တူေမာင္ညိဳ ● “အၾကမ္းဖက္ဝါဒ” – အစစ္အမွန္လား – တမင္လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈလား

September 4, 2017

တူေမာင္ညိဳ ● “အၾကမ္းဖက္ဝါဒ” – အစစ္အမွန္လား – တမင္လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈလား
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇

● “အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ အၾကမ္းဖက္သမား” ဆုိတဲ့  စကားလံုးေဝါဟာရ
စကားလံုးေဝါဟာရတစ္ခုဟာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တုိ႔၏ သေဘာႏွင့္အသြင္သဏၭာန္ကို ၿခံဳငံုေဖာ္ျပႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

“အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ဟူ၍ ေရးသားသံုးစြဲေဖာ္ျပေနၾကေသာ္လည္း ထိုသို႔ေရးသားသံုးစြဲ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို အျပည့္အစံု လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆပါတယ္။

“အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား”ဆုိေသာ ေဝါဟာရေရွ႕၌ ထည့္သြင္းသံုးစြဲတတ္သည့္ ဝိေသသန တစ္ခုမွာ “အစြန္းေရာက္” ဟူေသာ စကားလံုးပင္။ သုိ႔ျဖင့္ “အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈ- အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းသမား” ဟူ၍ျဖစ္လာေသာ္လည္း တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို အျပည့္အစံု လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

တကယ့္လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္၌ပါရွိေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို  ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သုိ႔ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေျပာဆုိေနၾကေသာ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ဟူေသာ စကားလံုး ေဝါဟာရ၌ ေအာက္ပါ လကၡဏာႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။

– အၾကပ္ကုိင္ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈ
– မည္သည့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္ ဟူ၍ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားခြဲျခားမႈ အလ်ဥ္းမရွိေသာ လက္ရဲဇက္ရဲလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ

ထုိလကၡဏာခ်က္ ႏွစ္ခုသည္ ယေန႔ေခၚဆုိေနၾကေသာ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ဆုိေသာ ေဝါဟာရရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔ပန္း၊ ႐ုပ္နဲ႔စိတ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိလကၡဏာႏွစ္ခုကို တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု သီးျခားစီျဖစ္သြားေအာင္၊ ပုိင္းျခားခြဲ စိတ္ပစ္ရန္ ဘယ္လုိမွ မရႏုိင္ပါ။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သုိ႔ပါ၍ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ကို “အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ လုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္မႈ – အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒ – အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ေရးသမား” လုိ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေရးသားေဖာ္ျပမွသာ ျမင္းနဲ႔ပါးခ်ပ္ ကိုက္ညီပါလိမ့္မယ္။

● “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ရဲ႕  အေပၚယံ အသြင္ျပင္
အေပၚယံအျပင္ပန္းသြင္ျပင္ (သုိ႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာဖံုးအျဖစ္ “လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္” တစ္ခုခုကို ဆြဲယူ လႊမ္းၿခံဳထား တတ္ပါတယ္။ အရင္းခံအားျဖင့္မူ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ ဘာသာတရား၊ မည္သည့္အသားေရာင္ကိုမွ် ကုိယ္စားျပဳျခင္း အလ်ဥ္း မရွိပါေခ်။

မည္သည့္ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္ဟူ၍ ငဲ့ညွာေထာက္ထားပုိင္းျခားမရွိ သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိေသာ  လူမဆန္တဲ့  ရက္စက္ရုိင္းစုိင္း ယုတ္မာမႈက သာလွ်င္ ထုိသူတို႔၏ မဖံုးကြယ္ႏုိင္ေသာ တကယ့္မ်က္ႏွာ၊ တကယ့္ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးရဲ႕မည္သည့္ ပထဝီေဒသ အပုိင္းအျခားမွာမဆုိ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားလာၿပီဆုိလွ်င္ ထုိမ်က္ႏွာႏွင့္ထုိအမွတ္တံဆိပ္ကိုသာေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

