Blog Archives

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

January 14, 2008
>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

> ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ သံဃာေတာ္မဵား ႔ကခဵီလာဳကဴပီေမတၨာသုတ္ကို ရၾတ္ဆိုလ႖က္ ႔ကခဵီလာဴပီ“အေရႀႚအရပ္၌ရႀိေသာ အႎၨစဳကႆာ၀ဠာ …”” တိုႚေမတၨာစၾမ္း ကမာၲလၿမ္း ဴငိမ္းခဵမ္းဳကပၝေစ …”အသံေတၾက လႁိက္လႁိက္တုန္ေနသည္သူတိုႚသည္ သဃႆန္းမဵားကို ခတ္တင္းတင္းရုံထားဳကသည္ေရႀႚဆုံးက သံဃာက သာသနာ့အလံကို မတ္မတ္ ကိုင္ထားသည္ခဵႂိႚငဲ့ေသာ တကာ၊ တကာမမဵား၏ ဆၾမ္းတလုပ္ကို ဘုန္းေပးဴပီးသူတိုႚ ေသၾးခင္းလမ္းအတိုင္း ႔ကခဵီလာဳကသည္။ သူတိုႚ႔ကခဵီလာေသာ လမ္းသည္သမိုင္း အဆက္ဆက္ကေကဵာင္းသားမဵား၏ ေသၾးအလုပ္သမားမဵား၏ ေသၾးလယ္သမားမဵား၏ ေသၾးဴပည္သူမဵား၏ ေသၾးမဵား သၾန္းေလာင္းထားေသာ လမ္းမဵားဴဖစ္သည္။ လမ္းေဘး ၀ဲယာတၾင္တကာ၊ တကာမမဵားက မဵက္ရည္မဵား တေတၾေတၾ စီးလဵက္ လက္အုပ္ခဵီဳကသည္။စိုးရိမ္ ၀မ္းသာ အားထားေသာ မဵက္နက္၀န္းမဵားဴဖင့္ ဦးခိုက္ဳကသည္။ သံဃာေတာ္တိုႚသည္ ရက္စက္လၾန္းေသာယုတ္မာလၾန္းေသာ စစ္အာဏာရႀင္မဵားေရႀႚေမႀာက္သိုႚ ေမတၨာဓာတ္မဵား ပိုႚလၿတ္ကာ႔ကခဵီလာဳကဴပီ။ သူတိုႚ၏...

Read more »

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

January 13, 2008
>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား –႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္က ဴပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကုိ အပုိင္း၃ပုိင္းခဲၾဴပီး တင္ဆက္ခ့ဲပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနကုိ သေရာ္ထားတ့ဲ ဴပဇာတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးခဵည္းပဲ မဟုတ္ပၝ။ လူမႁေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁဴမင္ကၾင္းေတၾကုိလည္း ထင္ဟပ္ထားပၝေသးတယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး႓ဂိႂလ္က ႓ဂိႂလ္သားပိစိေကၾးေလး ဂမ္ဂမ္က ဇာတ္လုိက္ေကဵာ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံကုိ ႓ဂိႂလ္သားေလး ေရာက္လာပုံနဲႛ ဇာတ္လမ္းကုိ အစခဵီထားပၝတယ္။ ပရိသတ္ေတၾ ရယ္ေမာဳကမယ့္ဴပဇာတ္ပၝ။ ဴပဇာတ္ထဲက ႎုိင္ငံနာမည္ကုိက ရယ္စရာ ေကာင္းေနပၝတယ္၊ “မုိႎုိေလာ့ဂ္” တ့ဲ။ မုိႎုိေလာ့ဂ္ (monologue)ဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက အဆက္မဴပတ္ စကားေဴပာတယ္လုိႛ ဘာသာဴပန္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းဌာနရဲႛ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာကတဆင့္ ႓ဂိႂလ္သားေလးရဲႛ မုိႎုိေလာ့ဂ္ႎုိင္ငံခရီးစဥ္ အပုိင္း၃ပုိင္းကုိ ရယ္ရယ္ေမာေမာ နားဆင္ႎုိင္ပၝေသးတယ္။ ဴပဇာတ္အမည္က...

