ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း

March 31, 2018


– ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း
(မိုုးမခ) မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈ 

(သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္)
လာမည့္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွစကာ ကြ်န္ေတာ္ “ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း” ကို NTUC Learning Hub ၌ ျမန္မာလို သင္ၾကားပို႔ခ်ရပါမည္။စင္ကာပူသုိ႔ ယခုမွ စတင္ေရာက္လာသည့္ အိမ္အကူလုပ္သား (FDW – Foreign Domestic Worker) မ်ားသည္ ဤသင္တန္းသုိ႔ မျဖစ္မေနတက္ရသည္။ ဤသင္တန္းမွ FDW တစ္ဦး သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးသည္။

သည္သင္တန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားသိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ေရးလိုက္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း သည္အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေရးဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားရိွသျဖင့္ ယခုထပ္မံ၍ ျပည့္ျပည့္စုံစံု ေရးသားလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း –

စင္ကာပူမွ FDW အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
————————————————-

၁။ FDW အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ထက္မငယ္၊ ၅၀ ထက္မႀကီး ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွလုပ္ေနသူမ်ား အေနႏွင့္ အသက္ ၆၀ ျပည့္သည္ထိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွသည္။

၂။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး အနည္းဆံုး ၈ ႏွစ္ရိွရမည္။ (သို႔ေသာ္ MOM website တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ဟု ျပထားရာ ဤသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ၂ ႏွစ္ပိုေနေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ MOM သို႔ အီးေမးပို႔ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမျပန္ေသးပါ။)

၃။ FDW အျဖစ္ ယခုမွ စတင္အလုပ္လုပ္မည့္သူ ဆိုသည္မွာ MOM record ထဲတြင္ FDW အျဖစ္ မွတ္တမ္းရိွမေနသူ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယခင္က FDW အျဖစ္လုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ MOM record ထဲတြင္ FDW အျဖစ္ မွတ္တမ္းရိွမေနသူေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ FDW record ကို MOM website တြင္ မိမိ SingPass ျဖင့္ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ FSW ခန္႔ထားမည့္ အိမ္ရွင္သည္ သူ႔အတြက္ စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀ တန္ security deposit ဝယ္ရမည္။

၆။ FSW ခန္႔ထားမည့္ အိမ္ရွင္သည္ သူ႔အတြက္ ၁၅၀၀၀ တန္ ေဆးအာမခံ (Medical Insurance) ႏွင့္ ၆ ေသာင္းတန္ ($60,000 per year) ထိခုိက္မႈအာမခံ (Personal Accident Insurance) ကို FDW စင္ကာပူမလာမီကတည္းက ႀကိဳဝယ္ထားရမည္။ ထိုအာမခံသည္ အေထြေထြ ထိခိုက္ရွနာမႈ၊ တသက္တာမသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ေသဆံုးမႈတို႔အတြက္ပါ အႀကံဳးဝင္ရမည္။

၇။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ လဲဗီး တစ္လလွ်င္ $265 ေပးရပါမည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမိဘမ်ားရိွလွ်င္ ပိုမို နည္းေသာ လဲဗီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ထိုလဲဗီးမွာ တစ္လလွ်င္ ၆၀ ျဖစ္၏။

မွတ္သားစရာမ်ား
——————–

၁။ EP (Employment Pass), S Pass မ်ားလည္း FDW ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။

၂။ FDW မ်ားသည္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒႏွင့္ အႀကံဳးမဝင္ပါ။ (ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးမရႏိုင္ပါ။)

SIP (Settling-In Programme) for FDW
————————————————–

၁။ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား စင္ကာပူသုိ႔ေရာက္ၿပီး ၃ ရက္အတြင္း (တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မပါ) SIP သင္တန္းကို တက္ရမည္။ ထိုသင္တန္း တက္မၿပီးေသးဘဲ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္မခိုင္းရ။

၂။ သင္တန္းမွာ တစ္ရက္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကး စင္းေဒၚလာ ၇၅ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကးကို အလုပ္ရွင္က ေပးရမည္။

၃။ သင္တန္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ပါမည္။
(SIP ကို အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ (Bahasa Indonesia) ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ (Tagalog) ဘာသာမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ပါေသးသည္။)

၄။ ယခင္က အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား စင္ကာပူေရာက္လွ်င္ Entry test ႏွင့္ SAC (Safety Awareness Course) တက္ရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ ထိုသင္တန္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းလိုက္ၿပီး SIP သင္တန္းလုပ္လိုက္ပါသည္။

၅။ ယခင္က FDW အျဖစ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူ၊ Entry Test ႏွင့္ SAC သင္တန္းတက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား SIP သင္တန္း တက္စရာမလိုပါ။

သင္တန္းမွေပးသည့္ မွတ္သားစရာ ဗဟုသုတမ်ား
———————————————————-

သင္တန္းအတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာ (၅) ခုပါ၏။

၁။ စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း မိတ္ဆက္
၂။ အႏၲရာယ္ကင္းစြာအလုပ္လုပ္ျခင္း
၃။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ား)
၄။ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းမႈ
၅။ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေျဖရွင္းျခင္း

သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ –
———————————

 စင္ကာပူတြင္ အဆင္ေျပစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္
 မိမိလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိနားလည္လာေစရန္
 ဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ မိမိတို႔၏ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိေစရန္
 အခက္အခဲ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာေပၚလာပါက မည္ကဲ့သို႔ အကူအညီေတာင္းရမည္ကို သိေစရန္

အခန္း (၁) စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း
————————————————-

စကၤာပူသည္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံငယ္ေလး တစ္ခုျဖစ္၏။ စကၤာပူတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံရွိ၏။ အဓိကလူမ်ိဳးမ်ားမွာ တရုတ္ ၇၄%၊ မေလး ၁၃%၊ အိႏၵိယ ၉.၂ % ျဖစ္၏။

အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ မန္ဒရင္း၊ မေလးႏွင့္ တမီလ္ဘာသာစကားတို႔ကို ေျပာဆိုၾက၏။ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား (ဥပမာ – ျမန္မာ) သည္လည္း သူတို႔မိခင္ဘာသာစကား (ျမန္မာ) ျဖင့္ ေျပာၾက၏။ စကၤာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားအျပား လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ လူအမ်ားစုသည္ အထပ္ျမင့္တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနၾက၏။

စင္ကာပူသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရျခင္းမွာ ေငြရွာၿပီး မိမိ မိသားစုအားေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္၏။ ထုိမွ်မက ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အတတ္ပညာအသစ္မ်ားပါ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသးသည္။ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားသည့္အခါ ထိုအတတ္ပညာမ်ားကို အသံုးခ်လွ်က္ ကုိယ္ပိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ေသးသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ေစတနာထားဘို႔ ျဖစ္၏။ ေစတနာဟူသည္ ေရာင္ျပန္ဟပ္တတ္၏။ မိမိက ေစတနာထားလုပ္ကိုင္ေပးလွ်င္ မိမိ အေပၚလည္း ျပန္လည္ ေမတၱာထားလာမည္မွာ မလဲြမေသြျဖစ္၏။

“ငါက အိမ္ေဖာ္ပဲ” ဟု စိတ္ထဲမထားပါႏွင့္။ သူတို႔မိသားစုကို လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာ ဟု ေခါင္းထဲ ထည့္ထားပါ။ ေဒသအစိမ္း၊ ေနရာအစိမ္း၊ လူမ်ိဳးအစိမ္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မတတ္တာ၊ မသိတာ အမ်ားအျပားရိွပါလိမ့္မည္။ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ မသိလွ်င္ မသိဘူးဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါ။ မသိလွ်င္ သိေအာင္ သင္ယူပါ။ မတတ္လွ်င္ တတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။ ကြ်န္မေတာ့ ဒါကို မလုပ္တတ္ဘူး၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင္ေပးပါ ဟု ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာပါ။

မိမိမွာ အိမ္အကူလုပ္သားျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အတူေနရမည္ျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေနေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

စင္ကာပူမွလူမ်ားသည္ အလြန္ အသန္႔အျပန္႔ႀကိဳက္သည္ကို သိထားပါ။ အိမ္ကုိ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္၏။

အိမ္အကူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရႏုိင္ပါသည္။

 အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း
 သက္ႀကီးရြယ္အုိ မိဘမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း
 ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔/ေက်ာင္းႀကိဳျခင္း
 အဝတ္ေလွ်ာ္၊ အဝတ္လွမ္း၊ မီးပူတိုက္ရျခင္း
 ထမင္းဟင္းမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရျခင္း
 အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရျခင္း

မိမိအိမ္ရွင္သည္ တရုတ္ သို႔မဟုတ္ အိႏိၵယ သို႔မဟုတ္ မေလး သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိမ္တြင္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မိဘမ်ား၊ မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား ရိွႏုိင္သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား အမ်ားစုမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြမ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ၾကပါ။ သင္သည္ သူတို႔အျပင္သြားသည့္အခါ လိုက္သြားရန္ လိုခ်င္လိုပါလိမ့္မည္။

စင္ကာပူတြင္ သင့္အတြက္ ေဆြမ်ိဳးရိွခ်င္မွ ရိွပါလိမ့္မည္။ သင့္အိမ္ရွင္သည္သာ သင္၏ အရင္းႏွီးဆံုး ေဆြမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွပါက သင့္အိမ္ရွင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

သင္သာ ရိုးရိုးသားသား၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ကိုင္ပါက သင့္အိမ္ရွင္သည္ သင့္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာမည္။ ေကာင္းေကာင္း မြန္ ဆက္ဆံလာမည္။ သင္ႏွင့္သင့္အိမ္ရွင္အၾကား ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႔လာသျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ လက္ခ်မ္းသာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ သင့္အိမ္ရွင္အေၾကာင္းနားလည္ေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေလ့လာပါ။ အခ်ိဳ႔သူမ်ားသည္ စကားေျပာရာတြင္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာတတ္၏။ သူတို႔အမူအရာကိုက ရန္လိုသည့္ အမူအရာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္၏။ ထိုအခါ သင္က ဤကဲ့သို႔ ေအာ္ေျပာျခင္းသည္ သူတို႔၏ အမူအက်င့္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္အေပၚ ရန္မူျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိနားလည္ထားရပါမည္။

ဆက္ပါဦးမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)