ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား – အပိုင္း (၁၈)

March 18, 2017

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား – အပိုင္း (၁၈)
(မုိးမခ) မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၇

● နယ္စပ္အေျခခံေဒသအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ဒုဥကၠဌ သခင္ဗသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္သည္ အေဝးေရာက္ဗဟို ေကာ္မတီက အေရွ႕ေျမာက္အေျခခံေဒသအား ဖြင့္လွစ္ နိုင္ျခင္းတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အကူအညီ မ်ားစြာပါဝင္ခ့ဲသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ေသာ အေျခခံေဒသတခုျဖစ္ ေပၚလာနိုင္ေစသည့္ အင္အားစုမ်ားရွိေနေပသည္။ ထိုအင္အားစုမ်ားကို စည္းရံုးစုဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္းကလည္း အေရးပါခ့ဲသည္။

ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ညီေနာင္ပါတီအျဖစ္ေရာက္ရွိေနေသာ CPB တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ နိုင္ငံေရးခိုလွံဳ ခြင့္ေတာင္း၍ေနၾကေသာ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႕မွာ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္းခုိလွံဳ ဝင္ေရာက္ ခ့ဲသည့္ လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းဦးစီး အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ရွိသည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္ သနက ၁ မွအစိုးရအားပုန္ကန္ခ့ဲေသာ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အစိုးရက နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေပးခ့ဲၿပီး ေကြ႕က်ဳိးျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ CPB အင္အားစုမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ တ႐ုတ္၏ေအာင္သြယ္ေပးမႈႏွင့္ ပထမဆံုးပူးေပါင္းနိုင္ခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရၿပီးေနာက္ CPB ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ မိုးကုတ္ခရိုင္ရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လႈပ္ရွားရန္လည္း ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ထပ္အေျခအေနတခုမွာ ကိုးကန္႔ေဒသရွိ အစိုးရအားပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ကိုးကန့္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား ဂ်င္မီယန္ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ဖုန္ၾကားစင္း ဖုန္ၾကားဖူးတုိ႔ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္ စပ္တြင္ ကပ္၍လႈပ္ရွားေနခ့ဲရာ ထိုအင္အားစုမ်ားကိုလည္း သိမ္းသြင္းစည္းရံုးနိုင္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း စစ္ခ်ြမ္းျပည္နယ္ရွိ CPB အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေကြ႕က်ဳိးျပည္နယ္ရွိ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူး ေပါင္းၿပီး စစ္ေဒသ ၃ ခုစတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ မိုးကုတ္ခရိုင္ရွိအင္အားစုမ်ားကိုအေျချပဳ ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္အင္အားအခ်ဳိ႕ ထပ္ျဖည့္၍ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မိုးမိတ္ၾကား ေရႊလီျမစ္႐ိုးတေလွ်ာက္ (ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္) အား ၂ဝ၂ စစ္ေဒသဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္း ၾကဴကုတ္ ပန္ဆိုင္း မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ေဒသအား ၃ဝ၃ စစ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး အဓိက စစ္ေဒသအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ CPB ႏွင့္ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း တပ္အင္အားအမ်ားစုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ကိုးကန္႔ ေဒသရွိ ဖုန္ၾကားစင္းတို႔၏ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕အားအေျချပဳ၍ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္အင္အားအခ်ဳိ႕ ထပ္မန္ျဖည့္စြက္ကာ ကိုးကန္႔ေဒသအား ၄ဝ၄ စစ္ေဒသဟု ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔CPB ဘက္မွ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ဒုဥကၠဌသခင္ဗသ္ိန္းတင္သည္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလြန္စြာေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘက်င္းၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္၍ စီမံကိန္းတခုလုံးအား ဦးေဆာင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီကလည္း CPB ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္ကူညီနိုင္ရန္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးအား နယ္ စပ္သုိ႔ ေစလႊတ္တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုကာလက တာဝန္ယူခ့ဲသူမွာ မစၥတာ လူနင့္ယိဟု သိရွိရသည္။

ေနာက္ဆံုးျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါ၍ တိုက္ပြဲဝင္ၾကေတာ့မည့္ CPB ရဲေဘာ္မ်ားအား ျပည္သူ႔ခန္းမတြင္ ညစာ စားပြဲျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ႀကိဳးအင္းလိုင္ (ခ်ဴအင္လိုင္း) ကိုယ္တိုင္ႏႈတ္ဆက္ခ့ဲသည္။ ထိုညစာစားပြဲ တြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ၾကေၾကာင္း တ႐ုတ္ပိုင္နက္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေစ ျမန္ မာပိုင္နက္ထဲရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေစ နိုင္ငံကြဲေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မိမိတုိ႔တ႐ုတ္ပိုင္နက္ ထဲရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလည္း ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

● အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ
ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ မုန္းကိုအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အေျခခံေဒသမ်ား စတင္ခ့ဲသည္။ အဓိကအင္အားစုထားေသာ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသ နိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊျဖစ္ၿပီး တပ္မွဴးျဖစ္သူမွာ ဗိုလ္ေနာ္ ဆိုင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ႏွင့္ မုန္းကိုး မန္ကန္ ေဖါင္းဆိုင္ေဒသမ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ မုန္းေပၚႀကီးႏွင့္ ၾကဴကုတ္ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခါ စီစီဝမ္တာပန္ေတာင္ေၾကာ (ေဒသအေခၚ ေရႊက်င္ဝမ္ေတာင္ေၾကာ) တြင္ CPB တပ္မ်ား အေျခခ်နိုင္ခ့ဲပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ၄ဝ၄ စစ္ေဒသမွာလည္း ကိုးကန္႔ေဒသအား တိုက္ ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္လုံအနီး ဟိုက္ကဘား၌ ရက္၄ဝ ၾကာတိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ နယ္စပ္ႏွင့္ေဝးကြာ၍ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္အတြင္း ထိုးဆင္းရသည့္ ၂ဝ၂ စစ္ေဒသကေတာ့ သိပ္ႀကီးထြားမလာေခ်။ မူလအေျခခံအားထားရမည့္ မိုးကုတ္ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္စိန္ေမာင္ကေအာက္ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ လက္နက္ခ်သြားသည္။ နယ္စပ္ႏွင့္ႏွင့္ေဝး၍ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိ သည္။ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသက ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ ဗိုလ္ကမ္းရြဲတပ္အား တဖက္ကတိုက္၊ တဖက္စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းၿပီး မန္ရႈ ိးေဒသအား သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ၂ဝ၂ စစ္ေဒသအား ေထာက္ပုိ႔ေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ ၁၉၆၈ ႏွစ္ဆန္းတြင္ KIA ရင္း ၄ မွ ဗိုလ္ဇခုံတိန္႔ယင္းႏွင့္ ဗိုလ္လေယာက္ဇလြန္းဦးစီး လခ်ိတ္ေခၚလရွိီႏွင့္ မ႐ူေခၚ ေလာ္ေဝၚ အင္အားအင္အား ၄ဝဝ ခန္႔သည္ KIA မွခြဲထြက္ၿပီး CPB ႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕အား ေလ့က်င့္ၿပီး CPB ႏွင့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မွ ေကဒါမ်ားအားျဖည့္ကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ပန္ဝါ ဖီေမာ္ေဒသ ကန္ပိုင္တီးေဒသတုိ႔တြင္ ၁ဝ၁ စစ္ေဒသ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

၃ဝ၃ စစ္ေဒသႏွင့္ ၄ဝ၄ စစ္ေဒသတုိ႔သည္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ သိမ္းပိုက္လာနိုင္သည့္နည္းတူ တခ်ိန္တည္း တပ္အင္အားမ်ားလည္း တိုးလာသည္။ ရင္း၃ဝ၃၁/၃ဝ၃၃/ ၃ဝ၃၅/၃ဝ၃၇ တုိ႔သည္ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသမွတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕လာေသာ တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ရင္း ၄ဝ၄၅/၄ဝ၄၆/၄ဝ၄၇/၄ဝ၄၈ တုိ႔သည့္ ၄ဝ၄ စစ္ေဒသမွ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ တပ္ရင္းမ်ား ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသဘက္မွ လာ႐ႈိးဘက္သုိ႔ တိုးခ်ဲ႕ ထိုးေဖါက္ျခင္းႏွင့္ ၄ဝ၄ စစ္ေဒသဘက္မွ ကြန္လုံ ဟိုက္ကဘား တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ အစိုးရတပ္အင္အားေတာင့္ေသာ ေဒသမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး အင္အားနဲေသာေဒသမ်ားဘက္သုိ႔ ထိုး ေဖာက္ရန္ ေျပာင္းလဲဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ စစ္ေဒသႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသႏွင့္ ၄ဝ၄ စစ္ေဒသအားပူးေပါင္း၍ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ လက္ရွိသိမ္းပိုက္ထားနိုင္ေသာ ေဒသမ်ား အား ခရိုင္ ၃ ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

မန္႐ႈိးေဒသ၌ မန္ရႈိးအားအေျခစိုက္၍ နမ့္ခမ္းခရိုင္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲေဘာ္ခြန္ေနာ္ ( ယခင္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မွ) တာဝန္ယူသည္။ ခရိုင္တပ္အျဖစ္ ရင္း ၈ဝ၁ အားဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ မန္ရႈိ းေဒသတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ႕စည္း တာဝန္ယူေစၿပီး နမ့္ခမ္းခရိုင္တပ္အား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ရွိ မုန္းဝီးေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေစၿပီး ၂ဝ၂ စစ္ေဒသႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ့ဲသည္။

မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ေဒသ မုန္းေပၚႀကီးေဒသ မုန္ယားမုန္းေဟာင္ေဒသ မုန္းစီး နားလယ္ေဒသတုိ႔အား ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခရိုင္ရံုးအား မုန္းကိုးကြင္းရွိ ေကာင္းဒပ္ရြာအနီးအေျချပဳေစသည္။ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴ းအျဖစ္ ရဲေဘာ္လွေဖ (စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္း) ကဦးစီးသည္။ ခရိုင္တပ္အျဖစ္ရင္း ၆ဝ၁ အားဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါေဒသ သည္ အစိုးရတပ္အင္အားအမ်ားစုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ၍ အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသ ရံုးခြဲ နိုင္ငံေရးဌာနအား မုန္ကိုးကြင္းရွိ မန္ပန္ေက်းရြာ အနီးအေျချပဳထားရွိၿပီး စစ္ေဒသေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္စိုးသိန္း ေခၚ ရဲေဘာ္ လင္ထင္ကတာဝန္ယူသည္။ ထိုျပင္ ေဒသကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မဟာ ၂ ဟူေသာတပ္မဟာတခု ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး တပ္မဟာ ၂ ေအာက္တြင္ ရင္း ၃ဝ၃၁ /၃ဝ၃၃/၃ဝ၃၇/၁ဝ၇စသည့္ တပ္ရင္း ၄ ရင္းထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

ကိုးကန့္ေဒသအားလည္း ကိုးကန့္ခရိုင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီးခရိုင္ရံုးအား ေလာက္ကိုင္တြင္ အေျချပဳေစၿပီး ေဒသကာကြယ္ေရးအတြက္ကိုးကန့္ခရိုင္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိခ့ဲသည္။ ကိုးကန့္ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴ းအျဖစ္တာဝန္ယူသူမွာ ဟြမ္ဝမ္လန္ ဆိုသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးကတာဝန္ယူသည္ စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္းတဦး၏ ဇနီးဟုသိရသည္။ ထိုစဥ္က CPB ရဲေဘာ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေနစဥ္က စစ္ခ်ြမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနခ့ဲၾက၍ စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားဟုေခၚၿပီး ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားမူ ေကြ႕က်ဳ ိးျပည္နယ္တြင္ေနခ့ဲ၍ ေကြ႕က်ဳိ းရဲေဘာ္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ႏွင့္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၁၉၇ဝခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝ ေဒသသုိ႔ တိုးခ်ဲ့ ထိုးေဖါက္ခ့ဲ သည္။ ဝ ေဒသသည္ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္မအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး သူလူမ်ဳိးအုပ္စုႏွင့္သူရပ္တည္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ စစ္႐ႈံးေသာ ကူမင္တန္တပ္အခ်ဳိ႕သည္ ဝေဒသသုိ႔ ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ဝ အုပ္စုတခ်ဳိ႕အား သိမ္းသြင္းခ့ဲၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မအား ေႏွာက္ယွက္ေရး ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳ ခ့ဲၾကသည္။အဆိုပ္ ကူမင္တန္တုိ႔၏ ထိုးေဖါက္မႈကို တန္ျပန္နိုင္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္မကလည္း နယ္တေလ်ာက္ရွိ ဝ အခ်ဳိ႕အား စည္းရံုးသိမ္းသြင္း လက္နက္ထုတ္ေပးၿပီး ကူမင္တန္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲရာ ထိုအဖြဲ႕မ်ား CPB တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝ ေဒသသုိ႔ထိုးေဖါက္ရာတြင္ အဓိက အားကိုးအားထားျပဳ ႏိုင္ေသာအင္အားစုမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၌ က်ဳိ င္းတုံအေရွ့ဖက္ျခမ္းရွိ အခါေဒသအား CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားစတင္ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖါက္ခ့ဲသည္။ ထိုေဒသအား၈၁၅ စစ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းကဦးစီးခ့ဲသည္။ ၃ဝ၃ စစ္ေဒသဘက္မွ ပါတီေကဒါ အင္ အားအခ်ဳိ႕ကိုအေျခခံ၍ အဆိုပါေဒသတြင္ေျပာက္က်ားတိုက္ေနေသာ အခါေျပာက္က်ားမ်ားကို စည္းရံုးတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ မူလက အခါေတာင္တန္းေဒသတြင္သာ လႈပ္ရွားခ့ဲရာမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသတပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းရြာမ်ားရွိသည့္ မိုင္းမကြင္းပါသိမ္းပိုက္၍ နယ္ေျမခ်ဲ့ ထြင္နိုင္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က မိုင္းလားသည္မိုင္းမကြင္းအတြင္းမွ ရွမ္းရြာ ငယ္တခုအျဖစ္သာ ရွိေသးသည္။

