ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သေဘာထား

May 29, 2018

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သေဘာထား
(မုိးမခ) ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ခ့ဲေသာ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုအခါတြင္ ရပ္တန္႔ေနသည္။ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္ မဆုတ္သာအေျခအေနတြင္ ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ဟူ၍ သုံးသပ္ေျပာဆိုေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ အမွန္တကယ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျမန္မာျပည္စစ္မီးလ်ံမ်ားၾကား လူးလြန္႔အသက္ဆက္ေနရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕မဆက္နိုင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ အသားက်ေနသည့္ စဥ္းစားမႈမ်ားအျပင္ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံမ်ားကြဲျပား၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားသည္ အေရးပါသည္ကို ျငင္းပယ္၍မရေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ခ့ဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားခ့ဲၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း တကယ္ တမ္း ညိႇႏႈိင္း၍မရခ့ဲသည္မွာ NCA ပါအခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕ ၃ဖြဲ႕ အား NCA လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဖက္ ကလက္မခံေၾကာင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကထဲက ရပ္ခံခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤသုိ႔ လက္ခံျခင္းမျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရီလက စတင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္မွေပၚေပါက္ လာေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္၍ လက္ခံျခင္းမျပဳဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သေဘာထားမွာ လက္နက္စြန္႔ေရးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သာမက KIA တပ္မဟာ ၄ ပါ လက္နက္စြန္႔ရမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပနိုင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း အဆို ပါ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ အေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္မည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခ့ဲပါ။

ထိုသုိ႔ ညိႇႏႈိင္းနိုင္မႈမရွိသည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ အဆိုပါ MNDAA/AA/TNLA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ အျပင္ ထိုအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕အား ေထာက္ ခံသည့္ KIA တို႔ႏွင့္ပါ တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္လိုလို ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ျပင္းထန္ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေရးမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ျပင္းထန္သည့္စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္မွ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ေၾကညာနိုင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အဆိုအေရးနိမ့္ခ့ဲေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရွိေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံတင္သြင္းအတည္ျပဳထားနိုင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္နိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ခံ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသာဆက္လက္ေခၚေဝၚသုံးစြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိေနေသးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၎အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးျဖစ္သူက KIA အေနႏွင့္ NCA လမ္းေၾကာင္း ေပၚတက္မလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အစြမ္းကုန္ရွင္းပစ္ မည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အဖြဲ႕၄ ဖြဲ႕အား တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔က လက္နက္စြန္႔ရမည္ဟု သ ေဘာထားေဖၚျပသည္မွစ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သေဘာထားၿပီး စစ္ေရးအရ ရွင္းလင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ၎အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းအား လႊတ္ေတာ္က လက္မခံဘဲ NLD အစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟု ေဖာ္ျပေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ေဖၚျပၿပီး စစ္ေရးအရအစြမ္းကုန္ရွင္းလင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုရပါမည္။ ဤသုိ႔ဆံုးျဖတ္ထားခ့ဲျခင္းမရွိဟု ဆိုေသာ္မွ လည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းဟု ေခၚေဝၚသုံးႏႈံးသတ္မွတ္ထားျပီဆိုပါက စစ္ေရးအရ ရွင္းလင္းရန္သာရွိေတာ့သည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တဖက္တြင္လည္း အဆိုပါ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ ၄ ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းတြင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲေသာ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ FPNCC ေခၚ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည္။ FPNCC သည္ နိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ဟု ေၾက ညာထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို FPNCC အဖြဲ႕၇ ဖြဲ႕အတြင္း UWSA ႏွင့္ NDAA (မိုင္းလား) အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတန္ငယ္တင္းမာမႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမရွိေခ်။ ဝမ္ဟိုင္း ဗဟိုျပဳ သည့္ SSPP/SSA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာလည္း ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ FPNCC အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕တြင္ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕၄ ဖြဲ႕ႏွင့္မူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

FPNCC သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမသြားဟု ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲၿပီး အားေကာင္းေမာင္း သန္ထြက္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ FPNCC အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးခ်ိန္တြင္ ယမန္ႏွစ္ကေလာက္ အားေကာင္းေမာင္းသန္မရွိဟုဆိုရေပသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က FPNCC တပ္ေပါင္းစုအား အသိ အမွတ္မျပဳသျဖင့္ FPNCC အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားနိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တ႐ုတ္သံတမန္က NCA ထိုးေရးအတြက္ ဖိအားေပးနား ခ်ေနသည္ကို ရင္ဆိုင္ေနရ၍လည္း ျဖစ္ပုံရသည္။ တဖက္တြင္လည္း လက္ေတြ႕ စစ္တိုက္ေနရသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးပဋိ ပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားၾကား မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပုံရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ FPNCC အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕အေနႏွင့္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕လုံး စုံညီပါဝင္ခြင့္ရမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုသာ အေျခခံအျဖစ္ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စဖြဲ႕ခ့ဲေသာ FPNCC အား ၿငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွွင္ႏွင့္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တဖြဲ႕ခ်င္းခြဲေတြ႕ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႕ရာတြင္ တပ္မေတာ္က အသိမွတ္မျပဳဟုဆိုထားေသာ MNDAA/TNLA/AAအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မပါဘဲ က်န္ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ၾကသည္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕ရသည္။ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတုိ႔ သီးျခားေတြ႕ဆံုခ့ဲမႈရွိေသာ္လည္း တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခ့ဲျခင္းမရွိဟုဆိုသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ေတြ႕ဆံုမႈမတိုင္ခင္ေရာ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ပါ စစ္ရွိန္ျမင့္တက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

UWSA /NDAA မိုင္းလားႏွင့္ SSPP/SSA တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို ေဇာင္းေပးေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ UWSA / NDAA ႏွင့္ SSPP/SSA တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္မထိုးနိုင္ေသးလ်င္ေတာင္မွ စစ္ေရးပဋိပကၡတြင္း ပါဝင္မလာေအာင္ဆြဲေဆာင္ထားဘြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ FPNCC အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ထဲမွ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီးသက့ဲသုိ႔ စစ္ေရးအရ အစြမ္းကုန္ရွင္းလင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအလယ္ပိုင္းတုိ႔တြင္ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္ စစ္ရွိန္ျမႇင့္တိုက္ခိုက္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး က့ဲသုိ႔ပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ စစ္ရွိန္ျမႇင့္တိုက္ခိုက္သည္ကို ၾကံဳ ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျပႆနာကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္ပုံမတူကြဲျပားမႈကို ေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သေဘာထားၿပီး စစ္ေရးအရ အစြမ္းကုန္ရွင္း လင္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္။ စစ္တိုက္၍ ေျဖရွင္းရန္လိုသည္ဟူသည့္ စဥ္စားေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုသုိ႔စစ္တိုက္ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟုသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ရာ ထိုစစ္ပြဲကို ေထာက္ ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္တြဲပါလာေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရေပေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းထြက္ေပၚလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား စစ္ပြဲရပ္ဆိုင္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျပန္ လည္တုန္႔ျပန္သည္မွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည္ကို ေတြ႕ေနရေပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစြဲခံရသည့္အမႈေပါင္း ၁၄ မႈ၊ လူဦးေရ ၄၅ ဦးအထိ ရွိခ့ဲ သည္ဟု သိရေပသည္။

တဖက္ကလည္း စစ္တိုက္၍ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည့္ စဥ္းစားနည္းႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ စဥ္းစားနည္းလည္းရွိေနေပ သည္။ ၎မွာ စစ္ျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ျပည္တြင္းစစ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိ။ တိုင္းျပည္ကို မြဲျပာက် ေစသည္။ လူထုကို ဒုကၡေရာက္ေစသည္။ စစ္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒုကၡေပးေနေသာ ျပႆနာျဖစ္ သည္။ လက္ရွိထိုျပႆနာကိုေျပလည္ေစရန္ ပဋိပကၡတြင္းပါဝင္ေနေသာ ဖက္အားလုံး နိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ပါဝင္ေစၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၾကည့္ျမင္ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ ၾကည့္ျမင္သူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစလိုသည္။ စစ္ပြဲမ်ားကိုရပ္တန္႔ၿပီး နိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚတြင္ ေျဖရွင္းေစလို သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တခုလုံးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သူမွ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း တစိတ္တပိုင္းအရ မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူသည့္အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားအား စဥ္းစားမႈ အရသာမက လက္ေတြ႕အရပါ သိသိသာသာကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေပေတာ့သည္။ တိက်စြာေျပာရလ်င္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုလုံးအား တပ္မေတာ္က ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း တစိတ္တပိုင္းအရ အခ်ဳိ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ကိုင္တြယ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားသည့္စဥ္းစားလုပ္ကိုင္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ရွိန္ျမင့္တက္ျခင္းကို မလြဲမေရွာင္သာ ေတြ႕ၾကံဳရမည္ ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ စစ္ပြဲေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ စစ္ဆန္႔က်င္သူမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ မ်ားကိုထပ္မံၾကံဳ ေတြ႕ပါ ကလည္း အ့ံၾသဘြယ္ရာရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ေနသည္။ တပ္မေတာ္၏သေဘာ ထားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ၾကီးစြာသက္ေရာက္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မျပတ္ေလ့လာသုံးသပ္ၾကရန္ လို အပ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနအား ေကာင္းစြာဆုပ္ကိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား တဆင့္တြန္းတင္နိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း စဥ္းစားသုံးသပ္ရွာေဖြ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး

မွတ္ခ်တ္
ယေန႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ အတြဲ ၆ အမွတ္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)