ေမာင္ေမာင္စုိး ● NCA ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယညီလာခံ

July 3, 2018

 

ေမာင္ေမာင္စုိး ● NCA ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယညီလာခံ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၊ ၂၀၁၈

● ၂၁ ရာစု ပင္လုံ
၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ (ဝါ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခ်မွတ္ရန္ NCA တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေဖၚျပထားသည့္ အျမင့္ဆံုး အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေပသည္။ တဖန္ အဆိုပါ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ UPDJC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ၊ JMC အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၊ JICM တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး စသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္လည္း NCA တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ၍ ဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။

NCA ပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသည္ တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရယူနိုင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခ့ဲေသာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကား ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသည္ NCA ထိုးသည္ျဖစ္ေစ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးလိုလိုအား (အခ်ဳိ႕မပါနိုင္သည္မွအပ) ဖိတ္ေခၚ၍ ကိုယ္စီ၏သေဘာထားမ်ားအား တင္ျပခြင့္ေပးျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းအစီအစဥ္ မပါဝင္ေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ေမလတြင္က်င္းပခ့ဲသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ရယူခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးေရးေနသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းအထိ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပမည့္ရက္အား သတ္မွတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ညီလာခံက်င္းပရန္ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ညီလာခံတြင္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူဆံုးျဖတ္မည္ဆို သည္ကို ညိႇႏႈိင္းရယူနိုင္ျခင္းမရွိေသး၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

● အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား
မူလက ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိဘဲရက္ေရႊ႕လာခ့ဲရေသာ တတိယညီလာခံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက်င္းပရန္ႀကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳ လုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မည္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္း မရဘဲ လိပ္ခဲတင္းတင္းျဖစ္ေနသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရေပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA-S EAOs မ်ား၏ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ထို အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည့္ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါက ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျချပဳ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမထားရွိဘဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သ ေလာက္ မရရွိခ့ဲေသးျခင္းသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားၾကား ေယဘုယ်ၾကည့္ရင္ တူသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈ ရွိတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုယ္စီရွိၾက၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုံသေဘာဆန္သည့္ တူညီသည့္ရည္မွန္းခ်က္ ရွာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ယေန႔ရင္ဆိုင္ရေသာ တစ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္အရ ညိႇႏႈိင္းရာမွာ ကြာဟခ်က္ႀကီးမား၍ေလာဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္ဟု KNU ဥကၠဌကဆိုပါသည္။ အကယ္၍ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိလာၿပီဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးစီးပြားကြာျခားမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဖက္ဖက္က စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးမားေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္ျဖစ္ရာ သင့္ေတာ္သည့္အေျဖရွာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ဘုံဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာထားေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ပါက အေပါင္းလကၡ ဏာေဆာင္သည့္တိုးတက္မႈ ရရွိမည္ဟုဆိုပါသည္။ NCA အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ မည္မွ်အခက္အခဲၾကံဳရသည္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ အေၾကအလည္ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ အင္အားမသုံးျခင္း အစရွိသည္ တို႔ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ကိုအေျခခံၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ KNU ဥကၠဌက တိုက္ တြန္းသြားပါသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မရျဖစ္ေနေသာအခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ရက္ ၾကာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္း ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာခ့ဲပါသည္။

အစိုးရဘက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုးဝခြဲမထြက္ေရးဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္စာတမ္္းမပါရင္ တျခားကိစၥေတြသူတို႔က လက္မခံဟုဆို၍ ဆက္ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ား တစ္ဆို႔ေနသည္ဟု နိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။ EAO အေနႏွင့္ ခြဲထြက္လို၍ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ထိုအခ်က္ကိုထည့္ထားပါက တခုခု ကန္႔သတ္ထားသက့ဲသု္ိ႔ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေနာင္ ကာလမ်ားတြင္ ဥပမာ ဖိႏွိပ္ခံရပါက၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက မည္သုိ႔လမ္းဖြင့္ထားမည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလလယ္က ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕က ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးနွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား အလြတ္သေဘာ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြကေန ရရွိလာေသာအခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖဲြ႔ကေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပန္လည္ည္ိႇႏႈိင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

DDR/SSR လို႔ေခၚေသာ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္ျဖဳတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းမရိွေသးဘဲ တပ္မေတာ္ ဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ဆိုသည့္ပံုစံမ်ဳိးကိုသာ ေျပာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ဟံ သာက ဆိုပါသည္။

ျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ကလည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သူတို႔ရည္မွန္းထားေသာ ေတာင္ ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးကို ေတြ႔ရသည္ ဟု ႏိုင္ဟံသာကေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ားစြာေပးလိုက္ပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အားလံုးပစ္ ပယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုေသာပံုစံအထိ ေတာင္းဆိုလာမည္ကို တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနႏိုင္သည္ဟု မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္အား ေပါင္း စည္းျခင္းဟူ၍သာ နားလည္လက္ခံထားေၾကာင္း နိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးအား တတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တခုအျဖစ္ NCA ထိုးထား ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ား၏တပ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေျပာဆိုတာမ်ဳိးရွိခဲ႔သည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္တြင္ ဒီမိုုကေရစီစံႏႈန္းေတြ မရွိေသး၍ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားဘက္က ဖ်က္သိမ္းေရးကို လက္ခံနိုင္မည္မဟုတ္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦး ႏုိင္ဟံသာက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။