ထုိသူတို႔သည္ “လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရား၊ အသားေရာင္” ဟူေသာ အရာတုိ႔ကို သူတုိ႔၏လူမဆန္ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေမြးယူေရးရာတြင္ အေပၚယံဟန္ျပအျဖစ္ တလြဲအသံုးခ်ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ပါ၍ သူတုိ႔၏ ေျခဖဝါးေအာက္မွ ထိုသုိ႔ မိႈင္းတုိက္၊ အသံုးခ်ခံေနရေသာ “လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရား၊ အသားေရာင္” တို႔ကို  မလြဲမေသြ ဆြဲထုတ္ ဖယ္ရွား ပစ္ၿပီး “အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကုိင္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒီမ်ား” ကို အျပတ္ရွင္းျပစ္ရပါမယ္။
“အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား”  မ်ားကို ရင္ဆုိင္တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ သမရုိးက်နည္းလမ္းျဖင့္ ရင္ ဆုိင္တိုက္ဖ်က္၍မရႏုိင္ပါ။ “ ငါးၾကင္းဆီျဖင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ျခင္း”၊ “ဓား  ဓားျခင္း – လွံ လွံျခင္း”  စတဲ့ တစ္ေၾကာင္းတိုက္၊ တစ္ပြဲထိုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမစ္ျဖဳတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။

“အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” မ်ားကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားေရာင္ တံဆိပ္တစ္ခုခု ကပ္၍/တပ္၍ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္မည္ဆုိလွ်င္ မီးခုိးမဆံုးမိုးမဆံုးအႏၱရာယ္ကို ဘက္တစ္ဖက္ကေန မုိက္မုိက္မဲမဲဖိတ္ေခၚရာေရာက္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္ မွ လည္း “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” မ်ားအတြက္ မိႈင္းတုိက္လွည့္စားစရာ အကြက္နဲ႔အခ်က္ကို ရရွိသြားေစပါလိမ့္မယ္။

သုိ႔ပါ၍ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ “လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊အသားေရာင္” ကိုမွ် ကိုယ္စားျပဳျခင္း မျပဳဘဲ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာရပ္တည္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုိယ္စားျပဳျဖင့္သာ တုိက္ပြဲဆင္ရပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအား၏ ဘံုအေရးအခင္းအျဖစ္ရည္တည္ တိုက္ပြဲဝင္ရပါလိမ့္ မယ္။  ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရပါ လိမ့္မယ္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခု၊ အသားေရာင္ တမ်ိဳးဘက္မွ ရပ္တည္၍၊  ကုိယ္စားျပဳ၍၊ ေႂကြးေၾကာ္ဟစ္ေအာ္ ၍ တုိက္ပြဲဆင္မည္ဆုိလွ်င္ “ႂကြက္မႏုိင္၍ က်ီမီးရိႈ႕” ဆုိေသာသူလို   ည့ံဖ်င္းမုိက္မဲသူ၏ ျပဳမူခ်က္မ်ိဳးႏွင့္သာ တစ္ထပ္တည္းတူ ေနပါလိမ့္ မယ္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္လွ်င္ တုိင္းျပည္ပ်က္တာသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မယ္။ ငါတု႔ိအုပ္စိုးမႈတာရွည္ဖုိ႔သာပဓာန တုိင္းျပည္ပ်က္ခ်င္ပ်က္၊ ျပည္သူေတြ ေသခ်င္ ေသပါေစဆိုတဲ့ လူစားေတြလည္းရွိေနတာကို သတိျပဳပါ။

● “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား”  ဇစ္ျမစ္ – ဇာတိ – ဗီဇ
တကယ္ေတာ့ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား” ဆုိတဲ့ နာနာဘာဝကို မန္းမႈတ္ အသက္သြင္း ေမြးျမဴ ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္၊ အာဏာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးေရးတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။  တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္အုပ္စုိးသူမ်ားနဲ႔ စီအုိင္ေအတုိ႔ကိုသာ လက္ညႇိဳးထိုးျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔၏ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတရား ဖိႏွိပ္ လုယက္ ေသြးစုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝက်စြာေပါက္ကြဲေပၚထြက္ေသာ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးက “လူထုေတာ္လွန္ေရးမ်ား၊ လူထုေတာ္လွန္စစ္ပြဲမ်ား၏ အျပန္႔က်ယ္ေသာဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား” ကို ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ /ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ ဆီးထားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

