ျဗိတိန္က ဥေရာပသမဂၢထံမွ ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵျပဳလိုုက္ျပီ

June 24, 2016

ျဗိတိန္က ဥေရာပသမဂၢထံမွ ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵျပဳလိုုက္ျပီ

(၊ မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၆

ယေန႔သတင္းမ်ားအရ ျဗိတိန္လူထုုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏိုုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ျဗိတိန္က ႏႈတ္ထြက္လုုိသည့္ ဆႏၵမဲက ၅၁% အသာရသြားျပီ ျဖစ္သည္။ ျဗိတိန္ႏိုုင္ငံသည္ ၁၉၇၃ တြင္ ဥေရာပကုုန္သြယ္ဖက္ႏိုုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အေနာက္ဥေရာပႏိုုင္ငံတိုု႔ႏွင္အတူ စုုစည္းခ့ဲၾကျပီး ၁၉၉၃ တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏိုုင္ငံမ်ား (EU) အျဖစ္ ပူးေပါင္းရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ေႏွာင္းပိုုင္းက စ၍ စီးပြားေရး ႏိုုင္ငံေရး လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားအတြင္း သေဘာမတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာမွ ယူေက (ျဗိတိန္) ၏ လက္ယာအစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အီးယူမွ ခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ ကြန္ဆားေဗးတစ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ၎ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္မီ ၂၀၁၃ က ျဗိိတိန္ ႏွင့္ အီးယူတိုု႔ ခဲြေရး တြဲေရး ဆႏ̔ၵခံယူပြဲ လုုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ရာ ၎ကတိအတုုိင္း မဲဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ရာမွ ယခုုကဲ့သိုု႔ ခြဲေရးမဲမ်ား အသာျဖင့္ ျဗိိတိန္တိုု႔ ခြဲေရးသမားတိုု႔ အႏိုုင္ရရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ထုုတ္ျပန္ၾကသည္။ (၅၁% ခြဲေရး၊ ၄၈ % တဲြေရး မဲစာရင္းရွိသည္)

ဥေရာပသမိုုင္းတြင္ အၾကီးက်ယ္ဆုုံးေသာ သမိုုင္းျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုု အကဲခတ္တိုု႔က ဆိုုၾကသည္။ လက္တြဲထားျပီးသား ႏိုုင္ငံေပါင္းစုုံသမဂၢတခုုမွ အဓိကႏိုုင္ငံတခုုက လူထုုဆႏ̔ၵခံယူျပီး ခြဲထြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္သမၼတ၊ တရုုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီတိုု႔က တြဲေရးကိုု ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျဖာင္းျဖေနသည့္ၾကားက ျဗိိတိိန္တိုု႔က ခြဲေရးကိုု ဆုုံးျဖတ္လိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဗိတိန္တိုု႔ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္သင့္ေၾကာင္း အားေပးသည့္ အင္အားၾကီးႏိုုင္ငံမွာ ရုုရွားျဖစ္သည္။ ယခင္အပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲတခုုတြင္ ရုုရွားသမၼတ ပုုတင္က ျဗိတိန္တိုု႔ ခြဲထြက္သင့္သည္ဟုု သေဘာထား ေပးခဲ့သည္။

