Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

September 4, 2013

နည္းပညာကို နည္းပညာနဲ႔တိုက္
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃

ယေန႔ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ စက္မႈသိပၸံမ်ား ထြန္းကားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလြဲ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ဒဏ္ကို လူသားတို႔ တစ္ရပ္လံုး ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုထက္ပို၍ဆိုးသည္မွာ ေသာက္သံုးရန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေရေကာင္းေရသန္႔ရ႐ိွရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ “ေနာက္ႏွစ္ အနည္း ငယ္အတြင္း ေရေၾကာင့္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းၾကမည္” ဟူ၍ ပညာရွင္တို႔ မိန္႔ဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သတၳဳမိုင္းမ်ား နည္းစနစ္မက်စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေလာဘတႀကီး ထုတ္ယူေနမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓာတုအဆိပ္ပါေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကၽြံ အဆမတန္ သံုးစြဲေနမႈတို႔ ေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ဆိုး႐ြားစြာ သက္ေရာက္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ အာ႐ွတိုက္၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ျဖစ္ေသာ အင္းေလကန္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တို႔တြင္ ေရထုထဲ၌ လူ၏အသက္ကို အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အာဆင္းနစ္ အဆိပ္ဓာတ္မ်ားပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ေနသည္ကို ေတြ႔႐ိွရသည္။ ထိုသည္ ကား လူတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ဆန္းသစ္သည့္နည္းပညာ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ လူတို႔အား ဒုကၡျပန္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိုနည္းပညာႏွင့္ပင္ ျပန္လည္၍ ကာကြယ္ေခ်ျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 


နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ေရေဘး၊ မီးေဘး၊ ေလေဘး၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ႐ွားပါးျပတ္လပ္မႈ ျပႆနာမ်ားအား အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ေျဖ႐ွင္းေပးေနရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသတို႔တြင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ေသာက္/သံုးေရရ႐ိွေရးအတြက္ စက္ ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေသာက္ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရပိုက္မ်ား သြယ္တန္းေပးျခင္း အစ႐ိွသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ ထိုေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားမွ ထြက္႐ိွေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားအား မိဘျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးရန္ သင့္မသင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ နီးစပ္ရာ ဓာတ္ခြဲဌာနသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးၿပီးမွ မိဘျပည္သူမ်ားအား သံုးစြဲေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ိွခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ၄င္းျပႆနာအား ခ်က္ျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)၏ သတ္မွတ္ ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ (Livo bond)ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ (၁၂) သိန္းတန္ဖိုး႐ိွ ခ်ဥ္/ဖန္ (PH)၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ေပ်ာ္ဝင္မႈ (DO)ႏွင့္ လွ်ပ္လိုက္ပမာဏ တို႔အား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ (Senso Direct-150) စက္ႏွင့္ ၁၃၅၂ဝဝဝိ/- (တစ္ဆယ့္သံုးသိန္းငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္) တန္ဖိုး႐ိွ ေရထဲတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ သတၳဳ ဓာတ္ပမာဏမ်ားအား တိုင္းတစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ (MD-600 Photo Meter) ႏွင့္ (၃) သိန္းတန္ဖိုး႐ိွ ေရထဲ တြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ အာဆင္းနစ္ဓာတ္မ်ား အႀကိမ္ (၁ဝဝ) တိတိတိုင္းတာႏိုင္ေသာ ကိရိယာတို႔အား အမ်ားျပည္သူတို႔လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ လူသားအရင္းအျမစ္တစ္ခုလံုး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရအား အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားအား ဝယ္ယူရ႐ိွၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား တူးေဖာ္လွဴဒါန္း ေပးေန႐ံုမွ်မက သန္႔႐ွင္း၍ အဆိပ္အေတာက္ကင္းစင္ေသာ ေသာက္သံုးေရ ရ႐ိွေရးအတြက္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ အသစ္ဝယ္ယူထားသည္႔ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) အသိအမွတ္ျပဳ ေခတ္မွီပစၥည္းမ်ားျဖင့္ပင္ နည္းပညာ၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရမသန္႔႐ွင္းမႈမ်ားကို မိဘျပည္သူတို႔ သိ႐ိွကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္