ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၂)

March 27, 2016

– ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၂)

ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ (၃၊ ၁၀၊ ၇၇ – ၃၁၊ ၁၀၊ ၇၇)

ေပးပုိ႔သူ – ေအာင္တင္ထြန္း
(မုိးမခ) မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၆

● အေထြေထြသင္ခန္းစာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ား
၂၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္သင္ခန္းစာမ်ား ထုတ္ႏုတ္ရာတြင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ မရ ေသးျခင္း၊ ေလ့လာေတြးေတာရန္ အခ်ိန္နည္းေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည့္စံုမႈတိက်မႈလုိဦးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆက္လက္၍ ျဖည့္စြက္တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား လိုဦးမည္ျဖစ္သည္။

(က) လြယ္မလံုမန္
၂၆။ ဤစစ္ဆင္ေရးတြင္ ပထမဆံုးအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ထိပ္ကုိ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း အတြက္ မ်ားစြာစိတ္ထိခုိက္ၾကရသည္။ ၎တုိက္ကြက္မွာ မူလစစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အဓိကေနရာမထား ဘဲ အရန္ေနရာမွသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၎သည္ စစ္ဆင္ေရး၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္သင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညႊန္ၾကားဦးေဆာင္သူအဖြဲ႔မွာ ပထမ ပန္လံု၊ ဟုိပန္ကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီး ေနရာစြဲခံစစ္ႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ ပန္ေကာ္-ဟုိပန္ၾကား လႈပ္ရွားလာမည့္ရန္သူကုိ လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တုိက္မည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ ဦးတည္၍ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လြယ္မလံုမန္၏တန္ဖုိးကုိ ၎ေဒသေျမျပင္အေျခအေန တုိက္ရုိက္ေတြ႔ ျမင္လာၿပီးမွသာ သူ႔တန္ဖုိးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ နားလည္မိၾကသည္။

၂၇။ ၎မွာ ထုိေဒသတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ပြုိင့္ ၁၃၇၀ ေတာင္ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ကုိသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိခဲ့လွ်င္ –

(က) ရန္သူ၏ ျမင္းပ်ံေတာင္ႏွင့္ ၎ေနရာရွိ ေရွ႕တန္းတပ္ရင္းရံုး ယာယီတပ္ခြဲစခန္းကုိ အလြယ္တကူရမည္။ ထိုေနာက္ ၎၏ညာဘက္ကပ္ေနသည့္ ရန္သူ႔အေျမာက္ေတာင္ကုိ ရမည္။ ၎ေနာက္ အေျမာက္ေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ ကုိက္ ၂၀၀ အကြာ ဟုိပန္ကုိမုိးေနေသာ ေတာင္နီေတာင္ကုိပါရမည္။ ၎ေတာင္တုိ႔မွာ လြယ္မလံု မန္မွ ဆင္းလာသည့္ ေတာင္နိမ့္ေလွ်ာတေလွ်ာက္တြင္ရွိၾကသည္။

(ခ) ၎ျမင္းပ်ံေတာင္၊ အေျမာက္ေတာင္၊ ေတာင္နီေတာင္တုိ႔ကုိရလွ်င္ ရန္သူသည္ ဟုိပန္တြင္ မေနႏုိင္ေတာ့ ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အနည္းငယ္အားထုတ္ရံုႏွင့္ ဟုိပန္ကုိ အလြယ္တကူရႏုိင္သည္။

(ဂ) ဟုိပန္ရၿပီးေနာက္ ဟုိပန္၊ လြယ္မလံုမန္၊ ပန္ေကာ္ၾကားရွွိ ရန္သူ ၃ တပ္ရင္းကုိ အလြယ္တကူ ေခ်မႈန္း ႏုိင္လိမ့္မည္။

