလုံျခံဳေရးဌာနကို ကိုင္တြယ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူႏွင့္ UWSA တုိ႔ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲရာ ထိုစဥ္က ဝ တုိ႔အေနႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအေတာ္မ်ားမ်ား ဝယ္ယူရရွိခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ယခုသမတရွီက်င္းဖ်င္ လက္ထက္ တြင္မူ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွာ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈျဖင့္ တာဝန္မွရပ္စဲခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္တသက္တကြၽန္းခ်မွတ္ခံထားရ သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း UWSA သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ UWSA အပါ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆက္၍တည္ရွိ ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Photo source : Getty Images


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments