ေအးေက်ာ္ေက်ာ္ – LED lighting ေျပာင္း၊ အိတ္ေဖါင္းေစရမယ္

December 7, 2017


– LED lighting ေျပာင္း၊ အိတ္ေဖါင္းေစရမယ္

(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၇

အစိုးရ ဌာနၾကီးတစ္ခုရဲ့ ရံုး ၃ ရံုးေပါင္းမွာ မီးေခ်ာင္းစုစုေပါင္း ၆,၅ဝဝ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို LED မီးေခ်ာင္းေတြနဲ႔ အစားထိုးဖို႔ Project Proposal တစ္ခု စမ္းလုပ္ေနတာ ေအာက္ပါ အတိုင္း တြက္ခ်က္ရရွိပါတယ္။

၁။ 18 Watt LED ဆိုေတာ့ ရိုးရိုးထက္ တစ္ေခ်ာင္းကို 18 Watt သက္သာတယ္။ တစ္ေန႔ကို အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ ထမင္းစားခ်ိန္ ပါ ပါယင္ တစ္ေန႔ ၉ နာရီထြန္းပါတယ္။ သက္သာသြားတဲ့ တစ္ႏွစ္စာ လွ်ပ္စစ္ ယူနစ္စုစုေပါင္းက 18 Watt x 9 hr x 6,500 nos. x 242 days ÷ 1,000 = 254,826 KWhr ျဖစ္တယ္။
တစ္ယူနစ္ ၅ဝ ႏွင့္တြက္ပါက တစ္ႏွစ္ကို ၁၂၇ သိန္းသက္သာပါတယ္။

၂။ Fluorescent မီးေခ်ာင္းက တစ္ႏွစ္ကို တစ္ေခ်ာင္း လဲရတယ္။ ေဈးအစားစားရွိျပီး တစ္ေခ်ာင္း 1,200 က်ပ္နဲ႔ တြက္ယင္ ကုန္က်စရိတ္က 1,200 Kyat x 6,500 nos. = က်ပ္ ၇၈ သိန္း။

၃။ ခ်ဳပ္က ၃ ႏွစ္ တစ္ခါ လဲရျပီး ပ်မ္းမွ် 1,200 က်ပ္နဲ႔ တြက္ယင္ တစ္ႏွစ္ကို 400 က်ပ္ က်တယ္။ စုစုေပါင္း 400 Kyat x 6,500 nos. = ၂၆ သိန္း။

၄။ တစ္ႏွစ္ကို သက္သာသြားမည့္ စုစုေပါင္း ပမာဏက ၁၂၇ + ၇၈ + ၂၆ = ၂၃၁ သိန္းပါ။

၅။ LED မီးေခ်ာင္းက နာရီ ၂ ေသာင္း ခံတယ္ဆိုေတာ့ ထြန္းတဲ့ နာရီအရ ၉ ႏွစ္ ေက်ာ္ ခံမယ္၊ (ကၽြန္ေတာ့္ရံုးနဲ႔ အိမ္မွာ တပ္ထားတဲ့ နာမည္မရွိတဲ့ ေကာင္ေတြေတာင္ အခု ၆ ႏွစ္ ရွိျပီ၊ လဲစရာ မလိုေသးဘူး။)
၉ ႏွစ္အတြက္ သက္သာသြားတဲ့ ေငြက 9 Yr x 23,100,000 = က်ပ္ သိန္း ၂,ဝ၇၉။

၆။ LED မီးေခ်ာင္းက တပ္ဆင္ခ အျပီး က်ပ္ ၁ ေသာင္းတန္ တပ္ယင္ စစျခင္း အရင္း သိန္း ၆၅ဝ က်မယ္။ အဲဒါကို ဘဏ္က ေခ်းမယ္၊ အတိုး ၁၃% နဲ႔၊
အစီအစဥ္က ႏွစ္စဥ္ သက္သာသြားတယ္ဆိုတဲ့ ေငြ က်ပ္ ၂၃၁ သိန္းကို အသံုးျပဳျပီး ႏွစ္စဥ္ အတိုးေပး၊ ပိုေငြကို ကနဦး ေခ်းေငြ သိန္း ၆၅ဝ ကို ဖဲ့ဆပ္၊ ဒုတိယႏွစ္က်ေတာ့ အတိုးက သက္သာသြားျပီ၊ ပိုေငြကို ကနဦး ေခ်းေငြကို ထပ္ဆပ္၊ ဒီနည္းနဲ႔ တြက္ယင္

၇။ ပထမ ႏွစ္မွာ သိန္း ၆၅ဝ အတြက္ အတိုး = ၈၄ သိန္းခြဲ။ ၂၃၁ သိန္း ထဲက ဒီအတိုးကိုႏႈတ္ယင္ ၁၄၆ သိန္းခြဲ။ အဲဒါကို ကနဦး ေခ်းေငြကို ဆပ္။ ၆၅ဝ – ၁၄၆.၅ဝ = ၅ဝ၃ သိန္းခြဲက်န္မယ္။

