ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၃)

January 1, 2017

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၃)

(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆

● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
NLD အစိုးရသစ္၏ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။ NLD အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္အားလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခ့ဲသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုခ့ဲၾကသည္။

တကယ္တမ္းဆိုရလ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ ပို၍ ခက္ခဲပါ သည္။ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဆိုသည္မွာ တည္ရွိေနသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ မိမိႏွင့္ေယဘုယ် ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တူသူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္က မတူကြဲျပား ေသာ နိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသူ အုပ္စုမ်ားအား စုစည္းျပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းေရး ထိုမွတဆင့္ သင့္ ျမတ္ သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ အရ ပိုမိုခက္ခဲေပသည္။

အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးအရ အျမင္အယူအဆမတူ၍ ကြဲလြဲေနသည့္ျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပါျဖစ္ပြားေနသည့္ အုပ္စုမ်ား ကို သင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေပရာ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ NLD အေနႏွင့္ အစိုးရတရပ္ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ေပရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကိုမလႊဲမေရွာင္သာ ကိုင္တြယ္ရေပေတာ့မည္။ ရင္ၾကားေစ့မူအရ NLD အစိုးရႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ရင္ၾကားေစ့ေရးသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ NLD /တပ္မေတာ္/ တိုင္းရင္းသားပါတီ – တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသုံးဦးသုံးဖလွယ္ ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ေပရာ ပို၍ရႈ ပ္ေထြးနက္နဲ လာေပေတာ့သည္။

● NLD ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
NLD ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္ကို ဆက္ခံခ့ဲသည္။ သမတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ NCA ကိုေရးဆြဲခ့ဲျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ေသာ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဖြဲ႕ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ေတာင္းဆိုျပီးလက္မွတ္မထိုးေသးေပ။ ထုိ႔ျပင္ UWSA/NDAA/NSCN (K) တုိ႔က လက္မွတ္ထိုးရန္မလိုဟုဆိုကာ ျငင္းဆန္ထားျပီး MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ကိုေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ကျငင္းဆန္ထားသည့္အေျခအေနတြင္ NLD အစိုးရက ဆက္ခံခ့ဲ ရသည္။

● NLD အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုလာျပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေပ်ာ့ ေျပာင္းေသာသေဘာထားကို ေတြ႕ရဘြယ္ရွိသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တိုင္းလိုလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိျပီး NLD အစိုးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NRPC ဖြဲ႕စည္းျပီးစခ်ိန္ တြင္ပင္တပ္မေတာ္က MNDAA/AA/TNLA အဖြဲ႕ လက္နက္စြန္႔မွသာ လက္ခံႏိုင္မည္ဟု ေၾကညာခ့ဲရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္သည္ ခက္ခဲ၍သြားေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ျမန္ဆန္စြာ က်င္းပနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲျပီး NCA လက္မွတ္ထိုးေသာအဖြဲ႕မ်ားေရာလက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားေရာ ညီလာခံတက္ေရာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ အားလုံးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွင္သန္ခ့ဲသည္။ ကိုးကန္႔အပါ ၃ ဖြဲ႕ညီလာခံသုိ႔မတက္ေရာက္နိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္းမႈ တစုံတရာရွိခ့ဲ၍ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆို၍ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ညီလာခံအတြင္း ပါတီအသီးသီး အဖြဲ႕အသီးသီးအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေျပာခြင့္ရသည့္အျပင္ လူထုကို ခ်ျပခြင့္ရသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုျမင့္ခ့ဲေသးသည္။

● NCA
NLD အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခါစက NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ေသးေပ။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ေတာ့ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရပ္ခံထားေပသည္။ ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာ ခံတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ႕မ်ားေရာ မထိုးသည့္အဖြဲ႕မ်ားပါ ပါဝင္ေရးလုံးပမ္းေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မည္သုိ႔ ကိုင္တြယ္သြားမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စား ဘြယ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအဖြင့္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA ထီးရိပ္အတိုင္းသြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုခ့ဲ့ျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တသေဘာတည္းေဖၚျပခ့ဲသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ တႏွစ္ျပည့္အခန္းအနားတြင္ NCA တႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း ထပ္မံလက္မွတ္ထိုးသူမရွိ၍ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေၾကာင္း NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ ျပင္ပတြင္ အခ်ိန္မျဖဳန္းၾကဖုိ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ခ့ဲရ သည္။

ဤအခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူမ၏ရပ္တည္ခ့ဲပုံႏွင့္ ကြာျခားလာခ့ဲသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ထိုစဥ္က NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ရပ္ခံခ့ဲျပီး ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္ကာလ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အျမန္ဆံုးရရန္လိုေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ဳိး ပါဝင္စင့္တဲ့ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အစုအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးလက္ ခံေသာ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးလိုအပ္ေၾကာင္း ယေန႔လက္မွတ္ထိုး ေနာက္ေန႔ပစ္မည္ဆိုလ်င္ စစ္မွန္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးျခင္းအား သူမတုိ႔သေဘာတူေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ ကာလက အေရးၾကီးဆံုးမဟုတ္ေၾကာင္း စစ္မွန္မႈသာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သူမအေနႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာလို ေၾကာင္း ဆိုခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဆြးေႏြးဆဲ အျငင္းပြားဆဲျဖစ္သည့္UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ သူမတုိ႔အစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္အစိုးရျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္မ်ားကို မလြႊဲမေရွာင္သာ ဆက္ခံရေၾကာင္း ဆိုခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က သူမတုိ႔အစိုးရအေနႏွင့္ NCA ကိုဆက္ခံရလိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုခ်င္ပုံရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမ၏လက္ရွိသ ေဘာထားမွာ မည္သုိ႔ေသာ ကြဲလြဲမႈ ရွိေသးေနကာမူ NCA လက္မွတ္အရင္ထိုးျပီး စားပြဲဝိုင္းေပၚေရာက္မွ ညိႇႏႈိ င္းေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္။ NLD အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းဝင္လိုက္ျခင္းမွာလည္း လူထုအထိခိုက္နည္းေသာလမ္း ေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု သူမဆိုေလ့ရွိရာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကို သုမက့ဲသုိ႔ပက္ ခက္ခဲေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေစလိုပုံရပါသည္။

● စစ္ပြဲႏွင့္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဆိုသည့္ျပႆနာ
ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ မက်င္းမွီကထဲက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးအရ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ေနရာမွ ညီလာခံေနာက္ပိုင္းတြင္ တစတစ ပို၍ ျပင္းထန္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွစ၍ KIA/MNDAA/TNLA/AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းကာ ျပန္လည္စသ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ စစ္ရွိန္က ပိုျမင့္လာသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သားအစ္ိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသီးသီးရယူထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝယူထားေပရာ အရပ္သားအစိုးရ ေက်ာ္လႊားနိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဤအခ်င္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မေၾကလည္မႈ မ်ားေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ဤျပႆနာသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပႆနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အျပည့္အဝဒီမိုကေရစီမရွိေသးသည္ကို ျပသျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံဥပေဒအရ အကန္႔ အသတ္ရွိသည္ကိုျပသည္။

သုိ႔ေသာ္သူမသည္ သူမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကိုေတာ့ လုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ စစ္ရွိန္ျမင့္လာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီမွ အဆိုတင္သြင္းကာ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ NLD အမတ္အမ်ား စုကပယ္ခ်လိုက္၍ အဆိုအတည္မျဖစ္ခ့ဲေပ။ အကယ္၍သာ လႊတ္ေတာ္ကသာ ၎အဆိုကို အတည္ျပဳ ခ့ဲပါက ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ေဆြးေႏြးစရာမလိုေတာ့ဘဲ အျပတ္တိုက္ရန္သာ ရွိေတာ့ေပရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္သြားနိုင္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာကာလတြင္ သူမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေဘာင္အတြင္းမွ ျပတ္ျပတ္သား သား ရပ္တည္ခ့ဲသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၏သေဘာထားသည္ တပ္မေတာ္သေဘာ ထားသာျဖစ္ျပီး NLD အစိုးရသေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခ့ဲရသည္ဟုဆိုရပါမည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းဌာနမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္အဆိုပါလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားဟုေဖၚျပေရးသားေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ခံရံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီကမူ ပူးေပါင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ဟုသာ တေလွ်ာက္လုံးေဖၚျပသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အစိုးရတရပ္အေနႏွင့္ တည္ျငိမ္ေသာ သေဘာထားကို ေဖၚျပ နိုင္ သည္ဟုဆိုရပါမည္။

● အားလုံးပါဝင္ေရး
သုိ႔ေသာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ရပ္ခံခ်က္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ကန့္ကတ္ခ်က္ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူေဘာင္ေအာက္တြင္ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွိပါသေလာဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ မ်ားရွိပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံမူမွာ အားလုံးပါဝင္ေရးျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား” ပါဝင္ေရးမူကို သူမ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ကထဲကေၾကညာထားခ့ဲသည္။ ယခုစစ္ေရးတင္းမာမႈ မ်ားျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္တင္ျပလာခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပယ္ခ် ရံုျဖင့္ လုံေလာက္ျပီေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားသည္မည္သည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္ကို အက်ဳိ းအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ ထုတ္ေဖၚရပ္ခံရန္ လိုအပ္မလိုအပ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္း၍ အဆံုးျဖတ္ခံသင့္မခံသင့္သည္ စဥ္းစားဘြယ္ရာ ျပန္လွန္သုံးသပ္ဘြယ္ရာျဖစ္ေပသည္။ ဆံုးျဖတ္သင့္ မဆံုးျဖတ္သင့္ဆိုသည္မွာ ေပၚထြက္လာမည့္ အက်ဳိ း ဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္း မုန္းကိုး မူဆယ္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ပြဲသတင္းမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း ၎တိုက္ပြဲမတိုင္မွီ တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္တယ္ ဂီဒြန္ေတာင္ေၾကာ တိုက္ပြဲ မ်ားအား ေဖၚျပျခင္းမရွိျခင္းမွာလည္း သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာ ေတြးေတာစရာျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဟု ယူဆၾက သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားကို သူမမေထာက္ခံသျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းမျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သူမ၏ရပ္ခံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘက္စုံက သုံးသပ္ရန္လိုသက့ဲသုိ႔ အက်ဳိ းဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

● ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အမ်ဳိးသာရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည္။ ယခင္ က အတိုက္အခံျဖစ္ခ့ဲေသာ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ရင္ၾကားေစ့ရန္ လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ယေန႔တိုင္ လက္နက္စြဲကိုင္၍ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ရင္ၾကားေစ့ေပးရန္လိုသည္။ ထိုအတူ NLD ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ရင္ၾကားေစ့ေပးရန္လိုအပ္သည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေနႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအား ဟန္ ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ဆိုပါက တန္းတူေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္သည္လည္းေကာင္း၊  ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လည္းေကာင္း ထိုမွတဆင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ရန္လိုအပ္သက့ဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ၾကားေစ့ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ယခုထိေတာ့တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ အားနဲေနဆဲဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရးကအေလးသာေနျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးက အားနည္းေနသည္ဟု ေဝဖန္သုံးသပ္မႈ မ်ားရွိေနသည္။ မည္သုိ႔ ဆိုေစျပီးခ့ဲေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား လက္ငင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ အလားလာမ်ားအား ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ သုံးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။

ျပီးပါျပီ
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

(ဧရာဝတီျမန္မာပုိင္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္)

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags