Blog Archives

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

April 16, 2008
>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

> ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – သၾကၤန္တြင္ ေမာင္ရစ္ ေၾကာင္ေရခ်ဳိးျခင္းဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာတြန္းအေဟာင္း၊ ဘယ္မွာမွ မပါေသးေတာ့ အသစ္ေပါ့၊ အဟိ) No tags for this post.

Read more »

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

April 15, 2008
>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

> ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကူးသ႒ကႆန္ကာလတၾင္ မုန္ႚလုံးေရေပၞ လုံးေနေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားအခဵႂိႚ။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

April 15, 2008
>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

> လူ၅၀ေကဵာ္ေသဆုံးမႁတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲေသာ အမႁတၾင္ ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ထရပ္ကားေမာင္းသူက ထုိင္းရဲတပ္ဖဲၾႚသုိႚ သၾားေရာက္အဖမ္းခံခ့ဲသည္။ ကားေမာင္းသူ Suchon Boonplong က ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႚမႀ ဖူးခက္႓မိႂႚသုိႚ ပုိႚေဆာင္ေပးခ့ဲေဳကာင္း၊ အခေဳကးေငၾအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားေသာ ဘတ္ ၇၄၀၀၀ (ေဒၞလာ ၂၅၀၀ ) ထဲမႀ ထက္၀က္ကုိ ရရိႀ႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္းရဲစခန္းတၾင္ ထၾက္ဆုိခ့ဲသည္။ လမ္းတၾင္ ေလေအးေပးစက္ ခဵႂိႚယၾင္းသဴဖင့္ အလုံပိတ္ အေအးခန္းထဲတၾင္ လုိက္ပၝသၾားေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ဴပစ္မႁထင္ရႀားပၝက အဆုိပၝယာဥ္ေမာင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္အထိ ကဵခံရႎုိင္သည္။ အသက္ေဘးမႀ လၾတ္ေဴမာက္႓ပီးေနာက္...

Read more »

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

April 15, 2008
>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

> ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကဖိုႚ အတိုက္အခံက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထၾက္လာဴပီး စစ္အစိုးရကဖက္လည္း ေထာက္ခံမဲအတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္စည္းရုံးေနပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားေပၞက စာေတၾကို ဳကည့္ပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲမႀာကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္မႀ မီးမႀန္မႀန္လာမည္လိုႚ စည္းရုံးေနပၝသတဲ့။ (မိုးမခ-ရန္ကုန္) No tags for this post.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

April 15, 2008
>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

> တရုတ္အုိလံပစ္ေအာင္ပြဲသည္ အာဏာရွင္တုိ္႕ေအာင္ပဲြမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္သလုိအုပ္ခ်ဴပ္ရုံမက သတ္ျဖတ္ခ်င္သလုိ သတ္ျဖတ၊္ ဖမ္းဆီးမူေတြကုိလည္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ေနတာနဲ႕ အားမရေသးဘူး၊ သူတုိ႕က်င္းပတဲ့ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြကိုလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အားေပးခုိင္းေနပါတယ္။ ကမာၻမွာ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးမွာလား၊ အာဏာရွင္ေတြ ေအာင္ပဲြခံမွာလား ဆိုတာကုိ အခုၾကည့္ေနၾကရျပီ။ တရုတ္အုိလံပစ္သာ ေအာင္ျမင္သြားရင္ အာဏာရွင္ေတြဟာ ကမာၻမွာေအာင္ျမင္ျပီဆုိတဲ့ အခ်က္ကို လက္မခံခ်င္ေပမယ့္လည္း လက္ခံၾကရေတာ့မယ္။ လက္နက္မကိုင္တဲ့ လက္နက္မဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိလုိလားသူေတြရဲ႕ လမ္းစဟာ ဒီလိုနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကရမွာလား။ ျမန္မာျပည္မွာ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ တခါမွမက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေသြးေျမက်ေအာင္ ေစာ္ကားမူကုိျပဳလုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ သူတုိ႕လက္နဲ႕လာျပီး သတ္ဘိသကဲ့သုိ႕ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားမႈျပဳလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ပါပဲ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီလုိအမႈမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ရဲေအာင္ ေသြးထုိးေပးခဲ့၊ အားေပးခဲ့၊ လူသတ္မူ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

April 15, 2008
>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

> အရင္ ဒိုင္, အခု ထိုးသား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵေပးပြဲ အျဖစ္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စစ္တပ္မွ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္တိုင္း၌ ျပင္ပအသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရတို႔ အျမဲတေစ ကြဲျပားေနေလ့ ရွိသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၈, ၁၉၆၂, ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၊ ၁၉၆၀, ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၁၉၇၃ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔တြင္ အသြင္ ႏွင့္ အႏွစ္ ကြဲျပားေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

April 15, 2008
>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈က၀ိအဆူဆူ ပၝေတာ္မူဴပီ – လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာဆႎၬခံယူပၾဲ သတင္းစုစည္းတင္ဴပခဵက္နဲႚ ကန္ႚကၾက္မဲေတးမဵားတိုင္းဴပည္ခဵစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးမဵား – လူထုဦးလႀ၊ ေနလင္း (ေခတ္ဴပိႂင္)ထိုင္းႎိုင္ငံက အလုပ္အတၾက္ ဴမန္မာ ၅၀ ေကဵာ္ အသက္ဆုံးဳကရလူထုေဒၞအမာရဲႚ ေလဘာတီမဴမရင္ နဲႚ မူရင္းေတးတၾဲဖက္တင္ဴပခဵက္လူထုေဒၞအမာရဲႚ အထုပၯတိၨအကဵဥ္းနဲႚ ဖိုးသံ(လူထု) အလၾမ္းစကားစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး၊ ခင္သက္ပန္ No tags for this post.

Read more »

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

April 15, 2008
>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

> New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote “YES” or else !!!April 14, 2008 No tags for this post.

Read more »

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

April 14, 2008
>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

> ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားမိုးမခဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား မိုးမခက တင္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ၾကပါအုံး။ ၁ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၁) ၂ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၂) ၂၀၀၆ မွာ ဇာဂနာကို စစ္အစိုးရသၾကၤန္ကို ေ၀ဖန္တယ္ဆိုျပီး အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြအားလုံး ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ မွာ ဇာဂနာဟာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြကို ကူညီ ေထာက္ခံျပီး ေရွ႔တန္းက ရပ္တည္ခဲ့၊ ျပီးေတာ့ လူထုကိုယ္စား...

Read more »

>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)

April 14, 2008

> ေဒၚခင္မာေအး၊ ၆၈ ႏွစ္ စ်ာပနဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္