အမၺနဒီေက်ာ္စြာ – စာၾကည္႔တိုက္တို႔ဥပေဒ နင္ဘယ္ကိုင္းမွာေန

February 22, 2019

Photo – Yan Naung (Botahtaung)

– စာၾကည္႔တိုက္တို႔ဥပေဒ နင္ဘယ္ကိုင္းမွာေန

(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာၾကည္႔တုိက္ဥပေဒမူၾကမ္းႀကီးသည္ကား ေရာက္ေရာက္ ေဆာက္ႏွင္႔ထြင္း ဆိုသလို ရင္ဝကိုစံုကန္ကာ အခုရက္ပိုင္းမွာ ထြက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ေလ႔လာ ဆန္းစစ္ ၾကည္႔ရ သေလာက္ ဆိုလွ်င္ကား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရးသား စီစဥ္ခဲ႔ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟု ၾကားသိရသည္။

မူၾကမ္းထြက္ထြက္ျခင္းမွာပင္ စာၾကည္႔တိုက္မွဴးမ်ား စာၾကည္႔တုိက္မ်ားကို စာအုပ္ ေငြေၾကး လိုအပ္သည္႔ပစၥည္း မ်ားစြာတို႔ကို ကူညီေပးေနၾကသည္႔ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စာေပခ်စ္သူမ်ား စသည္႔ျဖင္႔ တၿပိဳင္နက္ ညီညီညာညာ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေသခ်ာသည္ကေတာ႔ စာေပအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထား စာအုပ္စာေပမ်ားကို လွဴဒါန္းၿပီး တႏိုင္တပိုင္ စာၾကည္႔တုိက္မ်ား လုပ္ကိုင္ကူညီေပးေနၾကသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား စာေပခ်စ္သူမ်ား၏ အသံမ်ား ၿမိဳ႔နယ္ ခရိုင္ တိုင္း အလိုက္ စာၾကည္႔တုိက္မွဴးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ား စာၾကည္႔တုိက္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္တို႔၏ အယူအဆမ်ားကို ထိေတြ႔ခံစားရျခင္း မရွိေပ။

ယခုမူၾကမ္းအရဆိုလွ်င္ စာၾကည္႔တုိက္မ်ား၏ ကိစၥဝိစၥအဝဝတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ပါမည္။ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦးပါမည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ စာၾကည္႔တိုက္ပညာရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ စာၾကည္႔တိုက္အသင္း ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ သတင္းစာဆရာအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ စာေရးဆရာအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ ပါမည္။ စာၾကည္႔တုိက္လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားသူ ၿမိဳ႕မိ/ဖ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးပါမည္ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ေကာ္မတီမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ဦးမည္။ စာၾကည္႔တုိက္ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ စာေပပစၥည္း၊ ၎တို႔ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ေလ႔လာဖတ္ရႈ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ေနရာမ်ား အခန္းမ်ား အေဆာက္အဦမ်ား အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည္။ ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္၊ လမ္းပိုင္၊ ရပ္ကြက္ပိုင္၊ စာၾကည္႔တုိက္မ်ား ပိ႗ကတ္တိုက္မ်ား စာၾကည္႔ခန္းမ်ား စာဖတ္ခန္းမ်ား စာၾကည္႔အသင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ စာေပဖတ္ရႈရန္ ငွားရမ္းရန္ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ ေနရာမ်ား အခန္းမ်ား အေဆာက္အဦးမ်ား ေရြ႕လ်ား သြားလာ လွည္႔လည္ ႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ စာေပပစၥည္း ဆိုရာတြင္လည္း မည္သည္႔ဘာသာစကားျဖင္႔မဆို ေရးသားျခင္း လႊင္႔တင္ထားျခင္း ပံုႏွိပ္ထားျခင္း လက္ေရးမူမ်ား ေပစာ ပုရပိုက္စာ မင္စာ ေက်ာက္စာ ပံုႏွိပ္စာ စာနယ္ဇင္းမ်ား ေျမပံုမ်ား ရုပ္ပံုမ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား ဂီတသေကၤတမ်ား ဓါတ္ျပားမ်ား မိုက္ခရို ဖလင္မ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အသံုးျပဳထားေသာ စာေပ၊ အီလစ္ထေရာနစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုးလိုလို ပါဝင္ေနသျဖင္႔ မည္သည္႔ အႏုပညာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထိုစာၾကည္႔တုိက္ဥပေဒ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ အတိုင္းတိုင္း အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား အားလံုး၏ ဥကၠ႒တို႔သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ စီမံခန္႔ခြဲေပလိမ္႔မည္။ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကလည္း ျပန္ၾကားေရးႏွင္႔ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနကသာ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ စာၾကည္႔တုိက္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား ပိုမိုဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ေအာင္ စည္းရံုးျခင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားထဲမွ ေငြေၾကးမ်ား စာအုပ္မ်ား နည္းပညာမ်ား အျခားလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို အဆင္႔ဆင္႔ တင္ျပေပးၿပီး ရယူေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ပါရွိသည္။ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ထိုအခ်က္ကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

