မာန္သီဟထြန္း – ေဆပီယန္စ္၊ အပိုင္း (၇) – မ်ဴိးမစပ္တဲ့ ေဆပီယန္စ္လား

December 14, 2018

မာန္သီဟထြန္း – ေဆပီယန္စ္၊ အပိုင္း (၇) – မ်ဴိးမစပ္တဲ့ ေဆပီယန္စ္လား

  Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari

(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ေဆပီယန္စ္ အပိုင္း (၇)

ဤေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈနဲ႔ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္စရာ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲမႈအျမင္မွ ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ဆိုေသာ အရာသည္ ဘာမွ မၾကာလုိက္ေသာ ခဏတာ အခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ “အစားထုိး သီအိုရီ” သာ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ လူသတၱဝါမ်ားအားလံုးသည္ တူညီေသာမ်ိဳးရုိးဗီဇ အစုအဖြဲ႔ရွိ၍ လူသားမ်ားအခ်င္း လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမႈဟူသည္မွာ လ်စ္လ်ဴရႈထားစရာသာ ျဖစ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ “အခ်င္းခ်င္းမ်ိဳးပြားမႈ သီအုိရီ” သာမွန္ကန္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာ္ အာဖရိကသားမ်ား၊ ဥေရာပသားမ်ားနဲ႔ အာရွသားမ်ားအၾကား ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စ၍ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေကာင္းရွိေနခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ေပါက္ကြဲအား ျပင္းထန္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈသီအိုရီမ်ားအတြက္ ကုိးကားစရာ နုိင္ငံေရးဗံုးတစ္လံုး ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္အခ်ိန္မ်ားအထိ “အစားထုိးသီအုိရီ” သည္ မႏုႆေဗဒ နယ္ပယ္အၾကား ပညာရွင္မ်ား လက္ခံထားၾကေသာ အရာျဖစ္သည္။ ဤသီအုိရီသည္ ပိုမိုခုိင္မာေသာ ေရွးေဟာင္းအေထာက္အထားမ်ားရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရး၊လူမ်ိဳးေရးအရလည္း ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေပသည္။ (သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္လူဦးေရမ်ားအၾကား အလြန္တရာကြာဟေသာ မ်ိဳးရိုးဗီဇကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသည္ဟု အခုိုင္အမာဆုိျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပန္ဒိုရာေသတၱာကုိ ဖြင့္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကေခ်။) သုိ႔ေသာ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ တြင္ နီယန္ဒါသာလ္လူ၏ စုေပါင္းဗီဇ (genome) ကုိ ၄ႏွစ္ၾကာေအာင္ အေသးစိတ္ ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ထားသည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ဤသီအုိရီ ရပ္သြားသည္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားမွ မပ်က္မစီးက်န္ရစ္ေသာနီယန္ဒါသာလ္လူမ်ား၏ ဒီအဲင္ေအ (DNA) ကို အလံုအေလာက္ ရရွိစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္း ဒီအဲင္ေအ (DNA) မ်ားကုိ ယေန႔ေခတ္လူသားမ်ား၏ ဒီအဲင္ေအ (DNA) မ်ားနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ၾကည့္သည္။ ရလဒ္က သိပၸံနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးကုိ တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္။

ျဖစ္ပံုမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပမွ ယေန႔ေခတ္ လူမ်ား၏ ဒီအဲင္ေအ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ နီယန္ဒါသာလ္ ဒီအဲင္ေအ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ အလြန္မ်ားျပားေသာ ပမာဏ မဟုတ္ေသာ္လည္း အတုိင္းအတာတခုအထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိေပသည္။ ေနာက္လပုိင္းအနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ ေနာက္ထပ္ တုန္လႈပ္ အံ့ၾသစရာ ႀကံဳရျပန္သည္။ ဒီနီဆုိဗာလူ (Homo Denisova) ၏ ရုပ္ၾကြင္းလက္ေခ်ာင္းမွ ရရွိေသာ ဒီအဲင္ေအ (DNA) မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ၾကည့္ေသာအခါျဖစ္သည္။ ရလဒ္က နယူးဂီနီရွိ မလာနီးရွန္းလူမ်ား (Melanesians) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ အဘိုရီဂ်ီနယ္လူမ်ား (Aboriginal) ၏ ဒီအဲင္ေအ (DNA) သည္ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဒီနီဆုိဗာလူ၏ဒီအဲင္ေအ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူေနသည္။

အကယ္၍ ဤရလဒ္မ်ားသာ မွန္ကန္ ခိုင္မာခဲ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္မ်ားစြာ က်န္ေသးသည္ကုိ အမွတ္ရထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်င္းခ်င္းမ်ိဳးပြားမႈ သီအုိရီသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မွန္ကန္သြားသည္ ဆုိေသာ္လည္း ဤရလဒ္မ်ားသည္ ေနာင္ကုိ ပုိမုိခိုင္မာမွန္ကန္လာမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အစားထုိးသီအုိရီသည္ လံုးဝမွားယြင္းသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ နီယန္ဒါသာလ္မ်ားနဲ႔ ဒီနီဆုိဗန္ မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားမ်ား၏ စုေပါင္းဗီဇတြင္ ဒီအဲင္ေအ အခ်ိဳးအစား အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သျဖင့္ ေဆပီယန္စ္မ်ားနဲ႔ အျခားလူသားမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပါင္းစည္းသြားၾကသည္ဟု ေျပာမရႏုိင္ေပ။ ၎တုိ႔၏အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ မ်ိဳးေအာင္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးမျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ကြာဟမေနေသာ္လည္း ဤသုိ႔ေသာ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ိုးမွာ အလြန္ရွားပါးခဲ့ေပသည္။


ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဒီနီဆုိဗန္မ်ား၊ နီယန္ဒါသာလ္မ်ား နဲ႔ ေဆပီယန္စ္မ်ား၏ ဇီဝဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔နားလည္ သင့္ပါသနည္း။ ျမင္းမ်ားနဲ႔ ျမည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔သည္ လံုးဝကြဲျပား ျခားနားေသာမ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခု မဟုတ္သည္မွာ ရွင္းေပသည္။ တျခားဘက္တြင္လည္း သူတို႔သည္ ေခြးဘီလူးနဲ႔ နားရြက္တြဲလြဲက်ေခြးကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ေအာက္က ျခားနားေသာ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ ၂ ခုလည္း မဟုတ္ေခ်။ ဇီဝဆုိင္ရာအရွိတရားသည္ အျဖဴအမဲကဲ့သုိ႔ ကြဲျပားေနသည္ မဟုတ္ေပ။ အျဖဴအမည္း မသဲကြဲေသာ အေရးၾကီးေသာ မီးခုိးေရာင္ ဧရိယာ မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ျမင္းနဲ႔ျမည္းကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ ဘိုးေဘးမွ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုတုိင္းသည္ တခ်ိန္တုန္းက ေခြးဘီလူးနဲ႔ နားရြက္တြဲလြဲက်ေခြးကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ေအာက္က ျခားနားေသာ အဖြဲ႔ဝင္၂ခုသာ ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။ ဤအဖြဲ႔ဝင္၂ဦးသည္ တဦးနဲ႔တဦး အလြန္ကြဲျပားျခားေနေသာ္လည္း ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အခါသမယမ်ား၌ တဦးနဲ႔တဦး လိင္ဆက္ဆံ၍ မ်ိဳးေအာင္ေသာ သားဆက္ကုိ ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ရွိခဲ့မွာ ေသခ်ာသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ဗီဇေျပာင္းလဲသြားျခင္းတစ္ခုက ၎တုိ႔ၾကားက ဤေနာက္ဆံုးေသာ ဆက္စပ္ႀကိဳးမွ်င္ေလးကုိ ျပတ္စဲသြားေစခဲ့ေပမည္။ ၿပီးလွ်င္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္း လမ္းစဥ္၌ သူတုိ႔ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။

ၾကည့္ရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွ စ၍ ကၽြႏု္တုိ႔ ေဆပီယန္စ္မ်ား၊ နီယန္ဒါသာလ္မ်ားႏွင့္ ဒီနီဆုိဗန္လူမ်ားသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြတစ္ခုတြင္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ လံုးဝကြဲျပားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမျဖစ္ၾကေသးေသာ္လည္း.. ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ ေနာက္အခန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသေဘာေပါက္ရေပမည္။ ေဆပီယန္စ္မ်ားသည္ နီယန္ဒါသာလ္မ်ား၊ ဒီနီဆုိဗန္လူမ်ားနဲ႔ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆုိင္ရာကုဒ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အလြန္ကြဲျပားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနရံုမွ်မက.. ေတြးေခၚသိျမင္မႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားတြင္လည္း ကြာဟေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ အေျခအေနမ်ား၌ ေဆပီယန္စ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ နီယန္ဒါသာလ္တစ္ေယာက္ ေပါင္းစပ္ၾက၍ မ်ိဳးေအာင္ေသာ သားသမီးမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ လူဦးေရခ်င္း ေပါင္းစည္းေရာယွက္သြားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကံေကာင္းေသာ နီယန္ဒါသာလ္ မ်ိဳးရုိးဗီဇတခ်ိဳ႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဆပီယန္စ္ အိတ္စ္ပရက္ (express) ေပၚတြင္ လမ္းႀကံဳလုိက္လာႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အလြန္စိတ္မသက္သာစရာ ျဖစ္ေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလြန္အံ့ၾသစရာျဖစ္သည္မွာ.. တခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဆပီယန္စ္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႔မ်ိဳးစိတ္မတူေသာ အျခားသတၱဝါတစ္မ်ိဳးျဖင့္ မ်ိဳးယွက္၍ သားသမီးမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ခန္႔မွန္း၍ ျပန္တည္ေဆာက္ထားေသာ နီယန္ဒါသာလ္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆုိင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ နီယန္ဒါသာလ္မ်ားသည္ အသားလတ္ကာ ဆံပင္မ်ားလည္း အနည္းငယ္ ျဖဴႏုိင္သည္။

ဘာသာျပန္ – မာန္သီဟထြန္း

ပံုမ်ားကုိ ေအာက္ပါလင့္မ်ားမွ ယူပါသည္။
https://anthropology.net/…/the-oldest-humans-aboriginal-au…/
https://www.eurweb.com/…/melanesians-have-blond-hair-and-d…/
https://plus.google.com/11541107924310386…/posts/2gzQ5q7jX9B


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဘာသာျပန္က႑, အခန္းဆက္မ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)