Blog Archives

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

February 27, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ တိမ္ဦးေလေဴပ ေမာင့္ကိုေစ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာလူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဳကီးဳကပ္ေရးေကာ္မီတီရဲႚ ေဳကဴငာခဵက္ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚ – ရန္ႎိုင္ထၾန္း(ကိုရီးယား)ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား အသတ္ခံေနရဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ သုံးသပ္ခဵက္ – စိုးခဵစ္ (ဗကပ)စစ္အစိုးရက ဴမန္မာဴပည္သူကို စိမ္ေခၞလိုက္ဴပီ – ဗဳသဂမ္ဘာရီ ဳကားဴဖတ္သတင္းအယ္ဒီတာထံ ေပးစာ – ေခတ္ဴပိႂင္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး No tags for this post.

Read more »

>စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီ

February 27, 2008

> စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီဘီဘီစီ၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးအတၾက္ ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ကို ဴပဌာန္းလိုက္ပၝ႓ပီ။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘန္ေကာက္က ကိုမင္းထက္ေရ အေသးစိတ္ေဴပာပၝဦးရႀင္။ အခုပဲ ဒီည ၈ နာရီသတင္းမႀာ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း အတည္ဴပႂေရး ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒဆို႓ပီး နအဖရဲႛဥပေဒအမႀတ္ ၁/၂၀၀၈ နဲႛ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဒီဥပေဒမႀာ အခန္း ၁၂ ခန္း ပၝမယ္။ ဒီ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ကို ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႛမယ္၊ မဲစာရင္းဴပႂစုမယ္၊ ဆႎၬမဲေပးတာေတၾကို ေရၿႛဆိုင္းဖဵက္သိမ္း မယ္၊ ဆႎၬမဲ ေဳကညာမယ္ ဒီလိုအခန္းေတၾ ၁၂ ခန္းပၝ၀င္တဲ့ အေဴခခံဥပေဒထၾက္လာမႀာပၝ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မနက္ဴဖန္မႀာထုတ္ေ၀မယ့္ သတင္းစာထဲကဵမႀပဲ...

Read more »

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

February 26, 2008
>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

> အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵားမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲ နဲႚ ဴငိမ္းခဵမး္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ တေလဵာက္လုံးမႀာ အမဵႃိးသားေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ လႁပ္ရႀားသူမဵားနဲႚ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သူ စာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာ၊ ေခၝင္းခဵခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ဴမႂိႚ၊ စမ္းေခဵာင္းဴမိႂႚနယ္က အိမ္ေဂဟာေလးကို ယခုရႀိေနတဲ့အတိုင္း တင္ဴပထားတဲ့ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္သူလူထုရဲႚ မဵက္ႎႀာ၊ တိုင္းဴပည္အကဵႃိးကိုသာ ဳကည့္ခဲ့တဲ့၊ ဴပတ္သား ရဲရင့္ ဴပည့္၀တဲ့ ပညာရႀိ စာဆိုဳကီး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အမဵႂိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ထာ၀ရ စံဴပႂရတဲ့သူတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

February 26, 2008
>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

> မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္ဳသရသ နဲႛ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္

February 26, 2008

> ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္ေဒၞရီရီေအာင္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၃ အစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ေသာတရႀင္မဵားရႀင္ ဒီသတင္းပတ္ထဲမႀာပဲ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾား႓ပီလိုႛ ဴမန္မာအစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဒီလိုေဴပာဆိုေဳကညာမႁထၾက္ေပၞ႓ပီး႓ပီးခဵင္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ အားလံုးပၝ၀င္ခၾင့္ရႀိတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္ဖိုႛလိုအပ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ေဴပာေရးဆို ခၾင့္ရႀိသူ မယ္ရီအိုဂၝဘီက ေဴပာဆိုထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ “ကုလသမဂၢရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားခၾင့္ရရင္ ဒီဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကိစၤကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛေကာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအ၀င္ အဴခား သက္ဆိုင္သူအားလံုးနဲႛပၝ ေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရမလဲဆိုတာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ အားလံုးပၝ၀င္ပတ္သက္ႎိုင္မလားဆိုတဲ့အေပၞမႀာ မူတည္ပၝတယ္ …”...