“လူထုေတာ္လွန္ေရး” ကို သေႏၶသားဘဝမွာ ကိစၥတုန္းပစ္ရန္၊  သင္းသတ္ပစ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္၊ လမ္းလႊဲပစ္ရန္အတြက္ ေဖာ္စပ္ခဲ့ၾကတဲ့  ေဖာ္ျမဴလာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိရည္ရြယ္ခ်က္၊ ထိုေဖာ္ျမဴလာရဲ႕ လက္ေတြ႔အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ထုိေဒသမ်ားနဲ႔ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စစ္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားမွာ အေမရိကန္အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္စီအုိင္ေအရဲ႕ စနက္ကင္းသည္မွာလည္း အင္မတန္ရွားေတာင့္ရွားခဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လိမ္ ဗိုလ္ေနဝင္းအာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ (မဆလ) ကို အေမရိကန္အုပ္စုိးသူမ်ားဟာ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ ပံုႀကီး မတုိင္မီအထိ ဘယ္လိုဆက္ဆံခဲ့သလဲဆိုတာ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္လာမွ အေမရိကန္ အုပ္စိုးသူမ်ားအေနနဲ႔ (မဆလ) အစုိးရရဲ႕“လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိဳးေဖာက္မႈ” ကို ေကာက္ခါငင္ကာ ျမင္ေတြ႔သြားၾကၿပီး၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံ (ဝါ) ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ ကို ျဗဳန္းစားႀကီး ေတြ႔သြားၾကပါေတာ့တယ္။

အခုေတာ့ “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိဳးေဖာက္သူ” လို႔ စြပ္စြဲခံရသူနဲ႔ “ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သူ (ဝါ) ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္သစ္”လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထုိးခံရသူတို႔ “ပါးစပ္စစ္/ေလစစ္” အျပန္အလွန္တုိက္ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ၾကည္ ေစ၊ ေအးေစ တစ္ပတ္လည္ေနၾကျပန္ပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ပါးစပ္စစ္/ေလစစ္ ျဖစ္ဖုိ႔အေတာ္ၾကာလိမ့္မယ္အံုးမယ္ထင္ပါတယ္။

● တပည့္ေက်ာ္ေၾကာင့္ ေသ – ဆရာႀကီးေၾကာင့္ ေက်
“လူထုေတာ္လွန္ေရး”ကို သေႏၶသားဘဝမွာ ကိစၥတုန္းျပစ္ရန္၊  သင္းသတ္ျပစ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္၊ လမ္းလႊဲပစ္ရန္ အတြက္ ေဖာ္စပ္ခဲ့ၾကေသာ  ေဖာ္ျမဴလာနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔  စစ္အုပ္စုမ်ားဟာ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေပၚေပါက္လာတဲ့   လူထုအံုႂကြမႈမ်ား၊ လူထုေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ဖိနွိပ္ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။  အာဖဂနစၥတန္ မွာ ကနဦးေပၚလာေသာ “တာလီဘန္မ်ား” ရဲ႕ စစ္ေရးေအာင္ပြဲမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာေပၚမွာ “ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္” ဆိုလုိ႔ တာလီဘန္နဲ႔ သူတုိ႔သာလွ်င္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ “ေဒါင္းအိုးေဝစာေစာင္” ထဲက စစ္ေရးသတင္းေရးသားခ်က္ကို အမွတ္ရမိပါ ေသးေတာ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ တာလီဘန္ ဇာတ္ရည္လည္သြားပံုေပၚပါတယ္။

