ေက်ာ္ႏိုင္ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ႏွင့္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ”

November 9, 2017

photo – DVB

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ႏွင့္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ”
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၇

လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ “ျပည္သူႏွင့္အတူ” ဆိုေသာ အသံုးအနႈန္း၊ စကားစုသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေတာ္ေတာ္ႀကီး ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူကိုအားထားသည္။ အၾကပ္အတည္းမွ႐ုန္းထြက္ဘို႔အတြက္ ျပည္သူ႔အားကို လိုသည္၊ ျပည္သူ႔အားကိုယူမည္။ ထို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အကိ်ဳးကို အၿမဲေရွ႕ရႈမည္။ ျပည္သူႏွင့္တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ေနမည္။ ျပည္သူ႔အသံကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ေနမည္။ စသည္ စသည္ျဖင့္။

“ျပည္သူႏွင့္အတူ” ဆိုေသာစကားစုတြင္ စကားလံုး ငါးခုသာ ပါေသာ္လည္း အထက္စာပိုဒ္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဝါက်ရွည္ႀကီးမ်ားစြာကို အဓိပၸါယ္ျဖန္႔က်က္သည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း ထိုအဓိပၸါယ္မ်ားကို ခံစားရသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေႏြးေထြးေသာေပါင္းစည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ေဖၚေဆာင္ေပးသည္။ ျပည္သူတို႔၏ နႈတ္ဖ်ားတြင္ တဖြဖြဆြဲေနသလို ရင္ထဲတြင္လည္း တသသစြဲက်န္ေနခဲ့သည့္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ”။

သို႔ေသာ္ ထို “ျပည္သူႏွင့္အတူ” ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ရံုးခန္းအတြင္းမွာတင္ ရွိေနရန္မဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္။ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ရံုးခန္းနံရံ ေလးဘက္ကို ေဖါက္ထြက္၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း ျပန္႔ပြားဘို႔လိုေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပန္႔ပြားေအာင္ ျဖန္႔ေပးရမည့္တာဝန္သည္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၏ အစိုးရမ်ာတြင္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆသည္။ အဆိုပါအစိုးရအသီးသီးသည္ မိမိတို႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အမွန္တကယ္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ” ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက “ျပည္သူႏွင့္အတူ” ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုးခန္း၏ နံရံေလးဘက္အတြင္းတြင္သာ ပဲ့တင္ထပ္ေနေပလိမ့္မည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ” အသစ္ကို ျပဌာန္းရန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ “နဝတ အစိုးရ” လက္ထက္ကျပဌာန္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ၊ ျပည္သူမ်ား၏ အကိ်ဳးစီးပြားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိမည္ထင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဥပေဒအသစ္ျပဌာန္းေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားကိုပါဝင္ပါတ္သက္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ားထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးုျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ဤသို႔မဟုတ္မူဘဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုမ်က္ကြယ္ျပဳကာ ဥပေဒအသစ္ကို ျပဌာန္းလိုက္မည္ဆိုပါက ထိုဥပေဒသည္ နဝတအစိုးရ၏ ၁၉၉၀ စည္ပင္ဥပေဒႏွင့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကြဲျပားမႈ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ေျခ/ဥ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုဥပေဒကို မည္သို႔ျပဌာန္းလိုက္သည္။ ထိုဥပေဒအေပၚ ျပည္သူတို႔၏သေဘာထား မည္သို႔ရွိသည္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေကာင္းစြာသိရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို နားေထာင္ရန္၊ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကိုရယူရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ နားလည္ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔နားလည္သည့္အေလွ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို ရယူလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

“ျပည္သူႏွင့္အတူ” ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ရံုးခန္းနံရံမ်ားကိုေဖါက္ထြင္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကယံုၾကည္ေနပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္