သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၆)

March 14, 2019

သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၆)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၉

အခန္း (၆) – သူရဦးေရႊမန္းအေပၚ အႁမင္ေစာင္းေနမႈ

သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႁပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႄကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိအမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္း၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ႂကည့္ႁခင္းႁဖင့္ လက္ရွိ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တို႔ သည္ သူရဦးေရႊမန္း ဘာလုပ္လုပ္ ကန္႔လန္႔တိုက္မည့္ပံု ေပါက္ေနေပသည္။

အမွန္စင္စစ္ ထူးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႁပင္ဆင္ခ်က္ သည္ မူလရွိႃပီးႁဖစ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ တိက်မႈမရွိ၍ ဥပေဒႁပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ က်စ္လ်စ္စြာ ႁပန္လည္ႁပင္ဆင္ထားမႈပင္ ႁဖစ္သည္။ ႁပင္ဆင္သည့္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ အခ်က္မ်ားအရ ေကာ္ မရွင္သည္ ဥပေဒႂကမ္းမ်ားႏွင့္ အႂကံႁပဳခ်က္မ်ားကို ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ႁပရမည္ဟု တိက်စြာေဖာ္ႁပထားႃပီး ႁဖစ္သည္။ ယခင္က ထိုသို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ႁပထားႁခင္းမရွိေပ။

သူရဦးေရႊမန္းကို မည္သည့္ရာထူးေပးေပး ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီႏွင့္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မလိုလားအပ္သူဟု ယူဆေနႂကသည္။ အေႂကာင္း မွာ သူရဦးေရႊမန္းသည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမေကာင္း ခဲ့ႁခင္း၊ ႃပိဳင္ဘက္  NLD ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ဆံုးႁဖတ္လုပ္ကိုင္ႁခင္း၊ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ ႁပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခဲ့႐ံုသာမက ၄င္း ကိုယ္တိုင္ မဲေပးခဲ့ႁခင္း စသည္တို႔ေႂကာင့္ ႁဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၉ (ခ)အရ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ တူညီခ်ိန္မွသာ အႏိုင္မဲ သို႔မဟုတ္ အ႐ံႈးမဲကို ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ သူ႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သူသည္ ႁပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႁဖစ္စဥ္က ဥပေဒေရးရာ ႁပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႁပ႒ာန္းမႈမ်ား ၂၀ဝ ေက်ာ္ကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သူ ႁဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ မိမိကိုယ္က်ိဳးကို စြန္႔ႃပီးလုပ္ခဲ့ သူဟူ၍လည္း ေထာက္ခံသူမ်ားရွိသည္။ သူသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရက္ပိုင္းလိုလႊတ္ေတာ္ကိုမရပ္နားဘဲ ေႁဖာင့္ေႁဖာင့္မတ္ မတ္ ထိန္းေက်ာင္း လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မွန္ေပသည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္မွ သမၼတဦးေဆာင္ ေသာ ႁပည္ေထာင္စု အစိုးရကို အႁပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အေႂကာက္တရားလႊမ္းမိုးေနခ်ိန္၌ အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လြဲ ေခ်ာ္ေနမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေလလြင့္မႈရွိေနသည္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေထာက္ႁပခဲ့သူလည္း ႁဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ အင္ဂ်န္ယန္ႃမိဳ႕နယ္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔အႁဖစ္ကို ဤသို႔တင္ႁပခဲ့ဖူးသည္။

”ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရး မွာ အမ်ားႄကီးလုပ္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒေတြ ႁပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူက လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား အေရးကို အမ်ားႄကီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း ႁမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႃပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာေႁပာႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သူပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကိုယ့္ေဒသက ႁပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားရတာေတြကို လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ေႁပာဆိုတင္ႁပႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းႁဖစ္တဲ့ ဥပေဒႁပဳေရး၊ အႁပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ေအာင္ႁမင္ေအာင္ ထိန္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။
တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ဦးသိန္စိန္ အစိုးရအဖြဲ႕က နားမလည္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔ တင္ႁပလာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္စီမံကိန္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ က အတည္ႁပဳေပးရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကိုပဲ သူတို႔သိထားႂကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေရႊမန္းဟာ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အႁပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ေတာ့ ကြ်န္မ တို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့တာေပါ့။ တကယ္လို႔ ဥကၠ႒ႄကီးက ပိတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေႁပာခြင့္မေပးဘူးဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္တင္ႁပခြင့္ ရမွာလဲ။ သူက ပီပီႁပင္ႁပင္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ႁပည္သူ႔အသံကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေႁမာင္းႁမႃမိဳ႕နယ္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႁဖစ္သူ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီကလည္း-

”သူ (ဦးေရႊမန္း)က လူေတာ္တစ္ေယာက္ႁဖစ္တဲ့အႁပင္ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ ႁဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ မိမိကိုယ္က်ိဳးကို စြန္႔ႃပီး လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ႁမင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကို ရက္ပိုင္းပဲလိုေပမယ့္ ေႁဖာင့္မတ္စြာ သူ႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္သြားသူပါ”ဟူ၍ သူ႔အႁမင္ကို ေႁပာႁပခဲ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, သန္း၀င္းလႈိင္, အခန္းဆက္မ်ား

စာဖတ္သူေတြရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)