Blog Archives

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

February 2, 2008
>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္ မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေတၾးအဴမင္ မဂၢဇင္းကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္အဴဖစ္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရး အလႀႃေငၾ ေပးအပ္ပၾဲ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ေမာင္၀ံသ၊ ဇနီး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္၊ ေဒၝင္းစာေပ ႎႀင့္ အေတၾးအဴမင္ အဖၾဲႚသားမဵား အားလုံးက မိတ္ေဆၾမဵားသိုႚ ခဵစ္ဳကည္ေလးစားစၾာ ဖိတ္ဳကားပၝေဳကာင္း ေပးပိုႚသည့္ဖိတ္စာတၾင္ ဴမန္မာ့အလင္း ဦးသန္းညၾန္ႚ( သတင္းစာဆရာ)၊ ေမာင္လင္းယုန္ (ရႀမ္းဴပည္) (ကဗဵာဆရာ)၊ လမ္းစဥ္ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ဴမင္းဴခံဦးဴမင့္လၾင္ (သတင္းစာဆရာ)၊ ကိုနီဟိန္း (ကဗဵာဆရာ)၊ ေဒၞရီေ၀ (ကဗဵာဆရာ)၊ ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္း နာမကဵန္း ေထာက္ပ့ံေရး...

Read more »

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

February 2, 2008
>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

> ဧကစာခဵႂိ – မ အ ေအာင္ သင္တာ ဘာလဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

February 2, 2008
>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

> စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ကိုဟုိဒင္းေရ- ” ႎႀင္းေလးတမႁံမံႁ၊ ေလေအးေလးတသုန္သုန္နဲႛ ခဵမ္းလိုႛမဵားတုန္႓ပီဆိုမႀဴဖင့္ …” ကဵေနာ္လည္း စာဆိုေတာ္ေနႛေတၾအေဳကာင္းေရးမယ္လိုႛ စဥ္းစားလိုက္တာနဲႛ ကဗဵာလိုလို၊ ကေဴပာင္လိုလိုေတၾ ေခၝင္းထဲက ခုန္ထၾက္လာတာဗဵိႂႛ။ စာအေဳကာင္းေပအေဳကာင္းကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ေဴပာ၊ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နားေထာင္ေဆၾးေႎၾးဆိုတဲ့ အစဥ္အလာေလးေတာင္မႀ အခုေတာ့ ဒီႎိုင္ငံမႀာ သမိုင္းလိုလို၊ အိပ္မက္လိုလိုဴဖစ္သၾား႓ပီဆိုတာကို ဴပန္ေတၾးဳကည့္ရင္ လၾမ္းသလိုလို၊ နာကဵည္းသလိုလို ဴဖစ္ေနမိတယ္ဗဵာ။ ဗမာဴပည္မႀာတုန္းက ကိုယ္က စာေရးဆရာမဟုတ္ေပမဲ့ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေဳကာင္းေတၾနဲႛ စာေပေဟာေဴပာေတၾကို သၾားနားေထာင္ခဲ့၊ စာေရးဆရာေတၾ နယ္လႀည့္ေဟာေဴပာရာေတၾကို လိုက္ပၝခဲ့ဖူးေတာ့၊ စာဆိုေတာ္ေနႛရဲႛနက္နဲသိမ္ေမၾႛမႁ၊ ဳကည္ႎူးစရာ ေတၾကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပၝက္႓ပီး သံေယာဇဥ္တၾယ္မိေနတာေပၝ့ဗဵာ။ ဴပန္စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ သမိုင္းကလည္း ဳကာခဲ့႓ပီကိုး။ ဒုတိယကမၲာစစ္၊ ဂဵပန္ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ေခတ္ တကယ့္အေမႀာင္ေခတ္ထဲမႀာမႀ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