(ဃ) လြယ္မလံုမန္မွ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္ေၾကာေပၚရွိ ေျမပံုေပၚရွိ (P-890) အမွတ္ျဖစ္သည့္ ေရႊဘုိေတာင္ကုိပါ အလြယ္တကူ နိမ့္ေလွ်ာဆင္းသြားၿပီး သိမ္းပုိက္ႏိုင္မည္။ ၎မွ ကြန္လံုသို႔ မိမိ ၇၅မမ အေျမာက္မ်ား မီတာ ၅၀၀၀ ပတ္လည္အတြင္းမွီသ ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခိမ္းေျခာက္ ဖိႏွိမ္ထားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ကြန္လံုကုိ လုပ္ႀကံလုိကလည္း မိမိတုိ႔အတြက္ အလြန္သာလြန္သည့္ ေျမအေနအထားကုိ ပုိင္စုိးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ မသိမ္းလုိေသးကလည္း ကြန္လံုကုိ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ဟန္ျပတုိ႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔ႀကိဳက္သလို စစ္ကစားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည္။ ရန္သူမွာ မိမိတုိ႔ကုိျပန္တုိက္ေရးအတြက္ထက္ သူ႔ကြန္လံုကာကြယ္ေရးကုိသာ လံုးပန္းရေတာ့မည္။ မိမိတုိ႔ ေတာင္ဆင္ေျခေလ်ာမ်ားမွာ ကြန္လံုႏႈတ္ခမ္းနားအထိ ေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္တေၾကာင္းမွာလည္း ဟုိပန္ႏွင့္ ကြန္လံုအၾကား ကြန္လံုကုိကာကြယ္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာေနရာမ်ား မရွိေတာ့ေပ။

(င) လြယ္မလံုမန္ ၏ အေနာက္ေတာင္ မီတာ ၂၀၀၀ အကြာ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ဟာျဖတ္ကူးတုိ႔ဆိပ္ကုိပါ မိမိတို႔ သိမ္းပုိက္ထားလွ်င္ ၎စစ္ေဒသတခုလံုးကုိ အေနာက္ဘက္ဟာျဖတ္မွ အေရွ႕ဘက္ပန္ေကာ္ထိ ျဖတ္ထားႏုိင္ ၍ သံလြင္အေရွ႕ကမ္းတြင္ ပန္လံုႏွင့္ ကူးလံု ဟုိပန္အၾကား ျဖတ္ထားႏုိင္ရံုမက ရန္သူေတာင္ဘက္မွလည္း မထုိးႏုိင္၊

(စ) ရန္သူမွာ သူ႔ကြန္လံုစခန္းကာကြယ္ေရးအတြက္ မုခ် ၈၉၀ ေရႊဘုိေတာင္ႏွင့္ ၁၃၇၀ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ တုိ႔ကို ျပန္ရဖို႔ အေသအလဲ ႀကိဳးစားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကိုတုိက္ဖို႔ဆုိလွ်င္ ရန္သူသည္ နန္တင့္ သို႔မဟုတ္ သံလြင္ျမစ္တုိ႔ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရၿပီး ၎ျမစ္ ၂ ခု ၾကားမွေန၍ ေတာင္တန္းမ်ားကုိေမာ့တက္ၿပီး တုိက္ခုိက္ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္သူတပ္ျဖန္႔မႈ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး မိမိတို႔၏ ဘယ္ေတာင္ပံ၊ ညာေတာင္ပံ အလြန္လံုၿခံဳလ်က္ရွိ၍ မိမိတို႔လြယ္မလံုမန္ေတာင္ေပၚတြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္း ၃ ရင္းျဖင့္ပင္ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း ယခု ပန္ေကာ္၊ ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲစဥ္အတြင္း ရန္သူက်ဆံုးသည္ထက္မနည္း ထိခုိက္က်ဆံုးဖုိ႔ ေသခ်ာေပ သည္။ မိမိတုိ႔ဘက္တြင္လည္း ေျမအေနအထားေကာင္းမြန္ေနသျဖင့္ ယခုထက္ေလ်ာ့နည္းစြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရႏုိင္ေပသည္။

(ဆ) ပန္လံုရွိ ရန္သူ႔ခံစစ္စခန္းႀကီးကုိလည္း ၎တုိ႔စြန္႔ပစ္ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၎တို႔ဆုတ္ခြာစဥ္ မိမိတို႔ျပည္သူ႔ စစ္ႏွင့္ တပ္အခ်ိဳ႕တုိ႔က အဖက္ဖက္ဆုိ႔ပိတ္ၿပီး လုိက္လံေခ်မႈန္းႏုိင္ေပသည္။

