Khaing Aung Kyaw – ALD + RNDP = ANP

October 9, 2013

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ အနာဂါတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းစဥ္မ်ား ရွင္သန္ေရး

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )၊ ေအာက္တိုုဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၃

ရခိုုင္ပါတီႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ပထမဦးစြာ ေျဖရွင္းရေသာ အၾကီးမားဆံုးျပသနာမွာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ေပၚလီစီျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ေကာ္မီတီေရြးခ်ယ္မွဳဆိုင္ရာ က႑ – ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းက႑ – ဘ႑ာေရးက႑ -စည္းရံုးေရးက႑ ဆိုင္ရာတို ့မွာ ေျပလည္သြားၾကတတ္သည္ ။ တပ္ေပါင္းစုအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ပါတီသစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာအခါ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာေသာ ျပသနာမွာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးေပၚလီစီျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းနဳနယ္ေသာ ရခိုင္နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ မဟာမိတ္နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အထက္ေအာက္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခဲ ့ျပီးေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနခဲ့ ၾကသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါတီသစ္ျဖင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးေပၚလီစီကို မည္သို ့့ ဆာင္ရြက္မည္နည္းဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္ ။

         သမိုင္းတစ္ခုကို လွပစြာ ျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ခဲ ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ တာထြက္ေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းမ်ိဳးျဖင့္ မဂၤလာေျမာက္ခဲ ့ျပီျဖစ္သည္ ။ အရပ္သားစကားေျပာရလွ်င္ ၾကားေလေသြး၍ မေ၀းရေတာ့ေလာက္ေအာင္ သတိထား ျပဳလုပ္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ ျပည္တြင္းနိုဳင္ငံေရးအေျခအေနကို ခန္ ့မွန္းရခက္ေသာ္လည္း သိတန္သေလာက္ေတာ့ နားလည္ၾကားသိသူမ်ားေတာ့ျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ကာလ နိဳင္ငံေရးအေျခအေန၏ ျပည္တြင္းပံုရိပ္မ်ားမွာမူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအား ဦးတည္လွဳပ္ရွားေနသည္ကိုေတာ့ မ်က္မွန္းတန္းမိသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၄င္းဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာပင္ -၈-ျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ျပည္နယ္-ရ-ခုႏွင့္ တိုင္းး-ရ-တိုင္းတို ့ တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္မွာလည္း ေယဘူယ်ျပသနာ ျဖစ္ေနေသးသည္ ။

      အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ေပၚလီစီကို ဖြဲ ့စည္းပံုတြင္ တိက်စြာ ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။  မည္သည့္နိဳင္ငံေရးပါတီမဆို မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျခင္း ၊ နည္းဗ်ဴဟာက်င့္သံုးျခင္းတို ့ ရွိသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်င့္သံုးျခင္းမ်ားကို တိက်စြာခ်မွတ္ထားလွ်င္ နည္းဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းသည္လည္း ပီျပင္ေစရန္ လိုအပ္သည္ ။ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးေပၚလီစီသည္ ယခင္က မည္သို ့ပင္ ဆက္ဆံရင္းႏွီး ေပါင္းသင္းေနခဲ့ ေသာ္လည္း ပါတီသစ္ျဖစ္လာေသာအခါ မိမိအက်ိဳးႏွင့္ ပါတီအက်ိဳး ယွဥ္လာလွ်င္ မိမိအက်ိဳးစြန္ ့လႊတ္ – ပါတီအက်ိဳးႏွင့္ နိဳင္ငံအက်ိဳး ယွဥ္လာလွ်င္ ပါတီအက်ိဳးစြန္ ့လႊတ္- နိဳင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး အက်ိဳးအတြက္ ဆိုလွ်င္  အသက္ကိုယ္ပင္စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္ ။ သို ့မွသာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံေသာ နိဳင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အားထားရသည့္ မ်ိဳးခ်စ္နိဳင္ငံေရးသမားမ်ား မည္ေပသည္ ။ ပါတီသစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကမွသာ အနာဂါတ္ျပည္နယ္ နိဳင္ငံေရးသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေရွ့တန္းမွ ရွိေနေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ။