February 2, 2008
>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

> ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းေလာကတၾင္ သက္ေတာ္ရႀည္ စာနယ္ဇင္းကာတၾန္းဆရာဳကီးအဴဖစ္ ထင္ရႀားသူ ကာတၾန္းေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚဖိတ္စာကို ဆရာဳကီးကိုယ္တိုင္ မိတ္ေဆၾ တပည့္သားခဵင္းမဵားသိုႚ အစဥ္အလာအတိုင္း ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ထုတ္ဴပန္ဖိတ္ဳကားလိုက္ဴပီ ဴဖစ္သည္။ ယခင္ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းကလည္း စာနယ္ဇင္း ကာတၾန္းဆရာမဵားက ဆရာဳကီးမဵားဴဖစ္ေသာ ကာတၾန္းေဖသိန္း၊ ကာတၾန္းေအာင္ရႀိန္ ႎႀင့္ ကာတၾန္းေရၿမင္းသားတိုႚကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပၾဲ ဴပႂခဲ့ဳကဴပီး၊ ယခု ဆရာဳကီးဦးေဖသိန္းကလည္း ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ေမၾးေနႚမိတ္ဆုံပၾဲကို ကဵင္းပလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရးရအဴပီး ပၝလီမန္ေခတ္ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းသမိုင္းတၾင္ အေရးပၝလႀေသာ သတင္းစာကာတၾန္းသည္ စစ္အာဏာရႀင္ေခတ္တၾင္ ပိတ္ဆိုႚတားဆီးမႁမဵားေဳကာင့္ တိမ္ဴမႂပ္ေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့ရသည္။ ဂဵာနယ္ႎႀင့္ မဂၢဇင္း...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

February 1, 2008
>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

> ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာမိုးမခ စာဖတ္သူ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ ့ရဲ ့ လက္စၾဲေတာ္ ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ တၾက္ခဵက္မႀႂေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿတစ္ေယာက္ သူႚရဲ ့ ကဵဆင္းလာတဲ့ ဳသဇာအာဏာနဲႚ ဴပည္တၾင္း ႎိုင္ငံေရး မဴငိမ္သက္မႀႂမဵားကို ေဴဖရႀင္းဖို ့ ေနာက္ဆံုးေပၞ ယဳတာတခုကို ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ဖို ့ ႒ကိႂးစားေနပၝတယ္။ အဲဒီယဳတာကေတာ့ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ပင္ဂၾင္းငႀက္ေမၾးဖိုႚဴဖစ္ဴပီး ဒီစစ္ဆင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိႚ Supreme ေသာက္ေရသန္ႚကို ပင္ဂၾင္းေနထိုင္ရန္ အေအးခန္းေဆာက္လုပ္ဖိုႚ တာ၀န္ေပးလိုက္တာေဳကာင့္ ကုမၯဏီတာ၀န္ရႀိသူမဵား ေခၝင္းနားပန္း႒ကီးေနတယ္လိုႚ Supreme ၀န္ထမ္းတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

February 1, 2008
>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

> အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ႎႀင့္ ဂရင္းကတ္ခရီးသၾားလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူမဵားကိုစကႆာပူက လက္မခံေတာ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သိုႚမဟုတ္ မိခင္ႎုိင္ငံ၏ သက္တမ္းရႀိႎိုင္ငံကုူးလက္မႀတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမဵားသာ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္းသိုႚ ၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စကႆာပူ ဗီဇာႎႀင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးက ရုတ္တရက္ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္လိုက္သည္ဟု ခရီးသၾားရန္ဴပင္ဆင္ေနသည့္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ တဦးက အေဳကာင္းဳကားလာသည္။ “ကဵေနာ္က ႎိုင္ငံေရးဒုကၡသည္၊ မိခင္ႎိုင္ငံက ဘာ ပတ္စ္ပိုႚမႀလည္း မရႀိဘူး။ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ေပးတဲ့ ဒုကၡသည္ ခရီးသၾားလက္မႀတ္ပဲ ရႀိတယ္။ တဴခားတေယာက္က အဴမဲတမ္းေနထိုင္ခၾင့္ရထားေတာ့ ဂရင္းကဒ္ ခရီးသၾားလက္မႀတ္ရႀိတယ္။ ႎႀစ္ေယာက္လုံးကို စကႆာပူ ဗီဇာေကာင္စစ္၀န္ရုံးက ဴငင္းလိုက္တယ္။ ႎိုင္ငံသားတေယာက္ရဲႚ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ မရႀိရင္ သူႚတိုင္းဴပည္လာစရာ မလုိပၝဘူး...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

February 1, 2008
>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

> သာသနာေမာဠိ သို႔ သစၥာစကား ဇင္ေ၀ေသာ္ ( ေအ၊ အို၊ ေအ၊ ဘီ )ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ခ်စ္သားတို႔ စိမ္းညိဳ႕ မို႔ေမာက္ေနသည္႔ေတာအုပ္ကို ၾကည္႔ လိုက္ၾက။ ထိုေတာအုပ္ကို ပုစဥ္းရင္ကြဲတို႔၏ ေတးဟစ္ဆိုသံ ေတြၿဖင္႔စိုးအုပ္ထားတန္ရာ၏ ။ ထိုအခိုက္ အဂၤါေလးပါးႏွင္႔ ၿပည္႔စံုေသာ စစ္တပ္ခ်ီလာ၏ ။ ထုိအခုိက္ စစ္တပ္၏ ဆင္သံ ၊ ၿမင္းသံ ၊ တံပိုးခရာသံတို႔ေၾကာင္႔ ပုစဥ္းရင္ကြဲ တို႔ အသံသည္ တဒဂၤတိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ သြားတန္ရာ၏ ။ သို႔ေသာ္ ထိုစစ္တပ္တို႔ အသံမ်ား တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ သြားရာ၌ ထိုေတာအုပ္သည္ ပုစဥ္းရင္ကြဲတို႔ အသံၿဖင္႔ တဖန္ မင္းမူစိုးအုပ္ေလရာ၏ ။ အေၾကာင္းမူ...

Read more »

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

February 1, 2008
>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

> သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC အရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သု၀ဏၧဘူမိ ေလဆိပ္ကအထၾက္မႀာ လာ႒ကိႂမည့္သူကုိ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာမိတယ္။ သူႛကုိလည္း ကုိယ္ကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိ လည္း သူကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္သူပၝလုိႛ မိတ္ဆက္ေဴပာဖုိႛ ၀န္ေလးတဲ့ကုိယ္ကလည္း ႒ကိႂတင္႓ပီး ဖုန္းေတာင္ ဆက္မထားခဲ့ဆုိေတာ့ လာ႒ကိႂသူ လာ မလာကလည္း မေသခဵာ။ ေရာက္တဲ့ခရီးကုိ ႒ကႂံသလုိပဲ သၾားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေမၾးထားတာမုိႛ ႒ကိႂသူ မလာလဵင္လည္း သူႛတာ၀န္ပဵက္ကၾက္လုိႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ လာခဲ့လဵင္ေတာ့ ေလယာဥ္ တစ္စီးလုံးမႀာမႀ တစ္ပၝးတည္းေသာ ရဟန္းေတာ္ဴဖစ္တဲ့ စာေရးသူကုိ ရႀာေဖၾဖုိႛ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေလာက္မယ္ မထင္ပၝ ဘူး။ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာဳကည့္တယ္။ အားလုံးကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾလုိႛ ထင္ရ။ သုိႛေသာ္ ဘယ္သူမႀ လႀန္းေခၞသံ မဳကား။...

Read more »

>ေက – ပုံရိပ္

January 31, 2008
>ေက – ပုံရိပ္

> ပုံရိပ္ ေကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

January 31, 2008
>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္၊ တရုတ္အုိလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္သံမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ တင္းဳကပ္စၾာ ထိမ္းခဵႂပ္ထားေသာ တရုတ္ႎိုင္ငံက လက္ခံကဵင္းပမည့္ ေႎၾရာသီ အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အသံကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဳကားေနရဴပီ ဴဖစ္သည္။ တိဘက္ လၾတ္လပ္ေရး ႎႀင့္ ဖဲန္လၾန္ဂၾန္း ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဖၾဲႚမဵားကလည္း ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ခရီးဆန္ႚလာမည့္ အိုလံပစ္မီးရႀႃးတုိင္ကို ေရာက္ရာအရပ္မဵားက ဆန္ႚကဵင္ရႁံႚခဵ ဆႎၬဴပဳကရန္ တပ္လႀန္ႚေဆာင္ရၾက္ေနဳကဴပီ ဴဖစ္သည္။ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံက ခဵားလ္စ္ မင္းသားကလည္း အိုလံပစ္ ဧည့္ခံပၾဲမဵားသိုႚ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ တရုတ္ဴပည္ အိုလံပစ္ဖၾင့္ပၾဲသိုႚလည္း တက္ေရာက္မည္္ မဟုတ္ေဳကာင္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားလုိက္သည့္အတၾက္ သပိတ္ေမႀာက္အဖၾဲႚမဵားအတၾက္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္