ဇင္လင္း ● ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာဝန္ခံမႈရွိမွ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္တိုးတက္မည္

December 26, 2017

ဇင္လင္း ● ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာဝန္ခံမႈရွိမွ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္တိုးတက္မည္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇

လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႕က Roland Berger အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တုိ႔ စီးပြားေရးစစ္တမ္းတခုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ယခုနွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းသြားသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရကို လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မဲေပး ခဲ့ၿပီး၊ ၂ နွစ္အၾကာတြင္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ အေျခအေန သိသာစြာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္နိုင္ျခင္း မရွိဘဲ တုန္႔ဆိုင္း တြန္႔ဆုတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းက ျပည္သူလူထုကို စိတ္ပ်က္လာေစေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ႏွင့္ Roland Berger မဟာဗ်ဴဟာ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ တို႔၏ စစ္တမ္းေကာက္ခံခ်က္ (Myanmar Business Survey 2017) အရ ျမန္မာ့ ေရတိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ၇၃ ရာနႈန္းရွိခဲ့ရာမွ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာႏႈန္းအထိ က်ဆင္း သြားခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းရွင္ ၅ဝဝ ခန္႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကင္းမဲ့ေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ ထိုးစိုက္က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယား၊ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး အျမန္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ စသည္ျဖင့္ ယခုထိ မရွိေသးဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း လည္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပထားသည္ဟု သိရသည္။

စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထို နာမက်န္းသည့္ စီးပြားေရးကုိကုသရန္ ေဆးစစ္ေရာဂါရွာ ေဖြျပီး ဆရာဝန္ၫႊန္းသည့္ ေဆးေသာက္ဖို႔ လို ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၃ဝဝ ခန္႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF) က ၂ဝ၂ဝ -၂၁ အေရာက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ ၁,၈၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္မည္ဟုခန္႔မွန္း ထားသည္။ လာအုိႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၅ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၂,၁၅၉ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ လာအိုမွာ ေနာင္ငါးႏွစ္ တြင္ ဆက္လက္တုိးတက္ဦးမည္ျဖစ္၍ IMF ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း တိုးတက္ခဲ့လွ်င္ပင္ လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း လာအုိကုိအမီွ လုိက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာနည္း ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က သုံးသပ္သြားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ Small and medium-sized enterprises (SMEs) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစည္းအေဝးတြင္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန သည္ ၎တုိ႔အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု  ႏိုင္ငံတကာက သုံး သပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္း ၅ဝ ခန္႔ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိသားစုဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာ ရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေဈးကြက္အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္လည္း စတင္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ပြား ေနရာမွ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္စဥ္ဆီသုိ႔ေျပာင္းလဲရန္လည္း ဦးတည္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွ႕ခရီးတြင္ စိန္ေခၚမႈ ေပါင္းမ်ားစြာက ေစာင့္ႀကိဳလွ်က္ရွိသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ‘လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈညြန္းကိန္း’ Human Development Index (HDI) အရ  ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္ ၁၄၈ သတ္မွတ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးႏုိင္ငံစာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားသည္။  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အနက္ ျမန္မာက အနိမ့္ဆုံးလည္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ ၁၈၈ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ ၎စာရင္းတြင္

၁။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလြန္ျမင့္မားေသာႏုိင္ငံမ်ား
၂။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမင့္မားႏုိင္ငံမ်ား
၃။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလယ္အလတ္ ႏုိင္ငံမ်ား
၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္း ပါးႏုိင္ငံမ်ား ဟု အုပ္စု ၄ ခုခြဲထားသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္  HDI စာရင္းသည္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ လူ႔သက္တမ္း၊ ပညာေရး လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား အေပၚ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ HDI စာရင္းအရ လူမႈဘဝ အျမင့္ မားဆုံး ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္း ၈၂ ႏွစ္၊ ပ်မ္းမွ်တႏွစ္ဝင္ေငြ  ေဒၚလာ ၆ ေသာင္းခြဲျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝ ႏုိင္ငံသားလူငယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပညာသင္ၾကားခြင့္ ကာလ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏  ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္း ၆၆ ႏွစ္၊ တႏွစ္ဝင္ေငြက ေဒၚလာ ၄၉၄၃ ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပ်မ္းမွ် ပညာသင္ၾကားကာလ ၉ ႏွစ္မွ်သာ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ အိမ္နီး ခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္း ၇၅ႏွစ္၊ တႏွစ္ဝင္ေငြက ေဒၚလာ ၁၄,၅ဝဝ-ေက်ာ္၊ လူငယ္မ်ား ပညာသင္ ယူႏိုင္သည့္ကာလ ၁၄ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာ့ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ အဆင့္ မည္သိုရွိသည္ကို သိႏိုင္သည္။

