ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၃)

March 29, 2016

– ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၃)

ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ (၃၊ ၁၀၊ ၇၇ – ၃၁၊ ၁၀၊ ၇၇)

ေပးပုိ႔သူ – ေအာင္တင္ထြန္း
(မုိးမခ) မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၆

(ခ) ေနရာယူခံစစ္၊ စစ္ပရိယာယ္ (တိုက္နည္းဗ်ဴဟာ)
၄၃။ ယခု ပန္ေကာ္ ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ စစ္ပရိယာယ္ တုိက္နည္းဗ်ဴဟာ အဓိကအားျဖင့္ နည္း (၃) နည္းကုိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ (က) ေနရာစြဲကတုတ္ထုိးစစ္ (ခ) ေနရာစြဲခံစစ္ (ဂ) လႈပ္ရွားစစ္ ….. ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေနာက္ (ဃ) ေျပာက္က်ားစစ္ကိုလည္း သံလြင္အေနာက္ဘက္ ကာမုန္းေဒသတြင္ တပ္မဟာ ၁၂ ၏ တပ္ရင္း ၉ ကလည္းေကာင္း၊ ကုိးကန္႔ခရုိင္ႏွင့္ ဝေျမာက္ခရုိင္တပ္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ ယခုစစ္ဆင္ေရးႀကီး ကုိ ေပါင္းစပ္သည့္အေနျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္နည္းဗ်ဴဟာ ၄ မ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေနရာစြဲ ခံစစ္ကုိ အဓိကအေလးထားၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ၂၃ ရက္တုိင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲ စဥ္တခုလံုးႏွင့္ အသြင္အျပင္အားလံုးတုိ႔မွာ ေနရာယူခံစစ္ျဖစ္သည္။ ရန္ငါထိခုိက္က်ဆံုးစာရင္းမ်ားကုိ ႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မိမိထိခိုက္မႈနည္း၍ ရန္ဘက္တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကမ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ အလားတူပင္ မိမိက်ဆံုး (ထိခုိက္မႈ) မႈကုိၾကည့္လွ်င္ ကတုတ္ထုိးစစ္တြင္ မ်ားျပားၿပီး ခံစစ္ကာလတြင္ ႏႈိင္း ယွဥ္ျခင္းအရ အေတာ္နည္းေပသည္။ ေအာက္ပါ ရန္ငါထိခုိက္က်ဆံုးစာရင္းကုိ ေလ့လာတြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ -ခ-တြင္ ၾကည့္ပါ။)

(က) ကတုတ္စစ္ပြဲတြင္ ၁း ၀.၃၈ (ခ) ေနရာယူခံစစ္တြင္ ၁း ၄.၆ (ဂ) လႈပ္ရွားစစ္တြင္ ၁း ၃.၇ (ဃ) ေျပာက္က်ား စစ္အတြက္မူ မိမိက်ဆံုး မေသခ်ာေသာ္လည္း ရန္သူ စုစုေပါင္း ၇၇ ေယာက္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

၄၄။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ရန္သူ႔တုိက္စြမ္းရည္ကုိ တျဖည္းျဖည္း ခ်ိဳးႏွိမ္ႏုိင္ၿပီး မိမိအတြက္လည္း ေနာက္ပုိင္းခဲယမ္း အသင့္အတင့္ပုိ၍ကုန္က်မႈမွအပ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ လြယ္ကူသက္သာၿပီး ရန္သူအား အေတာ္မ်ားမ်ား ေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းအားရွိေပသည္၊ ဤေနရာတြင္ ယခုစစ္ဆင္ေရးေနရာစြဲခံစစ္ကုိ မေဝဖန္မီ ယခု စစ္ပြဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္ရွည္ေနရာစြဲတုိက္နည္းဗ်ဴဟာကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳခဲ့ရသည္ႏွင့္ ယင္း၏ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနႏွင့္ သေဘာ တရားအနည္းငယ္ ကြၽန္ေတာ္သိသမွ် ေအာက္ပါအတုိင္းတင္ျပအပ္ ပါသည္။

ယင္းတုိက္နည္းဗ်ဴဟာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
၄၅။ ယင္းေနရာယူခံစစ္ဗ်ဴဟာကုိ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ရန္- ငါ ႏွင့္ သဘာဝေျမအေျခအေနတို႔ေပၚမီွၿပီး တြက္ဆျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိတုိ႔ အေျခအေနထူးျခားမႈကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ယင္းမွ ရႏုိင္မည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈျဖင့္ ရန္သူကုိ တဆင့္တုိးေခ်မႈန္းရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ မိမိတို႔ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ထုိးစစ္ႀကီးသုိ႔ကူးေျပာင္းမႈ ပုိ၍ လ်င္ျမန္ရန္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေျခအေန
၄၆။ မိမိတုိ႔အေျခအေနတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၏ ထူးျခားသာလြန္မႈတရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္သည့္ ဆုိရွယ္လစ္ တရုတ္ျပည္ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားေျမာက္ ဧရာဝတီအနီးမွ လာအုိနယ္စပ္ မဲေခါင္ျမစ္အထိ မိုင္ ၈၀၀ မွ် ရွည္လ်ားသည့္ နယ္စပ္ေဒ သႀကီးတြင္ အထူးသျဖင့္ သံလြင္အေရွ႕တြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံစခန္းႀကီး တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ရာ ထူးျခားသည့္သာလြန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိလာေပသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ေနရာယူခံစစ္ထုိးနည္းဗ်ဴဟာျဖင့္  ေခ်မႈန္းစစ္တုိးျမွင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္သာႏုိင္သည့္အခ်က္မွာ-

(က) ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းမႈတြင္ တစံုတခုေသာ အတုိင္းအတာ အထိ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုး ေနာင္အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္အရင္းအႏွီးအျဖစ္ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ယင္းသည္ ေရရွည္ေနရာစြဲခံစစ္တုိက္နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိကက်ေသာ ပထမ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ခုိင္မာေသာအေျခခံစခန္း ရွိျခင္း
၄၇။ တုိက္ကြက္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔အေျခခံစခန္း၏ ႏႈတ္ခမ္းပတ္ဝန္းက်င္တေလွ်ာက္တြင္ လွည့္လည္တုိက္ရ သျဖင့္ –

(က) မိမိတုိ႔ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ ရိကၡာ၊ လူနာသယ္ပို႔ေရးတာဝန္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ခရီးတုိသျဖင့္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမာသည္။

(ခ) မိမိစည္းရံုးထားေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္း၊ ႏြား၊ လား၊ ျမင္း စသည္တုိ႔ အကူအညီ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရရွိႏုိင္ျခင္း

(ဂ) အဓိက မိမိတုိ႔နယ္အတြင္း ခ်ီတက္လႈပ္ရွားရသျဖင့္ သတင္းလံုၿခံဳျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအကူအညီျဖင့္ ခ်ီတက္မႈႏွင့္ စစ္ျပင္ဆင္မႈ လ်င္ျမန္ႏုိင္ျခင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္သူ႔အေပၚ အငုိက္မိေစၿပီး လက္ဦးမႈ ရရွိႏုိင္ေစသည္။

(ဃ) မိမိတုိ႔အေျခခံစခန္းလူထုအား အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေဒသတပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ ၍ ရန္သူမွ မိမိတုိ႔ခံစစ္ေျမ၏ ဝဲယာေတာင္ပံႏွစ္ဖက္ ေကြ႔ပတ္ထုိးႏွက္ရန္ႏွင့္ အတြင္းမွစိမ့္ဝင္ထုိးေဖာက္ရန္တုိ႔ ကုိ အေတာ္က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းေအာင္ မလုပ္ရဲ မလုပ္ႏုိင္ေခ်။

၄၈။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနရာယူခံစစ္ဆင္ျခင္းသည္ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းထက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ စစ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ စစ္ကစားမႈနည္းသျဖင့္ စစ္အေတြ႔အႀကံဳအရည္အေသြး ႏုေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာအက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕မွာ အေတြ႔အႀကံဳ အရည္အေသြး ႏုနယ္ ေသးသျဖင့္ ထုိတပ္မ်ိဳးကုိလည္း ထိေရာက္စြာ ရန္သူေခ်မႈန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဤတုိက္ နည္းဗ်ဴဟာသည္ အခန္းဝင္ႏုိင္သည္။

ရန္သူ႔အေျခအေန
၄၉။ လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ ရန္သူတုိ႔သည္ –

(က) ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္

(ခ) ေလာဘႀကီးၿပီး လူဦးေရအသင့္အတင့္ရွိၿပီးရိကၡာရႏုိင္သည့္ ေျမျပန္႔ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအႏွံ႔ အျပားတြင္ တပ္ စြဲျခင္း

(ဂ) မိမိတုိ႔လႈပ္ရွားစစ္ႏွင့္ ကတုတ္ထုိးစစ္မ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ကာကြယ္ရန္ အခ်က္အျခာဟု ယူဆ သည့္ေနရာတြင္ တပ္စြဲျခင္း

