ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ (Tu Maung Nyo)

December 15, 2013

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔

တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္
 “ေနာက္ဆက္တြဲဇယားေတြပဲျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔မျပင္နဲ႔”လို႔ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကေျဗာင္ေျပာလာၿပီ။ 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား (ျမန္မာ့အလင္း/ေၾကးမံု)၌  “အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သူ တစ္ဦး” အမည္ျဖင့္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား” ဆုိသည့္ေဆာင္းပါး ပါရွိလာသည္။
အစိုးရပုိင္ သတင္းစာေဆာင္းပါး၏ အာေဘာ္ဆိုသည္မွာ မည့္သည့္နာမည္တပ္ၿပီး၊ မည္သူပဲ ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ အစုိးရ၏ သေဘာထားထင္ဟပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ၏အာေဘာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ”အတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း ၫြန္ၾကားခ်က္လည္းျဖစ္ပံုရသည္။ 
 ထုိေဆာင္းပါးသည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ” ၏ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ႏွင့္ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၂၅၁၅ ခ်က္ပါ ရွိၿပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားအနက္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒပါ  အခန္း ၁၅ ခန္း အလိုက္အႀကံျပဳထားရာတြင္ အခန္း(၁)“ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား” ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားဆံုးအႀကံျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အခ်က္ေပါင္း ၅၉၀ ပါရွိပါသည္။ 
“အေျခခံမူေတြ မထိရ/ မျပင္ရ”ဟု ဆုိသျဖင့္အေပၚယံသာျပင္ၾကရေတာ့မည္။ 
ဤသို႔ဆုိလွ်င္ “ျပင္ဆင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲေရး” လံုးပမ္းေနသူမ်ားအဖုိ႔ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို မိတ္ကပ္လိမ္း အလွျခယ္ေပးဖုိ႔သာျဖစ္ေပေတာ့မည္။
            အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ “ျပင္ဆင္ေရး” ဆုိသည္မွာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” တြင္ပါရွိေနေသာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫြန္း မျပည့္ဝသည့္အေျခခံမူမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ရမည္။  ထုိသုိ႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမျပဳႏုိင္လွ်င္ ျပင္ဆင္ေရးဟု မေခၚထုိက္ပါ။ေခၚလုိ႔မရပါ။ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအႀကိဳက္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို “အေရာင္တင္အလွျခယ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတုအေယာင္ ျပင္ဆင္ေရး” ဟုသာ ေခၚရပါလိမ့္မည္။ 
ယခုအေနအထားမွာလည္း “အေျခခံမူေတြျပင္ဆင္ေရး” ကို ပီပီျပင္ျပင္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္းသူ၊ ႀကိဳးပမ္းသည့္ပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းသည္။ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္နာယက (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းတုိ႔ေျပာေနသည့္ စကားေတြအတုိင္း ဆုိလွ်င္  “အစြန္းေရာက္သူ/ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္သူ” ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္အတပ္ခံရဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနပါၿပီ။
 ထုိသုိ႔ “အေျခခံမူေတြ” ထိပါးလာၿပီဆုိလွ်င္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကလည္း ပုဒ္မ ၂၀ (စ) ကို “လ-သံုးလံုး”  စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္အညီ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ကာကြယ္ေပလိမ့္မည္။ 
ျပင္ဆင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲေရးဆိုသည္မွာ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖုိ႔သာျဖစ္သည္။“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ၏ အႏွစ္သာရဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကို ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ တိုးခ်ဲ႕ေရးသာလွ်င္ျဖစ္ေနသည္။ ဤအႏွစ္သာရကိုမျပင္ဆင္၊ မေျပာင္းလဲႏုိင္သမွ် စံခ်ိန္စံၫြန္းႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ေပၚထြန္းလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ 
“အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦး” ဆိုသူမွာ သမၼတ၏ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔ ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟုယူဆပါသည္။ ဦးေသာင္းၫြန္႔သည္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက အစုိးရပုိင္ရုပ္သံမွေန၍ “ဥပေဒစကားဝုိင္း” တင္ဆက္ခဲ့သူ၊ စစ္တပ္ပုိင္ ျမဝတီသတင္းစာမွေန၍ “၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း” ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
 အဆိုပါေဆာင္းပါးသည္ “ဥပေဒစကားဝုိင္း”ႏွင့္ “၁၉၄၇၊၁၉၇၄၊၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၃ ခု ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း”ေဆာင္းပါး တုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ “ေနာက္ဆက္တြဲဇယားေတြပဲျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔” ဆုိသည့္ ေဆာင္းပါး၏သေဘာထားအာေဘာ္သည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဒီခ်ဳပ္မွ ေမတၱာရပ္ခံေနေသာ “၄ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရး”  ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားလုိက္ျခင္း  ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ 
သုိ႔ျဖင့္“ျပင္ဆင္ေရးသို႔မဟုတ္အသစ္ေရးဆြဲေရး”သည္ “ေနာက္ဆက္တြဲဇယားေတြပဲျပင္၊ အေျခခံမူေတြမထိနဲ႔မျပင္နဲ႔” ဆုိသည့္ အစုိးရသေဘာထား၊ အာေဘာ္ႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနၿပီ။ မည္သုိ႔ေရွ႕ဆက္မည္နည္း။
           
ၫြန္း
– အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦး – “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ား”
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္။ စာမ်က္ႏွာ ၆

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Op-Ed, Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္