ေမာင္ေမာင္စုိး – ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ား

June 22, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး –  ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ား
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၁၆

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သုိ႔မဟုတ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ အတြက္ အရပ္သားအစုိးရ၏ လက့္ေတြ႔ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ခ့ဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ NRCP အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း၍ MPC တြင္ အစားထိုးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။

လက္ရွိအရပ္သားအစုိးရ၏ မူဝါဒအရ ပါဝင္သင့္သူမ်ားအားလုံးပါဝင္ေရးကိုေရွ႕ရွဳသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ ပါဝင္သင့္သူမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္မ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရမႈေပၚ မူတည္၍ ပါဝင္မည္ဟုဆိုပါသည္။

ေနာက္တပိုင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္မႈ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႔ ၈ အား၎ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႔မ်ား၎ ေတြ႔ဆုံ၍ ညီလာခံတြင္ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

မ်ားျပားလွေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မွတ္ခ်က္သေဘာထားရယူနိုင္ရန္ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ျပဳ လုပ္ေပးသြားမည္ဟုဆိုပါသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံအား အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ရံထားမည့္ပုံစံျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေပၚပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ျပႆနာ

ၿမိဳ႕ေပၚပါတီမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုမဲအမ်ားစုရရွိထားသည့္ပါတီမ်ားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိထားသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁ ေနရာမွ အနိုင္မရသည့္ပါတီမ်ားမွ ပါဝင္ခြင့္မရသည္မွာ လူထုအမ်ားစု၏ကိုယ္စားျပဳမႈအရ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ရာ မွန္သည္ဟုဆိုႏိုင္
ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အနည္းစုကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ သူတို႔၏အသံကို လုံးဝမ်က္ကြယ္ျပဳ ရန္မသင့္ေပ။ အဆိုပါပါတီမ်ားအား အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲ ( Forum ) တခုျပဳလုပ္ေပးၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံအား ရံထားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟုယူဆရပါသည္။

NCA ျပႆနာ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ ၂၆/၂၀၁၆ (31/5/2016) ပါ အပိုဒ္ ၇ ပိုဒ္ခြဲ (ခ) အရ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး၍ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ပါဝင္ႏိုင္ေရး အေျဖရွာသြားမည္ဟုဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ အပိုဒ္ ၇ ပိုဒ္ခြဲ (ဂ) အရ လိုအပ္လ်င္ NCA လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပိုဒ္ ၇ ပိုဒ္ခြဲ ( ဃ) (င)(စ) အရ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ေရး ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုထားရာ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ားအား ညီလာခံ တက္ခြင့္ျပဳၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ သေဘာအဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သည္ဟု ဆိုရမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ညီလာခံတက္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုသည္ထက္ ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္သေဘာထားကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံ၏အေျခခံမွာ NCA သေဘာ တူညီခ်က္ ျဖစ္ျမဲျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA သေဘာတူညီအခ်ဳိ႕အား မိမိနားလည္မႈႏွင့္ မိမိ ဖြင့္ဆိုသေဘာတူထားၾကသည္မ်ားကို ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

NCA ႏွင့္ UWSA/NDAA ျပႆနာ
ယခင္အစိုးရလက္ထက္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလုံး ပါဝင္ခ့ဲသည္မဟုတ္ေပ။
ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ UWSA / NDAA / RCSS/ NSCN(K) စသည့္အဖြ႔ဲမ်ားမပါခ့ဲၾကေခ် ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တဖြဲ႔ခ်င္းအား လိုက္လံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဤသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ NCA ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ထဲမွ RCSS တဖြဲ႔တည္းသာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး က်န္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံပါ ျဖတ္ေက်ာ္လႈပ္ရွားေနသည့္ NSCN(K) နာဂ အဖြဲ႔အား ႁခြင္းခ်က္ အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး၍ ရႏိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ UWSA ဝ အဖြဲ႔ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔တို႔အား သီးျခားစဥ္းစား၍ မရေပ။ လက္ရွိ ၎အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပးသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ပထမအခ်က္မွာ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံထိုးရန္မလိုအပ္ဟု ခံယူထားျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ NCA သေဘာတူညီခ်က္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎တို႔မပါဝင္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုအႀကိမ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္သျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ၎တို႔မပါဝင္ခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ၎တို႔လိုလားခ်က္မ်ားလည္းမပါဝင္ခ့ဲဟု ဆိုေပရာ UWSA ႏွင့္ NDAA အဖြဲ႔တို႔မျဖစ္မေန NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္သည္ဆိုပါက NCA ပါအခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရဖြယ္ရွိေပသည္။

MNDAA/ TNLA/ AA တို႔ႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ေရးျပႆနာ
လက္ရွိ NLD အရပ္သားအစုိးရမွ မည္သည့္သေဘာထားမွထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ကိုးကန္႔/ တအန္းပေလာင္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔အား လက္နက္စြန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ၎တို႔ထံလက္နက္ခ် ရန္မလို ၾကားအင္အားစု မ်ားထံ လက္နက္အပ္ႏွံၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ခြင့္ေပးမည္ဟု သေဘာထား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လက္ရွိ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အမိန္႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လုံအႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၂ ကေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္နက္ စြန္႔ရန္ေတာင္းဆိုထားသည့္ အဆိုပါအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔အား ျမန္မာ စစ္ဖက္၏သေဘာထားအား လိုက္နာရန္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းမည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေရာ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႔ပါ လက္ခံႏိုင္သည့္အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆြးေႏြးေခါင္းေဆာင္ သြားမည္ေလာဆိုသည္မွာ စိိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးမွ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာကို တဆင့္ဆင့္ ခ်င္း ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္မွမရမီ ရမရမေသခ်ာေသး မီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ႏွင့္ပင္ လက္နက္စြန္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေတာ္နည္းေပသည္။ ၎အခ်က္ကိုေျပာင္းလဲစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
တကယ္တမ္းပစ္ခတ္တိုက္ခတ္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္မရပ္ႏိုင္လွ်င္ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔တခု လက္နက္စြန္႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တိ႔ု၏တပ္ဖြဲ႔ကိုေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တခုသည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈမရွိဘဲ လက္နက္စြန္႔ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းသျဖင့္ ၎အေျခအေနအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အား အဓိကေခါင္းေဆာင္္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းဦးစီးသည့္ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ သည္ ၎ အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔၍ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထားကို ရယူမည္ျဖစ္သည္။

