ဇင္လင္း – ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္သည့္တိုင္ ပင္လုံကတိ မတည္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

February 14, 2017

ဇင္လင္း – ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္သည့္တိုင္ ပင္လုံကတိ မတည္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ?
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၇

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျမန္မာျပည္သူလူထု သိရွိၾကျပီးျဖစ္သည္။ ပင္လုံညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္အရ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပည္နယ္ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ က႑ အသီးသီးတြင္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ အာမခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထို သေဘာတူညီမႈအရ သမိုင္း၀င္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀) ျပည့္ခဲ့ျပီ။

၁၉၄၇ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ̏ ပင္လုံညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္” ကို အေျချပဳ၍၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္း ေဆာင္ၾကီးမ်ား လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ̏ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္˝ကို အေျခခံ၍ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့သည္ကို ေႏွာင္းလူတို႕ မေမ့အပ္ေပ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ခပ္သိမ္း လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာႀကံဆခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းေ၀းခြင့္၊ တရားမဲ႕ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူ အလုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို တေျပးညီရပိုင္ခြင့္ အစရွိေသာ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ခံစားႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႕ကပင္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကရသည့္ အခ်က္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သာ လက္မွတ္မထိုးခဲ့လွ်င္ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေျမျပန္႕ ႏွစ္ပိုင္း ကြဲသြားႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္အရ ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရး ရယူျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား အစစ္အမွန္ ဟုတ္ မဟုတ္ ျဗိတိသွ်အစိုးရက စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ကာ စုံစမ္းခဲ့ရသည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ျဗိတိသွ် တို႕က လြယ္လြယ္လက္ခံခဲ့သည္ မဟုတ္။ ျမန္မာသမိုင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာပါက “ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” (Rees-Williams Commission) ဆိုသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ၎ ေကာ္မရွင္က ဗမာမ်ားႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး ရယူလိုျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ ဟုတ္ မဟုတ္ စုံစမ္းရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒မွာ ထိုစဥ္က ျဗိတိသွ်ေလဘာပါတီ ပါလီမန္အမတ္ Lt.Col.David Rees-Williams ျဖစ္သည္။ သူ႕နာမည္ ကို အစြဲျပဳကာ သမိုင္းတြင္ “ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” ဟု ေခၚဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)ရက္ေန႕တြင္ ရီးစ္၀ီလ်ံ ေကာ္မရွင္ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ အဂၤလိပ္ အရာရွိမ်ားအျပင္ ျမန္မာတို႕ဘက္မွ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးတင္ထြဋ္၊ သခင္ႏုတို႕ပါ၀င္ျပီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေစာစံေကး၊ ေစာျမင့္သိန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း၊ ဆမားဒူး၀ါး ဆင္၀ါးေနာင္၊ ဦး၀မ္ကိုေဟာ တို႕ပါ၀င္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အခ်ိဳးအစားကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ျဗိတိသွ်အစိုးရက ဖြဲ႕ေပးခဲ့ပုံကို အတုယူသင့္ေပ သည္။ ေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္အမည္မွာ Frontier Areas Committee of Inquiry ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၊ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္း မိုင္ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႕ခရီးဆန္႕၍၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ၊ လူပုဂိၢဳလ္ ေပါင္းစုံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ဧျပီ(၂၃)တြင္ အစီရင္ခံစာထြက္ခဲ့သည္။ ဗမာမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ လြတ္လပ္ေရး ရယူျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵ သေဘာထားအမွန္ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ေမလ (၂) ရက္ေန႕၌ ျဗိတိသွ်အစိုးရက အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ “ရီးစ္၀ီလ်ံေကာ္မရွင္” အစီရင္ခံခ်က္အရ ျဗိတိသွ်အစိုးရကလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတို႕အေနျဖင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားသင့္ဟု ယူဆပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း သမိုင္း၀င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီထားခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္” ကို ယေန႔အခိ်န္အထိ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ရသည္။ ပင္လုံ အႏွစ္သာရ သေဘာကို အစိုးရအဆက္ဆက္ အသိအမွတ္ မျပဳရံုမက၊ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ နည္းမိ်ဳးစံုႏွင့္ လုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ေနာင္လာ ေနာက္သား မိ်ဳးဆက္သစ္မ်ားထံ ̏ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္˝ ကူးစက္သက္၀င္မႈ မရိွေအာင္ လုပ္ေနျခင္းလားဟု ထင္ျမင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ပင္လုံ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ခဲ့သျဖင့့္ ယေန႕ထိ ျပည္တြင္းစစ္မီး မျငိမ္းႏိုင္ပဲ၊ ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္ကို သတိမူသင့္သည္။

မၾကာေသးမီက ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႔၌ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ UNFC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔ အပါအဝင္ ေရွ ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ၏ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ေန႕ သတင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ၎ သတင္းတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲကာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ထုိးစစ္မ်ား ပိုမို ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္က KIA အပါအ အဝင္TNLA ရယ္၊ MNDAA ရယ္ကို အၾကမ္းဖက္လုိ႔ သတ္မွတ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲသြားဖို႔ အခက္ အခဲရွိေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လံုၿခံဳေရးအာမခံရမွ သြားႏုိင္မယ္။ဒါက ႏုိင္ငံေရးနည္းအရပဲ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္” ဟု UNFC ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာ က မြန္သတင္းေအဂ်င္စီအား ေျပာသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ၌ အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ အဆုိအား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆက္လက္တင္သြင္းၿပီး မျဖစ္မေန အတည္ျပဳသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ အတည္ျပဳခ်က္အရ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တရားဝင္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲ ကာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ပုိမုိထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းမွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္ျပားသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု UNFC က ဆုိထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူထုအၾကားစိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ ပိုမုိတိုးပြားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အစီအစဥ္ရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္ဟု UNFC ကဆိုသည္။

၎အျပင္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ANC မွ ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေ႐ွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ပ်က္စီးေစလုိ ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လက္မခံလိုေသာ ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာ႐ံု လႊဲကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို မလိုလားေသာ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္၊ လူမိုက္ဂိုဏ္းမ်ား (Proxy Mafia) ျဖင့္ လူထုအတြင္း အေၾကာက္တရားလႊမ္းမိုးေစလွ်က္ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို တရားမဝင္ လက္ဝယ္ ထိန္းသိမ္း ထားလိုေသာ အင္အားစုမ်ား ပါဝင္ေနမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖေဖၚဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ မဇၩိမသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ဦးကုိနီဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲထဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ အဓိက ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ကေန ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ ဥပေဒေရးရာအရ အႀကံေပး၊ ပညာေပး ေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ UNFC တပ္ေပါင္းစုက ေတာင္းဆုိမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သူက ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္တယ္။ သူ ဆုံးရႈံးသြားတာဟာ အားလုံးအတြက္ နစ္နာမႈတစ္ရပ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလုိက္ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု UNFC တပ္ေပါင္းစု၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ANC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာေၾကာင္း မဇၩိမသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျပႆ နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းလိုသည့္ သေဘာထားျဖစ္၍၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မူမ်ား မရပ္တန္႔ပါက၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တပ္မေတာ္က တာဝန္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း KIO ျပန္ၾကားတာ၀န္ခံ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA သတင္းသို႕ ေျပာခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီးရိွ အင္ခရမ္ ေတာင္ကုန္းစခန္းႏွင့္ ဂီဒြန္ စခန္းတို႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ဘက္က ေလယာဥ္ ၄ စင္းျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေအာင္ျမင္ေစလိုပါက အစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုသို႕ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မလုပ္သင့္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အေျဖ မထြက္ႏိုင္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႕ နံနက္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ UPDJC ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံရုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

UPDJC ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က “မိမိတို႔ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ မတူ ကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို သင့္ျမတ္ေစရန္လုိေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အၾကားတြင္သာ ျပႆနာရွိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ားဆိုသည္ မွာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားအေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ဘာသာေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ လူမႈေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားမ်ားဆိုသည့္ မတူကြဲျပားသည့္သေဘာထား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားလွ်င္ မတူကြဲျပားသည့္သေဘာထားမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကို ယံုၾကည္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုလို ေျပာရျခင္းမွာ စကားသက္သက္အရ ေျပာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ၃၀ နီးပါး ဒီမိုကေရစီ အတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး အခ်င္းခ်င္းအၾကား မတူကြဲျပားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းယံုၾကည္ခ်က္မွ လံုး၀မေသြဖည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစိုက္မတ္မတ္ေဆြးေႏြးပြဲကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း။” စသျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အခုကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘာျဖစ္လို႔လိုခ်င္တာလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ စိတ္လံုျခံဳဖို႔ပဲ။ စိတ္လံုျခံဳမႈမရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္မလံုျခံဳဘဲနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္ဆိုတာ ဒါမျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥပါ။ ကြၽန္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တယ္ဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား စိတ္လံုျခံဳဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လံုျခံဳဖို႔ဆိုတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း လိုအပ္တယ္။ တိုးတက္ေရးလည္း လိုအပ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စိတ္လံုျခံဳၿပီးေတာ့ ကိုယ့္မွာ မေလာက္မင ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ တကယ့္လံုျခံဳမႈဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာသတင္း၌ ေတြ႕ရသည္။

ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို ေဖၚျပလိုသည္။

“သမုိင္းဆုိတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွရပ္မေနပါဘူး။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားသြား တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ ပင္လုံ သမုိင္းကုိ စတင္ၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ခဲ့တယ္၊ ဒီသမုိင္းဟာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အေပၚမွာ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းကေန ဘယ္သူမွမလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကမၻာ တည္သေရြ႕ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ မ်ဳိးဆက္ေတြတစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္က သုံးသပ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိစီရင္ခ်က္ခ်မယ့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ခုံ႐ုံးေရွ႕မွာ အခုလက္ရွိ မ်ဳိးဆက္ေတြမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္အဆက္ ဆက္ရဲ႕ ခုံ႐ုံးေတြေရွ႕မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လက္ခံ ႏုိင္မလဲ၊ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဒီခုံ႐ုံးေတြရဲ႕ဘယ္လုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရမလဲဆုိတာ အခုအခ်ိန္မွာ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားဖုိ႔ ရသြားပါၿပီ။

တုိင္းေရးျပည္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အင္မတန္မွ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့တဲ့ပုဂၢဳိလ္ႀကီး၊ ကဗ်ာ ဆရာႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူအမ်ား သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

“စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လုိၾကြယ္လည္း၊ စြဲကုိင္လက္နက္ ဘယ္လုိထက္လည္း ျပည္သူ႔ႏွလုံး မသိမ္းက်ဴံးလွ်င္၊ ျပည္သူ႔စြမ္းအား မကိုးစားလွ်င္၊ ဓားသြားလည္း ေၾကြအံ့၊ လွံလည္းေခြအံ့” ….တဲ့။

ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အဓိကအင္အားဟာ ျပည္သူရဲ႕ႏွလုံးမ်ားနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕စြမ္းအား ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါ မွာ ဒီအဓိကအင္အားေတြကုိ ရယူဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏွလုံးသားေတြ ကုိ သိမ္းက်ဳံးဖုိ႔ဆုိတာ ျပည္သူ႔အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိး၊ အခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တင္သာမကဘဲ ေနာင္လာမယ့္ အဆက္ဆက္ေသာ ကၽြန္မတုိ႔ မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕ အက်ဳိး အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ စြန္႔စားရဲတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ခံရဲတယ္ဆုိတာ အဓိကကၽြန္မတုိ႔အေပၚမွာ က်ေရာက္မယ့္ တာ၀န္ျဖစ္ ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဟာ မိမိတုိ႔အတြက္ ဘယ္သူေတြက အစစ္အမွန္ စြန္႔စားတယ္၊ စြန္႔လႊတ္တယ္ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္းသိပါ တယ္။ ဆုိ႐ုိးစကားရွိပါတယ္။ အမ်ားကုိ တစ္ခဏ လွည့္ျဖားလုိ႔ရပါလိမ့္မယ္၊ အားလုံးကုိ ထာ၀ရေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လွည့္ျဖားလုိ႔ မရပါဘူး။

ျပည္သူဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ဘယ္သူေတြ ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆုိတာကုိ ေကာင္းစြာသိပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ တန္ဖုိးအရွိဆုံး၊ အႀကီးမားဆုံးအက်ဳိးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိဘဲနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ုႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးဆုိတာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပါ၀င္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ အားလုံးကုိ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

သတၱိရွိရွိနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ စြန္႕စားပါ၊ စြန္႕လႊြတ္ပါ၊ စြန္႕စားျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္ျခင္း ဆိုတာ အျမင့္မားဆုံးသတၱိျဖစ္ပါ တယ္။” … ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပါင္းရုံးသံုးသပ္မည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္သည္ လက္ေတြ႕က်၍ ဘက္ေပါင္းစုံ ရႈေထာင့္စုံမွ ေလ့လာျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ရႈျမင္ေတြးဆပုံမ်ားမွာလည္း “ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတိုးတက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ညီညြတ္ေရး” မူ၀ါဒကို အေျခခံထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၈ တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႕ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္စုံစုံညီညီ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ညွိႏႈိင္းေျဖေလ်ာ့သင့္သည္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ရပ္စဲထားသင့္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္မ်ားဆက္လုပ္ေနပါက အေျပာႏွင့္ အလုပ္ ဆန္႕က်င္ရာက်ေနမည့္ အခ်က္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္းမ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္။

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရး’ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အားလုံး ပါ၀င္လာေစရန္ လမ္းခင္းေပးဖို႕လိုသည္။ လက္တြဲေခၚယူဖို႕လိုသည္။ လူမိ်ဳးေရး တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရိွေရး၊ နိုင္ငံေရး တန္းတူညီမွ်ခြင့္ ရိွေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရိွေရးတို႕ကို အာမခံသည့္ ပင္လံုကတိကို ေဖၚေဆာင္လိုပါက တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ အားလုံး အေနျဖင့္လည္း ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရး’ အတြက္ သတၱိရွိရွိ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိရွိ အထူးအားစိုက္၍ NLD အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ သမိုင္းတြင္ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ ျပန္ေပၚလာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အခြင့္အခါေကာင္းတစ္ရပ္ကို လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)