ဂါမဏိ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေခတ္မီတဲ့မူမ်ား

May 14, 2016


ဂါမဏိ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေခတ္မီတဲ့မူမ်ား

(မိုးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၆

ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ခြဲထြက္ခြင့္ ေရးမထားပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ သီးျခားစီတည္႐ွိေနတဲ့ နယ္ေျမႀကီး ၄ ခု (ဗမာျပည္မ၊ ေတာင္တန္း၊ ခ်င္းေတာင္တန္း၊ ႐ွမ္းနယ္ေပါင္းစု) ၾကား စာခ်ဳပ္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ဥပမာ- ဗမာျပည္ နဲ႔ အေမရိကန္ စာခ်ဳပ္ရင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ေျပာစရာမလိုသလိုေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အဲ့နယ္ေျမႀကီး ၃ ခု ဗမာျပည္မနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတခုတည္း ထူေထာင္ရင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ႐ွိေစမယ္လို႔ အမ်ားေ႐ွ႕မွာ ႏႈတ္ကတိေပးခဲ့တယ္။

ကတိအတိုင္း ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံက အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆြဲေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္၊ နယ္ေျမမဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို အဆင့္ ၄ ဆင့္ခြဲဖို႔၊ ပထမ ၂ ဆင့္ကို ခြဲထြက္ခြင့္ေပးဖို႔၊ အဆင့္တခုကေန ျမင့္တဲ့အဆင့္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ႐ွိဖို႔ ပုဒ္မေတြ တိတိက်က် ထည့္ဆြဲခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမတျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ နိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ
( ျမန္မာနိုင္ငံ-(ဖဆပလ)၏ ပဏာမညီလာခံက ၁၉၄၇ ေမလမွာ လက္ခံသည္)

အခန္း(၁)
၃။ (၁) ေအာက္ပါဂုဏ္အဂၤါမ်ားရိွေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ အဆင့္အတန္း ကို ေပးအပ္ရမည္။
၁။ ပထ၀ီအေနအထားအရ-နယ္နမိတ္အထင္အရွားရိွျခင္း၊
၂။ ျမန္မာစကားနွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကားတမ်ဳိးတည္းရိွျခင္း၊
၃။ ယဥ္ေက်းမႈတမ်ဳိးတည္းရိွျခင္း၊
၄။ ရာဇဝင္အစဥ္အလာ တမ်ဳိးတည္းရိွေသာ လူစုရိွျခင္း၊
၅။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးနွင့္ စီးပြားေရးလံုေလာက္မႈတို့ရိွေသာ လူစုရိွျခင္း၊
၆။ လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရိွျခင္း၊
၇။ သီးျခားျပည္ေထာင္စု ေဒသတခုအျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနလိုေသာ ဆႏၵရိွျခင္း၊

(၂) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္နယ္မ်ား အဆင့္အတန္းကို အထက္ပါဂုဏ္အဂၤါမ်ား နည္းမ်ားမဆို ရိွပါေသာ္ လည္း စီးပြားေရးလံုေလာက္မႈ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။

(၃) လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကို နည္းမ်ားမဆို သီးျခားဘာသာစကားရိွျခင္း၊ ထိုဘာသာစကားကို အေတာ္အသင့္အားျဖင့္ တစုတေပါင္းတည္း ေျပာဆိုေသာေဒသရိွျခင္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္ အတိုင္းေနလိုေသာ ဆႏၵရိွျခင္းတို့မွတပါး အထက္ပါ အားလံုးေသာဂုဏ္အဂၤါမ်ား၌ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနေသာ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။

(၄) တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို-
၁။ လူမ်ဳိးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရာဇဝင္အစဥ္အလာအားျဖင့္လည္းေကာင္း လူမ်ားစုနွင့္ကဲြျပားျခားနား၍၊

၂။ ျမန္မာတျပည္လံုး၌ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ့ဝင္ေဒသတခုခု၌ျဖစ္ေစ ရိွေသာလူဦးေရအားလံုးတြင္ အနည္းဆံုး (၁၀)ပံု(၁)မွ် လူဦးေရရိွေသာလူတစုအားရရိွနိုင္ေစရန္ ဝန္ခံခ်က္ျပဳရမည္။

အခန္း(၅)

၂၀။ ျပည္ေထာင္စုမဟာလႊတ္ေတာ္သည္ အဖဲြ့ဝင္ျပည္နယ္သစ္တခုကို ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံအတြင္းသို့ ဝင္ခြင့္ျပဳနိုင္သည္ သို့မဟုတ္ တည္ေထာင္နိုင္သည္။ ထိုသို့ဝင္ခြင့္ျပဳေသာအခါ သို့မဟုတ္ တည္ေထာင္ ေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုမဟာလႊတ္ေတာ္သို့ အမတ္ဦးေရ မည္၍မည္မွ် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္နိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္လည္းပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား ကို ျပဳနိုင္သည္၊ သို့မဟုတ္ ေပးနိုင္သည္။

၂၁။ ျပည္ေထာင္စုမဟာလႊတ္ေတာ္သည္ အဖဲြ့ဝင္တခု၏ သေဘာတူခ်က္ျဖင့္ ထိုအဖဲြ့ဝင္၏ ေျမနယ္နိ မိတ္တို့ကို တိုးနိုင္ေလ်ာ့နိုင္ သို့မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ေျပာင္းနိုင္သည္။ ထို့အျပင္ ေျမနယ္နိမိတ္တိုးျခင္း ေၾကာင့္ သို့မဟုတ္ ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ သို့မဟုတ္ ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္သည့္ အဖဲြ့ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ အလားတူသေဘာတူခ်က္မ်ဳိးျဖင့္သာလွ်င္ ထိုသို့တိုးျခင္းကို သို့မဟုတ္ ေလ်ာ့ျခင္းကို သို့မဟုတ္ ေျပာင္းျခင္း ကို ျဖစ္ေျမာက္ေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုျပဳနိုင္သည္။

၂၂။ အဖဲြ့ဝင္သစ္တခုကို ရိွျပီးအဖဲြ့ဝင္တခုခု၏နယ္ေျမမွ ခဲြထုတ္၍ ဖဲြ့စည္းနိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု မဟာ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္သစ္တခုကိုလည္း ရိွျပီးအဖဲြ့ဝင္နွစ္ခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နွစ္ခုထက္ပိုေသာ အဖဲြ့ဝင္မ်ား ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို့မဟုတ္ အဖဲြ့ဝင္မ်ား၏ တစိတ္တေဒသတို့ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖဲြ့စည္းနိုင္သည္၊ သို့ဖဲြ့စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမဟာလႊတ္ေတာ္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ့ဝင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရမွသာလွ်င္ ျဖစ္နိုင္ သည္။

အခန္း(၁၂)

၁။ ခဲြထြက္ေသာနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရျပည္နယ္မ်ား အား ေပးထားရမည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို့ ဝင္လာသည့္ေန့မွစ၍ (၁၀)နွစ္အတြင္းတြင္ ခဲြထြက္နိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳရ၊

၃။ (၁) ခဲြထြက္ရန္ ျပာ႒န္းခ်က္အဆိုကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပဳအဖဲြ့၀င္ အမတ္ဦးေရ (၃)ပံု(၂)ပံုက အတည္ျပျဳပီး ျဖစ္ရမည္။

(၂) ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုမဟာလႊတ္ေတာ္သည္ လူထုခံု၌တင္၍ ဆံုးျဖတ္ေစရန္ အမိန့္ခ်ရမည္။ လူထုခံု၌တင္၍ သက္ဆိုင္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူခတ္သိမ္း၏ ဆႏၵအမွန္ကို သိရန္ျဖစ္ေလသည္။
၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံမွလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မွလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ အညီအမွ်ပါဝင္ေသာ လူထုခံုအဖဲြ့တခုကို ဖဲြ့စည္းရမည္။ ထိုသို့အဖဲြ့အစည္းမွ သာလွ်င္ လူထုခံုတင္ပံုကို မွ်မွ်တတနွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သည္၊ မေဆာင္ရြက္သည္ ၾကီးၾကပ္ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(လူထုခံု ဆိုတာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ဆိုလိုပါတယ္)

(ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ – ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ ေရးေသာ “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆီသို႔” စာအုပ္၊
နဝတ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ျပဳစုေရးသားေရးအဖြဲ႔ မွ ျပဳစုေသာ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ” စာအုပ္ ဒုတိယတြဲ၊  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေရးေသာ “ဒို႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု” စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)

ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳညီလာခံမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြက ခုနက ပုဒ္မေတြကို ဖ်က္ပစ္ၿပီး ၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ ႐ွမ္း နဲ႔ ကရင္နီကိုဘဲ ခြဲထြက္ခြင့္ ေပးခဲ့တယ္။ ခ်င္းက ခြဲထြက္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္ သတ္မွတ္မခံဘဲ အထူးတိုင္း (ဝိေသသတိုင္း) အျဖစ္ဘဲခံခဲ့တယ္။ ကခ်င္ကလဲ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ မူလ ကခ်င္ေတာင္တန္းနယ္ေျမထဲ မပါတဲ့ ေျမျပန္႔ေဒသေတြ ထည့္ေပးရလို႔ ခြဲထြက္ခြင့္ မ႐ွိဘူး လို႔ ညစ္ခံရတယ္။

မြန္ ကရင္တို႔ကေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တံုးက ဗမာျပည္မနယ္ေျမ ထဲပါလို႔ ခြဲထြက္ခြင့္တင္မက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ အခြင့္ေရးေတာင္ မရေတာ့ဘူး။ (တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းက တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို သင့္ေတာ္သလို အခြင့္အေရးေတြ ေပးဖို႔ မူ ခ်ခဲ့တာ)

အဲသလို ဖဆပလ+ဆို႐ွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကလိမ္ကက်စ္ စလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေနဝင္းနဲ႔ တပည့္သားေျမးစစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က ေျဗာင္ အတိအလင္း ပင္လံု ကတိေတြကို နင္းေခ်ပစ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဂါမဏိ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဂါမဏိ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္