ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၇)

March 12, 2016

၀ ႐ုိးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္းတခု (photo credit: www.news.cn)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၇)
(မုိးမခ) မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆

● ပန္ဆန္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
ဝ နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အခ်ဳိ႕က ျမန္မာအစိုးရအခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္တြင္မရွိဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာပိုင္ျဖစ္၍ ျမန္မာအစိုး ရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္သည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုႏွင့္ ၎တုိ႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရာေဒသတုိ႔ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိသည္ မွာ ထူးဆန္းသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။

အနီးေခတ္ကိုၾကည့္လွ်င္ပင္ CPB စတင္ဝင္ေရာက္သည့္ ၁၉၆၉ မွစ၍ UWSA ခြဲထြက္သည့္ ၁၉၈၉ အထိ အႏွစ္ ၂၀ သည္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူသည့္ ၁၉၈၉ မွ ယေန႔အထိ ၂၇ ႏွစ္သည္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း ၄၇ ႏွစ္လုံးလုံး ဝ နယ္ သည္ ျပည္မအစိုးရအာဏာစက္ေအာက္တြင္ မရွိေပ။ ထိုအေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။ ၎အေျခအေနမွာ ျငင္းပယ္၍မရေသာ ပကတိအေျခအေနျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအရင္က ျပည္မအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္လွမ္းမမွီသည့္ေဒသ မ်ား ျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။

ထိုပကတိအေျခအေနမွန္ကို အသိမွတ္ျပဳၿပီးမွသာ ဝ ေဒသကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အ တြင္း မည္သုိ႔ မည္ပုံ ထည့္သြင္းထားရွိမည္ကို မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားရရွိနိုင္ေပမည္။

● တ႐ုတ္ဆန္ေသာ ပန္ဆန္း
ယခုေနာက္ပိုင္း UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ေရာက္ရွိသူမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအရ ပန္ဆန္းသည္ ျမန္မာအေငြ႕အသက္မရွိ တ႐ုတ္ဆန္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တ႐ုတ္စကား ေျပာၾကသည္။ တ႐ုတ္ဖုန္း သုံးၾကသည္။ တ႐ုတ္ေငြေၾကး သုံးၾကသည္။ ျမန္မာအေငြ႕အသက္မေတြ႕ရ။ နိုင္ငံျခားေရာက္သြားသက့ဲသုိ႔ ခံစားရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ ျငင္းပယ္ရန္ မရွိ။ ပကတိအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား မည္သုိ႔ျဖစ္လာသည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ဆန္းစစ္ရန္လိုေပသည္။

အဆိုပါေဒသသည္ ၿပီးခ့ဲေသာ အႏွစ္ ၅၀ နီးပါးသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရန္ဘက္အျဖစ္စစ္ၿပိဳင္ခ့ဲေသာေဒသျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးကား ယေန႔အထိ မတည္ျငိမ္နိုင္ေသးေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဝ နယ္အတြက္ အဓိက စီးပြါးကူးသန္းကုန္သြယ္သည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ကမ္းႏွင့္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

၀ ႐ုိးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္းတခု (photo credit: www.news.cn)

သုိ႔ျဖစ္ရာ ေန႔စဥ္ ကုန္သြယ္ကူးသန္းဆက္ဆံရသည့္ လူမႈဘဝအရ တ႐ုတ္ဘာသာစကားသည္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဒုတိယ ဘာသာစကားျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ ဒုတိယဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ လူမႈဆက္ဆံ ေရးနယ္ပယ္တြင္ ေန့စဥ္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကၿပီး တတ္ေျမာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းတခုတြင္ တက္ေရာက္တတ္ေျမာက္လာျခင္းမ်ဳိးဟုတ္ေပ။ ထိုေဒသတြင္ဗမာလူမ်ဳိးသြားေရာက္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း အ ဆက္အဆံနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဗမာစကားတတ္ေျမာက္ရန္ခက္ခဲသည္။  အဆက္အဆံမ်ားသူအခ်ဳိ႕သာ  ဗမာစကားတတ္ၾက သည္။ ဗမာစကားတတ္သူ အနည္းစုသာရွိသည္။