၈။ ဒုတိယႏွစ္ ၅ဝ၃ သိန္းခြဲအတြက္ အတိုးက ၆၅ သိန္းခြဲ၊ ၂၃၁ သိန္း ထဲက ဒီအတိုးကိုႏႈတ္ယင္ ၁၆၅ သိန္းခြဲက်န္တယ္။ အဲဒါကို ကနဦး ေခ်းေငြအတြက္ ထပ္ဆပ္။ ၅ဝ၃ သိန္းခြဲ – ၁၆၅ သိန္းခြဲ = ၃၃၈ သိန္းက်န္တယ္။

၉။ တတိယႏွစ္ ၃၃၈ သိန္း အတြက္ အတိုးက ၄၄ သိန္း၊ ၂၃၁ သိန္း ထဲက ဒီအတိုးကိုႏႈတ္ယင္ ၁၈၇ သိန္းက်န္တယ္။ အဲဒါကို ကနဦး ေခ်းေငြအတြက္ ထပ္ဆပ္။ ၃၃၈ သိန္း – ၁၈၇ သိန္းခြဲ = ၁၅၁ သိန္းက်န္တယ္။

၁ဝ။ စတုတၳႏွစ္ ၁၅၁ သိန္း အတြက္ အတိုးက သိန္း ၂ဝ၊ ၂၃၁ သိန္း ထဲက ဒီအတိုးကိုႏႈတ္ယင္ ၂၁၁ သိန္း က်န္တယ္။ ကနဦး ေခ်းေငြက်န္တာက ၁၅၁ သိန္းပဲရွိတာျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီ ၄ ႏွစ္ျပီးပါက အယင္းေက်ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁။ ၄ ႏွစ္စာ အတိုးက ၈၄ သိန္းခြဲ + ၆၅ သိန္းခြဲ + ၄၄ သိန္း + သိန္း ၂ဝ = ၂၁၄ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကနဦး သိန္း ၆၅ဝ ႏွင့္ေပါင္းပါက ၈၆၄ သိန္းပါ။

၁၂။ ၉ ႏွစ္ ခံမည့္ LED မီးေခ်ာင္းအတြက္ စုစုေပါင္း သက္သာသြားမည့္ သိန္း ၂,ဝ၇၉ ထဲက သည္ ၈၆၄ သိန္းကို ႏႈတ္ပါက သိန္း ၁,၂၁၅ သက္သာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃။ လက္ေတြ႔မွာ မီးေခ်ာင္းတိုင္း တစ္ေန႔ ၉ နာရီ အျပည့္ ထြန္းခ်င္မွ ထြန္းမွာျဖစ္သလို မီးေခ်ာင္းတိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ လဲဖို႔ လိုခ်င္မွ လိုမွာပါ။ ခ်ဳပ္လည္း ထို႔အတူပါပဲ။ ဒီအတြက္ အခုတြက္ထားတာထက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာႏိုင္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိမီတာခ တစ္ယူနစ္ ၅ဝ ကေန အနည္းနဲ႔ အမ်ား တက္လာမွာပါ၊ ဒါဆို ႏွစ္အလိုက္ ကုန္က်စရိတ္က တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အေရးၾကီးသည့္ေနရာ လူေတြ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာေတြမွာ အလင္းေရာင္လံုေလာက္ေအာင္ရဖို႔ Fluorescent မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းေနရာမွာ LED မီးေခ်ာင္း ၂ ေခ်ာင္းေလာက္ ထြန္းရတာမ်ိဳးလည္း ရွိမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္၊ အတိုးႏႈန္း စသည္တို႔ တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ စုစုေပါင္း သက္သာေငြ သိန္း ၁,၂ဝဝ မဟုတ္ယင္ေတာင္မွ သိန္းရာၾကီး ဂဏန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္အေနနဲ႔လည္း Standard အတိုး ၁၃% ရတယ္၊ မလိုအပ္ပဲ မီးေတြ သံုးစရာမလိုေတာ့ဘူး။

UN Environment Program နဲ႔ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ မီးစားသက္သာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပါဝင္ဖို႔အေၾကာင္းၾကားစာရတာ ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ သူတို႔မပါပဲ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ ေငြေခ်းျပီး လုပ္ယင္ေကာဆိုျပီး တြက္ၾကည့္တာ အခုအတိုင္းထြက္ေနပါတယ္။

ေရွ႔ဆက္ျပီး တြက္ခ်က္၊ ေရးသား၊ သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖၚရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဌာန တစ္ခုထဲ ရွိပါေသးတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေ၀ဖန္ေရးရာ, ေလာကဓာတ္ခန္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)