ေမာင္ေမာင္စုိး ● မူစယ္ – မႏၲေလး လမ္းအူေၾကာင္းသစ္

May 4, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး ● မူစယ္ – မႏၲေလး လမ္းအူေၾကာင္းသစ္
(မုိးမခ) ေမ ၄၊ ၂၀၁၆
 

● ေျမာက္ပိုင္းလမ္း
မူစယ္ မႏၲေလးလမ္းကို ေျမာက္ပိုင္းလမ္းဟု ေခၚၾကသည္။ မႏၲေလးျပင္ဦးလြင္ ေနာင္ခ်ဳိ ေက်ာက္မဲ သီေပါ လား႐ႈိး သိႏီၷ ကြတ္ခိုင္ နန္႔ဖတ္ကာမူစယ္ နမ့္ခမ္းအထိ ၿမိဳ႕စဥ္ဆက္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။ မူလအဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္ထက္ကထဲက ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္ျပီး ျပည္မ မႏၲေလးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ထား ေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကာလက နမ့္ခမ္းမွ မႏၲေလးထိ ဂ်စ္ကားျဖင့္ ေန႔ခ်င္းေပါက္ ေမာင္းႏွင္သြားလာနိုင္ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ လမ္းအားျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္း၊ လမ္းလုံျခံဳေရးအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔ျခင္းေပါက္မသြားနိုင္ေတာ့ေပ။ မႏၲေလးမွ လား႐ႈိးသုိ႔ တရက္၊ လား ႐ႈိးမွ မူစယ္ နမ့္ခမ္းသုိ႔ တရက္၊ ၂ ရက္ခန္႔သြားၾကရသည္။

၁၉၉၀ခုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလပိုင္းမ်ားအထိသြားလာရခက္ခဲေသာ လမ္းမ ႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၅ ပတ္ဝန္းက်င္ကစ၍ တရုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေမွာင္ခို ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းစတင္ခ့ဲသည္။ လမ္းဆိုးလြန္းလွသျဖင့္ မူစယ္ မႏၲေလး ေန႔ခ်င္းေပါက္မေရာက္ နိုင္ခ့ဲေပ။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တရားဝင္စည္ပင္လာ၍ ကားလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္ လုပ္လာခ့ဲသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ မႏၲေလး မူစယ္လမ္းမႀကီးအား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား BOT (Built Opreate and Transfer) စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ မူလကလား႐ႈိး မူစယ္လမ္းပိုင္းအား ေအးရွားေဝါလ္ (Asia World) ကုမၸဏီမွ တာ ဝန္ယူျပီး ျပင္ဦးလြင္ လား႐ႈိးလမ္းပိုင္းအား အျခားကုမၸဏီတခု ရယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းပိုင္းအား လုံးအား ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီမွ လႊဲေျပာင္းရယူခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ပိုင္းမွစ၍ အဆိုပါေျမာက္ပိုင္းလမ္းမႀကီးသည္ေကာင္းမြန္လာခ့ဲျပီး တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုး တက္လာသည္ႏွင့္အညီ အသြားအလာ တိုးတက္မ်ားျပားခ့ဲသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းလမ္းမႀကီးသည္ အမွန္အားျဖင့္ မူစယ္အားေက်ာ္၍ နမ့္ခမ္းတြင္ဆုံးေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ဂိတ္ျဖစ္ေသာ ေရႊလီႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မူစယ္အထိသာ အသြားအလာမ်ားၾက၍ မႏၲေလး မူစယ္လမ္းမႀကီးဟုသာ ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

အဆိုပါလမ္းမႀကီးသည္ စဖြင့္စဥ္က လမ္းေၾကာင္းမၾကပ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လမ္းေၾကာင္းၾကပ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္၂၀၁၅ /၂၀၁၆ ႏွစ္မ်ားတြင္ လမ္းေၾကာင္းၾကပ္၍ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ အဓိက ေနာင္ခ်ဳိအထြက္ ဂုတ္တြင္းႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ နန္႔ဖတ္ကာၾကားေတာင္ေၾကာေပၚ ေနရာ ၂ ေနရာတြင္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းၾကပ္လာသည္။ အဓိက ျပသနာမွာ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစားရိတ္သက္သာေစရန္ ၂၂ ဘီးတြဲ ကားႀကီးအသုံးျပဳလာၾကရာ ရွည္လ်ားႀကီးမားေသာ ထိုတြဲကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္း အေကြ႕မ်ားေသာ ေနရာတြင္ ပိတ္ဆို႔မ်ား မၾကာခဏျဖစ္လာေတာ့သည္။

သုိ႔အတြက္ မႏၲေလး မူစယ္လမ္းမႀကီးအား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာနိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားလာၾကသည္။

● လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြေရး
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၆ အစိုးရသတင္းအရ အရပ္သားအစိုးရသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟြန္လ်န္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ မူစယ္ မႏၲေလးလမ္းမႀကီးအား အႏၲရာယ္ကင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြဖုိ႔သေဘာတူခ့ဲၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္္။

လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္းလမ္းသည္ မႏၲေလးမွ လား႐ႈိးသုိ႔ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ဆီဦးတည္ျပီးမွ လား႐ႈိးမွ အေနာက္ေျမာက္ဖက္သုိ႔ျပန္လည္ဦးတည္ျပီးမူစယ္သုိ႔ဦးတည္သြားရာ တဆစ္ခ်ဳိးေကြ႕သြားရေသာလမ္းျဖစ္၍ မိုင္ ၃၀၀နီးပါး ရွည္လ်ားကြာေဝးသည္။ ႐ွမ္းေျမာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားအား ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္လမ္းျဖစ္သည္။ မႏၲေလးႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္အထိ ကုန္သြယ္လမ္း ေၾကာင္းအတြက္ဆိုလ်င္ ေျဖာင့္တန္းေသာ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္တခု ရွာေဖြေဖာက္လုပ္နိုင္ေပသည္။

လက္္ရွိေျမျပင္အေနအထားအရဆိုလ်င္ တရုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ ရွာေဖြထားျပီးျဖစ္ပုံရသည္။ ၎တုိ႔ရွာေဖြ ထားျပီးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ၎တုိ႔အားေထာက္ခံသည့္ လူမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားေသာ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္အား အရပ္သားအစိုးရသစ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ပုံရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

လက္ရွိ တရုတ္ျပည္တြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္းၿမိဳ႕မွေဖာက္လုပ္လာေသာ ၆ လမ္းသြားလမ္းမႀကီးသည္ တရုတ္ျမန္မာနယ္ စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္သည္။ ေတာင္မ်ားကို ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္လုပ္ျဖတ္သန္းခ့ဲရာ ယခုအခါ တရုတ္နယ္ စပ္မွ တရုတ္ျပည္အတြင္းသုိ႔ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာနိုင္ျပီျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္း အျမန္လမ္းမ၏ထူးျခားခ်က္မွာ လက္ရွိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဝင္/ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ မူစယ္တဖက္ရွိ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ရပ္တန္႔မသြားခ့ဲေပ။ ေရႊလီအား ေက်ာ္၍ ျမန္မာပိုင္ နမ့္ခမ္း၏တဖက္ကမ္းရွိ လုန္ေတာင္းၿမိဳ႕ေလးအထိ ေဖာက္လုပ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လုန္ေတာင္း ၿမိဳ႕သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ၁၈ မိုင္ (၃၀ ကီလိုမိုင္ခန္႔) ေဝးကြာသည္။ အလားတူပင္ ေရႊလီႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မူစယ္ႏွင့္ လုန္ ေတာင္းႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နမ့္ခမ္းတုိ႔မွာလည္း ၁၈ မိုင္ (၃၀ ကီလိုမိုင္ခန္႔) ကြာေဝးပါသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ လုန္ေတာင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ၆ လမ္းသြားလမ္းမေဖာက္လုပ္ရေအာင္ အေျခအေန မ ရွိေပ။ သာမန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသာရွိသည့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသသာျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တရုတ္နယ္စပ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တဖက္ကမ္း လုန္ေတာင္းၿမိဳ႕ေလးသုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ ၆ လမ္းသြား အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရေပသည္။ တရုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ေဖာက္လုပ္ရန္ လ်ာ ထားျပီးပုံရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ယခင္အစိုးရေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပုံသည္ဟု ဆိုရမည္။

လက္ရွိအရပ္သားအစုိးရသစ္သည္ မူစယ္ မႏၲေလးလမ္းမႀကီးအား အျမန္လမ္းမႀကီးျဖစ္ေရး အႏၲရယ္ကင္းေရး လ်င္ျမန္ေခ်ာ ေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္ေရးတုိ႔ကို မလြဲမေသြစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိတရုတ္တုိ႔တင္ျပေဆြးေႏြးလာေသာ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ကို လက္ခံစဥ္းစားရေပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

● ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္
ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ အရပ္ရပ္သတင္းမ်ားအရ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္သည္ မႏၲေလး မတၲရာမွ မိုးမိတ္ မိုးလို သုိ႔မဟုတ္ မ ဘိန္း လဝါမွတဆင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ တည့္ေဖာက္လုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔တည့္ေဖာက္လုပ္ပါက ခရိီးမိုင္ ၁၈၀ ခန္႔ (၂၈၀ ကီလို မိုင္) ခန္႔သာရွိမည္။ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းထက္ မိုင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ (ကီလိုမိုင္ ၂၀၀ နီးပါး) သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ လုပ္ရန္ ခက္ခဲနိုင္သည့္ေနရာမွာ နမ့္ခမ္းေတာင္ဖက္ ေရႊလီျမစ္ရိုးရွိျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္တုိ႔အရင္း အႏွီးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအရ ေတာင္မ်ားကို ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္လုပ္ ျဖတ္သန္းသြားနိုင္ပါသည္။

အရင္းအႏွီးႏွင့္္ နည္းပညာသုံးက ေျဖာင့္တန္းေသာ ၆ လမ္းသြားသုိ႔မဟုတ္ ၄ လမ္းသြားလမ္းမတခု မႏၲေလးႏွင့္နမ့္ခမ္းၾကား ေပၚလာနိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာလမ္းမတခုေပၚလာပါက မႏၲေလးမွ တရုတ္နယ္စပ္ထိေမာင္းႏွင္ခ်ိန္ ၅ နာရီခန္႔သာ ၾကာျမင့္ ေပလိမ့္မည္။ ယခင္က ေကာ့ကရိတ္မွျမဝတီၾကား ေဒါနေတာင္ကိုေက်ာ္၍ အတက္ကား တရက္ အဆင္းကားတရက္ ခက္ခဲ စြာ သြားလာခ့ဲရသည္မွ ယခုအာရွလမ္းမသစ္ေဖာက္လုပ္ျပီးသြားေသာအခါ (၁) နာရီပင္ ယာဥ္ေမာင္းခ်ိန္မၾကာျမင့္ေတာ့ေပ။

● အၾကံပိုင္ေသာ တရုတ္မ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံအဖုိ႔ တရုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေျဖာင့္တန္း၍ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အျမန္လမ္းမတခုလိုအပ္ သည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လမ္းေဖာက္ရန္ တရုတ္တုိ႔ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို ၾကိဳဆိုမည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္စဥ္းစားဖြယ္ရာမွာ အဆိုပါလမ္းမေဖာက္လုပ္ရန္ တရုတ္တုိ႔တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနသည္မွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသက္သက္ေၾကာင့္မဟုတ္နိုင္ေပ။ အရပ္ရပ္သတင္းမ်ားကို ေထာက္႐ႈပါက တရုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသုိ႔ ထိုးေဖာက္မည့္ ပိုးလမ္းခါးပတ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား၍ ျဖစ္ပုံရသည္။

ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ေဖာက္ထြက္မည့္ ပိုးလမ္းခါးပတ္သည္ တရုတ္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ အ ကယ္၍သာ ေက်ာက္ျဖဴမွ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ထိ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္တြင္းမွကန့္ကြက္မႈတပုံတပင္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ျပီး တပိုင္းစီျပဳလုပ္ရန္ၾကံရြယ္ပုံသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြားပါ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေန၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ မျငင္းသာေသာကမ္းလွမ္းမႈ ျဖစ္သြားသည္။

