Blog Archives

>ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြး

January 4, 2008
>ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြး

> ေရးလုိက္ၾကစုိ႔သူငယ္ခ်င္း အပုိင္း-၃ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြးမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ဘေလာ့ဂ္ေတြအေၾကာင္း မုိးမခမွာေရးတာ အပုိင္း ၂ တုန္းက ဇာတ္သိမ္းခ့ဲပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရးစရာေတြ ေပၚလာလုိ႔ အပုိင္း ၃...

Read more »

>စေလာင္းရုပ္ဴမင္သုံးစၾဲခၾင့္ လိုင္စင္ခ အဆ ၁၀၀ ေကဵာ္ ေစဵးဴမႀင့္ဴပီး

January 2, 2008

> စေလာင္းရုပ္ဴမင္သုံးစၾဲခၾင့္ လိုင္စင္ခ အဆ ၁၀၀ ေကဵာ္ ေစဵးဴမႀင့္ဴပီး၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကို ဴမန္မာဴပည္က ဳကိႂဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခင္ႎႀစ္မဵားက စေလာင္းတပ္ဆင္ခၾင့္ လိုင္စင္ေဳကး ၆ ေထာင္...

Read more »

>ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္

January 2, 2008
>ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အေလာင္းဘုရားဟာ ရခုိင္ဘုရင္ရဲႛသားေတာ္၊ ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ဇန္န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၇ အေလာင္းဘုရားဟာ ရခုိင္ဘုရင္ရဲႛသားေတာ္ အေလာင္းမင္းတရား႒ကီး ဦးေအာင္ေဇယဵဟာ ေရၿဘုိဇာတိဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရၿဘုိသားဆုိေတာ့ ဗမာေပၝ့။...

Read more »

>ထၾန္းဴမင့္ေအာင္ – ႎႀစ္သစ္ကူး အမႀတ္တရ

January 1, 2008

> အေ၀းက၊ အနီးက၊ မေ၀းမနီးကလုပ္ေဖၞကိုင္ဖက္ေတၾ အားလံုးသိုႛႎႀစ္သစ္ကူး အမႀတ္တရထၾန္းဴမင့္ေအာင္ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အေဴပာင္းအလဲ ဆိုလိုႛေဟာင္း႓ပီးရင္ ေဟာင္းအေဟာင္းတကာ့ အေဟာင္းဆံုးေတၾထဲမႀာအေကာင္းဆံုးေလးေတၾကို ငၝ ေကာက္ရခ့ဲတယ္၊ရာဴပည့္၊ တည္ဳကည္၊ ဟန္နီ၊Claude၊ Jame၊ ေ၀ယံ၊ ေမာ္ေမာ္လမင္း၊...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အတု နဲႛ အစစ္

January 1, 2008

> အတု နဲႛ အစစ္ေမာင္စၾမ္းရည္ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အစိုးရ .. အတုရဲႚစစ္တပ္ အတုကသံဃာအတုကို ေခဵမႁန္းရာ ။ သံဃာထုတၾင္းပစ္သၾင္းကဵည္ဆန္မႀန္ခဵင္ရာကို မႀန္ကဵည္ဆန္ အတု မဟုတ္ပၝ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ...

Read more »

>မာမာေအး – ဒီဇင္ဘာ အလၾမ္း

January 1, 2008

> ဒီဇင္ဘာ အလၾမ္းမာမာေအးဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ခဵမ္းဴမ ႎႀင္းေဖၾးတကိုယ္ေရး႒ကံႂနိမ့္တုံ ဴမင့္တံုခမ္းဘံု ဘာ၀စိတၨဇေတၾတသ လၾင့္ေမဵာအေတာမသတ္ “ဒီဇင္“ဴဖတ္ေသာ္ “ခရစၤမတ္” ေနႛတေနႛတုန္းကရၿန္းပ တၾဲယူဳကင္သူလက္တၾဲပၾဲ မဂႆလာရက္မဟာလည္းကိုယ္ထည္းတေယာက္တေခဵာက္ေခဵာက္ႎႀင့္လမ္းေပဵာက္ေနဆဲရစ္၀ဲ၀ဲတည္း။ လႁိက္လႀဲ ေဆၾးေဴမႛသည္ေမ့ ရင္မႀာအဳကင္နာေတၾလာပၝ ယူပၝမ႖ေ၀ပၝလဵက္ထားရက္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

January 1, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဒၝက္တာေအာင္ခင္၊ ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ၊ သီးေလးသီး အဴငိမ့္မင္းသမီးမဵား ႎႀင့္ ႎႀစ္သစ္ကူး ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရး အမႀတ္တရ အစီအစဥ္မဵား...

Read more »

>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

December 31, 2007
>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

> ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ေတာင္ကိုရီးယားမႀ C&KCL ကုမၯဏီသည္ဴမန္မာေကဵာင္းသားအခဵႂိႛအား ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀစ၍ ပညာသင္ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့သၾားမည္ဟု သိရႀိရသည္။ ပင္လယ္ကူးသေဘႆာလုပ္ငန္းႎႀင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

December 31, 2007
>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားသတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား သတင္းသမားမဵားအတၾက္ဆုိ႓ပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ထၾက္ေန႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္။ စာအုပ္နာမည္က “သတင္းသမား အမႀားတစ္ေထာင္“ မဟုတ္ပၝဘူး။...

Read more »

>မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

December 31, 2007

> မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက စစ္အာဏာပိုင္တို႔ကို တရားျပန္စြဲမည္ ဟုဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇...

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ

December 30, 2007

> စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ)ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္ နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ No tags for this post. Related...

Read more »

>ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

December 30, 2007

> ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ေဒၝက္တာ သန္းႎိုင္ ႎႀင့္ စကား၀ိုင္းမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ) မႀ ဦးပန္တဵာ ေတၾႚဆုံသည္ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ No tags for...

Read more »

>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

December 30, 2007
>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

> ဇာဂနာ ႏွင့္ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ ျပက္လုံးခြင္မ်ား ဇာဂနာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ စိန္သီး။ ။ အရႊမ္းမေဖာက္ဘဲ ခြန္းေထာက္ ဆိုသြားတာ ညီေလးပန္းသီး မွတ္တယ္ ပန္းသီး။...

Read more »

>အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး

December 29, 2007

> အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပးမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘူးလိုႚ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္မႀာပဲဲ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ထုတ္ ေဳကးမံု သတင္းစာက သီတဂူ...

Read more »

>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

December 29, 2007
>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

> ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

December 29, 2007
>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

> က်ဴ႐ုိး႐ွင္ေမာင္ေ႐ႊၾကဴးဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မေန႔က chat တြင္ ေတြ႔သည့္ ရန္ကုန္က သတင္းေထာက္ ညီငယ္ တေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေျပာလာမွ ဘနာဇီယာ၏ အျဖစ္ဆိုးကို သိရသည္။ အာဏာ႐ွင္ေအာက္မွာပင္ ယမ္းတိုက္ၾကီးကဲ့သို႔...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ – ဟသာၤ ကိုးေသာင္း

December 29, 2007

> ဟသာၤ ကိုးေသာင္း လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊေဒါင္းျဖဴဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မၾကာမီက လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ အတြက္ ျမန္မာ့အလင္းက အစိုးရ အဆက္ဆက္ ရသည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို ၾကြားဝါ တပ္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္...

Read more »

>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

December 29, 2007
>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

> ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမလႀသန္းဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ကမၲာဳကီးေနာက္ကိုေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး ေမေမကဵေနာ္ေနာက္ကိုသာကမၲာဳကီး ေလ႖ာက္လိုက္ေစခဵင္တာအဲဒီအတၾက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရမယ္ ဆိုရင္လည္း ခံလိုက္မယ္ အင္တာနက္ ေခတ္မႀာအင္ဗာတာေတာင္ မသုံးႎိုင္လိုႚဖေယာင္းတိုင္နဲႚ ေနခဲ့ရတဲ့ ညေတၾလည္း မဵားလႀပၝဴပီ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

December 29, 2007
>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

December 28, 2007
>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

> သီးေလးသီးႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံ အၿငိမ့္ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကၤာပူ)ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ က်င္းပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပက္လုံးမ်ားေၾကာင့္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)