   ယခုအခ်ိန္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းပံုစည္္းမွ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္ရာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး က႑သည္လည္း မလြဲမေသြ ပါ၀င္လာေကာင္း ပါ၀င္လာနိဳင္သည္ ။  သို  ့ ေသာ္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ရွိေနခဲ ့သည္ ။ UNA- ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ ။ UNA-သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိသည္ ။ ၄င္းကဲ ့သို ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ -၁၀-ပါတီ ေပါင္းစည္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းနွင့္ ဖြဲ ့ စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမင္မ်ား ကြဲျပားလ်ွက္ရွိၾကသည္ကို ေတြ ့ ျမင္ရသည္ ။

         အထူးသျဖင့္ -၂၀၁၅-ခုနွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ဆိုေသာအခါ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားေရွ့တြင္ စည္းရံုးေရးဆင္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကို မည္သို ့မည္ပံု ရရွိနိဳင္မည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ေနျပီ ။

   ဤအခါ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခင္က ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေပါင္းသင္း ရင္းႏွီးေနဦးမည္လားဆိုသည္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ ။ ယေန ့မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့အတြက္ လူအမ်ား လက္မခံနိဳင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ ။ ထိုနည္းတူ ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီကိုလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့လက္မခံၾကေပ ။ လက္မခံၾကဆိုျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္နိဳင္ငံေရးပါတီကိုသာ မဲေပးရန္ လိုလားၾကျခင္းကို ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ ။ မဲေပးရန္ ဆိုျခင္းမွာ ေနာင္လာမည့္ ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုပ္ႏွင့္ ယခင္ကလို ေရာေထြးယွက္တင္ ရွိေနမည္ဆုိပါက အလားအလာေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္လား ဆိုသည္ကို တြက္ခ်က္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေနသည္ ။

   သို ့ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္လည္း ယေန ့အခ်ိန္တြင္ နွစ္ဖက္ညွပ္တိုက္ခိုက္ခံေနရရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့အဖို ့ ဥေဏွာက္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ိန္ဆနိဳင္ရန္လည္း လိုသည္ ။ အေၾကာင္းမွာ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ ရန္ရွာျခင္းေလာကတြင္ ေပ်ာ္ေမြ ့ ေနၾကေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းလည္း ဆံုးရွံုးသြားတတ္ရသည္ကို ျမင္ေတြ ့တတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ရွာျခင္းႏွင့္ ရန္တိုက္ျခင္းတို ့မွာ မတူညီၾကေခ် ။ ခုအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏ ရန္ရွာျခင္းကို ခံေနရသလို ဘဂၤလီကုလားတို ့၏ ရန္ရွာျခင္းကို လည္း ခံေနရသည့္အျပင္ အျခား အသိုင္းအ၀န္းတို ့၏ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ရွာျခင္းကို လည္းခံေနရသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ မည္သူမွ် အျမတ္မရဘဲ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး ဆံုးရွံုးေနေသာ အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနသည္လား ဆိုသည္ကို  ေလ့လာရန္လိုသည္ ။ အျခားတစ္ဖက္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္မွဳမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့အတြက္ ပြင့္လင္းလာေသာ အေျခအေနရွိမရွိ ကိုလည္း အခါမလပ္ ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္ ။

   မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးေပၚလီစီသည္ အက်ိဳးယုတ္ေသာ နိဳင္ငံေရးလမ္းစဥ္ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္းကို နိဳင္ငံေရးသိပၸံ နားလည္သူတိုင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္ ။  အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ ့ပါတီ၏  နိဳင္ငံေရးမူ၀ါဒကို တိက်စြာ က်င့္သံုးျပီး ပါတီေရးရာ ေပၚလီစီအတိုင္း က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး မိမိတို ့၏ အမ်ိဳးသား နိဳင္ငံေရး အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္ ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ ။


ဆက္စပ္သတင္းမ်ား –

http://www.thithtoolwin.info/2013/10/blog-post_1509.html#.UlTzAmTF2jE

https://www.facebook.com/photo.php?v=534057329994255

http://arakanthegoldenland.blogspot.com/2013/06/ald-rndp-arakan-national-party.html


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Khaing Aung Kyaw, Op-Ed

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)