တရုတ္တုိ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာသတင္းရပ္ကြက္မ်ားအဆိုအရ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ မႏၲေလး ၄၀၀ ကီလိုမိုင္ႏွင့္ မႏၲ ေလး နမ့္ခမ္း ၂၈၀ ကီလိုမိုင္စုစုေပါင္း ၆၈၀ ကီလိုမိုင္အတြက္ ရထားလမ္းေရာ ကားလမ္းပါ ေဖာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီလ်ံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ၾကံရြယ္ထားသည္ဟုဆိုပါသည္။ ပထမအပိုင္းအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ငင္း အက်ဳိးစီးပြားပါဝင္သည့္ မႏၲေလး မူစယ္ နမ့္ခမ္း ကားလမ္းအူေၾကာင္းသစ္ကို အဆိုျပဳျခင္းျဖစ္နိုင္သည္ဟု ယူဆရ ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ မႏၲေလးၾကားလမ္းပိုင္းကို ဒုတိယအဆင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပုံရသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က မူစယ္ လားရႈိး မႏၲေလး ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ထိုးထားမႈကို ဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းကုန္မွီ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲျခင္းသည္ တရုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ခြင္းမင္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကို လက္လႊတ္လိုက္သည္ဟု ယူဆ၍ မရေပ။ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအသစ္ျပန္လည္အဆိုျပဳဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွာ ခြင္း မင္းႏွင့္ေရႊလီၾကား ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ခြင္မင္ေတာင္ဖက္ တလီႏွင့္ေပါက္စမ္းၿမိဳ႕ မ်ားၾကား လမ္းပိုင္းတြင္ စတင္ ေနျပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယခု တရုတ္တုိ႔အဆိုျပဳေသာ မူစယ္ မႏၲေလး လမ္းအူေၾကာင္းသစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအက် ဳိးစီးပြားသက္သက္အတြက္ တရုတ္တုိ႔ ကမ္းလွမ္းေနျခင္း အားတက္သေရာ ပါဝင္ေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ တရုတ္တုိ႔၏ ပိုးလမ္းခါးပတ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အားတက္သေရာ ပါဝင္ေနျခင္းျခင္းျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ၾကိဳတင္ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

● လမ္းလုံျခံဳ ေရး
အဆိုပါလမ္းအူေၾကာင္းသစ္တြင္ လမ္းလုံျခံဳေရးအတြက္ေျပာစရာရွိသည္မွာ နမ့္ခမ္းေတာင္ဖက္ ေရႊလီျမစ္ရိုးရွိ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ား၌ လက္ရွိ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ TNLA /KIA/SSPP-SSA တပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ ရွား ေနသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မရပါက ေဖာက္လုပ္ရန္ အတန္ငယ္ခက္ခဲေပမည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားေျပလည္ပါက ျပႆနာေက်ာ္လႊားနိုင္ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုလမ္းေၾကာင္းလုံျခံဳ ေရးအတြက္ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ထိုေဒသတြင္းသုိ႔ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားျပီး နားလည္မႈရထားေသာ RCSS ရြက္ဆစ္အဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခ့ဲရာ ယခုအခါ ထိုေဒသ၌ RCCS တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အင္အား ၂၅၀၀ ခန္႔ေရာက္ရွိေနျပီး ျပန္လည္ဆုတ္ခြာမည္ မဟုတ္ဟု ရြက္ဆစ္ကေျပာဆိုခ့ဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ က်န္ ၃ ဖြဲ႕နွင့္ သေဘာတူညီမႈမရပါက ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္ သူႏွင့္နားလည္မႈရေသာ RCSS အဖြဲ႕ကို တြဲ၍ အ သုံးျပဳျပီးလမ္းလုံျခံဳ ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ ျမဝတီ ေကာ့ကရိတ္ၾကား အာရွလမ္းမသစ္တြင္လည္း KNU /DKBA တပ္ဖြဲမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး ေစာခ်စ္သူဦးစီး ကရင္ BGF တပ္မ်ားကိုတြဲ၍ အသုံးျပဳကာ လမ္းေၾကာင္းကိုထိမ္းခ်ဳပ္ သက့ဲသုိ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္သြားဖြယ္ရွိေပသည္။

● နိဂံုး
မည္သုိ႔ဆိုေစ မႏၲေလးမွ တရုတ္နယ္စပ္သုိ႔ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္သည္ မ်ားမၾကာမွီေပၚေပါက္လာဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆိုရ မည္။ သုိ႔အတြက္ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည့္ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္တြင္ပါဝင္သြားမည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာကုိ လူထုအားနားလည္ေအာင္ရွင္းလင္းေျပာဆိုရမည့္ျပႆနာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာကို ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာေျပလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မ်ားမၾကာမွီ ထိုလမ္းပိုင္းအား ပိုးလမ္းခါးပတ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တရုတ္တုိ႔ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လာမည့္ အ လားအလာကို ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ျပီး ျမန္မာျပည္၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရးကိုိလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္ဟု သုံး သပ္ရပါသည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္