ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္

April 12, 2016


ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း  (သခ်ာၤ)  –  ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္

(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၆

ေမေမ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္သည္ သူ၏ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိ QUEST FOR PEACE (ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွာပံုေတာ္ ) ကို The Working Peoples’ Daily သတင္းစာတြင္ ၁၉၆၄ က ေရးခဲ့စဥ္အခါက စြန္းလြန္းတရား အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ဘ၀ေျပာင္းသြားပုံကို စာတမ္းတစ္ခု ေရ းသားျပဳ စုရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ စြန္းလြန္းတရား အားမထုတ္မီက ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားခဲ့ပံု အေၾကာင္းမ်ား ကို ေျပာရန္လိုပါသည္။ ထိုအခါ ၄င္းမတိုင္မိီက အဖိုးနွင့္အတူ ေနခဲ့ေသာ မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကေလးဘ၀ကိုလည္း ေဖၚျပရန္ လိုအပ္လာ ျပန္ပါသည္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၏ Quest For Peace ( ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပံုေတာ္ ) အမည္ရွိ ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိကို ယခင္ကမူ ၾကမ္းမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိုဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ ႏွစ္ခုမွာ Many a house of Life Hath Held Me (ခႏၶာအိမ္မ်ားစြာတို႔သည္ ကြ်ႏ္ု ပ္ကိုဤသံသရာထဲမွ မထြက္ေအာင္ တြယ္ထားၾက၏) နွင့္ House of Life ( ဤခ ႏၶ ာအိ မ္ ) ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။

ထို ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခုသည္ Sir Edwin Arnold (ဆာအက္ဒြင္အာႏုိး) ၏ ကဗ်ာထဲမွ ၿဖစ္သည္။

ထိုကဗ်ာသည္ Light of Asia (အာရွအလင္းေရာင္) မဂၢဇင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ ယင္းကဗ်ာ၏ အဓိပၸါ ယ္မွာ ဤသို႔ၿဖစ္သည္။

ဤ ခ ႏၶာ အိ မ္ မ်ား စြာ တို႔ သည္
ကြ် နု္ ပ္ကို  ဤ သံ သရာ ထဲ မွ မ ထြ က္ ေအာင္
တား ဆီး ပိတ္ ပင္ ထား ႀက ကု န္ ၏။

အ စဥ္ ပူူ ေဆြး စရာ မ်ား ၿဖင့္ ၿပ ည္႔ ေန ေသာ
ဤ အာရံု ငါးပါးတို႔၏ အက် ဥ္းေထာင္မ်ား
ဟု တင္စား၍ ေခၚ ဆို ထိုက္ ေသာ
ဤ ခ ႏၶာ အိမ္ မ်ား စြာ တို႔ ကို
ေဆာက္ လုပ္ေသာ တရား ခံ ကို
အ စဥ္ မ နား တမ္း ရွာ ေဖြ ခဲ့ ပါ သည္။

ယ ခု ေတာ႔ ဤ တ ရား ခံ ကို
ေတြ႔ ပါ ၿပီ ။

သင့္ ကို ေကါင္းေကါင္း သိ ေန ပါ ၿပီ ။
ဤ ေ၀ဒနာ နံ ရံ ၾကီး မ်ား ကို သင္ သည္
ဘယ္ေတာ့ မွ မေဆာက္ ရ ေတာ့ အ့့ံ
လိမ္ လ ည္မႈမ်ား ၿဖင့္ ၿပည္႔ ေန ေသာ
အမိုးသစ္ပင္ ၾကီး ကို လည္း
မ စိုက္ ထူ ရ ေတာ အ့ံ ။

သင္ ေဆာက္ထားခဲ့ ေသာ အိမ္ၾကီး သည္လည္း
ၿပိဳ က်သြား ေလ ၿပီ
တိုင္ မ်ား မွာ လည္း က်ိုဳး ကုန္ ေလ ၿပီ
ဒါ ေတြ သည္ မွား ယြင္းေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ။
ယခုေတာ့ ဒီ ၀ဋ္ က ကြ် တ္ ျပီ။
ဒီ သံ သ ရာ က လြ တ္ ျပီ ။

ဆာအက္ဒြင္အာနိုး
အာရွအလင္းေရာင္ မဂၢဇင္း

Many a house of life hath held me နွင့္ House of life ဟူေသာေခါင္းစဥ္နွစ္ခုနွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤ လိပ္စာေပပါရဂူၾကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္ၾကေသာ မစၥစ္ေဂၚဒိြဳ င္း ႏွင့္ ဦး၀င္းေဖတို႔ ႏွစ္ဦးတို႔ သည္ အၾကီးအက်ယ္ သေဘာထားကဲြလြဲျပီး ျငင္းၾကပံုကုိ မွတ္မိေနပါသည္။ တစ္ဦး (ဘယ္သူမွန္း မသိ) က ပထမေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ေလးကုိ သေဘာက်သည္။ ေနာက္တစ္ဦးကမူ ကဗ်ာဆန္ျခင္း သည္ ေလးနက္မႈကုိ ပ်က္စီးေစသည္ဟု ယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိးရိုးသားသား ဒုတိယေခါင္း စဥ္ကုိ ပုိ၍ သေဘာက်သည္။ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ိုဳးခ်စ္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေလးစားရကါး ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနသည္။ ဤကဗ်ာကို ျပန္ဖတ္ရင္း ေမေမ စဥ္းစားမိေသာ ေနာက္ထပ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို သတိရ မိပါသည္။ ၄င္းမွာ These Walls of Pain ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေခါင္းစဥ္သည္ အဓိပၸါယ္ ထပ္ဆင့္ ရွင္းျပရန္ လိုေသာေၾကာင့္ ၎ကိုမယူေတာ့ပါ။

ေနာက္ ဆံုး 1964 တြင္ Working Peoples’ Daily သတင္း စာတြင္ Quest For Peace အ မည္ ျဖင္႔အ ခန္းဆက္ ထည့္ခ့ဲပါသည္။ ထိုအခန္းဆက္ ကုိယ္ေရးအထုပၸတၱိကို စာအုပ္ထုတ္ရန္ ကိစၥတြင္ စာေရးဆရာ နွင့္ ထုတ္ေ၀သူတို႔ ၾကား သေဘာထား ကဲြလဲြခဲ့ပါသည္။ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ိုဳးခ်စ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စြန္းလြန္းတရား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ သူ၏ဘ၀ ေျပာင္းသြားပံုကို တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ တရားအားထုတ္ျခင္း အပိုင္းကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားပါ။ သူတိုဘက္မွ ျဖစ္ ႏုိင္လ်င္ တရားထုိင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို ဖယ္ပစ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ေရးေစခ်င္ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း စာေရးသူ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို တရားအားထုတ္သည္႔ကိစၥ မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ရုံမွ်သာ ေရးရန္ဆႏၵရွိပါသည္။ ဥပမာ-  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္လာေသာ ဗိုလ္သိန္းေဆြနွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပံုႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳ လ္သည္ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၏ တရားျပေသာဆရာ ျဖစ္လာပုံတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၏ ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိ Quest For Peace သည္ ပါရမီစာေပမွ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ထြက္ လာပါေတာ့မည္ ။ ယင္းအထုပၸတၱိ၏ အပိုင္း ျဖစ္တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Buddhist Pilgrim’s Progress ကို (ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တစ္ ဦး၏ ခရီး ၾကမ္း ) အမည္ျဖင့္ ကြ်န္ ေတာ္၏ ဘာသာျပန္နွင့္ အတူ ၂၀၁၃က ထြက္ခဲ့ပါ သည္။ ၎အျပင္ The Ruse and War-time Stories ကို (လမ္းလႊဲ ျခင္း နွင့္ စစ္အတြင္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ား) အမည္ျဖင္႔  ဂ်ဴ နီယာ၀င္း၏ ဘာသာျပန္နွင့္အတူ ထြက္ခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္, ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)