ေမာင္ေမာင္စုိး ● ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ – အပိုင္း (၃)

April 30, 2016

 ေမာင္ေမာင္စုိး ● ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ – အပိုင္း (၃)

(မုိးမခ) ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၆

● ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ဝွက္ဖဲ
နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာသည္ တ႐ုတ္- ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ဝွက္ဖဲျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆိုၾကသည္။

“တ႐ုတ္ – ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေလ်ာ့အတင္းလုပ္ဖို႔ နယ္စပ္ရွိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားျခင္း သည္ တ႐ုတ္တုိ႔အေရးပါေသာကိစၥျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္အခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားကိုင္ထားၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအား ထိမ္းညိႇသင့္သည္” ဟု တ႐ုတ္အခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္ဟု နိုင္ငံ တကာသုေတသီမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ေပၚလစီျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဤအခ်က္သည္ မိမိတုိ႔၏အားနည္း ခ်က္မွေပၚလာသည္ကိုေတာ့ ၀န္ခံအသိမွတ္ျပဳရေပမည္။ မိမိျပည္တြင္းအားနည္းခ်က္အား အျခားသူမ်ားက ယူငင္အသုံးမျပဳ ႏိုင္ရန္ မိမိတုိ႔ဘာသာ ျပင္ဆင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္ေထာင္စုျပႆနာ၊ တန္းတူေရးျပ ႆနာ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပႆနာ သယံဇာတခြဲေဝေရးျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာ စသည္တုိ႔ကို တဆင့္ ခ်င္း မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းနိုင္ရန္ လိုသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အတြင္းပိုင္းအားနည္းခ်က္ကို ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း နိုင္ပါက ဤအားနည္းခ်က္ကို ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ျခင္းကို တားဆီးနိုင္ေပမည္။ ေျဖရွင္း၍ မရမီအထိေတာ့ ထိုအားနည္းခ်က္မွ ျဖစ္လာနိုင္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္သာ တတ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတပ္ဖြဲ႕ရွင္သန္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံမႈ ျပဳ ၾက ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျပႆနာကို ျပည္တြင္း၌သာ ေျဖရွင္း၍ ရမည္ကိုသိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ကာလက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနာ္ေဝအေျချပဳသည့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဤတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အေနာက္၏ၾသဇာသက္ေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ တ႐ုတ္၏သေဘာ ထားကို UWSA ဝ အဖြဲ႕၏ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ ဖက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ေပမည္။ သုိ႔မွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ား၊ နားလည္မႈ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား ေက်ာ္လႊားနိုင္ေပမည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ဝွက္ဖဲသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ဖက္တြင္သာရွိသည္မဟုတ္ေပ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဖက္တြင္လည္း ရွိသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာျပည္ ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာထိေျခဆန္႔ခ်င္ေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ စီးပြါးေရးမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔အေန ႏွင့္ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္လိုပါက ျမန္မာအစိုးရ၏သေဘာတူညီမႈ ျမန္မာအစိုးရ၏ပူးေပါင္းပါ ဝင္ မႈ မုခ်လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ဝွက္ဖဲဟု ဆိုရေပမည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ အဆိုပါဝွက္ဖဲကို ကိုင္ၿပီးကြၽမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ ကစားတတ္ရန္သာ လိုေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစီးပြါးေရးက်ဆင္းမႈ စေတာ့ရွယ္ရာေစ်းကြက္ရပ္ဆိုင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ တ ႐ုတ္စီးပြားေရးကိုတည့္မတ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ကာလျဖစ္ရာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔ၾကား အားသာခ်က္ အားနဲခ်က္မ်ား သည္ မွ်ေျခရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