၂ဝ၁၆ ေမလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Fumio Kishida တုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျပီးေနာက္၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုး၌ ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ  ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Fumio Kishida က စကားျပန္ကတဆင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း RFA သတင္းအရ သိခဲ့ရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္ေရး၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အစရွိတဲ့ က႑ေတြမွာ အစြမ္းကုန္ေထာက္ပံ့ကူညီသြား မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါအျပင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားေရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အက်ိဳး ခံစားႏိုင္ရန္ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္  အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး မတူညီမႈအေပၚ မည္သုိ႔ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။  ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေစတနာ ေမတၱာကို အျမဲတမ္းတန္ဖိုးထားၿပီး ေက်းဇူးတင္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ  ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူး ေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု  ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မႈ မရွိ ျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်သုံးသပ္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခား အကူမ်ားရရွိရုံမွ်ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု မဟုတ္ဟု ယူဆမိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေငြမည္းမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ စီးဝင္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ဟန္႔တား အေရးယူမႈ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာ ေနသည္ကို ထိန္းႏိုင္ မည္မဟုတ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းစေသာ သယံဇာတ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈ မ်ား၊ လူကုန္ကူမႈ မ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြမည္းအမ်ားစု စီးဝင္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးက႑ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သစၥာရွိရွိ လာဘ္မစားဘဲ အကူအညီေပးမွသာ ေငြမည္းထုထည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွသာ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ (Corrupting) ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊  အက်င္႔ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူမႈ ေလ်ာ့ရဲျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္း တင္၍မရ ျဖစ္ေနသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ကာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေသာ အေျခအေနတြင္ အစိုးရက အခြန္ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႀကီးစြာ အခက္ေတြ႕ေစသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္မေဆာင္သူမ်ား၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေငြ ရရွိေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ပံုမွန္အခြန္ေဆာင္သူ လက္လုပ္လက္စားျပည္သူမ်ားထံမွသာ အခြန္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေနျခင္း သည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေစမည္သာျဖစ္သည္။ အခြန္တုိးေကာက္မည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာထဲမွ လစာေပးထားရေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳတင္ ပညာေပးဖို႕လိုသည္။ အခြန္မွန္သမွ် သာမန္ အလုပ္သမား လယ္သမား အေသးစား အလတ္စား လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကသာ ေပးေဆာင္ေနရျပီး၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဈးကစား ေရာင္းဝယ္ေနသူမ်ား၊ ေရႊႏွင့္ ေဒၚလာေဈး ကစားေနသူမ်ား၊ စက္ရုံ အလုပ္ရုံ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ အခြန္ေရွာင္ေနၾကသည္။ ထိုသုိ႔ စီးပြားေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေအာင္ ဝိသမေလာဘျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေနသူမ်ားကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ရမည့္အစား၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲကို ေျဖရွင္း ရန္လုပ္လွ်င္၊ သာမန္ ဆင္းရဲသားျပည္သူႏွင့္ လစာနည္း ဝန္ထမ္းမ်ားသာ နစ္နာရေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထုအေပၚ သင့္တင့္မွ်တရုံသာ အခြန္ေကာက္သင့္သည္။ ေငြမည္းစီးဆင္းမႈ လက္သည္မ်ား ကို အဂတိကင္းစြာ အျမန္ဆုံးေဖၚထုတ္အေရးယူျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ လိုသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္း၍ ျပည္သူ႕အသံနားေထာင္ကာ ျပည္သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို မည္သုိ႔ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ၾကံဆသင့္သည္။ အထူး သျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ (Corrupting) တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္သင့္သည္။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းတြင္ ပိုမို ျမင္သာထင္သာရွိ လာေရးလည္း စီးပြားေရးျမွင့္တင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။  အက်င္႔ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူမႈ ေလ်ာ့ရဲျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ က်ဆင္းေနသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ယင္း ျပည္တြင္းအေျခခံ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ႏိုင္ပါက၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးလာသည့္ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားသည္ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ မည္။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကိုလည္း ျပည္သူတုိ႔ မခံစားရဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားႏွင့္ ဝိသမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကသာ ရယူခံစား သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရွိ/မရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အထူးဂရုျပဳေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္ေန႕တြင္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အထက္ပါ မွာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ရႈပါက ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္း တံတား ေက်ာင္း ေဆးရုံ အစိုးရရုံး အစရွိသည့္ အေဆာက္အအုံေပါင္းမ်ားစြာ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထား သုံးစြဲခဲ့ရာတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေၾကာင့္ အရည္အေသြး မျပည့္မီဘဲ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်က္စီးခဲ့ရ၍ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို သတိျပဳသည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကို ခန္႔ခြဲသုံးစြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရရွိေအာင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ သည္။ ျပည္သူပါဝင္ခြင့္ မရေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႀကီးထြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  တနည္း အားျဖင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ (Transparency) ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ (Accountability) ကို က်င့္သုံးျခင္း အားနည္းလြန္း သျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေနရာရေနျခင္းျဖစ္သည္။  ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအပါအဝင္ အင္အားစု အသီးသီး၊ အဖြဲ႔အ စည္း ပါတီအသီးသီးတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) ရွိရွိ အလုပ္တာ ဝန္ ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း အားနည္းေနေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ဦးေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူအား တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံးၾကေစလိုသည္။ ထိုသုိ႔ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မႈရရွိေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တာဝန္ယူရန္ ပ်က္ကြက္ၾကပါက၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္မျငိမ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုသူမ်ားအား အခြင့္အေရး ေပးရာေရာက္္သြားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အထူး ႏိုင္ငံေရးသတိ ရွိေစလိုေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။။။

*[ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၆)၊ အမွတ္ (၅ဝ)၊ တနလၤာေန႔၊ ၂၅-၁၂-၂ဝ၁၇ ၌ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး]


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)