ထုိ႔အတူစာေပသင္ၾကားၾကရာတြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမတည္ၿငိမ္၍ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား မတည္ၿငိမ္၍လည္း ေကာင္း၊ ဗမာစကားမတတ္သူအမ်ားစု ျဖစ္ေနၾက၍လည္းေကာင္း၊ ဗမာစာသင္ၾကားေရးတြင္ အခက္ခဲရွိသည္။ စာေပတခု သင္ၾကားရာတြင္ စကားအရင္တတ္ၿပီးမွ စာသင္ၾကားလွ်င္ လြယ္ကူေပသည္။ ဗမာစကားမတတ္ဘဲ ဗမာစာသင္ယူရန္ ခက္ခဲေနသည္။ သူတုိ႔အဖိ့႔ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ တ႐ုတ္စကားတတ္ၿပီးျဖစ္၍ တ႐ုတ္စာသင္ရသည္က ပို၍ လြယ္ကူ ေနေပေတာ့သည္။ ထိုျပင္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ဆက္ဆံမႈကင္းကြားေနသည့္ကာလတေလွ်ာက္လုံး ဝ နယ္ႏွင့္ကပ္ရက္ရွိ တ႐ုတ္ ျပည္ ခ်န္ယင္ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသုိ႔ ကေလးမ်ားေစလႊတ္စာသင္ၾကားေစရာ တ႐ုတ္စာတတ္မ်ားရွိလာခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

ဝ နယ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေၾကးျပားမ်ားကို ၁၉၈၀ ထိအသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ဝလူမ်ဳိးစုအားလုံး အသိမွတ္ျပဳသုံး ေနသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္၍ မည္သူမွ် တရားမဝင္ မေၾကျငာ အသိမွတ္ျပဳ၍သုံးၾကသည္။ ၁၉၈၀ ပတ္ဝန္းက်င္က ေငြဒဂၤါးတျပား လွ်င္ ဗမာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည္။ ေငြဒဂၤါတျပားလွ်င္ ေၾကးျပား ၁၀၀ ဟု သတ္မွတ္သုံးစြဲၾကသည္။ ၁၉၈၀ အထိ ေဂ်ာ့ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ေငြေၾကးအင္ပါယာ ဝ နယ္တြင္ ေနမဝင္ေသးဟုဆိုရမည္။

လက္ဖက္ခူးေနသည့္ ၀ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (photo credit: www.news.cn)

သုိ႔ေသာ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဆက္ဆံမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ တ႐ုတ္ေငြပါ ေရာေႏွာသုံးၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ဒဂၤါးမ်ားကေတာ့ ေစ်းကြက္မွ တေျဖးေျဖးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းသူမ်ားလက္သုိ႔ ေရာက္ ရွိသြားပုံရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြေရာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြပါ ဆက္လက္သုံးစြဲၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈက ပို၍အားေကာင္းလာသည္။ ထိုသုိ႔အားေကာင္းရသည့္အေကာင္း ၂ ခ်က္ရွိသည္။ ထမအခ်က္က ေတာ့ တ႐ုတ္ႏွင့္ကုန္သြယ္ဆက္ဆံမႈပိုမ်ား၍ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးအလြန္အမင္းက် ဆင္းလာ၍ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဝ တုိ႔ ထင္ထင္ရွားရွား သတိထားမိသြားသည္။ ၁၉၉၄ UWSA ျငိမ္းခ်မ္းေရးစယူခါစက US ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀ ေအာက္၌သာရွိသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ US ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၀၀ ခန္႔ျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၁ ဆက်သြားသည္။ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းသည္။ တ႐ုတ္ေငြေရာ ျမန္မာေငြပါကိုင္သုံးေနေသာ ဝ တုိ႔အဖို႔ အထူးသိသာသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသည္လည္း တည္ၿငိမ္သည္။ US ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၇ ယြမ္ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္တည္ျငိမ္သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာေငြမွ တ႐ုတ္ေငြသုိ႔ျပန္လဲလွ်င္ မ်ား စြာသိသာေတာ့သည္။

တန္ဘုိး တဆက်သြားရာ ယခင္ တ႐ုတ္ေငြ ၂ သိန္းရေသာ ျမန္မာေငြသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁ သိန္းသာ ရေတာ့သည္။ ဘာမွမလုပ္ရ မသုံးရ မစြဲရဘဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ခံလိုက္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဝ နယ္တြင္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြကိုင္ျခင္းကို စတင္ေရွာင္ၾကသည္။ တည္ျငိမ္သည့္ တ႐ုတ္ေငြကိုကိုင္၍ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ဝလူမ်ဳိးတုိ႔မခံရေတာ့ေပ။

၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အႏွစ္ ၂၀ ကိုႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၉၉၅ က တ႐ုတ္ေငြ ၁ ယြမ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ၍ ၂၀၁၅ ေရာက္ေသာ္ တ႐ုတ္ေငြ ၁ ယြမ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀ ရွိသည္။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၁၂ ဆခန္႔ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၂၀၀  ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းေဖာင္းပြသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေျပာင္းကိုင္ေသာ ဝ ေဒသသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္မွ ကင္းလြတ္သြားသည္။ဤသည္မွာ ဝ နယ္၍၌ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ တြင္က်ယ္သြားသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤအခ်င္းအရာမ်ဳိးသည္ထူးဆန္းလွသည္ ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ကမၻာနိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ တည္ၿငိမ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို သုံးစြဲေနၾကသည္ မ ဟုတ္ပါေလာ။

ထုိ႔ျပင္ UWSA တုိ႔သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခ့ဲရာေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ ပန္ဆန္းအထက္တြင္ နမ့္ပန္ေခ်ာင္းအားပိတ္၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတခုတည္ခ့ဲသည္။ ထိုစက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝမႈေၾကာင့္ ပန္ဆန္းေဒသ၌ ၂၄ နာရီ မီးရရွိခ့ဲသည္။ ပိုလွ်ံေသာလွ်ပ္စစ္မီးကို တ႐ုတ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာင္းခ်နိုင္ ခ့ဲေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ပန္ဆန္းေဒသတြင္ မိုးဘိုင္းဖုန္းကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ပန္ဆန္း ေဒသတြင္ အလြန္ေစ်းေပါေသာ ဖုန္းကဒ္မ်ားကိုေရာင္းခ်နိုင္ခ့ဲသည္။ ပန္ဆန္းေဒသရွိ မုန္ညႇင္းေရာင္းသူ ေတာင္သူမ်ားပါ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္နိုင္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းေဒသ၌ ၂၄ နာရီ မီးရ၍ လူတိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္နိုင္သည့္အခ်ိန္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာပင္ အလွည့္က် မီးေပးေနရသည္။ မိုဘိုင္းဆင္းကဒ္ ၁ ခု လွ်င္ အစိုးရထုတ္ေစ်းပင္လ်င္ ၁၅ သိန္းေပးရသည္။ အျပင္ေစ်းက ဒီထက္မက ပိုေသးသည္။

ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားအရ UWSA အေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ေပါင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သည္ထက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည္က့ပို၍အဆင္ေျပသည္ဟု ယူဆၾကပုံရသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ UWSA ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကိုေတာ့ ျငင္းမရေပ။ ပန္ဆန္းတြင္ ၂၀၀၅ က တည္းက ကိုယ္ပိုင္႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ေဒသအတြင္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ကားလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ထားနိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဝ နယ္ျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ ခ်င္ေရႊေဟာ္အနီး နန္႔တိန္းေခ်ာင္းမွသည္ ဝ နယ္ တေၾကာအား နယ္စပ္အတိုင္းျဖတ္၍ မိုင္းလားေဒသအဆံုး မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းပါးရွိ ဆြတ္ေလြဂိတ္အထိ ေတာက္ေလ်ာက္ကားလမ္းေပါက္ေနၿပီဟုဆိုသည္။ ကူးသန္းသြားလာေရးအတြက္သာမက စစ္ေရးအတြက္ပါ တပ္ေျပာင္းတပ္ေရႊ႕အတြက္ပါ အ ေရးပါပုံရသည္။

ဤသုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဝ နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း စီးပြားကူးသန္းမႈမ်ားလုပ္ျခင္းုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္စကား တ ႐ုတ္စာအျပင္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈလည္း လႊမ္းမိုးလာသည္ကေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍ မရေပ။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေန ေအာက္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပန္ဆန္ေဒသ တ႐ုတ္ဆန္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေေတြ႕နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပကတိအေျခအေနမ်ား ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳမွသာ လက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိနိုင္ေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အခန္းဆက္မ်ား, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments