ဇင္လင္း ● တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ တာဝန္

October 10, 2018

ဇင္လင္း ● တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ တာဝန္
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈


ယခု ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕သည္ ၅၄ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႕ျဖစ္သည္။  ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ့ လက္ေအာက္သို႕ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၈၈၅ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီ၏ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ ကို က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သမိုင္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဗမာရဲအျဖစ္ သိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၉၅ ခုနွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မူဝါဒနွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားမွာ ၁။ မ်ိုးခ်စ္ စိတ္ရွိရ မည္။ ၂။ စြမ္းရည္ျပည့္ဝရမည္။ ၃။ ေခတ္မီရမည္။…ဟု ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားမွာ (က) ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး။ (ခ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။ (ဂ) မူးယစ္ေဆးဝါးအနၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး။ (ဃ) ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေရး။ဟူ၍ ၄ ခ်က္ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အေျခခံအရည္အခ်င္း ၅ ရပ္ (စံ ငါး ရပ္) သတ္မွတ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ၁။ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈ။ ၂။ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈ။ ၃။ သစၥာ ေစာင့္သိမႈ။ ၄။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ။ ၅။ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ။ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံအရည္အခ်င္း စံ ၅ ရပ္ကို တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စနစ္တက်သာ လိုက္နာ မည္ဆိုပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕လက္ေတြ႕ေျမျပင္၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည္မွာ အရွိတရားျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႕၏ အခြန္ ဘ႑ာ လစာရိကၡာေငြကို စားသုံးေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တို႕အေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အနည္းဆုံး ယဉ္ေက်းဖို႕ ေတာ့ လိုေပမည္။ စာျဖင့္ ကူညီပါရေစဟု ဆိုထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္ ဟု ျပည္သူတို႕က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံး၌ တာ၀န္ရွိေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္တြင္ လူအခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ ဆိုသည္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တိုင္းလက္ခံသင့္သည္။ ျပည္သူ႕ဆန္ကို စားေနသူမ်ားက ျပည္သူကို ပို၍ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္၊ (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႕တြင္  ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္၀င္းဦးက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် လက္ခံက်င္းသံုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ‘ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း’ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၇ ရက္ေန႕စဉ္သတင္းအရ သိရသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။’’ ဟု ရဲခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အမွန္တကယ္ ရယူလိုပါက၊ ျပည္သူက ေၾကာက္ရြ႕ံေသာ ရဲအဖြဲ႕မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကို ဂရုတစိုက္ အကူအညီေပးေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ဖြဲ႕၀င္တိုင္းက လက္ေတြ႕ျပသ ၾကရန္လိုသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာေစရန္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သုံးရန္လည္း လိုသည္။

ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္ဆိုေသာအသိျဖင့္ အေလး ထားဆက္ဆံ၍ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ က (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔အခမ္းအ နား၌ ေျပာသည္။ ထိုသို႕ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ပါက  ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚျပည္သူမ်ား အျမင္ၾကည္လင္၍ စစ္မွန္ ေကာင္းေသာ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားရရွိ ႏုိင္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ရဲတပ္ ဖြဲ႕၀င္မ်ား သိရွိထားဖို႔လိုသည္ဟု ဟု ရဲခ်ဳပ္ကဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ(၅၄)ႏွစ္ေျမာက္  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကား သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္  ရဲခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုပူး ေပါင္းပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရဲလုပ္ငန္း စနစ္ကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ ပိုမိုက်င့္သံုးလာသည္ဟုလည္း ရဲခ်ဳပ္ကဆိုသည္။ မႈခင္းမ်ားကို ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္မွတုံ႕ျပန္ျခင္း ထက္ မျဖစ္ မီႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ရဲခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ ရဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ တႏွစ္တခါ အခမ္းအနား၌ ႏိႈးေဆာ္ရုံျဖင့္ မလုံ ေလာက္ဘဲ၊ ေန႕စဉ္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ဆင့္ကဲ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ၾကမွသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ျပည္သူက အျမင္ ၾကည္လင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ (၅၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္ေနသျဖင့္ လက္ရွိ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခိုအားထားေနရုံျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ တရား စီရင္ေရးက႑ႏွင့္အတူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးက႑မ်ားအပါအဝင္ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက က႑ေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ဒုသမၼတက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုခ်ဥ္း ကပ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ သစ္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုသမၼတက ဆိုသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒသစ္အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ေရး၊ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ေရး၊ လူ႔အ ခြင့္အေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစေရးမ်ား အပါအဝင္ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ ဟု ဒု-သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရသည္။

ယေန႕ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ” သည္ ႏိုင္ငံေရး။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ က႑အားလုံးကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစသည့္ ပဓါန အေၾကာင္းျဖစ္ေနသည္ကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ သိလွ်က္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္က ၾကည့္လွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈက ရရွိေနေသာ ႀကီးမားလြန္းသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ အဆုံးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲႀကံ႕ၾကာေနသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ လည္း  အလွမ္းေ၀းေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို အာဏာရ အစိုးရ တစ္ရပ္က အမွန္တကယ္ ရိုးရိုးသားသား တိုင္းခ်စ္စိတ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ေဆာင္ရြက္မွသာ အေျဖေကာင္းတစ္ခု ထြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရႈေထာင့္က ၾကည့္လွွ်င္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဘိန္းေမွာင္ခိုရာဇာမ်ား၏ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ (Money Laundering) မ်ားေၾကာင့္ အဆမတန္ ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈ (Hyper-Inflation) ျဖစ္ေပၚေနရသည့္ အခ်က္ကိုလည္း သတိမူသင့္သည္။ ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္ျပာေသာ ၀ိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ မူးယစ္ေငြမည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း၊ အိမ္ျခံေျမ တိုက္တာေစ်းႏွင့္ အေျခခံစားကုန္ေစ်းမ်ား အဆမတန္ တက္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပား ခဲ့ရသည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ ဆင္းရဲသား လက္လုပ္လက္စားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀ေရာက္ၾကရသည္။ အျခားတဖက္၌ လူငယ္လူရြယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးစြဲသည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ သိသိသာသာ လူမႈဒုကၡ မ်ား ႀကဳံၾကရသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားလည္း တိုးမ်ားလာသည္။ ေဒသအလိုက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ပညာေရးအေပၚလည္း ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ရသည္။

သို႕ေသာ္လည္း လတ္တေလာ သတင္းေကာင္းမွာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး တားဆီး ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနကို ၂၂-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႕က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၏ စာ အမွတ္ (၁၈၇/၂၀၁၈) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန၌ က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း ၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူး သတင္းေပး တိုင္ၾကားေရးဌာန’ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး သတင္းေပး တိုင္ၾကား သူမ်ားအား ထိုက္တန္သည့္ဆုေၾကးႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေနအိမ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က လူငယ္မ်ား  မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမူ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္  မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ တိုက္ဖ်က္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္ဟု လူမူ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ က ေျပာခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အထူးအဖြဲ႕ကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲသြားရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ သူမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ညႊန္ၾကားသည္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း၍ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ အားေပးရန္လည္း သမၼတက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ ေနသည္။ ႏိုင္ငံ့အညြန္႕အဖူး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဘ၀ပ်က္ၾကရျခင္းကိစၥသည္လည္း မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲမြဲေတေစေသာ အစိုးရ အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာက ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ့ေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဉ္ကို အမ်ိဳးသား ေရးတာ၀န္အျဖစ္ ယခု (၅၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔မွ အစျပဳ၍ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်သင့္ေပသည္။ NLD အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါသစ္သည္ မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို က်န္းမာေရး-လူ႔အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္မ်ားမွ ခ်ဉ္းကပ္ေျဖရွင္းေရး အေျခခံျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိေရာက္ ေအာင္ မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါက၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ မလြယ္လွပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတည္တန္႕ခိုင္ျမဲေစရန္ တာ၀န္ယူဖို႕ လိုပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအနၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႕ပါ၀င္ သျဖင့္  ၎ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အေျခခံ အရည္အခ်င္း ၅ ရပ္ ျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈ၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈ၊ သစၥာ ေစာင့္သိမႈ၊ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ စသည္တို႕ကို လည္း ကိုယ္က်င့္သီလသဖြယ္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါက၊ ျပည္သူတို႕ ၏ ေလးစား ခ်စ္ခင္မႈကို ျပန္လည္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈၊ တနလၤာေန႕ထုတ္ “ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္” တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)