Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

September 2, 2013

“အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း” အေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္
စာအမွတ္ – ဝ၂/နာကူ/စီမံ/ေၾကျငာခ်က္/၂ဝ၁၃
ရက္စြဲ      – ၂ဝ၁၃၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒဟူ၍ အမည္တပ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ – ပုဂၢိလက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႔အစည္းပိုင္းပစၥည္းမ်ား၊ ေငြမ်ား ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈခံယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမပါခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္လုပ္ကိုင္လွ်င္ (၅) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရႏိုင္ ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္လည္း အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အသင္းအဖြဲ႔အမည္ သီးျခား႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုအတြက္ လူအမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႔၊ အစည္းအ႐ံုး၊ သမဂၢပါတီ၊ ေကာ္မတီ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အသင္းစု၊ တပ္ဦး၊ ကလပ္ႏွင့္ အလားတူ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရ႐ွိေအာင္ ေလွ်ာက္ ထားရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လႈပ္႐ွားျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခဲ့ သည္။ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥပေဒအတိုင္း ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ထိျဖစ္သည္။
ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ယခင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မျခားကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္အစား (၃) ႏွစ္ေျပာင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ထို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဥပေဒသည္ ယေန႔တိုင္ အတည္ျပဳလွ်က္႐ွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ မပယ္ဖ်က္ဘဲ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက် ပဲ ျပည္သူတို႔အက်ိဳးမ႐ွိေသာ ၄င္းဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းသင့္ပါသည္။
အဓိက အသိေပးလိုသည္မွာ – “ယင္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ပါသလား” ေမးခြန္းကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထိန္း ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ထိုသို႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္႐ွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မယံုၾကည္ေပ။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ႐ွိေသာ ႏို္င္ငံတစ္ႏို္င္ငံတြင္ တည္ဆဲအရ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ႐ိုးေျဖာင့္ မွန္ကန္မႈမ႐ွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ထပ္မံ၍ “ႏွစ္ထပ္ကြမ္း” ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ လူအမ်ားစုအတြက္ တာဝန္မ႐ွိေသာ္လည္း တာဝန္သိ၍ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကေသာ ေအာက္ေျခလူထု အေျချပဳလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ “မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္” ျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ကိုင္လိုၾကေသာ “မ်ိဳးဆက္သစ္” မ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဥပေဒထပ္မံ ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုအပ္ဟု ယူဆပါသည္။
ဥပေဒအသစ္ မျဖစ္မေန ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းထက္ မပိုသင့္ဟု ယူဆပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ မွတ္ပံုမတင္မေနရမဟုတ္ဘဲ မွတ္ပံုတင္လိုက တင္ႏိုင္ သည့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ မွတ္ပံုမတင္မေနရ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔၏လႈပ္႐ွားမႈအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ သေဘာထား ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments