ေမာင္ေမာင္စိုး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ား- အပိုင္း ၃

May 23, 2016

ေမာင္ေမာင္စိုး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ား- အပိုင္း ၃
(မိုးမခ) ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၆

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုအသစ္ထြက္ေပၚမည္ေလာ

NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားစုမွာ UNFC မွ ျဖစ္သျဖင့္ UNFC အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ထားရွိ သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ UNFC တြင္ မပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ULA/AA (ေလ်ာက္ထားဆဲ) UWSA/ NDAA တိ႔ုျဖစ္ၾကသည္။ NSCN(K) နာဂအဖြဲ႔မွာ အိႏိၵိယ
ႏိုင္ငံႏွင့္ပါ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရွိေနသျဖင့္ သီးျခားစဥ္းစားရမည့္ ႁခြင္းခ်က္ျပႆနာျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံအတြက္ အဓိကဦးစီးေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အားလုံးပါဝင္ေရးဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ေမ ၁၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႔ သည္လက္နက္စြန္႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

ဤသတင္းထြက္လာၿပီးမၾကာမီ UNFC မွ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ ULA/AA ကေတာ့ နဂိုကထဲက UNFC အဖြဲ႔ဝင္မျဖစ္ေသးေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ထိုအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ UNFC မွ ထြက္ခြာၿပီး မည္သည့္ေျခလွမ္းလွမ္းလာမည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ သည္။

အမ်ာစုခန္႔မွန္းသည္မွ UWSA ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ တပ္ေပါင္းစု အသစ္တခု ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ UWSA ဌာနခ် ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၃ ဖြဲ႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၆ တြင္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကေသာ UWSA/ NDAA/KIA/ SSPP/ MNDAA/TNLA/AA တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔သီးျခားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံပြဲသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ဦးတည္ၿပီး UWSA အေနႏွင့္ တပ္ေပါင္းစု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္ဆိုသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခ့ဲသည္။ UWSA ႏွင့္ NDAA တိ႔ုအေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို အေၾကာင္းျပခ်က္၂ ခုႏွင့္ ျငင္းပယ္ထား သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  လက္မွတ္ထိုးၿပီး၍ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ထိုးရန္မလိုဟု၍ ၎ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ ၎တို႔အဖြဲ႔မ်ားမပါဟူ၍၎ ျဖစ္သည္။

ေမ ၁၃ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္က ယခင္လက္မွတ္ေရးထိုး သည္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည္မွာ မတူေၾကာင္း ယခု NCA မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းဆိုခ့ဲသည္။ မျဖစ္မေန NCA လက္မွတ္ထိုးမွ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ခြင့္ ရမည္ဟုေတာ့ မဆိုခ့ဲေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာစစ္ဖက္မွေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီး လက္ရိွကာလတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ MNDAA/TNLA/AA တို႔သည္ UWSA/NDAA တိ႔ုႏွင့္ တြဲ၍ တပ္ေပါင္းစု တခု အသစ္ေပၚေပါက္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္လာဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္ UNFC တြင္မပါ ဝင္ေသာ KNU/RCSS တိ႔ုက တဖြဲ႔ KIA ေခါင္းေဆာင္မႈရေနသည့္ UNFC ကတဖြဲ႔ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ေပါင္းစုက တဖြဲ႔ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ေသာ UNFC ႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ေပါင္းစုတိ႔ု
မွာ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးရွိေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ UNFC တြင္ပါဝင္ ေနေသာ KIA ႏွင့္ SSPP တို႔သည္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

NCA ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္မွ စ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္ဆိုေသာ္လည္း ၈ ဖြဲ႔သာ ထိုးႏိုင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံစတင္သည္ဆိုေသာ္လည္း စသည္ဆိုရံုမွ်သာျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ားစုလည္း မပါဝင္ခ့ဲဟုဆိုရမည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္စိန္လက္ထက္ ၅ ႏွစ္နီးပါးရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ NCA ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မတက္လွမ္းႏိုင္ခ့ဲေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားအေရး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမည့္ တန္းတူေရးျပသနာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ခ့ဲေပ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေပၚတြင္သာ အာရံုစိုက္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မေၾက လည္မႈမ်ားမွ အစျပဳလာသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါအခ်ိန္ကုန္ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ NCA ကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔သြားရန္ လိုသည္ဟု မိမိဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ၁ လ ၂ လ အတြင္းစတင္ရန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုစဥ္က မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသူမ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ထိုး
ေရးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေန၍ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က မိမိေရးသားေသာ ” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုတိယပင္လုံ ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 ေျပာင္းလဲစဥ္းစားျခင္း
လပိုင္းအတြင္း ညီလာခံေခၚယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကသည္မွာ ယခင္အစိုးရေဟာင္း သက္တမ္းအတြင္းခ်မွတ္ထားခ့ဲေသာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ စဥ္းစားၾကျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ ယခင္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာမူေဘာင္အရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသး သည့္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ျပႆနာကို အရင္ေျဖရွင္းမွသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ဝါ) ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကို စတင္၍ ရမည္ဟု စြဲမွတ္ထားပုံရသည္။

အကယ္၍သာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာကို ေနာက္ပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္က်င္းပလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆရေပသည္။ လက္ေတြ႔က်က်စဥ္းစားလွ်င္ လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ ၈ ဖြဲ႔တြင္ အဓိက စစ္ဖက္က လက္မခံႏိုင္ သည္ဟုဆိုသည့္TNLA တအန္းပေလာင္ MNDAA ကိုးကန္႔ AA တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔သာအဓိက က်ေနေပသည္။ က်န္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေရးကိုစစ္ဖက္က လက္ခံၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထို ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ သေဘာထား တစုံတရာ ေျပာင္းလဲပုံရသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းက ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္တာဝန္ေပးထားသည့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း) ႏွင့္ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔မွကိုယ္စားလည္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံရန္ စီစဥ္မႈမ်ားကို ၾကားသိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒၚစုေခၚဆိုမည့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ၎ ၃ ဖြဲ႔အပါ က်န္ ၈ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟုဆိုရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေနာက္ပို႔၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္လုပ္မည္ဟု ေျပာင္းလဲ စဥ္းစားလိုက္ပါက မျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

အပစ္မရပ္ဘဲေဆြးေႏြးျခင္း
တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ အပစ္မရပ္ဘဲေဆြးေႏြး၍ ရသည္ကိုသက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲေသာ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို ရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျခင္းသည္ပင္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အပစ္ရပ္ေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ဒုတိယေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာအျဖစ္ ေနာက္ပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ပစ္ခတ္ေနစဥ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ဖက္အားလုံးမွ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အလုံးအရင္းႏွင့္ စစ္ဆင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ထားပါက တိုက္ပြဲႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျပႆနာႀကီး မဟုတ္ေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေနသူမ်ား ညိႇႏိႈင္း၍ စစ္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကို အရင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီျဖစ္၍ ေနာက္တႀကိမ္ထပ္ထိုးရန္ မလိုဟုျငင္းပယ္ေနေသာ UWSA ဝ အဖြဲ႔ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔တို႔ျပႆနာကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ KIO/KIA အပါ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုင္စြဲထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးသေဘာတူျခင္းမရွိဘဲ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးဟူေသာ အျမင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ေပမည္။

တကယ္တမ္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျပႆနာသည္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ စသည့္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာက အဓိကျပသနာျဖစ္သည္။ ထိုျပသနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါက က်န္ျပႆနာမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲေသာ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း အေတြ႔အႀကံဳအရ ႏိုင္ငံေရးျပသနာကို ထိပင္မထိႏိုင္ စပင္ မစႏိုင္ဘဲအ ပစ္ရပ္ေရးျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အပစ္ရပ္ေရးျပႆနာ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာကို ေနာက္ပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရင္ကိုင္တြယ္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသေဘာတူမႈရျခင္း ေၾကလည္မႈမ်ားရျခင္းတို႔ၿပီး ေနာက္ အပစ္ရပ္ျပႆနာလက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနရင္း ႏိုင္ငံေရးျပသနာေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လုပ္၍ရသည့္ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ပင္ စစ္ပြဲႀကီးႀကီးမားမားမရွိေပရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ နားလည္မႈရေလ စစ္ပြဲကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပထမပင္လုံ

၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္ ပထမပင္လုံ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲ ေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားပါ ျပည္မႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ၿဗိတိသ်ွတို႔က ျပည္မတြင္ေပါင္းထည့္ထား၍ ဗမာတို႔ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးေပးမည့္ ရခိုင္၊ ကရင္၊ မြန္တို႔ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ၿဗိတိသွ်တို႔က လြတ္လပ္ေရးမေပးဘဲ ခ်န္ထားမည့္ေတာင္တန္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာပါဝင္ခ့ဲသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုဦးေဆာင္လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီး လပိုင္းအၾကာ လြတ္လပ္ေရးမရမီပင္ လုပ္ႀကံခံခ့ဲရသျဖင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေပ။

ဒုတိယပင္လုံ
ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာျကားသည့္ ဒုတိယပင္လုံသည္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါဝင္သင့္သူ အားလုံးပါဝင္မည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည့္ညီလာခံျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း
ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည့္ ပြဲျဖစ္သည္။

ထိုညီလာခံသုိ႔ အပစ္ရပ္သည္ျဖစ္ေစ မရပ္သည့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သင့္သူအားလုံးကို ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ ခြင့္ ေပးႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါက လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနမႈကို လြယ္ကူေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟူေသာမူကို ကိုင္စြဲထားပါက အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ အဓိကျပႆနာကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုပါက လာမည့္ ႏွစ္လသုံးလအတြင္း ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကို မစႏိုင္စရာ မရွိေပ။ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသည့္အခ်ိန္ေတာ့ အတန္ငယ္ယူရဘြယ္ရာ ရွိေပသည္။ တထိုင္တည္းႏွင့္ေတာ့ ျပသနာအားလုံး ေျဖရွင္းရန္မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စတင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ အပစ္ရပ္ပါမစ္ေပး၍ ေခ်ာ့ျမဴထားၿပီး ႏိုင္ငံ
ေရးျပႆနာကိုမေျဖရွင္းဘဲထားသည္ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ေပလိမ့္မည္။
လက္ေတြ႔က်က် ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းသာ ျပႆနာ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပမည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံေရးအရမူေဘာင္မ်ားကို တဆင့္ခ်င္းေျဖရွင္းသြားႏိုင္ပါက က်န္သည့္အပစ္ရပ္ ျပႆနာလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကိုနားလည္မႈရွိစြာ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လမ္းစမ်ား ပြင့္သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ “”

အထက္ပါသေဘာထာအတိုင္း ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည့္သတင္းမ်ားကို၂၀၁၆ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ၾကားသိရသည္။ ၂၀၁၆ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MPC ရံုးေဟာင္းေနရာတြင္ NLD အစိုးရ ကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတ႔ြဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးတာဝန္ခံေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္တို႔ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသး သည့္အဖြဲ႔မ်ားပါ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရာတြင္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ မပါဝင္ေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ားကို ပါဝင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု KNU မွ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ PNLO မွ ခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ MNDAA/TNLA/AA ၃ ဖြဲ႔ပါမပါေတာ့ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးပါ။ ထိ႔ုျပင္ ျမန္မာအစိုးရမွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးေတာ့ မေတြ႔ရေသးေပ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )
Illustration – Than Htay Maung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)