ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုတိယပင္လုံ

May 1, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုတိယပင္လုံ

(မိုးမခ) ေမ ၁၊ ၂၀၁၆

 

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရသစ္တက္ လာ ျပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားအဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကို ႏွစ္လ သုံးလအတြင္း က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုလိုက္၍ ေဝဖန္သုံးသပ္သံံမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ေဝဖန္သူမ်ား အဓိကဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ျပႆနာမ်ား စြာရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ လပိုင္းအတြင္းညိီလာခံေခၚရန္ မျဖစ္နိုင္ဟု ယူဆၾကသည္။

● ေျပာင္းလဲစဥ္းစားျခင္း

လပိုင္းအတြင္း ညီလာခံေခၚယူရန္မျဖစ္နိုင္ဟု စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကသည္မွာ ယခင္အစိုးရေဟာင္းသက္တမ္းအတြင္း ခ်မွတ္ ထားခ့ဲေသာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ စဥ္းစားၾကျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။ ယခင္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာမူေဘာင္အရ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုဆက္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ျပႆနာကို အရင္ေျဖရွင္းမွသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ဝါ) ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကိုစတင္၍ ရမည္ဟုစြဲမွတ္ထားပုံရသည္။

အကယ္၍သာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာကို ေနာက္ပို႔ၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္ က်င္းပလွ်င္ မျဖစ္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆရေပသည္။ လက္ေတြ႕က်က်စဥ္းစားလွ်င္ လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ ၈ ဖြဲ႕တြင္ အဓိက စစ္ဖက္က လက္မခံနိုင္သည္ဟု ဆိုသည့္ TNLA တအန္းပေလာင္၊ MNDAA ကိုးကန္႔၊ AA တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သာ အဓိကက်ေနေပသည္။ က်န္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေရးကိုစစ္ဖက္က လက္ခံျပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထို ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ သေဘာထားတစုံတရာ ေျပာင္းလဲပုံရသည္။ ျပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းက ထြက္ေပၚလာသည့္သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တာဝန္ေပးထား သည့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုဗိုလ္ခ် ဳ ပ္ၾကီး ျငိမ္း) ႏွင့္ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလည္မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္မႈမ်ားကိုၾကားသိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒၚစုေခၚဆိုမည့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ၎ ၃ ဖြဲ႕အပါ က်န္ ၈ ဖြဲ႕တက္ေရာက္ရန္မွာ မျဖစ္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ဆိုရမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနာက္ပို႔၍ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္လုပ္မည္ဟု ေျပာင္းလဲစဥ္းစားလိုက္ပါက မျဖစ္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

● အပစ္မရပ္ဘဲေဆြးေႏြးျခင္း

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ အပစ္မရပ္ဘဲ ေဆြးေႏြး၍ ရသည္ကိုသက္ေသျပျပီးျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲေသာ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို ရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျခင္းသည္ပင္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အ လားတူပင္ အပစ္ရပ္ေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးကိစၥမ်ားကို ဒုတိယေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာအျဖစ္ ေနာက္ပို႔ၿပီး နိုင္ငံေရးျပ ႆနာကို ပစ္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးနိုင္သည္။

ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ဖက္အားလုံးမွ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အလုံးအရင္းႏွင့္စစ္ဆင္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ထားပါက တိုက္ပြဲ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျပႆနာၾကီးမဟုတ္ေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေနသူမ်ား ညိႇႏႈိင္း၍ စစ္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ရနိုင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကို အရင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးျပီးျပီျဖစ္၍ ေနာက္တၾကိမ္ထပ္ထိုးရန္ မလိုဟု ျငင္းပယ္ေနေသာ UWSA ဝ အဖြဲ႕ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ ျပႆနာကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ KIO/KIA အပါတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုင္စြဲထားေသာ နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးသေဘာတူျခင္းမရွိဘဲ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးဟူေသာ အျမင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ေပမည္။

