Blog Archives

>Dismise of the Mother of Htay Kywe

December 2, 2007
>Dismise of the Mother of Htay Kywe

> ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မိခင္ ၏ နာေရးဖိတ္စာ လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းက ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေသာ သာေရး၊ နာေရးမ်ားကို မိုးမခ က ေမတၱာျဖင့္ တင္ဆက္ပါမည္။ No tags for this post.

Read more »

>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

December 2, 2007
>Kyaw Thu invites his friends and families of his daughter’s wedding via email

> ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီးသည္ ေရႊဇီးကြက္တို႔က သမီး မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာကို သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာခြင့္မရသျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ဖိတ္ရ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးမခ မွတဆင့္လည္း ရပ္နီးရပ္ေ၀း ေက်ာ္သူ မိသားစု ပရိသတ္၊ နာေရးကူညီမွဳအသင္း လူမွဳေရးမိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာမိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားအား တဆင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

November 30, 2007
>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္

> ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတုိထြာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ယေန႔မနက္တြင္ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ မိခင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ႏြယ္စိမ္းေ၀ က လူထုေဒၚအမာေမြးေန႔တြင္ ေအာင္ေ၀း ကဗ်ာ ကို ပရိသတ္သို႔ ေ၀ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရပါသည္။ မဂၢင္ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို စစ္အစိုးရက လမ္းေပၚ ႏွင္ခ်ျပီးေနာက္၊ ၀င္ေရာက္ ကူညီ လက္ခံထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင့္ ျပည္္သူလူထုအားလုံးကို စစ္တပ္က တားဆီးျခိန္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပုံ – ကေမၻာဒီးယားသြားတဲ့ နအဖ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကစဥ္ – ေအဖက္ပီ No tags for this post.

Read more »

>မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္

November 30, 2007

> မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႛရသည္။ အဴပည့္အစုံကို သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။ ” … စစ္အာဏာရႀင္မဵားအေနႎႀင့္ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား ခဵိတ္ပိတ္ပင္ဴခင္းသည္ မတရားေသာ လုပ္ရပ္ဴဖစ္၍ ႓ပည္ပ ေရာက္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ရႀႂတ္ခဵသည္။ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား အဴမန္ဆုံး ဴပန္လည္ဖၾင့္လႀစ္၍ ေကဵာင္းေန သက္ေတာ္ရႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအပၝအ၀င္ အရၾယ္မေရာက္ေသးေသာ ရႀင္သာမေဏမဵားႎႀင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရႀင္မဵားအား မူလအတုိင္းဴပန္လည္ ေနထုိင္ခၾင့္ဴပႂရန္ အာဏာရႀင္စစ္အုပ္စုအား ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ႓ပည္တၾင္းရႀိ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္လည္း သံဃာ့ညီညၾတ္မႀႂကုိေရႀးရႀႂ၍ မည္သုိႛေသာ အႎၨရာယ္ႎႀင့္ ဳကႂံေတၾႛေနရသည္႓ဖစ္ပၝေစ၊ ဗုဒၭသားေတာ္အခဵင္းခဵင္း ေမတၨာေရႀႚထား၍ ခုိကုိးရာမဲ့ေနေသာ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

