fbpx

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွာလား

October 14, 2018

● အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွာလား
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈


အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာ္ေဇာသတင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးႏုိင္သည္ဟုပါရွိၿပီး ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာဘီလီယံခ်ီနစ္နာမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္မည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ယူဆေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားအား အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စိစစ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္း ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း နိုင္ငံပိုင္ေျမေနရာမ်ား ပုဂၢလိကသို႔ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေျမကြက္မ်ားအား စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပလြဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာေနသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ၾကားဝင္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ သူကအလိုရွိေန သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၇ (စ်) တြင္ “အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဟု ျပဌာန္းထားၿပီး အဆိုပါအခ်က္ျဖင့္စစ္ေဆးအေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္လံုေလာက္ေသာအခ်က္မ်ားဟု ဂ်ပန္ယိုကိုဟားမား အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္မွ ဥေပဒေဒါက္တာဘြဲ႔ရ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

“ဥပေဒနဲ႔အညီတုိင္္ၾကားထားတယ္၊ သက္ေသအေထာက္အထားလည္း ခုိင္လံုတယ္၊ ေက်ာ္ေဇာသတင္းလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

● ေဒၚညိဳညိဳသင္းေျပာတဲ့နစ္နာမႈမ်ား
ရန္ကုန္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွ နိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာသည္ဟုသူေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒၚညိဳညိဳသင္းက သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ယမန္ေန႔ညပိုင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းလူပုဂၢိဳလ္တဦးထဲကို ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ရွိ ေျမကြက္ ၂၁ ကြက္ စာ အက်ယ္ အဝန္းကို သက္သာတဲ့ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႔ ေရာင္းခ်ထားျခင္းအပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း႐ွင္အခ်ိဳ႕ကို စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပၿပီး ေျမဧကေထာင္ခ်ီေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သူကေထာက္ျပသည္။

အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ႀကီးမားသည့္နစ္နာမႈဟု သူကေထာက္ျပၿပီး ေျမဂရန္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားသတ္မွတ္ရာမွာ ဂရန္ သစ္ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းနဲ႔မေကာက္ခံသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ အနည္းဆံုး ၄၁.၉၇ ဘီလီယံေက်ာ္နစ္နာခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာကိုကိုးကားၿပီး ေဒၚညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ ကန္ေတာ္မင္ႏွင့္ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအား ကာလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းသည့္ ပမာဏျဖင့္ငွားရမ္းထားျခင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံဘ႑ာဘီလီယံခ်ီနစ္နာေၾကာင္းလည္းသူကေထာက္ျပထားသည္။

“ျပည္သူ႔ေငြေတြ ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေနတာေလ ဒီေငြေတြျပန္ရမယ္ဆုိရင္ အားကိုးရာမဲ့ ျပည္သူေတြကိုေထာက္ပံ့ႏိုင္မယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

အဆိုပါနစ္နာမႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (က) အပိုဒ္ ၂ ပါ အဂတိလိုက္စားမႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေနေၾကာင္း သူကေထာက္ျပသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃ (က) အပိုဒ္ ၂ တြင္ “မည္သူမဆို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း၏ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ကိုင္တြယ္စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေတာင္းခံျခင္းရယူျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈရွိေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ တည္စဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်က္ႏိုင္ငံေတာ္၏ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစျခင္းကို အဂတိလုိက္စားမႈဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ေဒၚညိဳညိဳသင္းက အဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ အီးေမးလ္ပို႔တိုင္ၾကား ထားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္စာကိုစာတိုက္မွတဆင့္ပို႔မည္ဟုဆိုသည္။

● အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္NLD အမတ္တခ်ိဳ ႔၏တုန္႔ျပန္မႈ
ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏တိုင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ NLD အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ေရာေထြးပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါတိုင္ၾကားခ်က္ကို အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဘက္က အေသအခ်ာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ရန္လိုေၾကာင္း ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ သဃၤန္းကြၽန္းအမတ္ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ခ) ေနဘုန္းလတ္္က ဆိုသည္။

“အစိုးရရလို႔ ဘယ္သူရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး အဂတိလိုက္စားတာက အဂတိလိုက္စားတာပဲ။ တုိင္ၾကားတဲ့သူရွိရင္ေတာ့ ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းရမွာပဲ ” ၎ကေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္ေျပာခြင့္ရအရာရွိ ဦးေက်ာ္စုိးကေတာ့ တိုင္ၾကားစာ တရားဝင္မေရာက္ေသးသည့္အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မေပးနိုင္ဟု ဆိုသည္။

ထင္ရွားသည့္ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚစႏၵာမင္းက တုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ရရွိထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲမွေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလွ်င္ အေရးယူခံရနိုင္ေၾကာင္း သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာသည္။

NLD ၏ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီအရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ တုိင္ၾကားစာကို အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေသခ်ာကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

“ အဂတိလုပ္ရင္ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ကိုင္တြယ္ရမွာပဲ အစုိးရက လုပ္ရင္ပိုေတာင္လုပ္ရမွာ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းပေဒသာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)