ထုိေဖာ္ျမဴလာကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္သမား၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ လူ လားေျမာက္လာျခင္း၊ အရွင္ေမြးေန႔ခ်င္းႀကီးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ အသက္သြင္းေမြးျမဴခဲ့ေသာ မေကာင္း ဆုိးဝါးေကာင္ေတြဟာ ခ်ဳိေရာ အေတာင္ပံပါစံုခဲ့ၿပီ၊ ကမၻာတဝွန္းပ်ံသန္းၿပီး အၾကပ္ကုိင္ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈနဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ကို အလြန္အတင့္ရဲစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပၿပီ။

ဤသည္မွာ သရဲေမြးေသာ ေအာက္လမ္းဆရာ သူ႔အတတ္နဲ႔သူစူးၿပီး  သူေမြးေသာ သရဲတေစၦက  သူ႔ကုိယ္ျပန္၍ ရန္မူေနျခင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမႏုိင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ဆုိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာကာ ကုိယ့္ေမြးခဲ့ေသာ သရဲတေစၦကို ျပန္လည္ႏွိမ္နင္းရန္ အ ၾကမ္းဖက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ (War on Terror) ဆုိတဲ့  ဆုိင္းဘုတ္နဲ႔ စစ္ဆင္ေနပါတယ္။

သူတုိ႔ေမြးျမဴခဲ့ၾကေသာသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ိဳးစံုကိုႀကံဳခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ယခုတဖန္ သရဲေမြးေသာ ေမွာ္ဆရာက သူေမြးထားေသာ ထုိနာနာဘာဝမ်ား သုတ္သင္ေရးစစ္ပြဲ (war on terror) ဆင္ႏႊဲျပန္ ေသာအခါ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားကာ ႀကီးမားလွေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ မဲ့မ်ား စတဲ့ျပႆနာကို ေမြးထုတ္မိလ်က္သားျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

သုိ႔ျဖင့္ သက္ဆုိင္္ရာႏုိင္ငံန႔ဲေဒသေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ “တပည့္ေက်ာ္” ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးမႈေၾကာင့္ အတုံးအရုန္း ေသပြဲဝင္ခဲ့ၾကရသလို၊ “ဆရာႀကီး” ေၾကာင့္လည္း ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက်ျပဳန္းပ်က္စီးၿပိဳကြဲရတဲ့ တုိင္းျပည္ဘဝကို က် ေရာက္ၾကရျပန္ပါတယ္။ (အီရတ္မွာ၊ အာဖဂန္မွာ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို အထင္းသားျမင္ေနရပါတယ္) ဆရာကေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ဂုိက္ဖမ္းေနပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ဆရာနဲ႔တပည့္ စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္ၾကရင္း လူမဆန္ေသာ ရက္စက္မႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈႀကီးမ်ား၊  အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ ေသေက်မႈမ်ား၊ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ထြက္ေျပးၾကရမႈမ်ားဟာ ယေန႔ကမၻာမွာ ဘာမွမဆန္းက်ယ္ ေသာ ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္လာေနပါေတာ့တယ္။

သူအသက္သြင္းေမြးျမဴခဲ့တဲ့ “တပည့္ေက်ာ္ေခ်မႈန္းေရးစစ္ပြဲ” မွာ ဆရာကလည္း သူဆန္းသစ္တီထြင္ထားတဲ့ လက္နက္သစ္၊ လက္နက္ဆန္းေတြ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ/ေၾကာ္ျငာထုိးစရာပစ္ကြင္း/ျပကြင္းအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေနပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသမ်ားက ျပည္သူမ်ားအဖုိ႔မွာေတာ့ ရွင္ႀကီးဆိုးနဲ႔က်ားဆုိး အၾကားမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ တကယ့္ေျမစာ ပင္။ ေဆးရံုမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ားေပၚသုိ႔ ဗံုးႀကဲခ်ျခင္းမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား စသျဖင့္ အသက္ ေသြးေသြး၊ ယမ္းခိုးယမ္းေငြ႔မ်ားသာ၊ အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးေနၾကရမႈမ်ားသာ။