November 30, 2007
>အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

> သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ အရႀင္ဉာဏိကႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္အခၝသည္ ဗုဒၭအဆုံးအမတရားေတာ္မဵားကုိ ပိဋကကဵမ္းစာေတာ္လာအတုိင္း မႀန္္မႀန္ကန္ ကန္ ေဟာေဴပာညၿန္ဳကားရန္၊ ေလ့လာသင္ဳကားရန္၊ ပၾားမဵားအားထုတ္ႎုိင္ရန္ႎႀင့္ ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ဘ၀လုံ႓ခႂံမႁအတၾက္ပၝ အဆုံးရၾားဆုံး အပိတ္အပင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ အခံရဆုံးအခဵိန္ဴဖစ္ပၝသည္။ ပခုကၠႃတၾင္ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ ညႀင္းဆဲႎႀိပ္စက္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားမႀ သည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တနံတလဵား ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႁမဵားကုိ အဳကမ္းဖက္ နည္းမဵားဴဖင့္ ရုိက္ပုတ္ညႀင္းဆဲ၊ ေကဵာင္းတုိက္မဵားအတၾင္း အခဵိန္္မေတာ္ စီးနင္း၀င္ေရာက္ကာ ရဟန္း ေတာ္မဵားႎႀင့္ သံဃာပုိင္ပစၤည္းမဵားကုိ လုယက္ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵားကုိလည္း မင္းမုိက္စရုိက္ဴဖင့္ တရား လက္လၾတ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။ သံဃာေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ မတရားဴပႂမူခဲ့မႁမဵားအတၾက္ ၀န္ခဵေတာင္းပန္ရန္ သံဃာေတာ္မဵား ၏ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိလည္း မေထမဲ့ဴမင္ လဵစ္လဵႃဴပႂကာ...

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

November 29, 2007
>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရအရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ –စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ – ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားက ရဲ၀န္ထမ္း အေတာ္မဵားမဵားကို ေနရာအေဴပာင္းအေရၿႚ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ထၾက္ေနပၝတယ္။ အေရအတၾက္ အတိအကဵ မသိရေသးေပမယ့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခဵႂိႚ ေဴပာင္းမိန္ႚမဵား လက္ခံရရႀိဴပီးဴပီ လုိႚ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက...

Read more »

>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

November 29, 2007
>ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ

> အဲဒီညကေလ … အေမ …။ မိုးေလးေတြက တဖြဲဖြဲက်လို႔မသဲလွေပမယ့္ အသည္းကေတာ့ က်င္ေနတယ္မခြဲခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပါအရင္ဆံုးျဖတ္တာက တံခြန္တိုင္ေနာက္ … အရာေတာ္ေတာင္ျမင့္ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္းထဲမွာတေနရာၿပီး တေနရာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္စားခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိအိပ္ခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိစဥ္းစားခ်င္တာပဲ ရွိေပမယ့္ဘာမွစဥ္းစားလို႔လည္း မေပၚေၾသာ္ … ျမစ္ငယ္ေတာင္ ေက်ာ္သြားပါေပါ့လား …။ အေဖနဲႚ အေမကို ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ညီနဲ႔ အမ ႏွမငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကေနာ္တကိုယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္တာလည္း မဟုတ္အေျခအေနက တြန္းပို႔ေတာ့ဒို႔မွာ ေ႐ြးစရာ မရွိလို႔သာနားလည္ၾကပါကြာအေဖနဲ႔ အေမကိုဂ႐ုစိုက္ၾကပါကြာ … လို႔။အဲဒီေနာက္ေတာ့ အေမရယ္ေတာင္ေတြ … ေတာေတြေခ်ာင္းေတြ … အင္းေတြလႊားကနဲ လႊားကနဲ … တသြားထဲသြားနယ္စြန္နယ္ဖ်ားထိကဗ်ာတပုဒ္ေတာင္ ေရးမိေသးတယ္အေမမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္ ….“အေနာက္ကို တခ်က္ငဲ့ၾကည့္လို႔အေရွ႕ကိုတဲ့ ထြက္ခဲ့တယ္” ဆိုတာေလျပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာေတြသက္႐ြက္ေျခာက္ေတြလိုတေ၀ေ၀ လြင့္က်နီသူေတြျဖဴ...