Read more »

>လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ

February 26, 2008

> လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဗၾီအိုေအ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄ ၂၀၀၈ “အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း လူထုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးဴခင္း” ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္အတၾက္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို ေမလအတၾင္းမႀာကဵင္းပ႓ပီး အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပၾဲ ေတၾကို သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္မႀာလုပ္ေပးမယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဳကဴငာလိုက္ဴခင္းဟာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူေတၾဳကားမႀာေရာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာပၝ အေတာ္ေလး ဂယက္ရုိက္ခတ္သၾားေစခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို လံုး၀အသိအမႀတ္မျပႂဘဲ ဆန္ႛကဵင္ဳကဖိုႛ အတိုက္အခံေတၾဳကားမႀာ ေဆာ္ဳသမႁေတၾ ရႀိလာသလို လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ အသိအမႀတ္ျပႂပၝ၀င္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္မဲေတၾထည့္ဳကပၝလိုႛ ေဆာ္ဳသတာေတၾလည္း ရႀိလာ ေနပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာဆိုရင္လည္း ဒၝဟာ စစ္အစိုးရက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုမႀာ ပထမဦးဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ အခဵိန္ဇယားတခုကို ခဵဴပလုိက္တာပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ...

Read more »

>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

February 25, 2008
>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

> မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မႎၨေလးဴမိႂႚရဲႚ ဒုတိယအဳကီးဆုံးေစဵး – ရတနာပုံေစဵးဳကီး တခုလုံး ယေနႚ ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ၈ နာရီက စဴပီး မီးေလာင္ခဲ့တာ ယခု ညေနပိုင္းမႀာမႀ မီးစၾယ္ကဵႂိးပၝတယ္။ ေစဵးဳကီးတခုလုံးလည္း ဆုံးရႁံးသၾားပၝတယ္။ အဲဒီမႀာရႀိတဲ့ MICT ကၾန္ပဵႃတာစင္တာလည္း ပၝသၾားတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တဆိုင္ကို သိန္းေထာင္ခဵီဴပီး တန္ဖိုးရႀိတဲ့အတၾက္ သိန္း ေထာင္ေပၝင္း ရာနဲႚခဵီဴပီး ဆုံးရႁံးခဲ့တယ္လိုႚ ေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ http://anony.pictiger.com/images/14303693/ က ဓာတ္ပုံေတၾကို ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ သဘာ၀ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား၊ နဲႛ ေရာဂၝကပ္ဆိုးမဵားကို ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းမဵား...

Read more »

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

February 25, 2008
>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

> ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး၏ ပန္းခဵီဴပပဲၾကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ သု၀ဏၧဘူမိပန္းခဵီဴပခန္းတၾင္ ယမန္ေနႛက ဖၾင့္လႀစ္ခ့ဲသည္။ တစ္လဳကာဴပႂလုပ္မည့္ဴပပဲၾတၾင္ ေကဵာ္စုိး၊ သန္ႛဇင္၊ မဵႂိးေကဵာ္၊ လႀဘုန္းေအာင္၊ ဴမင့္ေအာင္ တုိႛ၏ လက္ရာမဵား ပၝ၀င္သည္။ ဖၾင့္ပဲၾေနႛတၾင္ အဆုိပၝ ပန္းခဵီဆရာမဵားကုိလည္း ေတၾႛရသည္။ ဴပပဲၾကုိ Ecstatic Value of Myanmar ဟု အမည္ေပးထားသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

February 25, 2008
>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

> ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ KNU (ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအရုံး) အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးခဲ့မႁအတၾက္ ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂ့တၾင္ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၂၄ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႚ ကဴပႂလုပ္ခဲ့သည္ ။ အခမ္းအနားသို့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵားစုအပၝအ၀င္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတခဵႂိ့ပၝ လူ(၂၀၀)နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္ ။ ဖဒိုမန္းရႀာႎႀင့္ လူခဵင္းေတၾ့ဆုံဖူးသူမဵားက – ၄င္းအေပၞ ေလးစားမႁႎႀင့္အတူ ႎႀေဴမာတသမိေဳကာင္း ၊ မႌ့္သူ့ကိုမဆို လက္ခံေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးတတ္သႌ့္ ဟိတ္ဟန္မရႀိပုံ အေဳကာင္းမဵားကို ဴပန္ေဴပာင္းသတိရဳကဴပီး အမႀတ္တရ ေဴပာဆိုဳကသည္ ။ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

February 25, 2008
>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

> ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္