တူေမာင္ညဳိ ● ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ “တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဘာလဲ ဘယ္လဲ

June 4, 2017

တူေမာင္ညဳိ ● ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ “တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဘာလဲ ဘယ္လဲ
(မုိးမခ) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၇

၂၉ ေမ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာပါရွိတဲ့ “(ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ေ႒း ရွင္းလင္းခ်က္” ကို မူတည္ၿပီးေျပာပါ ရေစ။ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်က္တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပပါ့မယ္။

– “အဲဒီမွာ အဓိကလုိခ်င္တာက ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ဟာပါ” တဲ့ ။
– “ဒီဟာကိုေပးႏုိင္တယ္ဆုိရင္ တစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံု၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခ်က္ ဒါေတြကို ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္” တဲ့။
– ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ နဲ႔ တပ္မေတာ္ အားလံုးက သေဘာတစ္ခုတည္းျဖစ္ပါတယ္” တဲ့။
– “ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကတိကဝတ္ေပးရင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္အေျခခံဥပေဒ၊ တန္းတူေရး ဒါေတြ အကုန္ လံုးရဖုိ႔ ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့မေအာင္ျမင္ဘူး” တဲ့။

ဒီအခ်က္ေတြကို စုစည္းလုိက္ေတာ့ “တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး”  စတာ ေတြရရွိဖုိ႔ဆုိရင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနနဲ႔ “ခြဲမထြက္ဘူး” ဆုိတဲ့ ကတိေပးရမယ္။ ဒီကတိအရင္ေပးမွ  “တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ ျပ ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး” အခြင့္အေရးေတြေပးမယ္။ ဒီကတိမေပးႏုိင္ရင္ ဒါေတြ မရႏုိင္ဘူးဆုိ တာပါပဲ။ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ေ႒းက ဒါကို Package လို႔ေျပာပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္ဟာ ျပန္ေပးဆြဲထားတဲ့ ဓားျပဗုိလ္က  ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြေတာင္းတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး၊  ငါတို႔ ေတာင္းတဲ့ ေငြပမာဏေပးရမယ္၊ ရဲမတိုင္ဘူးလုိ႔ ကတိေျပးရမယ္ ဒါမွသာ မင္းတုိ႔ အသက္ခ်မ္းသာရာရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ခြဲမထြက္ဘူး” ဆိုတဲ့ကတိေပးမွ “တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး” အခြင့္ အေရး ေတြေပးမယ္။ ဒီကတိမေပးႏုိင္ရင္ က်န္တာေတြမေပးႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာက အတင္းအဓမၼ အၾကပ္ကုိင္ၿခိမ္းေျခာက္ တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ “အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အားလံုးက သေဘာတစ္ခုတည္းျဖစ္တယ္” ဆုိ တာဟာ ေမးခြန္းေမးစရာျဖစ္ပါတယ္။ “အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္” ဆိုတာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အမ်ားစုမို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕သေဘာထား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားဟာ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ေ႒းေျပာတဲ့အတိုင္း “စစ္တပ္” နဲ႔ တသေဘာတည္း၊ တထပ္ တည္းတူညီေနသလား။

ဒီသေဘာထားအတုိင္းအဆိုရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကကုိင္စြဲထားတဲ့ “တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆိုတဲ့ သေဘာထားကို ျပတ္ ျပတ္ သားသား ဆန္႔က်င့္ေဝဖန္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

“တန္းတူေရး” ဆိုတာ လူမ်ိဳးတိုင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသျဖင့္ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ အဆင့္အတန္းနဲ႔အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ် တူညီရမယ္။ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆိုတာ ဒီလို အဆင့္ အတန္းနဲ႔ အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ်ကို အျခားဘယ္လူမ်ိဳးကမွ အျခားလူမ်ိဳးအေပၚမည္သည့္ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔မွ် ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးျခင္းမျပဳရဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါ တယ္။

သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳးက မိမိလူမ်ိဳးဆုိင္ရာကိစၥတိုင္းကို လြတ္လပ္စြာစီရင္ပုိင္ခြင့္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိရေရးျဖစ္တယ္။ နားယဥ္ေနတဲ့ စကားလံုးက “ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္” ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၀ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (စ) အထိကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။ အဲဒါ စစ္တပ္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရကဘယ္လိုမွစြက္ဖက္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ကိုပဲ တစ္ခ်က္ ဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။

“တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲစီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္” တဲ့။ ဘယ္ေလာက္ ရွင္းသလဲ။

“တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုး လြတ္လပ္စြာ စီမံ ခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္” တဲ့။ ဘယ္သူမွ လာမထိနဲ႔ထိရင္ မီးပြင့္ သြားမယ္လို႔ ေျပာတာမ်ဳိးပဲမဟုတ္လား။ ဒီလို စိတ္ႀကိဳက္အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ႏုိင္ဖို႔ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္” တဲ့။

ဒီလို စစ္တပ္က ကိုယ္ပုိင္၊ စိတ္ႀကိဳက္၊ “ လြတ္လပ္စြာ  စီမံ ခန္႔ခြဲ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္”ေတြရရွိဖို႔ ဘယ္လို ကတိက ဝတ္ ေတြ၊ အာမခံခ်က္ေတြ ဘာေတြမ်ားေပးခဲ့ရသလဲ။ စစ္တပ္တစ္တပ္ကို အလြန္အကၽြံအခြင့္အာဏာေတြ ေပးထားၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ၾကေတာ့မွ “ခြဲမထြက္ဘူး” ဆိုတဲ့ ကတိ၊ အာမခံခ်က္ေပးရမယ္လို႔ အၾကပ္ကုိင္ေနတာဟာ “အစုိးရ၊ လြတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္”တုိ႔ ရဲ႕ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟာ “တစ္ဝက္တစ္ပ်က္တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” (ဝါ) “အတုအေယာင္ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” သာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အတိအလင္းေဖာ္ျပေနတာပဲျဖစ္တယ္။

စစ္မွန္တဲ့တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိတာ အဆင့္အတန္းနဲ႔အခြင့္အလမ္းတူညီတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ ဆႏၵအရ ပူးေပါင္းတဲ့ဘက္ဟာ  အဓိကဘက္ျဖစ္ၿပီး၊ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ဆိုတာလည္း ပါရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔အႏွစ္သာရဟာ ျပည့္ဝေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ “ခြဲမထြက္ဘူး”  ဆိုတဲ့ “ကတိ” ေပးမွ က်န္တာေပးမယ္ လို႔ အၾကပ္ကုိင္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေန၊ ေမးခြန္းထုတ္ေနတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ “ကုိယ္က ဘာေတြေပးမွာလဲ” တဲ့။ အခုေတာ့ “အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္” ဓားျပတုိက္သလို “ခြဲမထြက္ဘူး”  ဆိုတဲ့ ကတိကို ေတာင္းေနပါေပါ့လား။ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိတဲ့ ဒဂၤါးျပားမွာ “ဆႏၵအရပူးေပါင္းတဲ့ ဘက္” နဲ႔ “ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏုိင္ခြင့္” ဆုိတဲ့ ဘက္နွစ္ဖက္ ပါရွိတယ္။

“ခြဲထြက္ႏုိင္ခြင့္” ဆိုတဲ့ ဘက္မပါတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟာ အဂၤါမစံုလင္တ့ဲ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္သာျဖစ္တယ္။ အတုအ ေယာင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္သာျဖစ္လိမ့္မယ္။

တစ္ထပ္ထဲေတာ့မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမင္သာတဲ့ဥပမာကို ေဆာင္ရေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ႏွစ္ကုိယ္တူ၊ ဆႏၵတူ ခ်စ္ခင္စံု မက္ ေပါင္းဖက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လြတ္လပ္စြာ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲပုိင္ခြင့္ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေန ရာမွာ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာက လင္မယားကြဲၿပဲေရးကို လႈ႔ံေဆာ္ေနဖို႔ မဟုတ္ဘဲ။ သာယာစိုေျပတဲ့ မိသားစု (ဝါ) အိမ္ေထာင္ တစ္ခု ျဖစ္ေရးကို ေရွ႕ရႈဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဓိကဘက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ေပါင္းစည္းမယ့္ ကိစၥမွာလည္း “ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏုိင္ခြင့္”  ပါဝင္တဲ့ တကယ့္ တန္းတူေရး နဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္ရပါ့မယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲက တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုတာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ ထင္သလို လုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားတာျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔စစ္အုပ္စုကို ထင္သလိုလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားမွေတာ့ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆုိ တာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာထာဝစဥ္ ျပားခ်ပ္ေနတာ ဘာဆန္းမွာလဲ။

ဒီေတာ့ ဘာကို ယတိျပတ္ေျပာႏုိင္မွာလဲဆုိေတာ့ “ခြဲမထြက္ဘူး” ဆုိတဲ့ ကတိေပးမွ “တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ေပး မယ္ဆုိတဲ့သေဘာထားကို “အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္” တုိ႔က တစ္သေဘာထဲ ကုိင္စြဲထားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး” ဟာ နားနဲ႔မ်က္ေစ့လို လိုက္ၾကည့္ေလ၊ ၾကည့္ေလ၊  ေဝးေလေလျဖစ္ေနမွာပါ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အေလ်ာ႔မေပးစတမ္း အေသကုိင္စြဲထားသမွ်၊ ထိုသုိ႔ ကုိင္စြဲၿပီး ေဆြးေႏြးေနသမွ် ဘယ္လိုအေျဖမွ မရႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုလုိလားသူေတြအဖို႔ အာဏာသိမ္းဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ၊ ဆင္ေျခလိမ္ေတြေတာ့ ရေနမွာ ဧကန္ မလြဲပါဘူး။ အခုပဲ။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (ပထမအစည္းအေဝး) မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ “စာတမ္း (၇၂) ေစာင္” ကို ရမယ္ ရွာၿပီး “အလြန္အကြၽံေတာင္းဆုိမႈေတြ” လို႔ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနၾကၿပီ မဟုတ္လား။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ကုိင္စြဲထားတဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟာ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ေ႒းေျပာသလို “ခြဲမထြက္ဘူး” ဆုိတဲ့ ကတိ ေပးမွ “တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ေပးမယ္ဆုိတဲ့သေဘာထားမ်ိဳးလား။ (ဗိုလ္) ဦးေဇာ္ေ႒းေျပာတဲ့အတုိင္း အမွန္ ပဲလား။

 

ညြန္း
– ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
– (၂၉ – ၅- ၂၀၁၇) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္