ကိုသန္းလြင္ – အိႏၵိယသည္ ညမွာသာတိုးတက္သည္

July 8, 2016

ကိုသန္းလြင္ – အိႏၵိယသည္ ညမွာသာတိုးတက္သည္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၆

(၁)

ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တင္းၾကပ္ထားရာမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရျခင္း၊ ( Economic Liberalization ) မွာ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္၊ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္လာ သည္ႏွင့္အတူ ထိုထြက္ကုန္မ်ားကို တေနရာမွ တေနရာသို႔ လ်င္ျမန္စြာသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဆက္လက္၍ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ မ်ားကိုသာ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ၾကိဳးနီစနစ္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့ေစျခင္းတို႔မွာစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္္ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

(၂)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အိႏိၵယ စာေရးဆရာ ဂူခ်ာရန္ဒတ္ (စ) Gurcharan Das ၏ “ အိႏၵိယသည္ ညမွာသာတိုး တက္သည္ ” ဟူေသာ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ ၀ါက်အျပည့္အစံုမွာ “ ညပိုင္းအစိုးရအိပ္ေပ်ာ္ ေနစဥ္မွာ သာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္မႈရွိသည္” ဟုဆိုလိုပါသည္၊ အစိုးရကခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ရႈတ္ေထြးေပြလီေနေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ မတိုးတက္ႏိုင္ဘဲရွိေန သည္ဟု စာေရးဆရာက ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖရန္စစ္ ဖူကူရားမား၏ Political Order စာအုပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတခုု ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ပါ၀င္ရမည္ဟု ေရးခဲ့ပါသည္၊ (၁) အစိုးရသည္ ျပတ္သားမွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္၊ (၂) ဥပေဒလႊမ္းမိုးမႈမွာ ထင္သာျမင္သာရွိရမည္ ႏွင့္ (၃) အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို အျမဲဦးထိပ္ထားရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

တခ်ိန္ကမူ ကားလမတ္(စ)က အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးတခုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္၊ မီးရထားလမ္း ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကိုထူေထာင္ရမည္ဟု ေရးခဲ့ဘူးသည္၊ ၁၉၁၄ခု၊ ပဌမကမၻာစစ္ကာလက အိႏၵိယ တြင္ ကမၻာေပၚ၌ တတိယ အၾကီးဆံုးမီးရထား နက္၀ပ္ ရွိသည္၊ ခ်ည္မွ်င္စက္ရံုမ်ားမွာ ကမၻာတြင္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္၊ အထည္စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတြင္စတုတၳလိုက္သည္၊ တူးေျမာင္းသြယ္တန္းမႈတြင္ ကမၻာ့ထိပ္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ တႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရး ပမာဏမွာ တကမၻာလံုး စီးပြားေရး၏ ၂.၅% သာရွိသည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေနရူး ႏွင့္ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ားက စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို ဆိုရွယ္လစ္ မူမ်ားအရ အစိုးရက ဦးစီးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္၊ သူတို႔သည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ၾကေပ။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေနရူးသည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို မ်က္ႏွာသာမေပး၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားးကို ေခၚေဆာင္သြားေလ့မရွိေပ။

စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ မလုံေလာက္ဘဲႏွင့္ စက္မႈႏိုင္ငံကို မထူေထာင္ႏိုင္ဟု ပညာရွင္မ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္၊ အလ်င္က ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံ ထြက္ကုန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ စိိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ မ်ား အလံု အလာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည့္တိုင္ ကမၻာ့ စက္မႈထိပ္သီးႏိုင္ငံၾကီးကား ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းျဖစ္လာခဲ့သည္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ ေရနံေစ်းတက္ လာေသာ အခါ ဆီတင္သြင္းေနရေသာ ႏိုင္ငံအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ မလံုမေလာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အနည္း ငယ္ေသာ နိုင္ငံျခားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက မိမိတို႔ပိုင္ေငြမ်ားကို ျပင္ပသို႔ပို႔လာၾကသည္၊ အိႏိၵယသည္ ေဒ၀ါလီခံရန္ ၁၅ ရက္သာလိုေတာ့သည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရသည့္ အခ်ိန္သို႔ေရာက္လာသည္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြအတြက္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ ( IMF ) သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေသာ အခါ သူတို႔က ေငြထုတ္ေခ်းရန္ အတြက္အေျခအေန (၃) ရပ္ ကိုလိုက္နာရမည္ ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္၊