တကယ္တမ္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျပႆနာသည္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ စသည့္ နိုင္ငံေရးျပသနာက အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါက က်န္ျပႆနာမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းေျဖရွင္းသြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပီးခ့ဲေသာ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအေတြ႕အၾကံဳအရ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို ထိပင္ မထိနိုင္ စပင္ မစနိုင္ ဘဲ အပစ္ရပ္ေရးျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အပစ္ရပ္ေရးျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာကို ေနာက္ပို႔ၿပီး နိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရင္ကိုင္တြယ္ေဆြး ေႏြးျခင္း နိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသေဘာတူမႈရျခင္း ေၾကလည္မႈမ်ားရျခင္းတို႔ၿပီးေနာက္ အပစ္ရပ္ျပႆနာလက္နက္ကိုင္တပ္ျပ ႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူနိုင္မည္ဟုသုံးသပ္ရေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနရင္း နိုင္ ငံေရးျပႆနာေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လုပ္၍ရသည့္ကိစၥသာျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ပင္ စစ္ပြဲၾကီးၾကီးမားမား မရွိေပရာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ နားလည္မႈရေလ စစ္ပြဲကိုေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေလျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

● ပထမပင္လုံ

၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္ ပထမပင္လုံ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျဗိတိသွ်တို႔ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားပါ ျပည္မႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ျဗိတိသွ်တို႔က ျပည္မတြင္ေပါင္းထည့္ထား၍ ဗမာတုိ႔ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရးေပးမည့္ ရခိုင္ ကရင္ မြန္တုိ႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ျဗိတိသွ်တုိ႔က လြတ္လပ္ေရးမေပးဘဲ ခ်န္ ထားမည့္ ေတာင္တန္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာပါဝင္ခ့ဲသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုဦးေဆာင္လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးျပီး လပိုင္းအၾကာ လြတ္လပ္ေရး မရမွီပင္ လုပ္ၾကံခံခ့ဲရသျဖင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖၚနိုင္ခ့ဲေပ။

● ဒုတိယပင္လုံ

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္ ဒုတိယပင္လုံသည္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါဝင္သင့္သူအားလုံး ပါဝင္မည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာကို နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္း မည့္ ညီလာခံျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္း သားျပသနာကို နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည့္ပြဲျဖစ္သည္။

ထိုညီလာခံသုိ႔ အပစ္ရပ္သည္ျဖစ္ေစ မရပ္သည့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သင့္သူအားလုံးကို ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ခြင့္ေပးႏိုင္သည္။ နိုင္ ငံေရးအရ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါက လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနမႈကို လြယ္ကူေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းနိုင္သည္ဟူေသာ မူကို ကိုင္စြဲထားပါက အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ အဓိကျပႆနာကို ေဆြးေႏြးနိုင္ေပလိမ့္ မည္။ သုိ႔ဆိုပါက လာမည့္ ႏွစ္လ သုံးလအတြင္း  ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံကို မစနိုင္စရာမရွိေပ။ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသည့္အခ်ိန္ ေတာ့ အတန္ငယ္ယူရဖြယ္ရာ ရွိေပသည္။ တထိုင္တည္းႏွင့္ေတာ့ ျပႆနာအားလုံး ေျဖရွင္းရန္မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း အဓိ ကက်သည့္ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို စတင္ကိုင္တြယ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ အပစ္ရပ္ ပါမစ္ေပး၍ ေခ်ာ့ျမဴ ထားျပီး နိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲထားသည္ထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေပလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႕က်က် နိုင္ငံေရးျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းျခင္းသာ ျပႆနာ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပမည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ နိုင္ငံေရးအရ မူေဘာင္မ်ားကို တဆင့္ခ်င္းေျဖရွင္းသြားနိုင္ပါက က်န္သည့္အပစ္ရပ္ျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ မ်ားကို နားလည္မႈရွိစြာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းနိုင္သည့္ လမ္းစမ်ားပြင့္သြားနိုင္ေပလိမ့္မည္။

● သုံးဦးသုံးဖလွယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုအမ်ားစု၏ေထာက္ခံမွဳရရွိခ့ဲေသာ NLD ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသားပါတီ လက္နက္ကိုင္တပဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား သုံးဦးသုံးဖလွယ္စုံညီ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ရ ယူရမည့္ ညီလာခံျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္နာစစ္ဖက္ အရင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား အရင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီး ျမန္မာစစ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လည္း ေကာင္း နည္းလမ္းမွန္ဟု မယူဆပါ။ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံသည္ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည့္ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အားသာခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျခအေနကိုသုံးသပ္ၾကရာတြင္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ေစ နိုင္ငံေရးအကဲျဖတ္မ်ားျဖစ္ေစ သမရိုးက် နိုင္ငံ ေရးမူေဘာင္မ်ားအေပၚမွ အေျခခံျပီး ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ၾကသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျခလွမ္းမ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ သူမ၏ထူးျခားခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ထူးျခားခ်က္မွာ သာမန္မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တြင္မွမရွိသည့္ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ အျခားနိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္သည့္ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ သူမတြင္ရွိ သည္။ ပထမအခ်က္မွာ သူမ၏ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သံတမန္ေရးအားသာခ်က္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္လြတ္လပ္ရျပီးေနာက္ပိုင္း သူမက့ဲသုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာတကၠမႀကီးမားသူမ်ဳိး မရွိေသးေပ။ ထုိ႔ၾသဇာကို ျပီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာင္းစြာေတြ့ျမင္နိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္လူထုအမ်ားစုကိုသူမ၏ပုဂၢိဳလ္ေရးျသဇာႏွင့္စည္းရံုးသိမ္းသြင္းစြဲေဆာင္နိုင္သည္။ သူမျသဇာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း သူမအေပၚေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာထားရွိသည္။ သူမ၏ ၾကီးမားေသာပုဂၢိဳ လ္ေရးျသဇာသည္သာမန္နိုင္ငံေရးသမားမ်ား ခက္ခဲစြာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ယူျပီးျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္အခက္အခဲမ်ားကို လြယ္လင့္တကူေက်ာ္လႊားသြားနိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာျပည္ နိုင္ငံေရးေလာက၌ သူမႏွင့္ပုခုံးခ်င္း ယွဥ္နိုင္သူမရွိေခ် ။ သူမက အျခားသူမ်ား ေခါင္းတလုံးမက ပိုျမင့္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူမအားေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ဤအေျခအေနကားမ်က္ကြယ္ျပဳမရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ သံတမန္အေရးအားသာခ်က္အေနႏွင့္ေျပာလွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္မရွိဘူးသည့္အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအားသာခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျပီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ပါတီမ်ားစြာကို ေခၚ ယူေတြ႕ဆုံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အမ်ားစု အနိုင္ရသြား၍ အျပန္အလွန္ထိမ္းေၾကာင္းမႈပ်က္သြားနိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေန ခ်ိန္တြင္ ထိုစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္းရွိ နိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားအား တေနရာတည္းတြင္ေခၚယူေတြ႕ဆုံျပီး သူမ၏သံတမန္ေရးအားသာခ်က္ကို အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ NLD ပါတီအား နိုင္ငံတကာ၏အသိမွတ္ျပဳမႈရယူျပခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္ကို ေတြ႕ခ့ဲရေတာ့သည္။

နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းလွ်င္မုခ်ပင္ သူ၏အားသာခ်က္ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းတြင္ အေျခခံနိုင္ငံေရး မူေဘာင္သေဘာတရားမ်ားအျပင္ သူမ၏အားသာခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္မည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သူမ၏ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ားကို သုံးသပ္လွ်င္ သာမန္မူေဘာင္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ သူမ၏အားသာခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုအပ္ပါမည္။

● နိဂံုး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခ့ဲေသာ ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံညီလာခံအား လာမည့္ ႏွစ္လ သုံးလအတြင္းက်င္း ပနိုင္ေရးဆိုသည္မွာနိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာေျဖရွင္းပုံေျပာင္းလဲစဥ္းစားပါကလည္းေကာင္း၊ သူမ၏အားသာခ်က္ကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားပါကလည္းေကာင္း ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္ဟုသာ သုံးသပ္ရေပသည္။

သူမ၏ ရက္ ၁၀၀ ရာထားခ်က္အတြင္း ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ပါဝင္ေလသေလာဟု ေစာေၾကာရေပေတာ့သည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)

Photo Credit : CNN


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)