(ဃ) အျခား ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတက္မႂကြျဖစ္ျခင္း …..စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ၎ တို႔ဘက္က အင္အားျဖင့္ နယ္စပ္ဝန္းက်င္စစ္မ်က္ႏွာတေလွ်ာက္တြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တုိက္ အင္အား မိမိထက္ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရွိေနေသာ္လည္း စစ္၏ေခါင္းေဆာင္မႈ လက္ဦးမႈမဲ့ေနသည္။

၅၀။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏အေျခခံစခန္းႏွင့္ အနီးအပါးတုိ႔တြင္ စစ္ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ဦးမႈ လံုးဝေလာက္နီးပါး မဲ့ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေပၚ လႈပ္ရွားခ်ီတက္ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အင္ အားအေတာ္အသင့္ႏွင့္ပင္ တက္တက္ႂကြႂကြ မလုပ္ရဲေပ။ ၎တုိ႔တပ္ရွိသမွ်နီးပါးကုိ သူ႔အေျခခံလမ္းမႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလယ္ကြင္းကြက္လပ္မ်ားကုိပင္ ကာကြယ္ရန္ အနည္းဆံုး လူ ၃-၄ ဆယ္အင္ အားေလာက္ကုိ အနိမ့္ဆံုးယူနစ္လုပ္၍ ခံကတုတ္မ်ား အခုိင္အမာေဆာက္လုပ္ တပ္စြဲေနသည္ကမ်ားေပသည္။

၅၁။ ယင္းသုိ႔ ရန္သူလႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈနည္းသည့့္ အေျခအေနသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်အက်ိဳးရွိ ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕အရ လႈပ္ရွားရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ေရးနည္းလမ္းအတြက္ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ ရွိေပသည္။

၅၂။ ထို႔ျပင္ ရန္သူ မိမိေဒသအတြင္းႏွင့္ အနီးအပါး ခ်ီတက္လႈပ္ရွားသည့္အခါ (က) ၎တို႔၏ မ်ားျပားေသာ ကတုတ္စခန္း မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေပါင္းစပ္ေနမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း (ခ) ကြာလွမ္းသည့္အခါတြင္ ၾကားမွာ အဆင့္ဆင့္ ၎တုိ႔အေခၚအေဝၚအရ ဗ်ဴဟာေျမာက္ဖားခုန္ခုန္၍ ေနာက္ပုိင္းလက္နက္ႀကီးမ်ားအကူအညီ တတ္ႏုိင္သမွ်ယူၿပီး ေႏွးေကြးေၾကာက္ရြံ႕စြာႏွင့္ အငုိက္မခံရေအာင္ ခ်ီတက္တတ္ၾကသည္။ (ဂ) မိမိတုိ႔ဘက္မွ လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြမႈ အားနည္းမႈမ်ား ရွိတတ္၍လည္းေကာင္း၊ ယင္း သို႔ေၾကာင့္ မိမိအေျခခံေဒသအနီးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လႈပ္ရွားစစ္သက္ သက္ျဖင့္ ေခ်မႈန္းတုိက္ခုိက္ေရးမွာ အခုအခ်ိန္အခါတြင္ တစံုတရာ အခက္အခဲရွိေနေပသည္။

၅၃။ အထက္ပါအတုိင္း ရန္သူက ခံကတုတ္မ်ား မြမြႀကဲေအာင္ျဖန္႔ခ်ထားသျဖင့္ ၎တို႔၏ ခံကတုတ္စခန္းေလး မ်ားကုိ ေခ်မႈန္းရန္ တုိက္ကြက္ကေလးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကတုတ္ထုိးစစ္နည္းျဖင့္ ေခ်မႈန္းျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ထိခုိက္ က်ဆံုးမႈတန္ဖိုးမွာ ႀကီးမားလွသည္။ ခဲယမ္းမ်ားလည္း အကုန္အက်မသက္သာေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်မႈန္းေရး အခ်ိဳးအစား မကုိက္ညီေပ။ သုိ႔ရာ တြင္ ေနာင္ ယခုထက္သက္သာေအာင္ သုေတသနျပဳၿပီး တုိက္ခုိက္သည့္ တုိင္ တန္ဖုိးႀကီးေလးမႈ ႀကီးေနဦးမည္ျဖစ္၍ ေနရာ တကာ အခ်ိန္မေရြးမတုိက္အပ္ဘဲ အျခားေခ်မႈန္းႏုိင္ေရး ကြင္းဆက္ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဤတုိက္နည္းကုိသံုးသင့္ေပ သည္။