Read more »

>ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ၉၂ လူထု အေမသိုႚ

November 29, 2007

> ၉၂ ႏွစ္ျပည့္ လူထုအေမသို႔ အလြမ္းစာေဒါက္တာလြဏ္းေဆြႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ‘အေမ ေနေကာင္းလား’ လို႔ခရီးေရာက္မဆိုက္ က်ေနာ္တို႔ ေျပးေတြ႕ေတာ့ခပ္ေႏြးေႏြး ရင္ေငြ႕ကက်ေနာ္တို႔ဆီ ျပန္ေျပးလာ‘ငါ့သားတို႔ ဘယ္ရထားနဲ႔ လာၾကလဲကြဲ႕ထိုင္ၾက … ထိုင္ၾက’ တဲ့ေႏြးေထြးတဲ့ အေမ့ ႏႈတ္ဆက္သံၾကည္ေမြ႕တဲ့ အေမ့ အျပံဳးက်ေနာ္တို႔ကို ဖံုးလႊမ္းခရီးပမ္းသမွ်က်ေနာ္တို႔ လန္းဆန္းခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ အေမ … ဒီမွာ ဆရာေျမဇာဒီမွာ ဆရာ၀သုန္ဟိုဘက္ခံုမွာ ကိုေအာင္ေ၀းဒီေဘးက ကိုသာခ်ဳိဟိုဘက္က ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္’ လို႔ခပ္႐ို႕႐ို႕ က်ေနာ္ မိတ္ဆက္ေတာ့ …အေမက‘ျမင္တာေပါ့ ငါ့သားအေမ့သားေတြ အားလံုးကိုအေမ အကုန္လံုး ျမင္တာေပါ့’ ဆိုၿပီးျပံဳးျပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနတဲ့အေမ့ရဲ႕ပံုရိပ္ရင္ထဲကို ယိုဖိတ္စီးဆင္းေအးျမတဲ့ ျမစ္တစင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။ ‘ငါ့သားေတြ အရက္ သိပ္မေသာက္ၾကနဲ႔ေနာ္’‘အေမတို႔ဘက္ကလူေတြ အသက္ရွည္တာကိုပဲ...

Read more »

>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

November 29, 2007
>အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ

> အေမနဲ႔ သား (သို႔) “သ”၀ဂ္ကထာ(အေမလူထုေဒၚအမာ ၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔သို႔ …)ေအာင္ေ၀းႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ (၁)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ သြားမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ တမလြန္ ခရီးကို မသြားပါနဲ႔ဦးက်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဆီ သြားရဦးမယ္ အေမ …။ (၂) အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္။အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစအေမ … လူ႔ဘ၀ကို မသိမ္းပါနဲ႔ဦး က်ေနာ္တို႔ ေသြးစြန္းေနတဲ့ သကၤန္းေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေဒါင္းအလံေတြ ေသြးစြန္းေနတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ သိမ္းရဦးမယ္ အေမ …။ (၃)အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔က်ေနာ္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

November 29, 2007
>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

> ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္မႀ နာမည္ေကဵာ္အဆုိရႀင္မဵားႎႀင့္ ခဵင္းမုိင္မႀ ၀ၝသနာရႀင္လူငယ္မဵား၏ စင္တင္ဂီတပဲၾ(ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ) ဴမန္မာဴပည္မႀနာမည္႒ကီးအဆုိေတာ္အခဵႂိႛပၝ၀င္ေသာ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတစ္ခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္(ဇင္းမယ္)႓မိႂႛတၾင္ ယေနႛညေနပုိင္းက ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ဇမ္ႎူး၊ အယ္လ္ဆုိင္းဇီ စသည့္ နာမည္ရအဆုိေတာ္ ၃ ဦးႎႀင့္အတူ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ဂီတ၀ၝသနာရႀင္ လူငယ္မဵား ပူးေပၝင္းတင္ဆက္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾသုိႛ ပရိသတ္ ၃၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္အားေပးခ့ဲ႓ပီး၊ ၄င္းတုိႛမႀာ ခဵင္းမုိင္တၾင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားဴဖစ္သည္။ လက္မႀတ္တစ္ေစာင္လ႖င္ ဘတ္ ၂၀၀ (၇ေဒၞလာခန္ႛ) ဴဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ အားေပးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ မၾန္ဴပည္နယ္မႀ အလုပ္သမားတစ္ဦးက – “သမီး ရၾာဴပန္ေရာက္တ့ဲအခၝ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္