ေမာင္ေမာင္စုုိး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ့ခရီး ႏွင့္ NCA – အပိုင္း ၁

November 12, 2016
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ့ခရီး ႏွင့္ NCA – အပိုင္း ၁
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆

NCA
NCA ဆိုသည္မွာ ” Nationwide Ceasefire Agreement တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ” ျဖစ္ပါသည္။ NCA တြင္

အခန္း ၁ ၊ အေျခခံမူမ်ား။
အခန္း ၂ ၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။
အခန္း ၃ ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
အခန္း ၄ ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
အခန္း ၅ ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုက္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား။
အခန္း ၆ ၊ ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
အခန္း ၇ ၊ အေထြေထြ ဟူ၍ အခန္း ၇ ခန္းႏွင့္ အခ်က္ ၃၃ ခ်က္ ပါဝင္သည္။NCA အခန္း ၄ ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ျကည့္ေရးေကာ္မတီ Joint Military Committee JMC အား ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား  ( ယခု အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္/တပ္မေတာ္) ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ားယုံျကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းရန္ ။NCA အခန္း ၅ – နိုင္ငံေရးေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ” တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္မွဳ ဆိုင္ရာညိွႏွဳိင္းအစည္းအေဝး Jonit Implentation Coordination Meeting JICM အား လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသာ းလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ က်င္းပျကရန္။ထို JICM အစည္းအေဝးမွ JMC အား၎ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ Union Peace Dialouge Joint Committee (UPDJC ) အား ဖြဲ့ စည္းရန္။

ထိ့ုေနာက္ အဆင့္ဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ Union Peace Conference UPC က်င္းပရန္ စသျဖင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ေကာ္မတီ ၂ ခု အစည္းအေဝး ၁ ခု ညီလာခံ တခု က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခ့ဲျကသည္။ ၎တိ့ုကို NCA ပါ အင္စတီက် ဴ းရွင္းမ်ားဟု ဆိုျကပါသည္။

NCA ျဖစ္စဥ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ UPWC ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီတိ့ု ျကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ ရလဒ္ဟုဆိုပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက NCA ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြး သေဘာတူထားျပီးဟုဆိုပါသည္။

သုိ့ေသာ္ တနိုင္ငံလုံးရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂၁ ဖြဲ့အနက္ NCA ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္သည့္ အဖြဲ့ ၆ ဖြဲ့ရွိ သည္ကို ေတြရပါသည္။ ၎ တိ့ုမွာ

၁။ UWSP/UWSA – ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၂။ PSC/NDAA – မိုင္းလားေဒသတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၃။ PSLF/TNLA – တအန္းပေလာင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၄။ MNDAA – ကိုးကန့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၅။ ULA/AA – ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၆။ NSCN(K) – နာဂတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ တိ့ုျဖစ္ျကသည္။

ထို ၆ ဖြဲ့ထဲမွ နာဂတပ္ဖြဲ့ျပသနာကို ခ်ြင္းခ်က္ျပသနာအျဖစ္ ထားရွိပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၅ ဖြဲ့သည္ NCA ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္ခ့ဲျကေပ။

တကယ္တမ္း NCA ကို ေဆြးေႏြးျကရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားဘက္မွ NCCT Nationwide Ceasefire Coordination Team တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲမွဳ ညိွႏွဳ ိင္းေရးအဖြဲ ၏ ကိုယ္စားျပဳ မွဳ တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ့ ၁၇ ဖြဲ႔ အနက္
၁။ PSLF/ TNLA (တအန္းပေလာင္)
၂။ MNDAA ( ကိုးကန့္)
၃။ ULA/AA ( )
၄။ LDU ( လားဟူ)
၅။ WNO ( ဝ )
၆။ ANC/AA ( ရခိုင္ ) အဖြဲ့ ၆ ဖြဲ့ တိ့ုကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက အသိမွတ္မျပဳ ခ့ဲပါ။

ဥိီးသိန္းစိန္အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳ ထားသည္မွာ NCCT ကိုယ္စားျပဳ ၁၇ ဖြဲ့ အတြင္းမွ
၁။ KIO/KIA ( )
၂။ KNPP ( ကရင္နီ )
၃။ NMSP ( မြန္ )
၄။ SSPP/SSA ( ရွမ္း)
၅။ KNU/KNLA ( ကရင္ )
၆။ KNU/KNLA-PC ( ကရင္ )
၇။ DKBA ( ကရင္ )
၈။ PNLO ( ပအို့ဝ္ )
၉။ CNF ( ခ်င္း )
၁၀။ ALP/ALA ( ရခိုင္ )
၁၁။ ABSDF ( ေက်ာင္းသား ) အဖြဲ့ ၁၁ ဖြဲ့ႏွင့္

