ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး – အပုိင္း (၅)

September 13, 2017

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး – အပုိင္း (၅)
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သုံးသပ္ခ်က္)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇

● NRPC ႏွင့္ က႑ ၄ ခု
NRPC အအေနႏွင့္ က႑ ၄ ခု ခြဲျခားလုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ၎တုိ႔မွာ …
၁။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးက႑ (Ceasefire sector)
၂။ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးက႑ (Negotiation and Dialouge sector)
၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ (Peace supporting development sector)
၄။ NRPC ၏ ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္က႑ (NRPC sector) တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤက႑ ၄ ခုအနက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးက႑သည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ အပစ္မရပ္ႏုိင္ေသးဘဲ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ KIA/TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္က အဓိက ျဖစ္ သည္ဟု ယူဆရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထို ၄ ဖြဲ႕အျပင္ ၂၀၁၆/၁၇ အတြင္း တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားသေလာက္နီးပါးျဖစ္သည့္ SSPP/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္မျဖစ္ပြားႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊ NMSP/KNPP တုိ႔ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျပန္မျဖစ္ပြားေရး ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ UWSA/NDAA တုိ႔ႏွင့္ေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာ အလြန္နည္းပါးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ RCSS ႏွင့္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအၿပီး တိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြား ခ့ဲသည္။ RCSS မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ် ဳိ့ မွာ တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးမႈခံခ့ဲသည္လည္း ရွိခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနကို JMC မွ အေဆာတလ်င္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ ဒုတိယ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ တင္းမာမႈမေၾကလည္မႈမ်ား ရွိခ့ဲ သည့္ RCSS ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာပါက NCA လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးေသာ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ျပန္ လည္ဆုတ္သြားႏုိင္သည့္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္ေပရာ အထူးသတိထားသင့္ေပသည္။ ပစ္ခတ္တိုက္မႈ ရပ္စဲေရး က႑သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံက်သည့္က႑ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ မပါဝင္မီျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေစ အေလးအနက္ ဂ႐ုျပဳကိုင္တြယ္ရမည့္က႑ျဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ေရးညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးက႑တြင္လည္း အပိုင္း ၂ ပိုင္း ပါဝင္သည္။ တပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္။ တပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါဝင္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၏အဆင့္တိုင္းတြင္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သတ္မွတ္ထားရွိသည္ဆို ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္တိုင္းတြင္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအျပင္ အ လြတ္သေဘာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ကို အသိမွတ္ျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္း ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္စားရန္ လိုအပ္သည္မွာ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနၾကသည္မွာ ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု မူလက ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထားတြင္ NLD ၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ႏုိင္မႈအခန္းသည္ ေလ်ာ့က်ေနေပသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္း မွျဖစ္ေစ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ၾကားဝင္ညိႇႏႈိင္းေပးႏုိင္သူမ်ား အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ပါမည္။ ၾကားခံ ညိႇႏႈိင္းေပးသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္လုံးတြင္ လိုအပ္ေကာင္းမွ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစိတ္တပိုင္းအရျဖစ္ေစ အခ်ိန္ပိုင္းအရျဖစ္ေစ လိုအပ္လ်င္ လိုအပ္သလို အသုံးျပဳရေပမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ လူထု၏ေနထိုင္မႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေဖၚျပႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုက႑ကို NRPCမွ ေဖၚေဆာင္ရန္ ေလာ ေလာဆယ္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမလုပ္မီ NRPC အေနႏွင့္ ဦးစြာေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္ ျပႆနာမွာ စစ္ ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္မ်ား ေနရပ္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပႆနာ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ က ယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပႆနာတုိ႔အား ဦးစြာေနရာခ်ထားေရးျပႆနာတုိ႔ကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ားမရပ္တန္႔ႏုိင္ဘဲ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္၌ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း NCA ကိစၥ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိ၍ ဒုကၡသည္မ်ားေနရာခ်ထားရန္ မလြယ္ကူေပ။ လက္ရွိတြင္ NCA လည္းထိုးထားၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ရပ္
တန္႔ေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကနဦးစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လာလိုသူနည္းပါးၿပီး ၂၀% ခန္႔သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔သြားလိုသူက ပိုမ်ားေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျပႆနာမွာ ျပန္လည္ေနရခ် မည့္ ေဒသ၏ ေရရွည္တည္ျငိမ္မႈအား သံသယ ဝင္ေနၾကပုံရေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္တန္႔မႈႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈအား သံသယရွိေနေသးပုံရသည္။ လက္ရွိ အပစ္ရပ္ NCA ထိုးထားသည့္ KNU နယ္ေျမအတြင္း၌ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ပင္ မူလ တပ္မေတာ္စခန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္မွ ၅၀ ေက်ာ္ထိ တိုးလာသည္ဟုဆိုေနေပရာ ေရရွည္တည္ျငိမ္ ေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈရႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနေပေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္ကူျပဳသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုလ်င္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီသက္သက္မွ်ႏွွင့္ မျဖစ္ ႏုိင္ေပ။ အစိုးရ၏ ေရရွည္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုအပ္မည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္မည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္မည္။ အထူးသျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္မွာ တႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူျမင္ ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနအေနႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုမည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးပညာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စသည္ အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ရွိေနရာထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ နယ္သုိ႔ ခ်ေပးမည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ကြန္ယက္တခု ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္မည္ေလာဆိုသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရေပေတာ့မည္။