အေရွ့ေျမာက္စစ္တပ္မ်ားသည္ ဝ နယ္အားသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ပန္ဆန္း၌ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳ ပ္အားဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ဝနယ္အား လည္း ခြင္းမားအေျခစိုက္ ဝ ေျမာက္ခရိုင္ႏွင့္ ပန္ဆန္းအေျခစိုက္ ဝ ေတာင္ခရိုင္ဟု ခရိုင္ ၂ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသ အဓိကေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ့ဲသည္။ နိုင္ငံေရးမွဴးဗိုလ္သန္းေရႊမွာ ပါတီတြင္း အေရးယူျခင္းခံရၿပီး တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းမွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခ့ဲ၍ စစ္ေဒသနိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ တင္ရီ ေခၚ ဗိုလ္ေနဝင္းျဖစ္လာၿပီး တပ္မွဴးမွာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မွ ရဲေဘာ္ေဇာ္မိုင္းျဖစ္လာခ့ဲသည္။

● ပါတီဗဟို
၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း ဥကၠဌသခင္ဇင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴ းသခင္ခ်စ္ မက်ဆံုးမွီအထိ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ သခင္ဗသိန္းတင္ဦးစီး ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားသည္ အေဝးေရာက္ ဗဟိုအျဖစ္တည္ရွိခ့ဲသည္။ သခင္ဗသိန္းတင္သည္ မူလကတည္းက ပါတီကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ႏွင့္ ေဘက်င္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္စခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေသာအခါ ထိုေဒသအား အနီးကပ္ကြပ္ကဲနိုင္ရန္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ CPB ပါတီဗဟိုစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳ ကူညီေပးခ့ဲသည္။

ထိုစဥ္က ပါတီစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည့္ေနရာမွာ ေရႊလီၿမိဳ႕ မွကီလိုမိုင္ ၈ဝ ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည့္ ေတဟုန္တိုင္း တိုင္းၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ မန္စီေခၚ မုန္းခြမ္ အနီးတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုအနီးတြင္ CPB ပါတီဗဟိုစခန္း ၃ ခုဖြင့္လွစ္ထားသည္။ တခုမွာ ၁ဝ၆ စခန္းဟုေခၚသည္။ CPB ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား ရံုးထိုင္သည္။ ၁၈၁ စခန္းမွာ ျပည္သူအသံျဖစ္သည္။ မိမိေရာက္သည့္ ၁၉၇၆ အထိ မီတာ ၆ဝ မွေန၍ CPB ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ အသံလႊင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၈၂ စခန္းကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခခံေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ယူေနၾကေသာ CPB ႏွင့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မွ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို စာသင္ၾကားေပးသည့္ စခန္းျဖစ္သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ပါတီဗဟို ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္တြင္ ဗဟိုရံုးသည္မန္စီအနီ ၁ဝ၆ စခန္းတြင္ ရံုးစိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ ႏွစ္ဦးအားလာေတြ႕ေသာ ရဲေဘာ္ထြန္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ၁ဝ၆ စခန္းမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ေရာက္ရွိ သည့္ကာလတြင္ ပါတီဗဟိုရံုး ျပည္သူ႔အသံတုိ႔အား ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စတင္ျပင္ဆင္သည့္ကာလျဖစ္သည္။

ဤသည္တုိ႔ကား မိမိေရာက္ရွိသြားသည့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္အခ်ိန္ကာလက အေရွ႕ေျမာက္ဗဟိုႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ အေျခခံစခန္းမ်ား၏ျဖစ္တည္လာပုံႏွင့္ တည္ရွိေနသည့္ အၾကမ္းျပင္းအေျခအေနျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ဤသုိ႔လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ တည္လာသည့္အေၾကာင္းမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းေထာက္ပ့ံမႈကလည္း အေရးပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး ( Mg Mg Soe )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္