Blog Archives

>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

May 3, 2008
>ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီး

> မုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ရန္ကုန္ႎႀင့္ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီးဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနေမ ၃၊ ၂၀၀၈(ညပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္) မေနႚညတုန္းက ရန္ကုန္နဲႚ ဧရာ၀တီေဒသကုိ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အ႒ကီးအကဵယ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သၾားတ့ဲအတၾက္၊ ေနာက္ဆုံးရရိႀတ့ဲ သတင္းေတၾအရ၊ ႓မိႂႚထဲမႀာ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးသၾား႓ပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတၾ ႓ပိႂလဲကုန္တ့ဲအတၾက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾ၊ ဓာတ္အားေပးလုိင္းေတၾ ပဵက္ေနပၝတယ္။ အိမ္ေခၝင္မုိးေတၾ ဴပႂတ္ထၾက္ကုန္႓ပီးေတာ့ အင္တာနက္အဆက္အသၾယ္လည္း အခက္အခဲေတၾနဲႚ ေတၾႚေနရပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀအပ တဴခားေနရာေဒသက အပဵက္အစီးသတင္းေတၾကုိေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္မႀာ လူ ၃ ေယာက္ ေသဆုံးတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ေနေပမယ့္ အတည္ဴပႂခဵက္ေတၾကေတာ့ သီးဴခား မရရိႀေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကုိ ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ထားရ႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞအေဴခအေန ထုတ္ဴပန္ထားတယ္လုိႚ အခုေနာက္ဆုံးသတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။...

Read more »

>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

May 3, 2008
>ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္

> ရန္ကုန္႓မိႂႚ မုန္တုိင္းေအာက္ေရာက္ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံက ဴဖန္ႚေ၀ေသာ အထက္ပၝဓာတ္ပုံမႀာ ယမန္ေနႚ(ေမလ ၂ ရက္၊ ေသာဳကာေနႚ)က ရန္ကုန္႓မိႂႚသုိႚ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္႓ပီးေနာက္ ေတၾႚရေသာ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခုဴဖစ္သည္။ သစ္ပင္ကဵႂိး႓ပီး ဓာတ္႒ကိႂးႎႀင့္ကားေပၞသုိႚ ကဵေနသည္။ အရာရႀိတစ္ဦးက မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္တၾင္ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီးေနသည္၊ ေနရာအေတာ္မဵားမဵားတၾင္ အိမ္အမုိးမဵား လႀန္ထၾက္သၾား႓ပီး လႀဵပ္စစ္မီး ဴပတ္ေတာက္လဵက္ရိႀသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန/ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ) No tags for this post.

Read more »

>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

May 3, 2008
>ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ

> ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾ ဓာတ္ပုံသတင္း ေမ ၃၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ကုန္သည္႒ကီးမဵားဟုိတယ္တၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ မဂႆလာ သတုိႚသမီး သတုိႚသား ၀တ္စုံ ဖက္ရႀင္ဴပပဲၾမႀ ဴမင္ကၾင္းတစ္ခု။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန) No tags for this post.

Read more »

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

May 3, 2008
>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ႓သ၀ၝဒ ေကာက္ႎုတခဵက္

> သာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပဆရာေရာ တကာေရာ မေလွ်ာ့ေသာစိတ္ေတြဘယ္ရန္သူမ်ဳိး ထိုးေဖာက္ပါေစဒို႕မမႈ ေပါင္းစုကာကြယ္မေလသာသနာ့အေရး ဒို႕အေရးေပ။ (ဦေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ-မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္) No tags for this post.

Read more »

>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

May 3, 2008
>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika

> ေကဵးဇူးဂုဏ္ရႀိန္ ထူး ထိန္ ထၾဋ္မုိႛဦးႎႀိမ္ညၾတ္လုိႚ ရႀိခုိးမယ္အရႀင္ဉာဏိကေမ ၂၊ ၂၀၀၈ စာေရးသူက မစုိးရိမ္စာသင္သားေဟာင္း။ မစုိးရိမ္မႀာေနခဲ့႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားဆီက ပညာေတၾ ေလ့လာဆည္း ပူးခဲ့တာ။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ငၝးခဵဥ္မုိႛ ကို္ယ္ခဵဥ္တယ္ဴဖစ္မႀာစုိးလုိႛ မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မဵားအေဳကာင္း မေဴပာလုိခဲ့ဘူး။ သုိႛေပမယ့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးေကဵးဇူးမကင္းလုိႛ မစုိးရိမ္ အေပၞသံေယာဇဥ္ရႀိတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾက မစုိးရိမ္နဲႛ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ေဴပာဴပဖုိႛတုိက္တၾန္းဳကတယ္။ မစုိးရိမ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးကေတာ့ ပရိယတၨိနယ္ပယ္မႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ခဵဲႛေအာက္ကလၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အာဏာရႀင္မဵားေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အမဵိႂးသား ေရးလႀႂပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖မႀာ၊ ထိပ္ဆုံး ကရႀိတဲ့ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိလုိက္လဵင္ အတန္ ႓ခႂံငုံမိမႀာပၝ။ ဒီေနရာမႀာ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္ထက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသအေဳကာင္းကုိပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး စံလၾန္ေတာ္မူတဲ့သတင္းကုိ ဳကားမိတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ သူမတူ...

