ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းယဥ္ေက်းမွဳ ( ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ )

April 11, 2016

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းယဥ္ေက်းမွဳ ( ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ )
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၆


ျပသနာတရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူေသာအျမင္မ်ားစြာရွိသည္မွာ အ့ံျသစရာရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူေသာဘဝျဖတ္သန္းမွဳ မတူေသာအက်ိဳးစီးပြါး မတူေသာခံယူခ်က္ မတူညီေသာဦးတည္ခ်က္ရွိျကေပ
ရာ မတူေသာအျမင္မ်ား ရွိျကသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။  လူတစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ မိမိပုဂၢလိက ဘဝလမ္းေျကာင္းအား မိမိစိတ္ျကိဳက္ အျမင္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္ နိုင္သည္။ ဆရာဝန္ေသာ္၎ အင္ဂ်င္နီယာေသာ္၎ နိုင္ငံေရးသမားေသာ္၎ စိတ္ျကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိ မိသားစု ဝါ မိမိမိတ္ေဆြမ်ား၏ မတူေသာအျမင္ႏွင့္ ကန့္ကြက္မွဳမ်ားရွိေသာ္လည္း မိမိ စိတ္ျကိဳက္ ဘဝလမ္းေျကာင္းကို မိမိအျမင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းေရြးခ်ယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းကိစၥျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ပို၍ဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဤသုိ့ုျပဳမုူ၍ မရႏိုင္ေပ။ လူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မတူေသာအျမင္မ်ားစြာ ေတြ့ရမည္ျဖစ္သက့ဲသုိ့ ထိုမတူေသာအျမင္မ်ားကို မည္သုိ့စုစည္းမည္နည္းဆိုသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖတရပ္ကို ရွာရန္လိုအပ္ေပမည္။ ထိုအေျဖမွာ မတူေသာအျမင္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျကျခင္းျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တခုေရာက္လ်င္ အနဲစုက အမ်ားစုကိုနာခံသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ့ေျဖရွင္းရာတြင္ ဦးစြာအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားရန္လိုအပ္ေပသည္။ ျပသနာတခု အျပန္ အ လွန္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း မိမိႏွင့္သေဘာထားမတူ အျမင္မတူေသာသူတိ့ု၏ အျမင္ကို နားေထာင္ျခင္း အခိုင္အမာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္းတိ့ု သည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမွဳယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားရန္လိုအပ္သည့္ အေျကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ယခု ရုပ္ျမင္သံျကားဖန္သားျပင္တြင္ လူသိမ်ားေနသည့္ DVB Debate ဆိုသည္မွာ အားနဲခ်က္အခ်ိဳ့ရွိေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ အေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳတရပ္ ေဖၚေဆာင္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ အားနဲခ်က္တခ်ိဳ့ရွိသည္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံထဲတြင္ အျပန္အလွန္ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မွဳအခ်ိဳ့ကို ေတြ့ေနရ၍ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးဘဝႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးျပီးသည္မွ စ၍ ျမန္မာနိုင္ငံေရးေလာကတြင္  မတူေသာနိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား အယူဝါဒမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္ အထိ ျပင္းထန္ခ့ဲရာ နိုင္ငံေရးအရ မတူသည့္အျမင္ျဖင့္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျကသည္မွာ အေလ့အက်င့္သဖြယ္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ထိုသုိ့ နိုင္ငံေရးကိစၥျကီးမ်ားတြင္ မတူသည့္အျမင္အယူအဆမ်ားကို တဖက္ႏွင့္ တဖက္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျကရာမွ ကိစၥေသးမ်ားတြင္ပါ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ ျခင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းတိ့ု အေလ့အထသဖြယ္ျဖစ္လာသည္ကိုေတြ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ လူထု၏ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္အခါ ပို၍ ျပင္းထန္လာသည္ဟုဆိုရမည္။ စစ္အစိုးရအား ဆန့္က်င္ေဝဖန္သူမ်ားကို ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုးမ်ား ျပည္ေထာင္စုအားျဖိဳခြဲရန္ျကံေနသူမ်ား အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္မ်ား အျဖစ္ျပစ္တင္ရွံဳ့ခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသက့ဲသုိ့ လူထု၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္သည္လည္း ပိတ္ပင္ခံခ့ဲရသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ လူထုကလည္း စစ္အာဏာ ရွင္မ်ား၎ သူတိ့ု၏ေနာက္လိုက္မ်ား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကာကြယ္သူမ်ားအား၎ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပန္လည္ရွံဳ့ခ် ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျကေပသည္။ ဤသုိ့ႏွင့္ အျပန္ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား အပုတ္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သားတိ့ု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာယဥ္ပါးခ့ဲျကရေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပင္ျပင္းထန္ထန္ ရွံဳ့ခ်တိုက္ခိုက္ျကရင္း မိမိႏွင့္ အျမင္မတူသူမ်ား ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ အေလ့အထတခုက့ဲသုိ့ ျဖစ္လာသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အက်ိဳးသင့္ အေျကာင္းသင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းတိ့ု အားနဲလာသည္။ မိမိႏွင့္အျမင္မတူ သူတိုင္း ရန္သူလိုသေဘာထားတိုက္ခိုက္လာျခင္း ဆတ္ဆတ္ထိ ေဝဖန္မခံနိုင္ျခင္းတိ့ုျဖစ္လာသည္။ တျဖည္းျဖည္း အားလုံးအကဲဆတ္လာျကသည္။  ထိုသုိ့ေသာအေျခအေနတြင္ အက်ိဳးေျကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ ေနာက္သုိ့ တေျဖးေျဖး ေရာက္သြားေတာ့သည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ မတူသည့္အျမင္မ်ားကို ဆြဲကိုင္ထားျကသည့္ လူထုျကားတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေလ်ာ့ပါးသြားျပီး ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ မွဳမ်ား မိမိႏွင့္အျမင္တူသူမ်ားကို အသာလြတ္ကာကြယ္ေပးမွဳမ်ား ေတာထေနျခင္း ျပသနာကိုမွန္ကန္စြာအေျဖမရွာနိုင္သည္သာမက စိတ္ဝမ္းကြဲမွဳမ်ားကို ပို၍ ျဖစ္ေစပါသည္။

အယူအဆအရ တဖက္သုိ့ေရာက္ကာ မေစ့စပ္နိုင္ဟုဆိုသူမ်ားအပ လူထု အတြင္းျပသနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းအေျဖရွာရန္လိုအပ္ေပသည္။ဥပမာ အားျဖင့္ ျပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက လူအမ်ားစိတ္ဝင္တစားေျပာဆိုခ့ဲျက ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ျကီးခ်ဳပ္သစ္၏ သျကၤန္ ေရကစားမဏၰပ္ျပသနာ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲမွ ေဗလုဝ ခင္လွဳိင္တိ့ု၏ျပသနာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ဒီမိုကေရစီအနိုင္က်င့္ခံရမွဳျပသနာ သမတရံုးဝန္ျကီး၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဦးေဇာ္ေဌးေခၚမွဴးေဇာ္တာဝန္ယူမည့္ျပသနာ စသည့္
ျပသနာမ်ားကိုျကည့္လ်င္ အက်ိဳးသင့္အေျကာင္းသင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္ထက္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခတ္ေျပာဆိုမွဳမ်ားက ပိုမ်ားေနသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာေတြ့ရသည္။

ေျပာရလ်င္ ပထမျပသနာ ၂ ခုမွာ သာမန္မ်ွသာျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲအတြက္အေရးျကီးသည့္ျပသနာ မဟုတ္ေခ်။ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္သစ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း သူ၏ အေျကာင္းျပခ်က္ႏွင့္သူျဖစ္သည္။ အက်ိဳး အေျကာင္းရွိသည္။ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္သစ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အျမင္မတူသူမ်ားကလည္း အက်ိဳးသင့္အေျကာင္းသင့္ ျပန္လည္ေဖၚျပသူအခ်ိဳ့ရွိသည္။ သုိ့ေသာ္ အမ်ားစုမွာ မိမိေထာက္ခံသည့္ဖက္မွ ရပ္တည္၍ တဖက္ကို ကေလာ္တုတ္ေနျကသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ မိမိအျမင္ကို အက်ိဳးအေျကာင္း အခ်က္
အလက္ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းသည္ လြန္စြာေကာင္းသည္။ အားလုံး လက္ခံႏိုင္သည့္ အမ်ားစုႏွစ္သက္လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျဖတခုကို ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳမွ ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ အကယ္ဒမီျပသနာတြင္လည္း အက်ိဳးေျကာင္းသင့္ေဖၚျပေဆြးေႏြးသူကအနဲစု ျဖစ္ျပီး အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ္မွန္သည္ထင္ေသာ ဖက္မွ ရပ္ကာ ကေလာ္တုတ္ေနျကေပရာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ ပို၍ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ အကယ္ဒမီႏွင့္မဆိုင္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုပါ ဆြဲသြင္း၍ ဝါးလုံးရွည္ႏွင့္သိမ္းျကံဳးရမ္းေနျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ထိိုျပသနာမ်ားသည္ အက်ိဳးအေျကာင္းသင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ အေျဖရွာျကလ်င္ ေအးခ်မ္းစြာအေျဖရနိုင္သည့္ ျပသနာငယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ဒီမိုကေရစီအနိုင့္က်င့္ခံရသည္ဆိုသည့္ျပသနာ ၊ သမတရံုးဝန္ျကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဦးေဇာ္ေဌးေဆာင္ရြက္မည့္ျပသနာ တိ့ုႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ့ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆိုသည္မွာ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ အသစ္ခ်ဥ္းကပ္မွဳလိုအပ္ေပသည္။ ထိုအသစ္ခ်ဥ္းကပ္မွဳမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေျပာျကားခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေပၚ၌ အေျခခံသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက NLD အစိုးရ ဖြဲ့နိုင္လ်င္ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးလုပ္သြားမည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ သူမေျပာသည့္အတိုင္း ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းခ့ဲသည္ကို အမ်ားေတြ့ရသည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ခ်မွတ္ေရွ့ရွဳသည့္လမ္းေျကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ မတူသူ ကြဲလြဲသူရွိနိုင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေရွ့ေဆာင္ သည့္ အမ်ဳိးသားရင္ျကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၏ပင္မ လမ္းေျကာင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ မလြဲမေရွာင္သာ အသိမွတ္ျပဳရန္ လိုသည္။

ထိုအမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့လမ္းေျကာင္းတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္လည္းပါ သည္။ မွဴးေဇာ္လည္းပါသည္။ တေလ်ာက္လုံး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္၎ စနစ္အားဖက္တြယ္ကာကြယ္သူမ်ားအား ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရာမွ ထိုသူ
မ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးျဖစ္လာသည္။ ထိုသူမ်ားအား ဒီမိုကရက္တစ္လမ္းေျကာင္းေပၚဆြဲတင္အလုပ္လုပ္ေရးျဖစ္လာသည္။ ဤသုိ့ဆို လ်င္ အျပန္အလွန္ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရာျကရာမွ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသင့္ အေျကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ့ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမွဳမ်ားႏွင့္အတူ အနဲစုက အမ်ားစုကိုနာခံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖၚေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္။

အလားတူပင္ အလုပ္သမား လယ္သမား စသည့္အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ေက်ာင္းသားစသည့္ အလႊာအသီးသီးမွ လူမ်ားအတြင္းတြင္၎ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမည့္ျပသနာမ်ားတြင္၎ မတူသည့္အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ အေျဖ ရွာသည့္ ယဥ္ေက် းမွဳ ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေပမည္။

အထူးဂရုျပဳရန္လိုသည့္အခ်က္မွာ ယခင္အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီသည္ အစိုးရျဖစ္သြားျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုေဝဖန္မွဳမ်ားကို NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား၎ NLD အား၎ ရပ္ခံကာကြယ္ျကရမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတိ့ုအစိုးရသစ္အားေဝဖန္မွဳကို အက်ိဳးသင့္ အေျကာင္း သင့္ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ အထူးလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္မရွိ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ေဝဖန္သူမ်ားအား အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ ျပည္ပျသဇာခံ ပုဆိန္ရိုး စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတံဆိပ္တပ္စြပ္စြဲခံခ့ဲရသည္။ ထိုေခတ္ ထိုစနစ္ကိုျကံဳခ့ဲရသည္။ ယေန့ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိေသာ မတူေသာ
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေျပာဆိုနိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား၎ NLD အစိုးရသစ္အား၎ ေဝဖန္မွဳမ်ားကိုေႏြးေထြးစြာျကိဳဆိုရန္လိုအပ္သည္။ မတူေသာ အျမင္မ်ား ကြဲလြဲခြင့္ကို အသိမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

သုိ့ေသာ္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ခါးခါးသီးသီး တိုက္ခိုက္လာခ့ဲအခ်ိန္ကာလမ်ားက ရွည္ခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲဝင္ျကသည္ဟု ဆိုသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း မတူေသာအျမင္ မတူေသာအယူအဆမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္လာျကသည့္ အာဃာတမ်ားရွည္ျကာခ့ဲသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အျမန္ထြန္းကားလာရန္ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ငါႏွင့္မတူငါ့ရန္သူဆိုသည့္ သေဘာထား ေတာထေနခ့ဲသည္ကို ရွင္းလင္းရန္ေတာ့လြယ္ကူမည္မဟုတ္ပါ။

သုိ့ရာတြင္ အနည္းဆုံးအေနႏွင့္ ျပသနာတရပ္ေပၚလာလ်င္ အက်ိဳးအေျကာင္းခိုင္လုံစြာ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံစြာ သုံးသပ္ျခင္းမ်ား မိမိႏွင့္မတူသည့္ တဖက္၏အျမင္ကို ေလးေလးစားစား နားေထာင္ျခင္းမ်ိဲ ဳးကိုေတာ့
တတ္နိုင္သ၍ အေလ့အက်င့္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳရန္ေတာ့ လိုအပ္ေပမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)