ေအာင္ခုိင္ျမင့္ ● ကမာၻ႔အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာအေရး၊ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး

June 14, 2017

● ကမာၻ႔အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာအေရး၊ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး
(မုိးမခ) ဇြန္လ ၁၄၊ ၂ဝ၁၇

ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ သစ္လြင္ေနေသာ ကမၻာႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စစ္ေရးဆိုင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေပသည္။ ဝါဒေရးရာ အားၿပိဳင္မႈမ်ားေနရာတြင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၏ အလွည့္အေျပာင္းေအာက္ ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈကို အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးမွာ ကမၻာ ႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္ သံေရးတမန္ေရးမွာ ေရွ႕ကေျပးႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မည္ဟု သံုးသပ္ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။

အေမရိကန္တြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေျမာက္ အေမရိက တိုက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ နည္းတူ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳ လက္မွတ္မထိုးသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုက ရပ္တည္ခဲ့ရာ (G7) ကမၻာ့ထိပ္သီး စက္မႈေခါင္းေဆာင္မ်ား အေလာသံုးဆယ္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြး ေနရေပသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္အရံႈးသည္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရးအပါအဝင္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္သက္ေနေပရာ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May ၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီသည္ ပါလီမန္တြင္ ၃၁၈ ေနရာမွ်သာအႏိုင္ရရာ အစိုးရဖဲြ႕ဖုိ႔ရာ ေနရာအနည္းငယ္လို အပ္ေန ေပသည္။ ယခုလို အဂၤလန္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ေၾကာင့္ ျဗိတိန္ ေပါင္ေငြေၾကးက်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းသူမ်ားလည္း ရိွေနေပ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဥေရာပခရီး စဥ္ႏွင့္ ယခုလည္း ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့အေရွ ့ျခမ္း အေနာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားကို မေမာႏိုင္ မပမ္းႏိုင္ခရီးဆက္ေနသည္မွာ ျမန္မာျပည္၌ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကိစၥအဝဝအား ျပည္သူ႔အစိုးရမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစတင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတရပ္ကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

ျမန္မာျပည္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တရုတ္၏ အေရးပါမႈရိွသလို ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္းေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရး အေထာက္ အပံ့အကူအညီမ်ား၊ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာ ပႏွင့္ ကေနဒါခရီးစဥ္သည္လည္း အေရးပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္အရ FDI (Foreign Direct Invest) ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လက္ရိွ ခြင့္ ျပဳထားသည့္ စာရင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 18534.199 သန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ 26.65% ျဖင့္ ပထမ ျဖစ္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္းျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနႀကေပသည္။

ႏိုင္ငံ                     အေမရိကန္ေဒၚလာ ( သန္း )      ရာခိုင္ႏႈန္း ( % )

2 Singapore          16455.417                             23.66
3 Thailand            10606.596                             15.25
4 Hong Kong         7536.402                               10.84
5 U.K *                 4122.848                                 5.93
6 Republic of Korea  3551.321                              5.11
7 Viet Nam              2079.462                              2.99
14 U.S.A                  248.216                                0.36
15 Canada              202.234                                0.29

အထက္ပါ အတိုင္းျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းကို စီးပြားေရး ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ပံုစံတမ်ိဳးျမင္ရသကဲ့သို ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ေရး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ တမ်ိဳးတဖံုျမင္ႏိုင္ေကာင္း ျမင္ႏိုင္ေပမည္။  ဆိုလိုသည္မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 202.234   သန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၁၅ ေနရာ တြင္ရိွေသာ္လည္း ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္တြင္ နွစ္ေပါင္း (၁၅ဝ) ရိွျပီျဖစ္ေသာ ခိုင္မာေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ရပ္တည္ေန ေပရာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေလ့လာစရာမ်ား တပံုတပင္ရိွႏိုင္ပါသည္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွခိုက္ ျမန္မာမိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ကြၽန္မတို႔ ဒီမွာလာရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ Forum of Federations ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ကေနၿပီး ကြၽန္မတုိ႕ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ကူညီေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္အေၾကာင္း ပုိမိုၿပီးနားလည္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ လာတဲ့အဖြဲ႕ထဲမွာ တုို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ပါတယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါပါတယ္လို ့ထည့္သြင္းေျပာႀကားခဲ့တာျဖစ္ပါသည္ ။

