Than Win Hlaing – Articles

October 7, 2013

လက်္ ာ- ဖရီးမင္း စာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇)
သန္းဝင္းလိႈိင္
ေအာက္တုုိဘာ ၇၊ ၂၀၁၃


၂၇ ရက္ေန႔၌ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာမွ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အဆုံးသတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေအာင္ဆန္း – အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ နန္းရင္းဝန္ အက္တလီတို႔ ၁၉၄၇ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဆုံးသတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ကာကြယ္ေရး အဆုံးသတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ရကားယင္းအဆုံးသတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္လက်္ာႏွင့္ ဂၽြန္ဒဗလ်ဴဖရီးမင္းတို႔သည္ ေအာက္ပါ ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ စာခ်ဳပ္၏ မူရင္းမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။
ပူးတြဲစာ
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္။
● အရပ္ရပ္ကိစၥ
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ဤကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးစီးသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ေနာင္အခါတြင္ ဖြဲ႔ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ စစ္မႈမဟာမိတ္ျဖစ္ေရးကို မထိခိုက္ေခ်။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ေစ့စပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသူတို႔၏ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဝတၱရားမ်ားႏွင့္၎၊အျငင္းျဖစ္မႈ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္၎၊ အလားတူ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္၎၊ စပ္လ်ဥ္းေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရး စာခ်ဳပ္ရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္လိမ့္မည္။
● ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ား ထြက္ခြာေရး
၂။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရ စစ္တပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လ်င္ျမန္ႏိုင္သမွ် လ်င္ျမန္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ယူ ထြက္ခြာေစလိမ့္မည္။ ထိုသို႔အၿပီးတိုင္ ေရႊ႕ယူထြက္ခြာေစမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စပ္ၾကား အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔လည္း သင့္ျမတ္ေအာင္ ေစ့စပ္စီမံလိမ့္မည္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ယူထြက္ခြာေစရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စစ္တပ္မ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သေဘာတူသည္။
● ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
၃။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ –
(က) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္က်ခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရး စရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္က ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဌာနသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံမွ ေတာင္းဆိုအပ္ေသာ ေငြမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူသည္။
(ခ) သေဘာတူခဲ့ေသာ အဆင့္အတန္းထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္မ်ားအား ကနဦး စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အတြက္ စရိတ္မ်ားကို မေတာင္းမဆိုရန္ သေဘာတူသည္။
(ဂ) သေဘာတူခဲ့ေသာ အဆင့္အတန္းအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္မ်ားအား ကနဦး စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အတြက္ စရိတ္မ်ားကို မေတာင္းမဆိုရန္ သေဘာတူသည္။
(ဃ) အာဏာလႊဲေျပာင္းသည့္ ေန႔ရက္တြင္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဘုရင့္ေလတပ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်န္ရွိရစ္မည့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား အခမဲ့ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူသည္။
သို႔ရာတြင္အထက္ပါ (ခ) (ဂ) (ဃ) အပုိဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေခ်းဌားေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား မပါေခ်။
●ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အမႈထမ္း မစ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ား
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ –
(၁) ေရတပ္၊ ကုန္းတပ္၊ ေလတပ္ဆိုင္ရာ မစ္ရွင္အဖြဲ႔တစ္ခုကိုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထားရွိရန္ သေဘာတူသည္။
(၂) အေပ်ာ္အမႈထမ္းမ်ားကို ရရွိပါက ထိုမစ္ရွင္အဖြဲ႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ပညာသင္ေပးေသာ ရာထမ္ မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္ သေဘာတူသည္။
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံရွိ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဌာနမ်ားတြင္ စစ္ပညာသင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထားရွိရန္ သေဘာတူသည္။
မစ္ရွင္အဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ၊ စစ္ပညာသင္ေပးေသာရာထမ္း အမႈထမ္းႏွင့္ အျခား ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ ရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ား၏ ရာထူးအလုပ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ စစ္ပညာသင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး အေသးစိတ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔သည္ တသီးတျခား ေစ့စပ္ ေျပာဆိုၾကရလိမ့္မည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးၾကေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ ကိစၥတို႔ကို ေခ်ာေမာႏိုင္ေစရန္ အထူးစီမံခ်က္ အျဖစ္ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အထက္ပါ အပိုဒ္ခြဲ ၂ အရ ဆိုထားသည့္ စစ္ပညာသင္ေပးေသာ ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ား မပါ၀င္ေသာ မစ္ရွင္အဖြဲ႔အတြက္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္ကို မေတာင္းမဆို စြန္႔လႊတ္ရန္ အသင့္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားႏွင့္ ပင္ရွင္မ်ား၊ ဆုေငြမ်ားမွတစ္ပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္မ်ား၏ အက်ိဳးဌာ အမႈထမ္းရြက္ၾကေသာ စစ္ပညာသင္ေပးသည့္ ရာထမ္း မႈထမ္း ႏွင့္ အျခား ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက က်ခံရလိမ့္မည္။
● ေရတပ္ဆိုင္ရာ
၅။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ဤသေဘာတူညီခ်က္ရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရတပ္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ားကို အခမဲ့ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူသည္။
ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား
၆။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ –
(က) ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ သေဘာတူညီေသာ မဂၤလာဒုံ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ထားရွိေရး စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒကို ေပးေ၀ရန္ သေဘာတူသည္။ ထိုစရိတ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈဆိုင္ရာ ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ားအတြက္ စရိတ္ ပါ၀င္သည္။
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအား မိမိကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးအပ္ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ကာလ အပိုင္းအျခားအတြက္ အစိုးရႏွစ္ခုတို႔ သေဘာတူေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ မဂၤလာဒုံ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကို ထားရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈဆိုင္ရာ ရာထမ္း မႈထမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူသည္။
(ဂ) အစိုးရႏွစ္ခုတို႔ သေဘာတူညီေသာ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေတြႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းမ်ား ထားရွိႏိုင္ရန္ ေငြေငါင္း ၄ဝဝဝဝ အထက္ မပိုေသာ ေငြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သုံးႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခားအတြက္ ေပးရန္ သေဘာတူည္။
● စစ္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေရး
၇။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးစီးေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားလာေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို ေထာက္ထားငဲ့ညွာေသာ သေဘာျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက စစ္ပၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေသာအခါတြင္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးရန္ သေဘာတူသည္။
● ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ တာ၀န္မ်ား –
(က) ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရက လႊတ္ေသာ ေရတပ္၊ ကုန္းတပ္၊ ေလတပ္ဆိုင္ရာ မစ္ရွင္အဖြဲ႔ကို လက္ခံရန္ သေဘာတူသည္။ ၿဗိတိသွ် အက်ိဳးတူ ႏိုင္ငံစု အျပင္အပရွိ အစိုးရမ်ားထံမွ ေစလႊတ္ေသာ မစ္ရွင္အဖြဲ႔ကိုမ်ားကို လက္မခံရ။
(ခ) ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ေရတပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ေရတပ္တို႔ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ရွိသည္ကို ငဲ့ညွာေသာ သေဘာျဖင့္၎၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပဳမူလိုက္နာအပ္ေသာ စစ္မက္ၿငိမ္းခ်မ္းဆဲ ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ၎၊ ဤစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကေသာ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရတပ္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ရုိက္ဆက္ဆံ အေၾကာင္းရုံမွ်ျဖင့္ တစ္ဦး၏ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တစ္ဦး ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိရမည္ဟု သေဘာတူသည္။
(ဂ) ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ အစိုးရ ေလတပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရေလတပ္တို႔ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို ေရွးရႈငဲ့ညွာေသာ သေဘာျဖင့္၎၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပဳမူလိုက္နာအပ္ေသာ စစ္မက္ၿငိမ္းခ်မ္းဆဲ ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ၎၊ ဤစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကေသာ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားတြင္ ေလတပ္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံ အေၾကာင္းၾကားရုံမွ်ျဖင့္ တစ္ဦး၏နယ္ေျမအေပၚသို႔ တစ္ဦးပ်ံသန္းသြားလာႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳး ရွိရမည္ဟု သေဘာတူသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်က္ ၆ ၌ ျပညႊန္ထားေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္ အစိုးရ ႏွစ္ခုတို႔၏ သေဘာတူခ်က္ျဖင့္ အခါကာလ အားေလ်ာ္စြာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္အပ္ေသာ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းတြင္ စခန္းခ် ရပ္နားႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိရမည္ဟုလည္း သေဘာတူသည္။
(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ယူေဆာင္လာေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စစ္တပ္မ်ားအား သို႔တည္းမဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သေဘာတူမႈျဖင့္၎၊ ၿဗိတိသွ် အက်ိဳးတူႏိုင္ငံစု အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသို႔ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ယူေဆာင္လာေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စစ္တပ္မ်ားအား သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ ကူညီမႈကို ေပးမည္ဟု သေဘာတူသည္။ ထိုတူညီမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည္။
● ေနာက္ထပ္ေစ့စပ္ျခင္းမ်ား
၉။ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေနာက္ထပ္ ေစ့စပ္ျခင္းမျပဳရ ဟု ဤသေဘာတူညီခ်က္က မတားျမစ္ရ။ သို႔ရာတြင္ ေစ့စပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ သေဘာတူမႈကို မရရွိလွ်င္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ ျပဳအပ္ေသာ ၀တၱရားမ်ားကို မထိခိုက္ေစရ။
● ကာလအပိုင္းအျခား
၁၀။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အစကနဦးတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္ခန္႔ အတည္ျဖစ္ေနရမည္။ သုံးႏွစ္ ကုန္လြန္ၿပီးေသာအခါ၌မူကား တစ္ဦးဦးက တဆဲ့ႏွစ္လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းမၾကားမျခင္း အတည္ျဖစ္ေနရမည္။
ဗိုလ္လက္်ာ       ဂၽြန္ဒဗလ်ဴဖရီးမင္း
၁၉၄၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ။        ၁၉၄၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္။

ထို ့ေနာက္ ၁၉၅၄ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန ့တြင္လက်္ာ-ဖရီးမင္း  စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုး၍ ရန္ကုန္ျမိဳ ့့့ရိွျဗိတိသွ်စစ္မစ္ရွင္အဖဲြ ့သည္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာတာဝန္မ်ားကိုရပ္ဆိုင္းလိုက္ေလသည္။ ဤသို ့ ျဖင့္လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္သည္လည္းပ်က္သုဥ္းသြားေလသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သန္း၀င္းလႈိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)