စာၾကည္႔တိုက္မ်ားကို တည္ေထာင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမွတဆင္႔ ေကာ္မတီထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း ျငင္းပယ္ျခင္း သတိေပးျခင္း မွတ္ပုံတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကိုပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ စာၾကည္႔တိုက္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာအရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ တရားေရးမ႑ိဳင္အျပင္ စစ္ဘက္ တရားခံုရံုးရွိသလို ရဲတရားရံုးမ်ားရွိသလို စည္ပင္တရားရံုးမ်ားရွိသလို စာၾကည္႔တုိက္တရားရံုးသည္လည္း သီးသီးသန္႔သန္႔ ေပၚထြက္ လာမည္႔ အဓိပၸါယ္ကဲ႔သို႔ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒပါအတုိင္း ကိုယ္ပိုင္ လမ္းပိုင္ ရပ္ကြက္ပိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္သက္ေသခံလက္မွတ္ကို မေလွ်ာက္ထားမိပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ တစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရႏိုင္သည္။

စာၾကည္႔တိုက္ဥပေဒသာ အတည္ျပဳခဲ႔ရင္ေတာ႔ ကိုယ္ပိုင္တႏိုင္တပိုင္ဖြင္႔ထားတဲ႔ စာၾကည္႔တုိက္ကေလးကို ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ ပိတ္ပစ္ရေတာ႔မည္ဟု ဆိုသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသလို ကိုယ္႔ထမင္းကိုယ္စားၿပီး လူမႈက်င္႔ဝတ္အရ ဝါသနာ ေစတနာ အနစ္နာေတြနဲ႔ ဖြင္႔လွစ္ထားၾကတဲ႔ ရပ္ေက်းစာၾကည္႔တိုက္ကေလးေတြ အမ်ားစုကလည္း မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ဟိုသြားရ သည္သြားရ ၿမိဳ႕တက္ရ ေကာ္မတီတက္ရနဲ႔ဆိုေတာ႔ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္း မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ေတြ အရႈပ္ခံကာ မွတ္ပုံတင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ အလြယ္အကူ ျပန္က်လွ်င္ ေကာင္းပါေသာ္ လည္း ရစ္ျခင္း ညစ္ျခင္း စာရြက္စာတမ္းေၾကး ဘာေၾကး ညာေၾကး အျမန္ေၾကး လက္ဘက္ရည္ဖိုးေတြေတာင္းလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ အျငိဳျငင္ကိုပါ ခံရေပလိမ္႔မည္ထင္သည္။

ထို႔အျပင္ စာၾကည္႔တိုက္ႏွင္႔ ပတ္သက္လွ်င္ စာၾကည္႔တိုက္ဘာသာရပ္ရွိသည္။ စာၾကည္႔တိုက္ ပညာရွင္မ်ား ရွိသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ စာၾကည္႔တိုက္ဘာသာရပ္ကို ေလ႔လာလိုက္စားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသည္။ စာၾကည္႔တိုက္လုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ား ရွိသည္။(ဥပမာ စာၾကည္႔တုိက္ေကာ္မတီဥကၠ႒ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုခ်ီးျမွင္႔ေပးခဲ႔ေသာ ကိုေဇာ္ေဇာ္တို႔လို ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာ စာၾကည္႔တုိက္မ်ားကို စာအုပ္မ်ား ေငြေၾကးမ်ား လူအင္အားမ်ားပါ ေထာက္ပံ ကူညီေပးေနေသာ Save The Library အဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ကိုေမာင္ေမာင္စိုးလို ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တစ္လ တစ္ေယာက္ တစ္ေထာင္ စုစည္းကာ စာၾကည္႔တုိက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ ေန႔စဥ္ထြက္/လစဥ္ထြက္ စာအုပ္စာေပ အသစ္မ်ားကို စုေဆာင္းဝယ္ယူကာ စာၾကည္႔တုိက္ေရာက္သည္ အထိ ပို႔ေဆာင္ေပးေနေသာ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာညိဳသစ္ငယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ား တိုက္မွထြက္ရွိသမွ်ေသာ စာအုပ္မ်ားကို လစဥ္ ႏွစ္စဥ္လိုလို စာၾကည္႔တိုက္ တစ္တုိက္ ဖြင္႔ႏိုင္ေလာက္သည္ အထိ လွဴဒါန္းမတည္ေပးေနေသာ မႏၱေလးမွ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ ကဗ်ာဆရာမိုသွ်န္းလို ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေနရာေပး ခန္႔အပ္ဖို႔သာ ျပည္သူလူထုက စိတ္ပါဝင္စားလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။)

