ေမာင္ေမာင္စိုုး – မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း

August 1, 2016

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း 

(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၊ ၂၀၁၆

၁။ မိုင္ဂ်ာယာန္ ညီလာခံကို 26/7/2016 မွ 30/7/2016 အထိ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပခ့ဲသည္။ ၎ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပးခ့ဲၿပီး အစိုးရပိုင္း ေအာက္ေျခ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ သူတိ႔ု၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

၂။ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၈ ဖြဲ႔ၿမိဳ႕ေပၚ တိုင္းရင္းသားပါတီ တပ္ေပါင္းစုမ်ားျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမဟာမိတ္ ( UNA) ညီေနာင္ တိုင္း ရင္းသား ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၆ ေယာက္၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေလ့လာသူ ၁၁၀ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၂၀၆ ေယာက္ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ UN ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာနမ္ဗီးယား တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္တို႔လည္း တက္ေရာက္ ခ့ဲၾကသည္။

၃။ ဤညီလာခံသည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတက္ေရာက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား အေျခခံသေဘာထားမ်ားကို စုစည္းေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲျပားမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယခုအႀကိမ္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုး ေသာအဖြဲ႔မ်ားေရာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိ ေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားပါ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ တူညီေသာႏိုင္ငံေရးသေဘာထားရႏိုင္သမွ် စုစည္း
ႏိုင္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ ဤညီလာခံတြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။
(က) ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္း

(ခ) ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတို႔ တြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား
(ဂ) အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
(ဃ) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီးျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုံသေဘာထားမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

၇။ သုိ႔ေသာ္ ဘုံသေဘာထားမ်ားကို ဆက္လက္စုစည္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ( CT ) ႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တိ႔ုက ပူးတြဲနည္းလမ္းရွာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆုံးျဖတ္ခ့ဲျကသည္။ အခ်ဳိ႕ယူဆသက့ဲသုိ႔ ဥပမာ ျပည္နယ္ျပႆနာမ်ား၌ တိက်သည့္သေဘာထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေပ။ အေျခခံမူမ်ားေပၚမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားျကရန္သေဘာတူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ ထို႔အတူ ျဖစ္သည္။

၈။ မိုင္ဂ်ာယာန္ေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ DPN မွ စဝ္စိုင္းထူး (SSPP) ဦးေဆာင္ ေသာ အဖြဲ႔မွ လာမည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းဦးစီးသည့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံု တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

၉။ လိုင္ဇာ ေလာ္ခီးလာ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘုံသေဘာထားမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဘက္မွ အစျပဳခ်က္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။

၁၀။ ဤညီလာခံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အျမင္မ်ဳိးစုံကိုေတြ႔ရသည္။ သဘာဝက်စြာပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္သည္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ေဇာင္းေပး ေဆြးေႏြးၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အၿပီးအျပတ္မဟုတ္၊ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ရေပဦးမည္။

၁၁။ ထိုမွတဆင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ အရပ္သားအစုိးရသစ္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔တို႔ ၃ ပြင့္ဆိုင္ ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တူညီေသာသေဘာထားတရပ္ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္အေျဖတရပ္ ရရွိေရး ဦးတည္ေဆြးေႏြး သြားရေပမည္။

၁၂။ မတူညီေသာအျမင္မ်ား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ၿပီး စားပြဲဝိုင္းတြင္ ထိုင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လုံးပမ္းအားထုတ္ရန္မွာ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာအျမင္မ်ားရွိသည္က ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ထိုမတူေသာအျမင္မ်ားကို စားပြဲဝိုင္းတြင္ တင္ရန္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားရန္သာ အေရးႀကီးသည္။

၁၃။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံး၏ ႀကိဳးပမ္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း စစ္ပြဲတြင္ပါဝင္ၾကသူ ဘက္အားလုံးမွ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးအား ေၾကညာႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သတင္းေကာင္းမ်ားၾကားရပါသည္။

၁၄။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အားလုံးအာရံုစိုက္ရမည့္ ျပႆနာမွာ မတူကြဲလြဲသည့္ အျမင္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ထိုမတူေသာအျမင္မ်ားကို စားပြဲဝိုင္းေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ အားလုံးပါဝင္ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာေရးသာျဖစ္ပါသည္။

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စိုး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္