(၁) ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထားေပးရန္၊

(၂) အစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ တျဖည္းျဖည္း လႊဲေျပာင္းေပးရန္၊

(၃) ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္းလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္၊

ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္မႈ ရွိေစရန္ ( Liberalization ) လုပ္ရမည္ ဟုေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေငြေၾကးရံပံုေငြ အဖြဲ႔သို႔ အေပါင္အျဖစ္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၄၇ တန္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာရာဆင္မာေရာင္း ( Narasima Rao ) လက္ထက္တြင္ ေနာင္တြင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ မည့္ စီးပြားေရး ပေရာ္ဖက္ဆာ မာမိုဟန္ဆင္း ကို စီးပြားေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မႈ (Reform) မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရက လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ပုဂၢလိက မွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးခဲ့သည္၊ Licence Raj ေခၚ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုသာ ခ်ေပးသည့္စနစ္ကိုလည္း ဖယ္ရွားျပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ စီးပြားေရးစြန္႔စား တီထြင္သူမ်ား ႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာၾကသည္၊ ၾကိဳးနီစနစ္ ေလွ်ာ့ပါး သြားသည္ ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕လာၾကသည္၊ လအနည္းငယ္အတြင္း မွာပင္ ထိုျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသီးအပြင့္ကိုျမင္ၾကရသည္၊

အထူးသျဖင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုးမွာ IT – Information Technology က႑ တြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ယား ကုမၸဏီၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲယား ႏွင့္ပါတ္သက္၍အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ အိႏိၵိယ ကုမၸဏီမ်ားစြာေပၚလာခဲ့သည္၊

၁၉၄၇ ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္အစိုးရထံ မွ လြတ္လပ္ေရးရသည္ ဆိုလ်င္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္တၾကိမ္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာ ဆရာမ်ားကေရးခဲ့ၾကသည္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း မဟတၱမ ဂႏီၶကို လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီးဟုတင္စားသလို Rao ကိုစီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ၏ ဖခင္အျဖစ္ တင္စားသတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္၊

(၃)

ေရွးယခင္က အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္ရျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အျပစ္ဖို႔ၾကပါသည္၊

သူတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ပစၥည္းမတင္သြင္းရေရးပင္ျဖစ္သည္၊ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွာ သာ ထုတ္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပို႔ကုန္ပို႔ႏိုင္ေရး၊ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္တြင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံလုပ္ပစၥည္း မ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကို မလုပ္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနသည္၊ ကမၻာကုန္သြယ္ေရးစနစ္တြင္မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ခဲ့ရသည္၊

အစိုးရက ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔ အစည္းၾကီးမ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သူမရွိ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မွာလည္း တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္စဥ္းစားစရာမလို၊ အစိုးရရံုးမ်ားမွာ ေခတ္မမွီရသည့္ အထဲတြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရကလည္း လိုသည္ထက္မ်ားေနတတ္သည္၊

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုိက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ားမွာ တင္းၾကပ္လြန္းေနတတ္သည္၊ ဟိုဟာမလုပ္ရ၊ ဒီဟာမလုပ္ရ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ မ်ားလြန္းလွသည္၊

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အားမေပး၊ ခြင့္မျပ၊ဳ ကမၻာ့ အဆင့္ မွီႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္ အလမ္း မရွိသလို ျဖစ္ေနသည္၊ ဆိုးရြားလွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အိႏၵိယ နိုင္ငံသားတဦးအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ား၏အစုရွယ္ယာမ်ားကိုပင္၀ယ္ယူခြင့္မရွိ၊ ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္း ကိုေျပာင္းျပန္သြားေနျခင္းျဖစ္သည္၊