အားလုံးပါဝင္ေရးျပႆနာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါဝင္သင့္သူအားလုံးပါဝင္ေရးကို ေရွ႕ရွဳလုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုသည္။ ယခင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ အားလုံးမပါဝင္ႏိုင္ခ့ဲေပ။ ဤသုိ႔မပါဝင္ျခင္း UNFC ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔အားမ်ားစုက တိုင္းရင္းသားအဖြဲအားလုံး ပါဝင္ေရးကို
ရပ္ခံခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကိုးကန္႔၊ တအန္း၊ ပေလာင္၊ ၃ ဖြဲ႔အား ယခင္အစိုးရမွ လက္ခံရန္ျငင္းပယ္ခ့ဲ၍ ျဖစ္သည္။

ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း ၎ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက မည္သုိ႔ ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။ ျမန္မာစစ္ဖက္၏သေဘာထားသာထုတ္ျပန္ေသးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တြင္ ကရင္ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ RCSS ၁ ဖြဲ႔သာ လက္နက္ကိုင္
အင္အားရွိၿပီး က်န္အဖြဲ႔မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္အင္အားမရွိေခ်။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ ထိုးထားသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အား၏ ၂၀% သာရွိေသးေပရာ က်န္အမ်ားစု ပါဝင္လာႏိုင္ေရး အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ၂၁ ပင္လုံအတြက္အေရးပါေသာအခ်က္ဟု ဆိုရပါမည္။

ပါဝင္သင့္သူအားလုံးပါဝင္ေရးျပႆနာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္မ်ားကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖြဲ႔မ်ားအနက္ ေျမေပၚ တရားဝင္ ပါတီတြင္လည္းမပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနႏွင့္လည္း ရွိမေနေတာ့ေသာ္လည္း သူေဒသႏွင့္သူ ၾသဇာရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖြဲ႔မ်ားအား ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္ပါမည္ကို ႁခြင္းခ်က္ျပႆနာအျဖစ္ စဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ေပမည္။

ဥပမာ ပန္ဝါ ေဒသရိွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဇခုံတိန္႔ယင္းသည္ မည္သည့္ ျပႆနာရွိသည္ ဆိုေစကာမူ ပန္ဝါ ဖီေမာ္ ဂါလန္ ကန္ဖန္ေဒသတြင္ ၾသဇာေညာင္း၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ပအို႔ဝ္ေဒသမွ ဦးစိန္ေရႊေခါင္းေဆာင္သည့္ ရလလဖ ကယားျပည္နယ္မွ ဦးထြန္းေက်ာ္
ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကလလတ ဦးသန္းစိုးႏိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကယားျပည္သစ္ပါတီ စသည္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္နက္အပ္ထားသည့္အဖြဲ႔လည္းပါ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ထားေသာအဖြဲ႔လည္း ပါေသာ္လည္း သူနယ္သူေဒသတြင္ တစုံတရာ ၾသဇာရွိေသာသူမ်ား အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္္ေပရာ ထိုသူမ်ား ထိုအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႁခြင္းခ်က္ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါမည္။ သုိ႔မွသာ အားလုံးပါဝင္ၿပီး မီးၾကြင္းမီးက်န္ မက်န္သည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေပမည္။

အစ၏အစ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရလ်င္ ဒီမိုကေရစီမရႏိုင္ဟု ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကဆိုခ့ဲသက့ဲသုိ႔ လက္ရွိသမၼတ၏အမိန္႔ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ စစ္စားရိတ္နွင့္ပိေန၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္တက္မွႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည့္အေျခအေနမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔လိုေပသည္။ တိုင္းျပည္၏စစ္စရိတ္ကို ဖက္အားလုံးမွ (ျမန္မာစစ္ဖက္ေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ဆံုးရွံဳးမွဳစစ္ေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးရမႈမ်ားအပါ ) တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာရွိမည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္မသုံးႏိုင္ဘဲ ကုန္ဆံုးသြားေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္မွာ ၂၀၁၁ မွာစတင္ခ့ဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မ်ားတြင္ ႀကိဳး ပမ္းခ့ဲသူမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ယခု ၅ ႏွစ္တာၾကာျမင့္သည္အထိ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကိစၥမ်ားတြင္သာ
အခ်ိန္ကုန္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိမိအျမင္အရဆိုလ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ဖက္ အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသုိ႔ အျမန္ေရာက္ေအာင္ ယခုမေျပမလည္ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ခ်န္ထားေက်ာ္လႊားရန္လိုသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္းသင့္ သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေတာင္းဆိုသည္ထက္ စားပြဲဝိုင္းေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းက ပို၍သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္။

တကယ္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ သည္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစ၏ အစမွ်သာ ရွိေသးသည္ဟုဆိုရပါမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ က်န္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းႏိုင္မည္ဟုသုံးသပ္ရေပရာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ
ကို အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔သာ အခရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္