စတုတၳက႑ျဖစ္သည့္ NRPC က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးထားသည္ကိုေတာ့မသိရေပ။ NRPC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ UPDJC ၊ JICM ၊ JMC ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံတုိ႔ရွိၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အဓိကေတြ႕ရသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ညီလာခံကို ၆ လ တႀကိမ္က်င္းပရန္ အခ်ိန္ဇယားကို NCA တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ္လည္း က်န္ UPDJC/JMC/ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲမႈမွာ လြန္စြာအားနည္းသည္ဟု ဆိုရမည္။

JICM မွာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အၾကပ္အတည္းျဖစ္မွ ညိႇႏႈိင္းသည့္ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ရာ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္၍ မရဟု ဆို၍ရ သည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမွ လုပ္ရန္လိုေပရာ ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိ၍ ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္ရန္ အေရးပါေသာ UPDJC ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ အခ်ိန္ဇယားအား ေရးဆြဲထား ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြး့ပြဲမ်ားအားလည္း တိက် သည့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲထားရန္လိုအပ္ သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရယူမည္ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္ သည္။ တဖက္ကလည္း တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းအခ်င္း သီးျခားေတြ႕ဆံုရန္လိုအပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အခ်ိန္ဇယား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မ ေတာ္ၾကား တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္လိုက္ သီးျခားညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ေပရာ ထိုအခ်ိန္ဇယားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံတာခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ဇယားအတြင္း ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီလိုအပ္ပါမည္။

ထိုသုိ႔ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲမႈမွသည္ NCA ပါ ၆ လ တႀကိမ္ က်င္းပရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံအတြက္ ၆ လသည္ လုံေလာက္မႈမရွိပါက တခါတည္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ညီလာခံတခုႏွင့္တခုၾကား လုပ္ ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ဇယားေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံ က်င္းပေရးသတ္မွတ္ရန္လိုသည္။ ၆ လတႀကိမ္ သတ္မွတ္မႈ ကိုမူတည္ၿပီး က်န္အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကလည္စြာေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ တက္သုတ္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ရပါက ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထိုသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ဇယား ေရးဆြဲျခင္း၊ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ ၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ကို NRPC မွ တာဝန္ယူရန္လိုအပ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံၿပီး၍ ၂ လၾကာသည္အထိ UPDJC အစည္းအေဝးမထိုင္ႏုိင္ေသးေပ။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ညီလာ ခံအၿပီး တပတ္အတြင္း UPDJC အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ညီလာခံအၾကား အခ်ိန္ဇယား Time frame ကို ေရးဆြဲရန္လိုအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စနစ္တက် လည္ပတ္၍ ေနေပမည္။

NRPC  က႑၌ အေရးပါသည့္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားမႈအရ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ NLD အစိုးရလက္ ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟု ပိုင္းျခား၍ သုံးသပ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အားသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုး၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းေပၚမေရာက္ရွိေသးေသာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သုံးသပ္ျခင္းဟူ၍ ၂ ပိုင္းခြဲ၍ သုံးသပ္ရန္လိုသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ျခင္းအား မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းတခုအား အျမဲတေစ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကရန္လိုပါမည္။