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားမွာလည္း တင္းၾကပ္ လြန္းသည္၊ တြက္ေျခမကိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အလုပ္သမား မ်ားကိုဌါးရန္းမိထားသျဖင့္ ကုမၸဏီ ကိုပိတ္ခြင့္မရ ျဖစ္ရ တတ္သည္၊

မိန္းကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ပညာသင္ခြင့္မွာ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူမရွိေပ။

အစိုးရ၏ အေတြးအေခၚ ( Ideology) ကို အျပစ္တင္စရာမရွိ၊ ေနရူး မွ စတင္၍ အင္ဒီယာဂႏၶီ၊ ရာဂ်စ္ဂႏၶီ စသည္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားမွာ ျပည္သူ၏ ေမတၱာကို ခံယူၾကရသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း တာ၀န္ယူရသည့္ အစိုးရ အမႈထမ္းမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းေသာ မန္ေနဂ်ာ မ်ားဟုသာေခၚရေတာ့မည္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းၾကသည္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ညံ့ဖ်င္းလ်င္၄င္း၏ မိသားစုတစု သာ ဒုကၡေရာက္ၾက သည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ မွားယြင္းခဲ့ပါေသာ္ တႏိုင္ငံလံုး ခါးစည္းခံၾကရသည္။

(၄)

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္႔ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေတြ႔အၾကံဳမွသင္ခမ္းစာ ရယူႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းနည္းလမ္း အသစ္မ်ားတိုးလာျခင္းအစား ေလွ်ာနည္းသြားျခင္းကိုသာကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ျမင္လိုပါသည္၊ အေကာက္ခြန္ ကိစၥမ်ားတြင္ႏႈန္းထား ပိုမိုလာျခင္းအစားေလ်ွာ့နည္းသြားျခင္း ကိုသာေတြ႔လိုပါသည္၊

မၾကာမီကမွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလိုက္ေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ပဌမ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီး အေျဖရမွ ထုတ္ယူရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ တခု တိုးလာသည္ဟု ၾကားလိုက္ရပါသည္၊

ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာေသာ ပစၥည္းတခုသည္ ေလေၾကာင္းမွဆိုလွ်င္ နာရီပိုင္းအတြင္း၊ ေရလမ္းမွဆိုလွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္သံုးရက္ရလ်င္ မွာယူသူ၏လက္သို႔ သို႔လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရပါမည္၊ ပစၥည္းထုတ္ေပးျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစေသာ စည္းကမ္း အသစ္ကို မခ်မွီ ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ရပါမည္၊ ထိုစည္းကမ္းသည္ ခ်က္ျခင္းအာဏာ တည္ ေစရမည္ ဟုမျဖစ္သင့္ပါ၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၆လ(သို႔) တႏွစ္ အခ်ိန္ယူျပီးမွျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္၊ ထိုကာလမ်ားအတြင္း ဓါတ္ခြဲခန္းကို အေကာက္ခြန္ ႒ာနႏွင့္နီးစပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ဖြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွအစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳ ေပးႏိုင္သည့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမွအေျဖကို လည္းရယူႏိုင္ေစျခင္းစေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကိုဖြင့္ေပး သင့္ပါသည္၊

အစိုးရတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္ဆိုျခင္းကို လက္ခံပါသည္၊ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းအသစ္သည္ ကုန္စည္းစီးဆင္းျခင္းကို အဟန္႔အတား တခုျဖစ္မသြးေစရပါ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျပီး အခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ပိုမို ခက္ခဲသြားေစျခင္းမျပဳရပါ၊

ဤအခ်က္မွာ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္း ဥပမာတခု အျဖစ္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

(၅)

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နီရန္ဒါ မိုဒီ ၏ေက်ျငာခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနသည္ ကို သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ လိုက္ရပါသည္၊ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မ်ားမၾကာမွီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္

Ref: Gurcharan Das, India Grows at Night


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး, ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)