(ဇ) အထက္ပါ လြယ္မလံုမန္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ မိမိတို႔က ႀကံ့ႀကံ့ခံေနရာယူခံစစ္ႏွင့္ တန္ျပန္ထုိးစစ္၊ တန္ျပန္လႈပ္ရွားစစ္ စသည္တုိ႔ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ၿပီး ရန္သူအက်အရႈံးမ်ားေစၿပီး ၎တို႔လက္ေလွ်ာ့သြားရေပ လိမ့္မည္။ ယင္းသုိ႔ျဖင့္ သံလြင္အေရွ႕ပုိင္း၊ ေျမာက္ဘက္ပုိင္း တခုလံုးကုိ လြတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ရန္သူသည္ ကုိးကန္႔ခရုိင္ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းရွိ သူ၏တပ္မ်ားကုိပါ ဆုတ္ခြာေပးရေပလိမ့္မည္။ ယင္းေဒသကုိ ထိန္းသိမ္း သိမ္းပုိက္ထားဖို႔ဆုိလွ်င္လည္း ပထမ တပ္မဟာ ၁၂ ၏ တပ္ရင္း ၂ ရင္းႏွင့္ ေဒသတပ္ ျပည္သူ႔စစ္ တခ်ိဳ႕တုိ႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည္။ လြယ္မလံုမန္၊ ေရႊဘုိ၊ ျမင္းပ်ံ ထုိအခ်က္အျခာ ၃ ခုတြင္ လူ ၃၀ စီမွ်ရွိသည့္ တပ္စုသံုးစုျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။

(စ်) ထုိ႔ျပင္ ေနာင္တပ္မဟာ ၁၂ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂ ရင္းေလာက္ အနည္းဆံုး တရင္းေလာက္ကုိ အျခားလုိအပ္ေသာ ေနရာသုိ႔ စစ္ေဒသမွ ဆြဲယူႏုိင္ေပမည္။

၂၇။ ထုိေဒသကုိ မိမိတုိ႔မတုိက္မီ ရန္သူ႔တပ္တည္၊ တပ္စြဲအင္အားမွာ –

(က) လြယ္မလံုမန္တြင္ ေျခလ်င္တပ္စိပ္ ၂ စိပ္ႏွင့္ ၃ လက္မ စိန္ေျပာင္းတလက္၊ ၃ . ၅ ေလာင္ခ်ာတလက္

(ခ) ျမင္းပ်ံေတာင္တြင္ ေျခလ်င္ ၂ စိပ္၊ ၃ လက္မ တလက္၊ ၃ . ၅ တလက္၊ စက္လတ္တလက္၊ ထုိ႔ျပင္ တပ္ရင္းရံုး စစ္ေၾကာင္း (၁) ရံုး အေျခစုိက္ေနပါက ၎ရင္းရံုးသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကြန္မန္ဒုိတစု

(ဂ) ေရႊဘုိေတာင္တြင္ ေျခလ်င္တစိပ္

(ဃ) ေတာင္နီမွာေျခလ်င္တစိပ္

(င) အေျမာက္ေတာင္သည္ ျမင္းပ်ံေတာင္ႏွင့္ ယွဥ္ကပ္လ်က္ ၇၆ မမ ၂ လက္၊ ၁၂၀ မမ ၂ လက္ရွိသည္။

၂၉။ အထက္ပါ လြယ္မလံုမန္အေရးႀကီးမႈကုိ သိနားလည္ၿပီးေနာက္ စစ္ဦးစီးညႊန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ေအာက္တုိ ဘာ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ တပ္မဟာ ၁၂ မွ တပ္မဟာ ေကဒါမ်ားကုိ ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး ယင္း၏ အေရးႀကီးမႈ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ပထမအစီအစဥ္တြင္ လြယ္မလံုမန္မွ အေျမာက္ေတာင္အထိ တဆက္တည္း တၿပိဳင္တည္းလုိ ဆက္တုိက္တုိက္ေရးလုိမဟုတ္ဘဲ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ကုိသာ စီးမိဖုိ႔ တပ္မဟာတခုလံုး အာရံုစူးစုိက္ၿပီး တာဝန္ယူေစသည္။ ေနာက္ အေျမာက္ေတာင္အထိသိမ္းပုိက္ေရးကုိ ဒုတိယအျဖစ္ ေနာက္ ပုိင္းမွ အရန္တပ္မ်ား အကူအညီႏွင့္ပါ သင့္ေတာ္သလိုတုိက္ခုိက္မည္ဟူ၍ တပ္မဟာ ၁၂၊ ၂ ရင္းစလံုး လြယ္မလံုမန္ေတာင္ထိပ္ကုိသာ ဦးစားေပးတုိက္ေစခဲ့သည္။
၃၀။ မေအာင္ျမင္ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားအနက္ ပထမအဓိကက်သည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ တပ္မဟာ ၁၂ အေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္ရွိေနေပသည္။