Read more »

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

January 13, 2008
>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

> က်မ၏အေၾကာင္းဇူးလူးဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်မအသက္၃၆ႏွစ္ျပည့္ၿပီိိ။ က်မတြင္ အေမ၊ အကိုတေယာက္၊ ေမာင္တေယာက္၊ ခင္ပြန္းသည္၊ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ရွိသည္။ က်မအသက္၃၆ႏွစ္တြင္ က်မ၌ သူငယ္ခ်င္း ၃၆ေယာက္မက ရွိေနၿပီး မိတ္္္ေဆြဟု ထင္ရသူလည္း ၃၆ေယာက္မက ရွွွိေနကာ၊ ရန္သူဟုထင္ရသူ ၃၆ေယာက္နီးပါးခန္႔ ရွွွိသည္။ (ထိုအခ်က္မွာ က်မ၏ အထင္သာျဖစ္၏)။ တခ်ိဳ႕ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ က်မကခင္၍ က်မကိုမခင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ က်မကို သူတို႔ကခင္၍ က်မက ျပန္ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ထိုသူတို႔ စိတ္မေကာင္းမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတြက္ က်မ အနည္းငယ္ လိမ္လည္ရပါသည္။ က်မသည္ အသက္ ၃၆ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပိပိရိရိ လိမ္ညာေျပာဆုိေနတတ္ၿပီျဖစ္သည္။...

Read more »

January 13, 2008

> ( စာတည္းမႀတ္ခဵက္ – ေဆာင္းပၝးထဲက အဖၾား (အေဘာင္ရႀန္) မေနႚက ရန္ကုန္အခဵိန္ ၄း၃၀ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္။ အသက္ ၉၄ ႎႀစ္ ရႀိပၝဴပီ တဲ့။ အေ၀းက သူႚေဴမး ရဲႚစာ နဲႚ သူဴမစ္ရဲႚကာတၾန္းပုံေလးနဲႚ ေဆာင္းပၝးကို အခု အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပေပးလိုက္ပၝတယ္။ အားလုံးရဲႚ ေဴမး အဘိုး အဘၾားေတၾ၊ မိဘ သားသမီးေတၾ ဥမကၾဲ၊ သိုက္မပဵက္ ေပဵာ္ရၿင္ခဵမ္းေဴမႚႎိုင္ဳကပၝေစ။ ) No tags for this post.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

January 13, 2008
>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

> ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚစာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ သက္ေတာ္ရႀည္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ ပၝရဂူတိုႚကို အမႀႃးထားဴပီး ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ မိတ္ဆုံ အမႀတ္တရပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ဆရာဳကီးေတၾ အမႀတ္တရေဴပာဳကတဲ့ စကားလက္ဆုံေတၾကို အသံဖိုင္အေနနဲႚ ဒီေနရာကေန တင္ဴပဖိုႛ စီစဥ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ေနရင္းကပဲ အမႀတ္တရ ေကာက္ႎုတ္မိသမ႖ကိုလည္း စာနဲႚပၝေရးဴပီး တခၝတည္း တၾဲဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

January 12, 2008
>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ရသစာမဵက္ႎႀာ ေခတ္ဴပိႂင္အင္တာနက္ဂဵာနယ္ရဲႛ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ အင္း- ဒၝလည္း သတင္းပဲလုိႛ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဆင္း ပူပူေႎၾးေႎၾး အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ယူဆပၝတယ္။ ရသစာေပ ေရးသားသူ၊ ဖတ္ရႀႂသူမဵားအတၾက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပၝ။ ေခတ္ဴပိႂင္ရသစာမဵက္ႎႀာမႀာ ကဗဵာ၊ အက္ေဆး၊ ၀တၨႂတုိ၊ ခရီးသၾားရသ၊ စာေပႎႀင့္ အႎုပညာေရးရာ၊ စာအုပ္အေတၾးအေရး၊ ကေလာင္သစ္၊ အေထ့အေငၝ့ေတၾကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ ရသကုိအရိႀန္ေလ႖ာ့တာဟာ ၁ – အင္တာနက္ကေန ဖတ္တ့ဲပရိသတ္က ရသစာမဵက္ႎႀာဘက္ကုိ အေရာက္နည္းတယ္။ ၂။ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူဖိုႛ ၀ုိင္းေတာ္သားအင္အား မလုံေလာက္ဘူး။ ၃။ ဘတ္ဂဵက္နည္းလုိႛ လုပ္ငန္းတခဵႂိႚ ေလ႖ာ့လုိက္တယ္။ ၄။ သတင္းကုိ ပုိဴပီး ဦးစားေပးခဵင္တယ္။ ၅။...

Read more »

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

January 12, 2008
>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

> ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ျပက္လုံးခြင္မ်ား – ၂ဇာဂနာ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စိန္သီး ။ ။ ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး … မေလးရွားကို လိုက္မလား၊ မေလးရွားကို လိုက္မလား … ပန္းသီး။ ။ မလိုက္ဘူး … မလိုက္ဘူး …။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ ဗမာျပည္ကို တို႔ခ်စ္တယ္ … တို့ႏိုင္ငံကို တို့ ခ်စ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ စိန္သီး။ ။ မီးရထား … မီးရထား … ။ မေလးရွားက မီးရထား… တနာရီ ေနာက္က်သြားရင္၊ တမိနစ္ ေနာက္က်သြားရင္၊ ခရီးသြား...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

January 11, 2008
>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦးဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ … ရင္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ အသီးသီးနဲႚ ေတၾႚဆုံရဖိုႚအတၾက္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ဳကတယ္။ ပထမဆုံးေနႚ …အဲဒီေနႚေပၝ့။ အင္းစိန္ေထာင္မဳကီးနဲႚ အလႀမ္းမေ၀းလႀတဲ့ ဂိတ္အ၀မႀာ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရဖိုႚအတၾက္ သံတိုင္ အထပ္ထပ္၊ တံခၝးေတၾ အထပ္ထပ္၊ ၀န္ထမ္းေတၾ အလဵႂိလဵႂိေတၾရဲႛ ဳကားကေနဴပီး လိုအပ္တဲ့ စာရၾက္စာတမ္း အသီးသီး၊ အစစ္အေဆး အမဵႃိ္းမဵႃိးကို ေကဵာ္ဴဖတ္လာခဲ့ရတယ္။ အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ မိဘ ေမာင္ဘၾားတိုႚက အဴပန္အလႀန္ အားေပးရင္း၊ လုိအပ္မႁေတၾကို ကူညီေဴဖရႀင္းရင္းကေန တေယာက္တလက္တၾဲဴပီး တအူတုံရင္း ညီအကို၊ ေမာင္ႎႀမ အရင္းအခဵာမဵားသဖၾယ္...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္

January 11, 2008

> ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္၊ အမဵႂိးသမီး တဦး ေသမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၅ ႎို၀င္ဘာလ ကတည္းက ဴမိႂႚေတာ္အသစ္ ေထာင္ဴပီးေနာက္ပိုင္း၊ အခု ပထမဦးဆုံးအဳကိမ္အဴဖစ္ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေနႚ မနက္ ၄း၃၀၊ ပဵဥ္းမနား ဘူတာ၊ အမဵႂိးသမီး အိမ္သာထဲမႀာ ဗုးံေပၝက္လိုႚ အမဵႂိးသမီးတဦး ေသဆုးံတယ္လိုႚ ၀န္ထမ္းက ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာသပိတ္ကို စစ္တပ္က ရက္စက္စၾာ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္ႎႀင္းတာေတၾ၊ ဖမ္းဆီး သတ္ဴဖတ္ ေထာင္ခဵတာေတၾကို ကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴပည္သူနဲႚ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾဳကား တင္းမာမႁေတၾ ရႀိေနခဵိန္မႀာ ဒၝဟာ ပထမဦးဆုးံအဳကိမ္ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ ဗုံးကၾဲမႁဴဖစ္ပၝတယ္။...

Read more »

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

January 11, 2008
>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

> မုိးမခရဲ႔သေရာ္စာခ်ဳိခ်ဳိ – ျပည္သူ႕သေဘာထား၊ မ်က္စိျမင္ၿပီ၊ ဦးေႏွာက္ဟင္းသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္သူ႕ သေဘာထား ရန္ကုန္က ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အဦတခုေပၚမွ အုတ္ခဲတလံုး လမ္းသြားတဦး ေခါင္းေပၚသို႕ တည့္တည့္ က်သည္။ ဒဏ္ရာျပင္း၍ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားသည္။ လူအုပ္ၾကီး ၀ိုင္းလာကာ တေယာက္ တေပါက္ မေက်မနပ္ေျပာၾကသည္။ “လမ္းေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလွ်ာက္လို႕မရေတာ့ဘူး ” “တာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနေတာ့ မွာလား။” “ျပည္သူေတြ အတြက္လည္း စဥ္းစားၾကပါအံုး၊” ထိုသို႕ ေျပာဆိုေနစဥ္ လူအုပ္ၾကားမွ လူတစ္ေယာက္က “သူ႕ကို က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္ဗ်။ ဒီလူ ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက လူတေယာက္ပဲ။” လူအုပ္ႀကီးထဲမွ မေက်နပ္သံမ်ား ပို၍ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာေတာ့သည္။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္