၅၄။ ဤအတုိင္းဆိုက အေျခခံစခန္းဝန္းက်င္တြင္ ရန္သူေခ်မႈန္းႏုိင္ေရးအတြက္ (က) လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္လည္း ခဲယဥ္း (ခ) ကတုတ္ထုိးစစ္ျဖင့္လည္း တန္ဖုိးႀကီးသျဖင့္ (အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိက ဤ အထက္ပါနယ္ျခားႏွင့္ အေျခခံစ ခန္း၏ အခြင့္အေရးကုိသံုး၍ ရန္သူ႔တုိက္စြမ္းရည္ခ်၊ မိမိျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေခ်မႈန္းစစ္မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ ရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကုိ အသံုးခ်သြားႏုိင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဤတြင္ ေနရာစြဲခံစစ္သည္ အထက္ပါအတုိင္း မိမိတုိ႔လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းႀကီးတသြယ္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယင္းကုိအေျခခံၿပီး လႈပ္ရွားလာမည့္ရန္သူကုိ လႈပ္ရွားစစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕တြင္ ေျပာက္က်ားစစ္မ်ားႏွင့္ပါ ေပါင္းစပ္တုိက္ခုိက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ သို႔ျဖင့္ ေခ်မႈန္း ေရးတဆင့္တုိးျမွင့္ ျမန္ဆန္လာႏိုင္ေပမည္။

၅၅။ ေနာက္ထပ္ ရန္သ႔ူအားနည္းခ်က္တရပ္မွာ ရန္သူ႔ ေလယာဥ္ႏွင့္ အေျမာက္တပ္စသည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္း၍ (က) အက်ိဳးရွိေအာင္ သိပၸံနည္းက် ယင္းလက္နက္တုိ႔၏ စြမ္းရည္ရွိ သေလာက္လည္း ေဖာ္ ထုတ္အသံုးမျပဳႏုိင္ (ခ) လက္နက္ႀကီးအခ်င္းခ်င္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း မေပါင္းစပ္တတ္ (ဂ) အထူးသျဖင့္ ေျခလ်င္တပ္ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီမေပါင္းစပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ အား အနည္းဆံုးတခ်က္ ျဖစ္ေနျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခံကတုတ္အသင့္အတင့္ ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား ရန္သူက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႀကီး ပစ္ခတ္ေမာင္း ထုတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ၎သည္ ေျခလ်င္တပ္သက္ သက္အားကုိးျဖင့္သာ ယခုေခတ္သစ္ “ေအာ္တိုမက္တစ္” လက္နက္ ငယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မ်ားစြာအက် အဆံုးခံ၍ မိမိတို႔ခံကတုတ္ကုိ ထုိးရမည္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔ မ်ားစြာတန္ဖုိးႀကီး ေပးရလိမ့္မည္။ ႏႈိ္င္းယွဥ္ျခင္းအရ အလြန္လံုၿခံဳေသာ ကတုတ္မ်ားအတြင္းမွေန၍ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရမည့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကမူ ၎တုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာထိခုိက္က်ဆံုးမႈ နည္းပါးလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ခံစစ္ထုိးသူဘက္က အခြင့္သာခ်က္ႀကီးတရပ္ျဖစ္သည္။

၅၆။ ထို႔ေနာက္ ရန္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံစစ္ထုိးနည္းဗ်ဴဟာအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ အဓိကအခ်က္ႀကီးတရပ္မွာ ယင္းနည္းကုိ ေဖာ္ထုတ္တုိက္ခုိက္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ တုိက္ကြက္မ်ားစြာ လႈပ္ရွားစစ္သက္သက္တုိက္ ကြက္ထက္ ပိုမိုဖန္တီးႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ရန္သူ၏ ႏုံအ,ေသာေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

(က) ရန္သူ ျပန္ထြက္၍ မတုိက္မျဖစ္သည့္၊ မိမိအတြက္လည္း လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အက်ိဳးရွိမည့္ ရန္သူ႔ကတုတ္ စခန္းတခုခုကုိ ေရွးဦးစြာ အသစ္ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လုိက္ၿပီးေနာက္ ရန္သူေကာင္းစြာ လုပ္ထားသည့္ကတုတ္ကုိ ထပ္မံသင့္ ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီး၊ ယင္းကို မွီခုိအားထားၿပီး အထက္ပါ ခံစစ္ထုိးနည္းဗ်ဴဟာ ကုိက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ရန္သူသက္ရွိအင္အားနဲ႔ ရုပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိအရင္းနည္းပါးစြာျဖင့္ မ်ားစြာ ေခ်မႈန္းႏုိင္ မည္။