NCCT ကကိုယ္စားျပဳ ျခင္းမရွိေသာ၁။ UWSA ( ဝ )
၂။ NDAA ( မိုင္းလား )
၃။ RCSS ( ရွမ္းေတာင္)
၄။ NSCN(K) ( နာဂ ) အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့ စုစုေပါင္း ၁၅ ဖြဲ့ကိုသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳ ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဆုပ္ကိုင္ထားခ့ဲပါသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္ NCA အဆံုးသတ္ပိုင္းတြင္ အထစ္အေငါ့ အနဲငယ္ရွိခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ NCA ေဆြးေႏြးေနသည့္ NCCT အားဖ်က္သိမ္း၍ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ SD Special Deligation အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ႏွင့္အစားထိုးလိုက္ေသာအခါ UPWC မွ ခ်က္ျခင္း လက္မခံခ့ဲေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုး NCA သေဘာတူျကသည္ဆိုရာ၌  အတန္ငယ္အစာမေျကမွဳ ရွိခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန့တြင္ သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ထိပ္သီးတိ့ု ေဆြးေႏြးရာတြင္ NCA ပါအခ်က္ အလက္မ်ားထက္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးျပသနာက ေရွ့တန္းေရာက္ခ့ဲသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ ေဒသ ျကီးျကီးမားမား မရွိသည့္ LDU/ WNO/ ANC-AA တိ့ုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္တြင္ ပါဝင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သေဘာတူနိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း TNLA/ MNDAA / ULA-AA တိ့ုပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဥိီးသိန္းစိန္အစိုးရက သေဘာမတူနိုင္ခ့ဲေပ။

ထိုေျကာင့္လည္း NCA တြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ရပ္ခံသည့္ KIO/ KIA အပါအဖြဲ့မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ မပါဝင္ခ့ဲဘဲ KNU အပါ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့သာ လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Nationwide တနိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္သည့္အေျခအေနမေရာက္ေသးဘဲ Non-Nationwide တနိုင္ငံလုံးမဟုတ္သည့္ အပစ္ရပ္အေျခအေနဟုသာဆိုရမည္။

NLD အစိုးရႏွင့္ NCA
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခ့ဲ့ေပ။ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မေလာျကရန္ပင္ ဆိုခ့ဲသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံး ပါဝင္ျခင္း မရွိ၍ SNLD မွ ခြန္ထြန္းဦးလည္း မတက္ေရာက္ခ့ဲေပ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLD အစိုးရသစ္တက္လာျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေခါင္းေဆာင္၍ NRPC ကိုဖြဲ့စည္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ့မ်ားေရာ မထိုးေသးသည့္အဖြဲ့မ်ားေရာ ပါဝင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတရပ္က်င္းပခ့ဲသည္။ တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ့အားလုံက သူတိ့ု၏ အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ရခ့ဲသည္။

သုိ့ေသာ္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသး အဖြဲ့မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆံုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က သူမတိ့ု အစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္အစိုးရ လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည့္ စာခ် ဳပ္ကတိကဝတ္မ်ားကို ဆက္ခံရမည္ဟုဆိုထား ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အဖြင့္မိန့္ခြန္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ သြားရမည္ဟုဆိုခ့ဲျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ အားလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေရွ့ဆက္ရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္လိုအပ္ ေျကာင္းအတိအလင္း ရပ္ခံခ့ဲသည္။ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ တသေဘာတည္း ရပ္တည္ေျကာင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္း တႏွစ္ျပည့္အခန္းအနားတြင္လည္း သူမတိ့ုအေနႏွင့္ NCA တြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အဖြဲ့အစည္းမ်ားမပါဝင္ေသးသည္ကိုသိေျကာင္း အားလုံးပါဝင္ရန္လိုေျကာင္း ေျပာဆိုသြားသက့ဲသုိ့ NCA တႏွစ္ျပည့္ျပီဆို ေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ့တဖြဲ့မွ မတိုးသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ သည္ဟု ဆိုခ့ဲပါသည္။

တဖန္ျပီးခ့ဲေသာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က က်င္းပေသာ UPDJC အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ” က်မတိ့ုနိုင္ငံဟာ  အခ်ိန္ဆြဲလိ့ုမရပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ငတ္မြတ္ေနတဲ့
နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေျကာင့္ ဝင္လာျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံထဲမွာ ေဆြးေႏြးျကဘိ့ု တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျပင္ပကေနျပီးေတာ့ အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ့။ အားလုံးပါဝင္ျကပါ ” ဟုဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

ေမာင္ေမာင္စုိး ( Mg Mg Soe )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)