စာၾကည္႔တိုက္ဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အႏုပညာ အားကစား သုတ ရသ အေထြေထြ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ အေတြးအေခၚတို႔ စံုလင္စြာ ေပါင္းစုရာ ဖူးပြင္႔ရာ ကူးလူးယွက္သြယ္ရာ ေပါင္းကူး ထံုသင္းရာ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေနရာေဒသ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အစိုးရတစ္ရပ္၏အရိပ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏အရိပ္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏အရိပ္ အႏုပညာသမားမ်ား၏အရိပ္ အစားကစားသမားမ်ား၏အရိပ္ စသည္ျဖင္႔ အရိပ္တစ္ခုခု၏ ေအာက္တြင္ ရပ္တည္ေနထိုင္ရမည္႔ အရာမဟုတ္ေပ။ အစိုးရမ်ား စီးပြားေရးသမားမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အရာရွိ အရာခံမ်ား တာဝန္ေက်သာထမ္းေဆာင္မည္႔ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုပါက ထိုစာၾကည္႔တိုက္မ်ားသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ပါမည္လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ စာတတ္သူမ်ားေသာ္လည္း စာမဖတ္သူမ်ားသျဖင္႔ အသိပညာ ဗဟုသုတအၾကားအျမင္ နည္းပညာ နည္းကာ ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ က်န္းမာေရးအားနည္းလ်က္ အားကစား ကိုယ္ကာယ အသိပညာ အတတ္ပညာ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ဆက္ဆံေရးမ်ား နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဒသတြင္းအင္အားနည္းပါးမႈ မ်ား ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လႈမႈေရး ပညာေရး အစစအရာရာ အားနည္းေနသည္႔အျပင္ စာနယ္ဇင္းေလာကမ်ားကိုပါ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုအား ဝယ္လိုအားမ်ား က်ဆင္းကာ မဂၢဇင္းမ်ား ဂ်ာနယ္မ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား တစ္တိုက္ၿပီးတစ္တိုက္ ရႈံးနိမ္႔ျပီး ႏႈတ္ဆက္လက္ျပကာ ထြက္ခြာေနၾကရခ်ိန္တြင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား စာအုပ္အငွားဆိုင္ ကေလးမ်ား စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္ သတင္းစာမ်ားကို တဖက္တလမ္းမွ တနည္းနည္းျဖင္႔ ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးရမည္႔အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ဥပေဒမူၾကမ္းထြက္လာျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုကို ကူညီရာ မေရာက္သည္႔အျပင္ ေရနစ္သူကို ဝါးကူထိုးသကဲ႔သို႔ ခ်စ္ရာမေရာက္ ႏွစ္ရာေရာက္ ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္ထင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ ထားေသာ တင္ေျမွာက္ေရြးေကာက္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ျပည္သူလူထုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္႔ အရာမ်ား ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရမည္႔ ျပႆနာမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီး ေငြေၾကးမ်ား ေျမေနရာမ်ား အခန္းမ်ား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား နည္းပညာမ်ား ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္း ခ်ီးျမွင္႔ေပးကမ္းရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုတို႔က သင္႔ေတာ္၍ လက္ျဖင္႔ေရးသည္႔ အစီအစဥ္မ်ားကို အရာမ်ားကို ေျချဖင္႔ဖ်က္ရန္ အႀကံစည္သင္႔ပါေၾကာင္း ေနရာတကာတြင္ ငါတို႔က အစိုးရပဲဟူေသာအျမင္ျဖင္႔ ငါတို႔က အမႈထမ္း အရာထမ္းဟူေသာ အျမင္ျဖင္႔ အေပၚစီးမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔မရွိေၾကာင္း စာၾကည္႔တိုက္မ်ားဖြင္႔ရန္ အခက္ေတြ႔ ေစလွ်င္ ေထာင္တံခါးတို႔သည္ မ်ားမ်ားပြင္႔လာမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေထာင္မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ထားရန္ အႀကံျပဳ ရပါေတာ႔မည္လား စဥ္းစားရေပလိမ္႔မည္။

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)