(က) ပထမအဆင့္ ေတာင္ထိပ္ရွိ ၂ စိပ္ကုိတက္ထုိးသည့္ မိမိတပ္စု ၄ စုပါအားျဖည့္တပ္ခြဲမွာ အနည္းငယ္ ထိခိုက္က်ဆံုးခံရျပီးေနာက္ ဆက္မထုိးဘဲ ဒုတိယအဆင့္ထုိးဖုိ႔ အားျဖည့္မည့္ေနာက္ခံတပ္ရင္းကို ေစာင့္ေန သည္။ အစီအစဥ္အတုိင္း အထူးတပ္ခြဲကမရလွ်င္ ယင္း၏တပ္ရင္းက လုိက္ထုိးဖုိ႔ရွိရာ ၎တပ္ရင္းမွာ လြယ္ မလံုမန္ေတာင္တန္းေပၚ ေရာက္မလာခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္ ေရွ႕တပ္ရင္းႏွင့္အတူ ကပ္လ်က္ ဒုတိယတပ္ရင္း အသစ္ႏွင့္ တပ္မဟာရံုးမ်ား လုိက္ပါပူးေပါင္းၿပီး ဒုတိယထုိးပြဲတြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ဖုိ႔ ကပ္ပါလာရမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားလြဲမွား၍ လမ္းမွားကာ ေတာင္ေပၚသို႔မေရာက္ဘဲ ၃ ရက္ေန႔တေန႔လံုး အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနၾက သည္။ သုိ႔ျဖင့္ စီမံကိန္းအတုိင္း လြယ္မလံုမန္ကုိ မရခဲ့ေပ။

၃၁။ ဤေနရာတြင္ တပ္မဟာ ၁၂ သည္ အားနည္းခ်က္ ၂ ခုရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္ ထင္ပါသည္။

(က) ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရဲရင့္တက္ၾကြစြာ ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊထုိးစစ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ မဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳးကုိလည္း ၂၀ ရက္ေန႔ ဖာကၽြတ္ တာရွံပုိ ရန္သူ႔ေတာင္ပံ ရုိက္ခ်ိဳး သည့္တုိက္ပြဲတြင္လည္း ေရွ႕တန္းတက္ထုိးသည့္တပ္မ်ား ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ တြန္႔ဆုတ္ေနမႈေၾကာင့္ တပ္မဟာေကဒါမ်ားက ၾကတ္မတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ မိနစ္ ၃၀ မွ် အေျမာက္ပစ္ၿပီးမွ တက္ထုိးႏုိင္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ေလ့လာသိရွိရသည္မွာ ၎တပ္မဟာ ၁၂ သည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အနီးကပ္ မိမိလက္နက္ႀကီး ျဖင့္ တက္ထုိးသည့္အေတြ႔အႀကံဳ အလြန္နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တဟုန္ထုိးအခြင့္ထူးယူ၍ ထုိးႏွက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေႏွးေကြးတြန္႔ဆုတ္မႈေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဟုထင္ပါသည္။

(ခ) တပ္မဟာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြယ္မလံုမန္သုိ႔ ၂ ရက္ေန႔ည ခ်ီတက္စဥ္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တေန႔လံုး မိမိ တပ္မဟာကုိ ေကာင္းစြာခ်ဳပ္ကုိင္ မစုစည္း မစည္းလံုးႏုိင္ျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ၎ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်ိန္မရ၍ ထိုေျမေဒသကုိ ကၽြမ္းက်င္သိျမင္ရန္ ေျမပံုမွလည္းေကာင္း၊ လမ္းျပမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ကို္ယ္တုိင္အေဝးမွ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ကင္ေထာက္ရႈေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ေနာက္ ကပ်ာ ကယာရရွိလာသည့္ လမ္းျပမ်ားမွာလည္း ခ်ီတက္ရာလမ္းခရီးမွ အခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးၾက၍ ရန္သူေဒသအတြင္း အေမွာင္ထုေအာက္၌ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ရဟန္ရွိသည္။