ေလာေလာဆယ္ NRPC အတြက္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာသုိ႔မဟုတ္ NCA လမ္းေၾကာင္းအား ျငင္းပယ္ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မေရာက္ေသးသည့္အေၾကာင္းအခ်င္းအရာအား ဦးစားေပးသုံးသပ္ရန္လိုပါသည္။ လက္ရွိ ကာလတြင္ NLD အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ပါ NCA အား ဆုပ္ကိုင္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ NCA ေၾကာင့္ပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားစု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ မေရာက္ေသးေပ။ မူအရဆိုရလ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ တဖက္တူ၍ သေဘာတူညီခ်က္မျဖစ္ေပ။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူမွသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕ကလည္း ျပင္ ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဟု ဆိုပါသည္။ သုံးသပ္သူတဦးက NCA သည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဟုဆိုပါသည္။ သူဆိုသည့္ ၿပီးျပည့္စုံသည္မွာ NCA တြင္ ပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဆိုလိုပုံရပါသည္။ ေနာက္တဦးကလည္း NCA က့ဲသုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ပါက အက်ဳိးမရွိဟူသည့္ဖက္မွ ရပ္ခံေျပာဆိုပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္းသုိ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏အေျခခံမူျဖစ္ပါသည္။ NCA အပါ က်န္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ထိုအေျခခံမူကို အေကာင္အထည္းေဖၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခခံမူ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပ်ာ့ေျပာင္း၍ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည္မွာ ၆ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္ထိုးသည္မွာ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ လခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ NLD အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည္မွာ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၄ လရွိၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ႕တဖြဲ႕မွ တိုးလာသည္မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္က ေရွာင္ရွား၍ မရသည့္လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားက NCA သည္ deadlock ျဖစ္ေနၿပီေလာ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ NCA ထိုးရန္အသင့္မျဖစ္သူမ်ားအားလုံးက ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေဖၚျပေနၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

၁။ NCA ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ထိမ္းခ်ဳပ္ခံရမည္ကို မလိုလာျခင္း။

၂။ တပ္ဖ်က္ လက္နက္အပ္ဆိုသည့္ DDR ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးစြာရွိျခင္း။

၃။ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲမွသာ တဖြဲ႕ခ်င္းစီလည္း အပစ္ရပ္ရန္ဆႏၵရွိၾကျခင္း။

၄။ အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္ေစလိုျခင္းႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားက ေျဖရွင္းသည့္ ၾကားေန သမာဓိအဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွပါဝင္ေစလိုျခင္း။

၅။ မူလရွိၿပီးသား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ာတြင္ တူညီေနသည့္အခ်က္မွာ မိမိလူမ်ဳိးအခြင့္အေရးရယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တခု ရွိရမည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မရွိပါက လူရာဝင္မည္မဟုတ္၊ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ ယူဆၾကျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမေျဖရွင္းပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ လည္း ေကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေရးသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအခ်က္ ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအား စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူတဦး၏အလိုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းအားလုံးပါဝင္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ပါဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုသည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိ NCA ထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမ်ား လုပ္ရန္ဆိုသည္ကို ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထို NCA ထိုးထားေသာအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ထဲမွ အင္အားအေတာင့္ဆံုးျဖစ္ၾကသည့္ KNU ႏွင့္ RCSS ပင္လ်င္ က်န္လက္နက္ကိုင္ အမ်ားစု မပါဘဲေရွ႕ဆက္သြားရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ယူဆေနၾကေပရာ ေရွ႕ဆက္ခ်င္တိုင္းဆက္ရန္ ခက္ခဲမည္ကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ NRPC အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ NCA အားျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္ကို သတိမူၾက ရန္လိုေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕၈ ဖြဲ႕၏ PPWT Peace Process Working Team ကေတာ့ NCA အား review လုပ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္အား reform လုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကၿပီး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားမႈ ၂ ခုအား ေတြ႕ရပါသည္။ တခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမတုိ႔ NLD ပါတီသည္ ၂၀၀၈ ေျခဥ အား ျပင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၀၈ ေျခဥအား မႀကိဳက္ေသာ္လည္း လက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ အလားတူပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ NCA အားမႀကိဳက္ေတာင္မွ NCA ထိုးရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ယူဆပုံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အမ်ားစုကေတာ့ သူမႏွင့္စဥ္းစားပုံမတုူုၾကဟု သာ ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္