Read more »

>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

May 2, 2008
>အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား

> ဆမတ္ကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း အားလုံးေကာင္းပၝသည္ခင္ဗဵား ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္- “တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီေနာ္၊ ခၾန္ဆမတ္။ အာဏာရႀင္စနစ္ မဟုတ္ဘူးကၾ။ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီ။” ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္။ “ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ႎုိင္ငံေရးမႀာ၀င္မပၝႎုိင္ေအာင္ တားထားတာ မႀားတယ္လုိႚ ကဵႂပ္ဴဖင့္ မဴမင္ေပၝင္။ သူက ႎုိင္ငံဴခားသားကုိ လက္ထပ္ခ့ဲတာကုိးဗဵ။ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာဆိုရင္ ဒီလုိ ရာဇ၀တ္မႁ ကဵႃးလၾန္ထားပုံမဵႂိးနဲႚေတာ့ သူ အိမ္တစ္လုံးေတာင္မႀ ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရမႀာ မဟုတ္ဘူး။ ႎုိင္ငံဴခားသားကုိေဳကာက္တာ ဘာမႀားသလဲဗဵာ။ ႓ပီးေတာ့ အာဏာရႀင္စနစ္ကေရာ ဘာမႀားေနလုိႚလဲဗဵာ။” (Stephff ၏ အထက္ပၝ ကာတၾန္းမႀာ www.irrawaddy.org www.nationmultimedia.com တုိႚတၾင္ ေဖာ္ဴပ႓ပီးဴဖစ္သည္။) No tags for this post.

Read more »

>Burmese Lawyers of Burma

May 2, 2008
>Burmese Lawyers of Burma

> ျမန္မာျပည္က ျပည္သူ႔ေရွ႔႔ေနမ်ားဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၂၊ ၂၀၀၈ မစုစုေႏြးေရွ႔ေန ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးေရွ႔ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ အဲန္အယ္ဒီေရွ႔ေနတဦးျဖစ္ေသာ ဦးၾကည္၀င္းတို႔ကို မတ္ ၂၇ ၂၀၀၈၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ အတူတကြ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ No tags for this post.

Read more »

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

May 2, 2008
>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာမညဆရာေတာ္ သာမညဆရာေတာ္ရဲႚ ရုပ္ကလာပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္လူတစ္စုက လုယက္ယူငင္သၾားတာ ဒီကေနႚ တစ္လဴပည့္ပၝ႓ပီ။ ဘယ္သူေတၾရဲႚ လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က အခုခဵိန္ထိ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာေသးပၝဘူး။ ဆရာေတာ္ရဲႚဂူဗိမာန္ေတာ္ဓာတ္ပုံ ကုိ myanmarisp.comမႀာေတၾႚလုိႚ ေဖာ္ဴပေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဦးပိန္တံတားခၾင့္ရက္ရႀည္ယူ နာမည္ေကဵာ္ ဦးပိန္တံတား ကဵႂိးတယ္ ဆုိတ့ဲသတင္း ဖတ္လုိသူမဵားကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္းဂဵာနယ္က စိတ္အဆာေဴဖေပးပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္၀ိကလီအလဲဗင္းမႀာ တံတားရဲႚေနာက္ဆုံးအေဴခအေနကုိ ပုံနဲႚတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေတာင္တမန္အင္း ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္း ကူးလုိသူမဵား ေလႀနဲႚကူးေနရေဳကာင္း ပုံမႀာ ေတၾႚႎုိင္ပၝတယ္။ တံတားရဲႚ ေနရာတခဵႂိႚ အုတ္တုိင္ေတၾနဲႚ အစားထုိးထားတယ္ဆုိတာလည္း ေတၾႚႎုိင္ပၝရဲႚ။ ငၝးမင္းေဆၾ တန္ဖုိးရိႀပၝေစ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲေနႚ ေမလ...

Read more »

>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

May 2, 2008
>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာသနေမာဠိ ဥကၠ႒ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရတို႔ နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဌာေန ဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသႏွင့္တကြ အျခားေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ေသာ သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကလ်က္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကျပီဟု ဆိုပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္ကို မိုးမခက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ – ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရိုးျပာတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားက အာဏာပိုင္တို႔ အတားအဆီးမ်ားကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏...

Read more »

>ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္

May 2, 2008

> ဴမန္မာဴပည္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္ေအပီသတင္းဌာနေမ ၁၊ ၂၀၀၈ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေရၾးေကာက္ပဲၾ၀င္ခၾင့္မရရန္ ေရးဆၾဲထားသည့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သည္ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိႚ ဦးတည္ေနေဳကာင္း ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္က ဟာသလုပ္ ေဴပာဆုိလုိက္သည္။ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး တည္႓မဲေစရန္ ေရးဆဲၾထားသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမဵားက သတ္မႀတ္ထားသည့္ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္သူလူထုက ဆႎၬမဲေပးဳကမည္ဴဖစ္သည္။ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းအရ ႎုိင္ငံဴခားသားႎႀင့္ လက္ထပ္ခ့ဲဖူးသည့္အတၾက္ ေဒၞစုအား ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵားတၾင္၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒၞစုသည္ ႓ပီးခ့ဲသည့္ ၁၈ ႎႀစ္အတၾင္း ၁၂ ႎႀစ္ဳကာ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူဴဖစ္သည္။ “ေဒၞစုကုိ သူတုိႚလၾတ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိႚက ေဒၞစုကုိ ဖယ္ထုတ္ထားမႀာပဲ” ဟု ထုိင္းႎုိင္ငံ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္က ဆုိသည္။ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္