(ဂ) အခ်ိန္မလံုမေလာက္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း ဤစစ္ဆင္ေရးကုိ ရန္သူရိပ္မိသိရွိၿပီး မိမိထုိးမည့္ စခန္းမ်ားကုိ အားထပ္မျဖည့္ႏိုိင္ေအာင္ အလြန္လွ်ိဳ႕ဝွက္သိပ္သည္းစြာျဖင့္ သူလက္မဦးမီထုိးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ လု၍တုိက္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတြင္ တပ္မဟာေကဒါမ်ားမွာ မိမိတပ္မ်ားနဲ႔အတူတူသာ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၎တုိ႔ ခ်ည္း အနည္းဆံုး ၁ ရက္ ၂ ရက္ေစာ၍ ေရာက္ပါက ပုိ၍အခ်ိန္ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ေနာက္ၾကားသိရသမွ် တပ္မဟာ ၁၂ အခ်ိဳ႕တပ္သားမ်ားစိတ္တြင္ ပန္ေကာ္ခ်ဴးေရႊကုိသာ မိမိတုိ႔၏ အျခား ညီေနာင္တပ္ရင္းမ်ားက မရပါက ၎တုိ႔သည္ ရန္သူအတြင္းပုိင္း ေရာက္ေန၍ ျဖတ္ေတာက္ထုိးႏွက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်ခဲ့ေၾကာင္း  တစိတ္တပုိင္းလည္း ၾကားသိရသည္။ ယင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္မဟာ ၁၂ တပ္ရင္း ၂ ရင္းလံုး အဆင့္ဆင့္ထုိးစစ္ဆင္ဖို႔ႏွင့္ ပန္ေကာ္ခ်ဴးေရႊ ၿပီးလွ်င္ အရန္တပ္မွ ထပ္ဆင့္လာမည္ႏွင့္ ထုိစဥ္က ပတ္ဝန္းက်င္ရန္သူ႔အေျခအေနအားနည္းပံုတုိ႔ကုိ စစ္သည္ေတာ္အားလံုးအား က်ယ္ျပန္႔စြာရွင္းလင္း ျပဖုိ႔ အခ်ိန္မရခဲ့ဟု ထင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတပ္အခ်ိဳ႕၏ စိတ္တြင္းစုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနသည္ကုိ မရိပ္မိ မရွင္း လင္းႏုိင္ခဲ့ေပ။

၃၂။ အျခားအေၾကာင္းရင္းတရပ္မွာ တပ္မဟာ ၁၂ ၏ ကန ၁-၂ ေရွ႕တန္းညႊန္ၾကားေရးစက္ စတင္တပ္ထြက္ ကတည္းက လံုးဝအဆက္အသြယ္မရ။ ၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီမွသာ စက္ ၂ လံုး ဆက္သြယ္မိသည္။ ဤ အခ်က္မွာ အလြန္နစ္နာေသာအျဖစ္ဆုိးတရပ္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ဦးစီးဌာနမွ မည္သုိ႔မွ် အကူအညီမေပး ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရန္သူ႔ထံမွရရွိသည့္ သတင္းကုိသာ အားကုိး၍ အလြန္မျပည့္မစံုအကဲခတ္ရသည္။

၃၃။ (က) ထုိအတြင္း ခ်ဴးေရႊစခန္းေပၚရွိ ေရွ႕တန္းကြပ္ကဲေရးဌာနမွ ဦးစီးညႊန္ၾကားဌာနသုိ႔ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ေပးပုိ႔သည့္သတင္းတြင္လည္း ရဲေဘာ္ရန္စစ္ခ်ီႏွင့္ အရန္တပ္မ်ား ဟုိပန္တုိက္သိမ္းရန္ ခ်ီတက္သြားၿပီဟူေသာ သတင္းမွားေၾကာင့္လည္း အခက္အခဲေတြ႔ရသည္။ မိမိအရန္တပ္မ်ားမွာ ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္ နက္ လြယ္မလံုမန္ ရရွိေရးကုိ အားလံုးေပါင္းစပ္ေထာက္ကူၾကရမည္ ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ပါက –

(ခ) ၃ ရက္ေန႔ညကစ၍ ဟုိပန္သုိ႔ စစ္ကူတပ္ရင္းမ်ား ၂ ရင္းမွ် ေရာက္လာေၾကာင္းလည္း သိရ၍ ၎တုိ႔၏ အသက္ လြယ္မလံုမန္ကို ၄ ရက္ေန႔နံနက္ လင္းအားႀကီးမွစ၍ ႀကီးမားစြာ အင္အားျဖည့္ႏုိ္င္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္ မဟာ ၁၂ ကုိ ဗဟုိႏွင့္မေပါင္းႏိုိင္ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည္တို႔ကုိလည္း စိုးရိမ္ရသည္။

၃၄။ ေနာက္တခ်က္မွာ ရန္သူ႔သတင္းအရ ရန္သူအရာရွိတဦးႏွင့္ ကနစက္တလံုး အပါအဝင္ တပ္စုတစုသည္ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ထိပ္သုိ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္လမ္းေဖာက္၍ အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၃ ရက္ေန႔ ညေန ေလာက္တြင္ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္သူ႔အင္အား အသင့္အတင့္ ျဖည့္ႏုိင္ေသးသည္ကုိ သိျမင္ႏိုင္ သည္။