“အၾကမ္းဖက္ဝါဒ” – အစစ္အမွန္လား – တမင္လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈလား

လူထုေတာ္လွန္ေရး” ကို ေခ်မႈန္းဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ “စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ”ကို လက္နက္တပ္ ဆင္ေပး၊ ေလ့က်င့္ေပး၊ အားေပးအားေျမႇာက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကသလို။ ယခုတဖန္ “အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး”  ဆုိတဲ့ ဆုိင္း ဘုတ္ေအာက္မွာ “လူထုေတာ္လွန္ေရး” ေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္  အေသရဖ်က္ေနတယ္၊ ေခ်မႈန္းေနျပန္တယ္ဆုိတဲ့ အ ခ်က္ကို လည္းရွင္းလင္း ၾကည္လင္စြာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကဖို႔ပါတယ္။

“ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမား” ဆုိတဲ့ေဝါဟာရထက္ “အၾကမ္းဖက္သမား” ဆုိတဲ့ေဝါဟာရက အုပ္စိုးသူေတြအဖုိ႔ သည္းေခ် ႀကိဳက္စကားလံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ “အၾကမ္းဖက္သမား” လို႔ အမည္တတ္လိုက္ရင္ အဲဒီလုိအမည္တပ္ခံရသူေတြအေပၚဘာျဖစ္ျဖစ္လုပ္တာ တရားတယ္/ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရတယ္ဆုိတ့ဲ အဓိပၸာယ္လည္းထြက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ “ဥပေဒ” ဆုိ တာေတြကိုလည္း လက္ဦးမႈယူၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ “အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး” ဆုိတဲ့ဦးတည္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံအသီးသီးက သူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူတုိ႔ထူးျခားခ်က္  နဲ႔အညီ လက္ေတြ႔အက်ဆံုး အသံုးခ်ေနၾကတာကိုလည္း ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

သာဓကတစ္ခုအျဖစ္ “တိဘက္ – စင္က်န္ေဒသ” က လႈပ္ရွားမႈေတြကို အေနာက္အုပ္စုက “ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားသူေတြ” လို႔ အမည္တပ္ခ်ီးမြန္းေသာ္လည္းကို တရုတ္ဗဟုိအစုိးရကေတာ့ “အၾကမ္းဖက္သမားေတြ” လုိ႔သာ ရႈျမင္ၿပီးတုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္း ပါတယ္။

ယေန႔စစ္အုပ္စုကလည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲဝင္ၿပီး နုိင္ငံေရးလုပ္ရမယ္။ လက္နက္ကုိင္ၿပီးလုိခ်င္တာ ေတာင္း ဆုိတဲ့ေခတ္ကုန္သြားၿပီလုိ႔ သူတို႔လက္ထဲကေသနတ္မခ်ဘဲ၊ေသနတ္ေတြအေျမာက္ေတြ တဒုုန္းဒုန္းတဒုိင္းဒုိင္းပစ္ခတ္ၿပီး၊ စစ္ေလယာဥ္ပ်ံ ေတြ၊ အေျမာက္ႀကီးေတြနဲ႔ ဒုံးေတြ၊ ဗံုးေတြႀကဲခ်၊ ပစ္ခ်ၿပီး လက္နက္စြဲကုိင္ခုခံေတာ္လွန္ေနသူေတြကို အ ၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ စြပ္စြဲပံုေဖာ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ – အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – အၾကမ္းဖက္သမား”  လို႔ဆုိရင္ အခိုင္အမာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖုိ႔မုခ်လုိပါတယ္။

ပထမအခ်က္က  အုပ္စိုးသူေတြက သူတို႔အုပ္စိုးမႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ လူထုေတာ္လွန္ေရးကို “အၾကမ္းဖက္” ဆုိင္းဘုတ္ကပ္ၿပီး ေခ်မႈန္းတိုက္ခုိက္ေနတာလား။