ျပည္သူ ့အစိုး၇မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အဆိုပါ ကေနဒါခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ အတူတကြ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းက သက္ ေသျပေနေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ( ၇ဝ) ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္ဖို႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္ ဒီမို ကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ ့မ်ား၏  သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကပါ ေခတ္မီေသာအေတြးအေခၚ အေမွ်ာ္အျမင္ရိွရန္မွာ မလဲြမေသြလိုအပ္ပါသည္ ။

ဆင္းရဲတြင္းနက္ထဲမွ ျမန္မာျပည္သည္ ကမၻာႀကီးဆီမွ ေလ့လာစရာ အတုခိုးစရာမ်ား တပံုတပင္ရိွေနေသးသည္ကို အျပဳ သေဘာဆန္စြာ ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ကာ သင္ယူသင့္တာကို သင္ယူ၊ သင္ခန္းစာယူသင့္တာကိုယူလ်က္ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ စတမ္း စိန္ေခၚမႈမ်ားျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အနာဂတ္အား ရဲရဲျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းအားထုတ္ရေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ လူထုမွတင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရကို ဝန္းရံ ယံုမက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပလ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ကမ္း လွမ္းခ်က္အား ညီညီညြတ္ညြတ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ရာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေပသည္။

တခ်ိန္ထဲမွာပင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္၌ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္ကိုလည္း ပကတိအေျခအေန၌ ျမင္ေတြ ့ေနရသည္မွာ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနမည့္သူမ်ားကိုလည္း နားလည္ခံစားမိပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ႏိုင္ငံကာခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသာ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပလိုင္းေပါက္နွင့္ ဖားေကာက္ လွ်က္ ဆင္းရဲတြင္း ေခ်ာက္နက္နက္ထဲက ရုန္းမထြက္ႏိုင္ပဲ ႏူရာဝဲစဲြ လဲရာသူခိုးေထာင္းေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပၿပီ ျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ သမယ၌ ျပည္သူ ့အစိုးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနေပမည့္ အတိုက္ အခံပါတီသည္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲမႈရိွရဲ႕လားဟု ျပည္သူလူထုက ေမးခြန္းထုတ္ေနေပသည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ အတိုက္အခံ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီသည္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ သစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မူဝါဒအသစ္မ်ားေရးဆဲြရာ ၂ဝ၁၇ ဇြန္လထိ အခ်ိန္ (၂) ႏွစ္ ယူခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္မူ အတိုက္အခံ ပါတီသည္ စနစ္ေဟာင္းမွ အေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာကို ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ အစိုးရကို ေခ်ာင္ပိတ္ရိုက္ၿပီး အာဏာျပန္လည္ရယူဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားေနသလားဟု တခ်ိဳ ့ကေမးခြန္း ထုတ္ေနသည္ကို ေျဖၾကားရလွ်င္ အတိုက္အခံပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္လူမ်ားကို ေစာင့္ႀကည့္ရေပဦးမည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ စားပဲြဝိုင္း၌ အေျဖရွာသည့္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအားပံုေဖာ္ကာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မည့္ (၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ တိုင္းျပည္၏ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားတဖက္တြင္လည္း မိမိ၏တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မႈသည္သာ တဖက္သတ္ အမွန္တရားဟု အ ေတြးအေခၚက်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ ပါတီစဲြ၊ ေဒသစဲြ၊ အဖဲြ႕စဲြ၊ လူမ်ိဳးစဲြ ျပင္းထန္ေနလွ်င္ျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးဝိုင္းမွာ ေနာက္ ေကာက္က် အလဲထိုးခံရလ်က္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးနလံထူဖို ့ရန္ အေႀကာင္းမျမင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ  တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တရပ္လံုး သာတူညီမွ် ေကာင္း စားေရး အတြက္ စနစ္ေဟာင္းမွ ကပ္ပါလာေသာ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးကို တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ ၊တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္၍ မည္မွ် ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အေရးပါသလို ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးကို လိုလား ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အင္အားသည္လည္း အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၌ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑၌ ရိွေနေပသည္ ။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္
ဇြန္ ၁၁၊ ၂ဝ၁၇

 

photo credit : Reuters


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)