● နိုင္ငံတကာ အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မႈၾကားက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔
တ႐ုတ္အေနႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အင္အားႀကီးနိုင္ငံတခုျဖစ္လာသည္သာမက စစ္ေရးအရပါ စူပါ ပါဝါအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္း ေနသည္။ မၾကာခင္ကေဘက်င္းတြင္ ၾကီးက်ယ္ေသာ စစ္ေရးျပအခန္းအနားတခုျပဳလုပ္ခ့ဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေလယဥ္တင္သေဘၤာ ၁ စီးေရခ်ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂ စီးေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိ သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ လတ္တေလာတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ အေမရိကန္ ဂ်ပန္အေနာက္အုပ္စုတုိ႔အားျပိဳင္ရာျဖစ္သည္။

ထိုေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြါးမႈတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ထိုအျငင္းပြားမႈတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္မႈရွိေပရာ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္သက္ဆိုင္ေနသည္ဟု ဆိုရေပ မည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရသစ္၏ သေဘာထားကို အကဲခတ္ေစာင့္ ၾကည့္ေနမႈမ်ား ရွိေပသည္။ မြန္ဂိုလီးယားခရီးစဥ္အတြင္ တိဗက္ျပႆနာကို ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို လွပစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖဆိုခ့ဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပႆနာသည္ ခက္ခဲလွမည္မဟုတ္ေပ။

ၿပီးခ့ဲေသာ ႏွစ္မ်ားစြာတြင္ အေနာက္အုပ္စု၏ပိတ္ဆို႔မႈ ေအာက္တြင္အထီးက်န္ေနခ့ဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ျပိဳင္ဖက္မရွိျဖစ္ခ့ဲသည္။ၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္အနဲငယ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏင့္အတူ ျမန္မာျပည္သည္ အေနာက္အုပ္စုဝင္ နိုင္ငံမ်ား၏ အေလးထားဆက္ဆံမႈကို ရရွိလာၿပီး ယခုအရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေနာက္ႏွင့္ဆက္ဆံမႈ ပိုမို အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိသည္ဟု အမ်ားကသုံးသပ္ၾကသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း အေနာက္အုပ္စုဝင္နိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အဆက္အဆံက်ဲပါးခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္အုပ္စုနိုင္ငံမ်ား၏ ရပ္ခံေပးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္တိုင္းအသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ သတင္းႏွင့္အာေဘာ္မ်ားကို လူထု၏ လိုလားလက္ခံမႈ အရလည္းေကာင္း၊ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ရံပုံေငြျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း NGO မ်ားျဖန္႔ က်က္ထားနိုင္မႈအရလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံမ်ားဝင္ေရာက္နိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္၌ ေရခံေျမခံေကာင္းရွိ မည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ဦးတည္းျပိဳင္ဖက္မရွိေသာ တ႐ုတ္တုိ႔အဖို႔ အေမရိကန္ ဂ်ပန္အပါ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပါ ျမန္မာေျမတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္မေတာ့ အိႏၵိယသမုဒၵရာသုိ႔ထိုးေဖါက္ေရးတ႐ုတ္တုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တ ႐ုတ္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ျဖစ္ေစ အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားသည္ နိုင္ငံငယ္မ်ားအေပၚ အျပိဳင္အဆိုင္ ၾသဇာတည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳး ပမ္းၾကေလ့ရွိၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အဖို႔ မည္သည့္ၾသဇာခံမွအျဖစ္မခံရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ အင္အားၾကီးနိုင္ငံ မ်ား၏ အျပန္အလွန္ယွဥ္ျပိဳင္မႈၾကားမွ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔နိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေရးကို ေရွး႐ႈ ရေပလိမ့္မည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အေနာက္ဖက္တြင္ရွိေသာ အိႏၵိယသည္လည္း အေရွ႕ကိုေစာင့္ၾကည့္သည့္ (look east) မူဝါဒျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငိမ္သက္ေနရာမွ အေရွ႕၌ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားသည့္ (act east) မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲခ်မွတ္လာေပရာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ အေလးမူ ဂ႐ုျပဳထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အဓိကအားျဖင့္ အေရွ့အလယ္ပိုင္းကို အေလးထားသည့္ အေမရိကန္ကလည္း အေရွ႕ဖ်ားေဒသကို အာရံုစိုက္လာသည့္ျပင္ သူ၏စစ္အင္အားေနရာခ်ထားမႈမ်ားကို အေရွ႕ဆီသုိ႔ေရႊ႕လာသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ တ႐ုတ္တုိ႔ကလည္း ျမန္မာ ျပည္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာဆီသုိ႔ ထိုးေဖါက္ထြက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ထားသည့္ကာလလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အိႏၵိယ မဇၨၽိမတိုင္းသားတိုင္းသားတို႔ကလည္း အေရွ႕၌ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားရန္ ျပင္ဆင္လာသည့္ကာလလည္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ စီးပြါးေရးအရ စစ္ေရးအရ အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာေနေသာ ဆုံခ်က္အလယ္တြင္ ရွိေနသည့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ျမန္မာနိုင္ငံအဖို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးယူ နိုင္ရန္သာလိုေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အထူးဂ႐ုျပဳရန္လိုမည္မွာ အေနာက္၏ တ႐ုတ္အားဝိုင္းပတ္ေရးေပၚလစီႏွင့္လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ေသာ တ႐ုတ္၏ အားျပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ၾကားမညႇပ္ရန္ အထူးဂ႐ုမျပဳရန္ေတာ့ လိုေပမည္။ နိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသတိျပဳ ရန္လိုသည့္အခ်က္ သူတုိ႔သည္ ကိစၥႀကီးမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကၿပီး ကိစၥ ငယ္မ်ားကို စေတးရန္ ဝန္မေလးတတ္ၾကေပ။