ဒုတိယအခ်က္ အုပ္စိုးသူေတြဟာ သူတုိ႔ကို ဦးတည္လာေနတယ့္ လူထုႏုိးၾကားလာမႈနဲ႔ လူထုေတာ္လွန္ေရးကို လမ္းလႊဲပစ္ဖို႔ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို “လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး” မ်က္မွန္းစိမ္းတပ္၊ မိႈင္းတုိက္ၿပီး ေမွာင္မိုက္ခါးသည္းတဲ့ ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်ေန တာလား။

တတိယအခ်က္ စစ္အုပ္စုတစ္စုဟာ “တုိင္းျပည္မွာ သူတို႔ မရွိရင္မျဖစ္ဘူး” ဆုိတဲ့ အရွက္မဲ့ဆင္ေျခလိမ္ကို ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ၊ အဝင္အလာေတြရဲ႕အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ စ ေတးပစ္ၿပီး ပရိယာယ္အကြက္ဆင္ေနတာလား။

သုိ႔ပါ၍ “အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေခ်ာက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒ” ကို စစ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုထဲနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း သုတ္သင္ ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အသာေရာင္အစြဲျဖင့္ တုန္႔ျပန္မယ္/တုိက္ခုိက္မယ္ ဆုိလွ်င္လည္း ပဒူအံုကို တုတ္နဲ႔ ဆြသလုိျဖစ္ေနၿပီး၊ ဒီလိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ တဖက္သတ္ ေခ်ာင္ပိတ္ေခ်မႈန္းျခင္းဟာ မီးခုိးမဆံုးမိုးမဆံုးတဲ့ လက္စားေခ်မႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ၿပီး၊ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားေတြကို မိုက္မုိက္မဲမဲ စေတးပစ္တာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဤနည္းလမ္းမွာ ႂကြက္မႏုိင္၍ စပါးက်ီကိုမီးေလာင္တိုက္သြင္းေသာငမိုက္သားလုပ္ရပ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ရာမွာ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေခ်ာက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒအတြက္ ခုတုံးလုပ္ အသံုးခ် သြားေစႏုိင္မယ့္ မည္သည့္ “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အသားေရာင္” စတဲ့ အယူအစြဲမ်ားျဖင့္ သိမ္းက်ံဳးဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ။ လူမ်ိဳးစြဲ၊  ဘာသာစြဲ၊ အသားေရာင္စြဲ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္သာ တုိက္ပြဲဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုဖီအာနန္ဦးစီးေသာ ေဒသေလ့လာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕“အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ” ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ ေနျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေခ်ာက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒအတြက္ အလိုတူ အလိုပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းတမ်ိဳးသာျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာင္ေနေသာမီးကို ေရျဖင့္ ၿငႇိမ္းသတ္ျခင္းမျပဳဘဲ။ ဓာတ္ဆီးေလာင္း၍ ၿငိမ္းသတ္ရန္ ႀကံစည္ေနတဲ့ နလဗိန္းတုန္းမုိက္မႈနဲ႔အျပဳအမူသာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသုိ႔ေသာ နလဗိန္းတုန္း မုိက္မဲမႈကို “အမ်ိဳးသားေရး (ဝါ) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္” အျဖစ္  လက္ခုပ္လက္ဝါးတီး၍ အားေပးေနၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ထုိသို႔အားေပးသူမ်ားမွာ ထုိနလဗိန္းတုန္းမ်ားထက္ အဆတစ္ေသာင္း ပို၍မုိက္တြင္းနက္သူမ်ားသာျဖစ္ေပလိမ့္ မယ္။

အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈလား၊ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈလား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကို အၾကပ္ကုိင္တုတ္ေႏွာင္ဖုိ႔ တမင္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ဗန္းျပ ေျခာက္လွန္႔ မိႈင္းတုိက္ၿပီး အဆံုး အစ မထင္ေသာေခ်ာက္ကမၻားထဲသုိ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူကို တြန္းခ်ေနတဲ့အႀကံအစည္ လားဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ား ခြဲခြဲျခားျခား၊ ကြဲကြဲျပားျပား၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္တတ္၊ ၾကည့္တတ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။  ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)