“အစိုးရတပ္ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ကေတာ႔ ဒီလက္ရွိတပ္မေတာ္ကိုပဲ မျပဳျပင္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ႔သေဘာမ်ဳိး ရွိေနတယ္။ အဲဒီအ ေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္က လက္ရွိတပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘူးေပါ႔ဗ်ာေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔မွ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကလည္း ဘာမွအာမခံခ်က္မရွိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းရမယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဘယ္သူမွလက္မခံခ်င္ဘူးဗ်။ တဘက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီပံုစံမဟုတ္ေသးဘဲနဲ႔ေပါ႔ေနာ္ အမည္ခံဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ၿပီးေတာ႔မွ စစ္တပ္ကအာဏာေတြ အမ်ားႀကီးယူ ထားတယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံႏိုင္ေသးဘူးဗ်ာ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာမွ တစ္ဆို႔ေနေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး တတိယပင္လုံက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယပင္လုံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ အဆိုပါတတိယပင္လုံညီလာခံ၌ မည္သည့္သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား ရယူသြားမည္ဆိုျခင္းကို ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တစုံတရာ သေဘာတူညီခ်က္ (ဝါ) ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည့္အခ်က္တစုံတရာမရရွိဘဲ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႕ဆံုၾကခ့ဲၾကသည္။

ေနာက္ဆံုး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈမွလည္း ၿပီးျပတ္ေသာ သေဘာတူညိႇႏႈိင္းမႈ မရဟုဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ အၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ အခ်ဳိ႕ေတာ့ ျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၎တို႔မွာ တတိယ အႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား မေဆြးေႏြးေသးဘဲ တတိယအႀကိမ္ ပင္လုံၿပီးမွ ေဆြးေႏြး ရန္ ညိႇႏႈိင္းခ့ဲၾကၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံက်င္းပစဥ္က မၿပီးျပတ္ခ့ဲ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်နိုင္ခ့ဲသည့္ လူမႈေရးကဏၰ၊ စီးပြားေရး က႑၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္း၍ အတည္ျပဳမည္ဟုဆိုသည္။ အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိပါက UPDJC အစည္းအေဝးတရားဝင္ေခၚယူၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ တတိယ အႀကိမ္ ညီလာခံျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

● ေက်ာ္လႊားရမည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ား
လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာ ခံတြင္ ေအာက္ပါျပႆနာမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟု ဆိုနိုင္သည့္ႏွစ္ဖက္စလုံးက ကိုယ္စီကိုင္စြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဖက္အားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုင္စြဲသည့္ မူဝါဒအား ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာကိုင္တြယ္ရန္ လို အပ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈရန္လိုအပ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္ နိုင္ငံေရးအရ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရးသည္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရ SSR ႏွင့္ DDR ျပႆနာသည္လည္းေကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္မည္သုိ႔ပင္ ေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးတြင္မလြဲမေသြ ရင္ ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဖက္အားလုံးမွ လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ပုံစံ၊ ျမန္မာျပည္အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ ညီသည့္ ပုံစံအား ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားညိႇႏႈိင္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳ ၾကရန္လိုေနေပသည္။ ဤအခ်က္ကို မေက်ာ္နိုင္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္သည္ကို အားလုံးသေဘာ ေပါက္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ မည္သုိ႔ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖထုတ္မည္ကို ေလးနက္ရန္လိုေပသည္။

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ လိုအပ္သည္မွာ NCA တြင္ ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုသေဘာရယူၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုသ္အဖြဲ႕မ်ားက အဓိ ပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၾကသည္။ ယခုညိႇႏႈိင္း၍မရေသးေသာ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေခတၲဖယ္ထား၍ ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူေသာ ျပႆနာမ်ားကို အရင္ေဆြးေႏြးရန္ႀကိဳးစားစဥ္မွာပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ကိုျဖတ္သန္းၿပီး လူထု သေဘာထားရယူျခင္းမရွိဘဲ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ခက္ခဲသည္ဟု အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိ သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပေနၾကေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသြားမည္ဟု ဆိုေနစဥ္တြင္ NCA ပါ ဝိဝါဒကြဲျပားဘြယ္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား NCA ထီးရိပ္ေအာက္မွ သြားမည္ဆိုေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေသာ္ နိုင္ငံေရးအရ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိနိုင္ရန္ ခက္ခဲစြာလုံးပမ္းရန္ လိုအပ္ေန ေပေသးသည္။ ထို႔အတူ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိ၍ေနေပေသးသည္ကို ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံၿပီးေနာက္ တႏွစ္ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပ ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေနသည္က ျပသေနေပသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္