၃၅။ ေရွ႕တန္းစစ္ဦးစီးညႊန္ၾကားေရးဌာနမွာ မိမိတုိ႔တပ္မဟာ ၁၂ သည္ လြယ္မလံုမန္ေတာင္ထိပ္ကုိ ၃-၄ ည သို႔ မဟုတ္ ၄ ရက္ေန႔လင္းအားႀကီးတြင္ အင္အားစုစည္း၍ ထုိးစစ္ဆင္လိမ့္မည္ဟု တညလံုး ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ေသာ္ လည္း မထုိး၍ ေရွ႕တြင္ထုိးျဖစ္ဖို႔ အလားအလာနည္းသြားၿပီ ယူဆသည္။ ကနစက္အရ ရန္သူအားျဖည့္ တပ္စုတစု ရွိသည္ဟူေသာသတင္း တပ္မဟာ ၁၂ မွ ရရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဦးစီးညႊန္ၾကားေရးဌာနသည္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကသည့္အျပင္ ေအာက္ပါ-

(က) မိမိတုိ႔ ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊတုိ္က္ပြဲတြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားထိခုိက္က်ဆံုးမႈရွိသည္မ်ားႏွင့္

(ခ) ဟုိပန္ကူးတို႔ဆိပ္၌ ဝေျမာက္ခရုိင္မွလည္း ထိခုိက္က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိသည့္အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းၿပီး ထိခုိက္က်ဆံုးမႈမ်ားမည္ဆုိ၍ အေျခခံအားျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ မသင့္ေတာ္က ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ခြာစစ္ျပဳရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။

၃၆။ ၎ကနကုိလက္ခံသူမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာေကဒါမရွိဘဲ သာမန္ကနသမားသာျဖစ္၍ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းညွိႏႈိင္းမႈမလုပ္ႏုိင္ၾကဘဲ အထက္ပါညႊန္ၾကားမႈသာ ေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရဒီယုိတယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာ၍ ေပးလုိက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကနရဲေဘာ္ကလည္း ရွင္းလင္းစြာေျပာျပမႈ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ ခြာမႈကိုသာ ဦးတည္သတင္းပုိ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၃၇။ ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔မနက္ေစာေစာတြင္ ခ်ဴးေရႊေတာင္ဆင္ေျခေလ်ာေအာက္၌ ရင္းေကဒါ အထက္အစည္းအေဝးက်မွ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုသိရသည္။

(က) ရန္စစ္ခ်ီႏွင့္ အရန္ ၅၀၁ တပ္ရင္း၊ ၄၀၄၆ တပ္ရင္းႏွင့္ အေျမာက္တပ္ရင္းတုိ႔သည္ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ကနအတုိင္း ဟုိပန္ကုိခ်ီတက္ၾကသည္မဟုတ္ဘဲ ပထမညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း တပ္မဟာ ၁၂ ၏ မၿပီးဆံုး ေသးသည့္ ဝုိင္းဝန္းေပါင္းစပ္ ကူညီတုိက္ခုိက္ရန္ ၃ ရက္ေန႔ေန႔လည္စထြက္ၿပီး ညေန လြယ္မလံုမန္သုိ႔ ခ်ီတက္ ေရာက္ရွိၿပီး ၄ ရက္ေန႔မနက္တြင္ တပ္မဟာ ၁၂ ႏွင့္ေပါင္း၍ အေျမာက္တပ္မ်ားပါတုိက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ခါနီး ျပင္ေနစဥ္ တပ္မဟာ ၁၂ ၏ ကနသမားထံက ဆုတ္ခြာတပ္ေျပာင္းေရးအမိန္႔ကို ရသျဖင့္ ဆုတ္ခြာလာရေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ၾကရာ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရသည္။

(ခ) ထုိစဥ္က တပ္မဟာေကဒါမ်ားမွာ ေရွ႕တန္းတြင္ျပင္ဆင္ေန၍ ကနနားတြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အသင့္ ျပင္ဆင္ေနပံုကုိလည္း မေျပာျပႏုိင္သျဖင့္ ကနရဲေဘာ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းဆုတ္ခြာေရး ဦးတည္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ သာ ရရွိၿပီး ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရသည္။ ထုိေၾကာင့္ လြယ္မလံုမန္ကုိ ဒုတိယအခ်ီ လြဲသြားရျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃၈။ အကယ္၍သာ ဤဒုတိယအခ်ီအသင့္ျပင္မႈအရ တုိက္ျဖစ္လွ်င္ မိမိတုိ႔အက်ဆံုး အသင့္အတင့္ ရွိမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေအာင္ပြဲရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ႏုိင္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ –

(က) ရန္သူလည္း တစုေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္။
(ခ) ရန္သူ႔စစ္ကူ ဟုိပန္ေရာက္လာေသာ္လည္း လြယ္မလံုမန္ကို အေျခအေနရွင္းရွင္းမသိဘဲ အေလာတႀကီး အလ်င္အျမန္မပုိ႔ႏုိင္ေသး။ တပ္ငယ္အခ်ိဳ႕ေလာက္သာ အျမန္ထပ္တုိးၿပီး ပုိ႔ရန္ႀကိဳးစားမည္။ ယင္းကုိ တားဆီး ပိတ္ဆို႔ရန္ မိမိတို႔တပ္ရင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္၍ မိမိတို႔ထုိးေတာ့မည့္ထုိးစစ္ကုိ ထိခုိက္ေအာင္ ဘာမွ်လုပ္ႏုိင္စရာ မရွိ။

(ဂ) ေနာက္ရန္သူမွာ မိမိတုိ႔က ခ်ဴးေရႊကုိ ရၿပီးျဖစ္၍ ဟုိပန္တံခါးတေပါက္ ပြင့္သြားၿပီျဖစ္ရာ ေလာေလာဆယ္ ထုိတံခါးမွ ထုိးဆင္းခ်လုိက္မွာကုိလည္း စုိးပူၿပီး အသင့္အတင့္ကာကြယ္ေရး ျပင္ဆင္ရဦးမည္။

(ဃ) သုိ႔ျဖစ္၍ ေတာင္ထိပ္ရွိရန္သူ အထီးတည္း ျဖစ္ေနရမည္။

(င) ေနာင္မွသိရသည္မွာ ၃ ရက္ေန႔ည ဟုိပန္ေရာက္စစ္ကူမွာ ၂ ရင္းမဟုတ္ဘဲ ခလရ ၁၂ ႏွင့္ ခလရ ၃ မွ ၂ ခြဲေက်ာ္မွ်သာျဖစ္သည္။ ေရွ႕တန္းရွိ သူ႔ကခ်င္ ၃ တပ္မ်ား ေတာင့္ခံေနေအာင္ အခ်င္းခ်င္း လိမ္ညာျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔အထက္ကေအာက္ကုိ လိမ္ညာတြန္းခုိင္းမႈမ်ား မၾကာခဏ ေနာက္ပုိင္း၌လည္း ေတြ႔ရ သည္။ ဤအရာမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာင္သတိထားေလ့လာရမည့္ သင္ခန္းစာတခုျဖစ္သည္။

(စ) မိမိတုိ႔ဘက္က အေတြ႔အႀကံဳရွိ၍ ျပတ္သားထက္ျမက္ေသာ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ရွိလာ ၿပီး အလားတူ တပ္မဟာ ၁၂ မွ တပ္မဟာေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း စံုညီရွိေန၍ ေခါင္းေဆာင္မႈလည္း အားေကာင္းၿပီ။

(ဆ) တပ္အင္အားအေနျဖင့္ တပ္မဟာ ၁၂ တပ္ရင္းမ်ားသာမက စစ္ေဒသမွ နာမည္ေက်ာ္ ၅၀၁ တပ္ရင္းနဲ႔ ၄၀၄၆ တုိ႔လည္း ရွိ၍ အင္အားအလြန္ဖူလံုသည္။

(ဇ) ထုိတပ္မ်ားအနက္ ၅၀၁ ရင္းမွာ ကတုတ္ထိုးစစ္အေတြ႔အႀကံဳႂကြယ္ၿပီး ရဲရင့္အျပတ္သားဆံုး တပ္ရင္းျဖစ္ သည့္ျပင္ အင္အား မူလကတည္းက ၅၀၀ ရွိ၊ တပ္ခြဲ ၅ ခြဲပါတပ္ရင္းႀကီး ျဖစ္သည္။

(စ်) မီးအားမွာ စစ္ေဒသအေျမာက္တပ္ရင္း အမ်ားစုႏွင့္ တပ္မဟာ ၁၂ က လနကအခ်ိဳ႕လည္း ရွိ၍ ေကာင္းစြာ လံုေလာက္သည္။

အထက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ အသင့္အတင့္အက်အဆံုး ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ပြဲရႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ႏို္င္ေပ သည္။

၃၉။ ေနာက္တခ်က္မွာလည္း မူရင္းစီမံကိန္းအရ လြယ္မလံုမန္လုပ္ႀကံေရးမွာ အရန္သေဘာျဖစ္၍ စစ္ဆင္ေရး ဌာနမွ လုိအပ္ေသာ လမ္းျပမ်ားႏွင့္ ေျမအေျခအေန ရန္သူ႔အေျခအေန ပုိမုိရင္းႏွီးသိကၽြမ္းေအာင္ ကူညီေရးတြင္ ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊမွာေလာက္ အေလးထားခ်က္မညီ ျဖစ္သြားသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

၄၀။ သုိ႔ရာတြင္ အရင္းခံမွာ နံပါတ္ ၃၀ နဲ႔ ၃၁ ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဓိကက်ေပမည္။

၄၁။ လြယ္မလံုမန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ေဝဖန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္တရပ္မွာ အကယ္၍သာ နံပါတ္ ၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ အခ်ိန္မီစြာေစာေစာ လြယ္မလံုမန္၏အေရးပါအခ်က္အျခာက်မႈကို ႀကိဳတင္သိျမင္ နားလည္ပါ က မိမိတို႔၏ မူလစစ္ေရးျဖစ္ေသာ ပန္လံုကုိ အာရံုထားၿပီး ဟုိပန္ၾကားမွာ ရန္သူကုိေခ်မႈန္းေရးအတြက္ ပန္ေကာ္ သိမ္းေရးကုိ ဦးမတည္ေတာ့ဘဲ လြယ္မလံုမန္ႏွင့္ ခ်ဴးေရႊကုိသာ ပထမအဆင့္ ဦးတည္ၿပီး တုိက္ခုိက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ လြယ္မလံုမန္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်ဴးေရႊမွာ လြယ္မလံုမန္ေထာက္ကူလမ္းဖြင့္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဟုိပန္တံခါးေပါက္တခုလည္းျဖစ္ ပန္လံု-ပန္ေကာ္နဲ႔လည္း အဆက္ျဖတ္ထားႏုိင္ သည္။ (ေနာင္အေျခအေနအရ အလြန္ဆံုး “ကံုးေကာ္”ကုိ တုိက္ယူေကာင္းယူရမည္) လြယ္မလံုမန္ ရၿပီး ေနာက္ ဟုိစြမ္မွ ခ်ဴးေရႊျဖတ္ၿပီး လမ္းဖြင့္ႏုိင္ရင္ အထက္ပါနံပါတ္ ၂၇ အတုိင္း အေျခအေနေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္။

၄၂။ယင္းေဝဖန္ခ်က္သည္ စစ္ဦးစီးညႊန္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးသက္သက္ေလ့လာ စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္အမ်ားဆံုးရေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚတြင္ တာဝန္ႀကီးေလးစြာရွိခဲ့သည္ဟု ခံစားမိသည္။ စစ္ ေျမျပင္သုိ႔ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ေရာက္၊ ၂၉ ရက္ေန႔လည္မွ တုိက္မယ့္စစ္ခြင္ကုိ ကင္းေထာက္ျမင္ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေနာက္လမ္းခရီးတြင္ ထုိေဒသေျမပံုမပါလို႔ မေလ့လာႏုိင္ေသာ္လည္း မထြက္မီ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္မိဖုိ႔ သင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၉ ရက္ေန႔ ျပင္ရၿပီးေနာက္ ခ်ဴးေရႊလည္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းလုိလုိ အေန အထားအသစ္ကုိ စတင္သိျမင္လာဖုိ႔ သင့္ေပသည္။ ၃၀ ရက္ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔ညမွသာ ၂ ရက္ ၾကာမွ ေျမပံုေလ့လာၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအျမင္သစ္ရခဲ့ရသည္။

ယင္းသည္ ေနာင္သတိထားဖို႔ ႀကီးစြာေနာင္တရေစခဲ့သည္။

ဤအထက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔မွာ လြယ္မလံုမန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေလာေလာ ဆယ္ဆယ္ သိျမင္ေတြး ေခၚမိသေလာက္ ေျဖျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၂)

  1. komyominaung on March 27, 2016 at 10:56 pm

    ဒီလိုစာေပေကာင္းေတြ ဖတ္ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)