● ေဒါင္းႏွင့္ နဂါး
တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္သည္လည္း ျမန္မာ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲကို မျပတ္ေလ့လာၿပီး ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိ သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္တြင္ ထိုစဥ္အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သာရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တ႐ုတ္သမတ ရွီက်င့္ပင္အပါအဝင္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆုံၿပီး သူတုိ႔၏ ျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျခ အေနႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါမႈကိုျပသခ့ဲသည္။ ျမန္မာျပည္၌ NLD အစိုးရသစ္တက္လာေသာအခ်ိန္တြင္လည္း နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္တာဝန္ယူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအား ဦးစြာဖိတ္ၾကားေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ တ႐ုတ္တုိ႔ အားအေလးထားမႈကို ေဖၚျပခ့ဲပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေပၚလစီကား ေျပာင္းေတာ့ ေျပာင္းေနသည္က အမွန္ပင္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျခအေနအား အတိမ္းအေစာင္းမခံဘဲ ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ေနပုံရသည္။ အစိုးရသစ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ေရာက္ရွိလာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သမတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္ျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္ လိႈင္အားလည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အေရးနိမ့္ခ့ဲေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္နိုင္သိန္းအားလည္း ေကာင္း၊ သီးျခားစီေတြ႕ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တ႐ုတ္တုိ႔ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမ်ား ျမန္ဆန္လာသည္ကိုေတြ႕ရမည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔ကား ကင္းမရသည့္ ေရွာင္လႊဲမရသည့္ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထား သည့္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ မေလ်ာ့မတင္း ေစာင္းၾကိဳးညႇင္းမွသာ သံသာသာထြက္သက့ဲသုိ႔ ရွိျခိမ့္မည္။ ပစ္ပစ္ခါခါ စိတ္ထင္တိုင္း ဆုံးျဖတ္၍ရသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ကား အဖက္ဖက္မွ တိုင္းတာလ်င္ အရြယ္အစားခ်င္း ကြာျခားလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါင္းလည္း ေဒါင္းအထြာႏွင့္ နဂါးလည္း နဂါးအထြာႏွင့္ဟုသာ ဆိုရေပေတာ့မည္။ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနကား လူမ်ိဳးတိုင္းရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ၿပီးပါၿပီ
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)

မွတ္ခ်က္။ ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔ေဆာင္းပါးအား  Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္း ေဖၚျပထားပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္