အီးယူမွ ခဲြထြက္ရန္ ျဗိိိိတိန္တိ႔ုု မဲစာရင္း ထြက္ေပၚျပီးေနာက္ ျဗိတိန္ ေငြေစ်းက ၁၀% ၊ အီးယူေငြေစ်းက ၃ % က်ဆင္းသြားသည္ဟုု ဆိုုသည္။ စေတာ့ရွယ္ရာမ်ား ဘဏ္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ခြဲေရးရလဒ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ရိုုက္ခတ္မႈတိုု႔ ျဖစ္လာမည္ဟုု စီးပြားေရးအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။ စေတာ့ႏွင့္ အစုုရွယ္ယာေစ်းမ်ား က်ဆင္းသြားမည္ကုုိ အရင္ဆုုံး ရင္ဆိုုင္ၾကရမည္ဟုု ဆိုုသည္။ ၎ေနာက္ ျဗိတိန္၏ ဘဏ္၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုု ဥေရာပသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုုင္ေတာ့ေသာ သီးျခား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းၾကရမည္ ျဖစ္ရာ ႏိုုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈအတြင္းလည္း ရိုုက္ခတ္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကမွာ လက္ရွိ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုုင္းမွ ႏိုုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ဒုုကၡသည္မ်ား အမ်ားအျပား ဥေရာပသိုု႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကရာ အဆိုုပါ ဒုုကၡသည္မ်ား ကိုုင္တြယ္ပုုံ ေပၚလစီအေပၚ အီးယူအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုု႔အတူ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားအတြင္း (ျဗိတိန္အပါအ၀င္) အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား တိုုးပြားလာမႈႏွင့္ တန္ျပန္ေခ်မႈန္းႏိုုင္ေရး အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ အစုုိးရမ်ားအေပၚ ႏိုုင္ငံသားအသီးသီးက မေက်နပ္မႈမ်ားလည္း အသီးသီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ စီးပြားပ်က္ကပ္ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ဥေရာပသမဂၢ၏ နည္းနာမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံငယ္မ်ားက မလုုိက္နာႏိုုင္ျခင္း၊ အေၾကြးပိျခင္း၊ ေၾကြးျမီမ်ား အကုုန္အစင္ ေလ်ာ္ေစလိုုျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အီးယူႏိုုင္ငံအတြင္း ညီညြတ္မႈကိုုလည္း ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အီးယူအတြင္း အင္အားၾကီးႏိုုင္ငံမ်ားဟူ၍ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီဟူ၍ ရွိၾကရာ ျဗိတိန္သာ ခြဲထြက္သြားလ်င္ အီးယူဦးေဆာင္သူမွာ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီသာ က်န္မည္ျဖစ္သည္။ အီးယူ ၂၇ႏိုုင္ငံအတြင္း အျခားအင္အားငယ္ႏုုိင္ငံမ်ားကလည္း ခြဲေရး ဆႏၵမ်ား ထုုတ္ေဖာ္လာႏိုုင္ၾကသည္။ ျဗိတိန္အတြင္းမွလည္း စေကာ့တလန္၊ အိုုင္ယာလန္တိုု႔ကလည္း ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ စစ္အင္အားမဟာမိတ္အျဖစ္ စုုစည္းထားသည့္ NATO စစ္သမဂၢမွာလည္း ေနာင္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟုု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေနတိုုးစစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မွာ အလြန္အားနည္းေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ကိုုသာ အားကိုုးလြန္းေၾကာင္း၊ သိုု႔ျဖစ္၍ ေနတိုုးကိုု အေမရိကန္တိုု႔က ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ အေရွ႔ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားျဖင့္ အင္အားတိုုးရန္ ၾကိဳးစားေနခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ တုုိးတက္မႈ မျပႏိုုင္ခဲ့ေပ။ ထိုုအထဲ ရုုရွား၏ ယူကရိန္းအေပၚ စစ္ေရးအရ က်ဳးေက်ာ္မႈ၊ ကရိုုင္းမီးယား သိမ္းပိုုက္မႈမ်ားကိုု ေနတိုုးက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တားမႈ မေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့ေပ။

လက္ရွိ အီးယူႏိုုင္ငံမ်ားအတြင္း ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္၊ ကုုန္သြယ္မႈ သက္သာခြင့္၊ ဘ႑ာေငြေၾကး လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္၊ လူမႈဖူလုုံေရး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ညီတူညီမွ် ရရွိခံစားခြင့္၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အတားအဆီးမရွိ သုုံးစြဲခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုု ျဗိတိန္နွင့္ ဥေရာပသားတိုု႔ အခ်ိန္ယူျပီး ေျပာင္းလဲၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိတြင္ ဥေရာပႏိုုင္ငံသားေပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္မွာ ျဗိတိန္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေနထိုုင္လုုပ္ကိုုင္ခြင့္မွ အေျပာင္းအလဲကိုု ရင္ဆိုုင္ရမည္ဟုု ဆိုုသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္ခြဲထြက္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၂ ႏွစ္ကာလခန္႔ တာရွည္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ေတာ့ ၂၁ ရာစုုအတြင္း မၾကံစဖူး ဥေရာပသမဂၢမွ ျဗိတိန္ ခြဲထြက္ျခင္း အေရးအခင္းသည္ ကမာၻအေရးအခင္းမ်ားအားလုုံးကိုု ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္မျဖစ္ကိုု ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

“ကမာၻ႔သမိုုင္းမွာ ကမာၻစစ္ေတြ ကပ္ၾကီးေတြ မျဖစ္ခင္၊ ႏိုုင္ငံေတြက အမ်ားနဲ႔ သာတူညီမွ် ေနထိုုင္မႈကေန အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ဦးစားေပးေရးေတြ ေခတ္စားလာျပီးေနာက္ သည္လိုုမ်ဳိး သီးျခားေနထုုိင္ျခင္း၊ မတူညီသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ သမိုုင္းတပတ္လည္မႈကိုု သတိထားသင့္ေၾကာင္း” မိမိအာေဘာ္ျဖင့္ နိဂုုံးခ်ဳပ္လိုုပါသည္။

 

(news source – AP, Reuters, International News Agency)

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)