ယင္းတြင္ ကတုတ္စခန္းေပၚရွိ ရန္သူအားလံုးကုိ ေခ်မႈန္းႏုိ္င္ေသာ္လည္း ကတုတ္ထုိးစစ္ကုိ စနစ္တက် အက်ဆံုးနည္းေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးထုိးသည့္တုိင္ မိမိတုိ႔ဘက္တြင္ အရံႈးရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒုတိယ အဆင့္ခံစစ္ႏွင့္ ေနာက္လႈပ္ရွားစစ္၊ ေျပာက္က်ားစစ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲလုိက္ပါက မ်ားစြာေခ်မႈန္းႏုိင္မည္။

ယခုၿပီးခဲ့သည့္ ခ်ဴးေရႊခံစစ္ပြဲသည္ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ယခုထက္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ကြၽမ္းက်င္လိမ္မာ လာပါက ကတုတ္ထုိးရာတြင္ ယခုထက္အက်အ႐ႈံးနည္းေစၿပီး ခံစစ္ထုိးရာတြင္ အခ်ိန္တုိတုိ နဲ႔ မ်ားမ်ားေခ်မႈန္း သတ္ျဖတ္ႏုိင္ၿပီး ယင္းမွ တန္ျပန္ထုိးစစ္ တုိ-ရွည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ပံဝုိက္ပတ္စစ္မ်ားျဖင့္ ယခု ထက္မ်ားစြာ ေခ်မႈန္းႏုိင္မည္။

(ခ) ေနာက္တုိက္ကြက္တမ်ိဳးမွာ အထက္ပါ အလားတူရန္သူ ထြက္မတုိ္က္မျဖစ္သည့္ အေတာ္အသင့္ အခ်က္ အခ်ာက်သည့္၊ ရန္သူမသိမ္းပုိက္ရေသးေသာ မိမိတုိ႔လုပ္စြမ္းႏုိင္ရည္ေဘာင္အတြင္းရွိသည့္ ခံစစ္ထုိးနည္း ဗ်ဴဟာလုပ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အခ်ာ ေန ရာမ်ားစြာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ အေျခခံစခန္းပတ္လည္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္အခ်ာေနရာကုိ ႐ုတ္တရက္ ခ်ီတက္ အလစ္ဝင္ထုိင္လုိက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာခံစစ္ကတုတ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း ခံစစ္ကတုတ္ ထုိးႏိုင္သည္။ (ဥပမာ-၁၉၇၇ ဇြန္လ မုိင္း႐ွဴးအေရွ႕ဘက္ရွိ လြယ္ခ်ိဳေတာင္ တုိက္ပြဲ) ဤကဲ့သုိ႔ေသာတုိက္ကြက္မ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ားစြာေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္သည္။ ထင္ရွားတဲ့ေနရာအျဖစ္ ျပရလွ်င္ ရန္သူရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚႏွင့္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအနီးအပါး မိမိလက္နက္ႀကီးျဖင့္ လက္လွမ္းမီွ ေႏွာင့္ယွက္ႏုိ္င္သည့္ ကုန္းမ်ားတြင္ ေနာက္ပုိင္းမွ မိမိဆက္သြယ္ေရးလမ္းဖြင့္ရန္ မခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေပသည္။

အလားတူ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကုိ အကူးမခံလုိသည့္ ရန္သူ၏ အားနည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔တပ္မ်ား ယခင္လြယ္ခ်ိဳစစ္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ ရန္သူ ၿမိဳ႕လတ္ သုိ႔မဟုတ္ အထိမခံႏိုင္သည့္ ေနရာတခုခုကုိ ခ်ီတက္လုပ္ႀကံဖို႔ ေျခကုတ္ယူသလုိလုိ ဝါဒျဖန္႔စည္း႐ံုးၿပီး ေနရာတခုကုိ တပ္စြဲလွ်င္လည္း ဤ နည္းမ်ိဳးေပၚလာႏုိင္သည္။ ေနာက္အျခားနည္း ထင္ရွားမႈတရပ္မွာ မိမိတုိ႔အေျခခံစခန္းဝန္းက်င္ရွိ ရန္သူ႔ အေျခခံစခန္း သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ငယ္ၿမိဳ႕လတ္ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ေနရာတခုခုကုိ ဤနည္းမ်ိဳးျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အထက္ပါ (က) အပုိဒ္ပါနည္းမ်ိဳးျဖင့္ တုိက္ခုိက္ယူ၍လည္းေကာင္း တုိက္ကြက္မ်ိဳး တုိက္ကြက္ေဖာ္ ႏုိင္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)