Blog Archives

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

January 12, 2008
>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

> ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ျပက္လုံးခြင္မ်ား – ၂ဇာဂနာ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စိန္သီး ။ ။ ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး …...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

January 11, 2008
>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦးဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ … ရင္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္

January 11, 2008

> ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္၊ အမဵႂိးသမီး တဦး ေသမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၅ ႎို၀င္ဘာလ ကတည္းက ဴမိႂႚေတာ္အသစ္ ေထာင္ဴပီးေနာက္ပိုင္း၊ အခု ပထမဦးဆုံးအဳကိမ္အဴဖစ္...

Read more »

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

January 11, 2008
>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

> မုိးမခရဲ႔သေရာ္စာခ်ဳိခ်ဳိ – ျပည္သူ႕သေဘာထား၊ မ်က္စိျမင္ၿပီ၊ ဦးေႏွာက္ဟင္းသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္သူ႕ သေဘာထား ရန္ကုန္က ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အဦတခုေပၚမွ အုတ္ခဲတလံုး လမ္းသြားတဦး ေခါင္းေပၚသို႕ တည့္တည့္ က်သည္။...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

January 11, 2008
>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

> ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဆိပ္ခတ္ခံထားရတယ္လုိႛ ေရးသားထားတ့ဲ စာတစ္ေစာင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။ အမိဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ဳက၊ ဓာတုေဆးခပ္ ကဵႃးလၾန္ခံရမႁေဳကာင့္ အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ေနေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား (ခဵက္ခဵင္း)...

Read more »

>တင္ မိုး – ေဒၞေအာင္ေဆာင္းစုဳကည္

January 10, 2008

> ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တင္မိုး ( ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၉၈၈)ဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ ေအာင္ဆန္းတဲ့ စုဳကည္ေအာင္ဆန္းဆို ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးဳကီးဴမတ္ ဂုဏ္ရည္။ အာဇာနည္ဴမန္ဴပည္ရဲႚ ခဵစ္သမီး။ ယေနႚ အေရးမႀာဴဖင့္ဖေအ့ေသၾး ပီပီမိုႚဘာမထီ ေခၝင္းေဆာင္စိတ္ကယ္နဲႛဴမန္မာဴပည္ ေဒၝင္းေတာင္နမိတ္ေတၾနဲႚေကဵာင္းေခၝင္ရိပ္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

January 10, 2008
>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

> လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵားအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ သင့္ေဴခတစ္လႀန္းရဲ့ တန္ဖုိး တန္ခုိးရႀင္တစ္ဦးရဲ့ စၾမ္းအင္ ႎိႁင္းခဵင့္လုိႛ ယႀဥ္ႎုိင္ေကာင္းမႀ ယႀဥ္ႎုိင္မယ္။ လက္ထဲက ငႀက္တစ္ေကာင္ဟာ ႓ခႂံထဲက ငႀက္တစ္အုပ္ထက္ အဖုိးထုိက္တယ္။ လက္ထဲက ငႀက္အလား...

Read more »

>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

January 9, 2008
>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

> လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္းမုိးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၈ ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ လူမႁထူးခ႗န္ ဆုတံဆိပ္ (ဒုတိယဆင့္) စာရင္းအရ၊ အစုိးရနဲႚ...

Read more »

>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

January 9, 2008
>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

> ”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ (လူငယ္) က လၾတ္လပ္ေရးေနႛမႀ စတင္၍ “အရုဏ္သစ္” သတင္းစဥ္ကို စတင္ထုတ္ေ၀လိုက္သည္၊ ႎႀစ္ ပၝတ္...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

January 8, 2008
>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝ ၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ နာေရး ဴပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္အတၾင္းကၾယ္လၾန္ခ့ဲတ့ဲ ထင္ရႀားသူတခဵႂိႛရဲႛအမည္စာရင္းကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္း (အပတ္စဥ္ ဆယ့္တစ္) သတင္းဂဵာနယ္က အခုလုိ...

Read more »

January 8, 2008

> အင္းစိန္ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနလက္လွမ္းမီသေလာက္ မိသားစုမ်ားက ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက ၾကားသိရသမွ် အေျခအေနမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – လၾတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ဴခေသႆ့ဆီနဲႚေမာင္းတဲ့ေဴခဖ၀ၝး

January 8, 2008
>ဇင္ေ၀ေသာ္ – လၾတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ဴခေသႆ့ဆီနဲႚေမာင္းတဲ့ေဴခဖ၀ၝး

> လြတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ၿခေသၤ႔ဆီနဲ႔ ေမာင္းတဲ႔ ေၿခဖ၀ါးဇင္ေ၀ေသာ္ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္ ၊ ည(၁၁)နာရီ “ ဒကာၾကီးက ေအအိုေအဘီ ကဆရာဇင္ေ၀ေသာ္မဟုတ္လား … “ ”...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း

January 7, 2008
>အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ဳကီး အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦးဇန္န၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ အကဵဥ္းကဵခံ မိသားစု၀င္တဦး အေနနဲႚ ကဵေနာ့္ရဲႚ ခံစားမႁေတၾ၊ ေတၾႚဳကႂံရတာေတၾကို အခု...

Read more »

>၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရန္ ၅ ပၝး မဵားဆဲ ဴဖစ္မည္ ဟုဆို

January 7, 2008

> ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရန္ ၅ ပၝး မဵားဆဲ ဴဖစ္မည္ ဟုဆိုမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ မီးမဵားရဲ ့ႎႀစ္ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ဟာ မီးေလာင္က႗မ္းမႀႂ အမဵားဆံုး...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ကိုတင့္ေဇာ္

January 7, 2008
>ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ကိုတင့္ေဇာ္

> ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ကိုတင့္ေဇာ္ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္လၾတ္လပ္ေရးေနႚစကားလက္ဆုံ အသံအစီအစဥ္ဦးပန္တဵာ နဲႚ မိုးမခ ေရဒီယို ခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈အသံနားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

January 7, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၀၆၊ ၂၀၀၈ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာဘီဘီစီ ၂၀၀၈ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း၊ ယခင္ဗိုလ္ရႁသဘင္နဲႚ ယေနႚလူထုအဴမင္ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းနဲႚ ဇာဂနာအေဴပာေကာင္းပုံ၊ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ...

Read more »

January 7, 2008

> မုိးမခရဲ႔သေရာ္စာခ်ဳိခ်ဳိၾကင္နာတတ္ေသာ တိုင္းမွဳး၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ အားလံုးကို ေပ်ာ္ေစခ်င္သူ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၀ရ ၾကင္နာတတ္ေသာ တိုင္းမွဳးေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းကို စစ္တိုင္းမွဳး...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေရႀာင္ေဴပး၍မရေသာ ဗန္းစကား

January 7, 2008

> ေရႀာင္ေဴပး၍မရေသာ ဗန္းစကားဗန္းစကား (၁)မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၇ ဗန္းစကားကုိ ေနႛစဥ္သုံးေနဳကသည္။ ကုိယ္မသုံးလည္း ဳကားေနရသည္။ ေရႀာင္ေဴပး၍မရ။ အဓိပၯာယ္ သိနားလည္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ဤသုိႛဴဖင့္ ဗန္းစကားကုိ ေလ့လာရေတာ့သည္။ “ပိန္းတယ္ ဆုိတာ...

Read more »

>အရႀင္ပညာနႎၬ – ဗုဒၭသာသနံ စိရံ နတိႉတု

January 6, 2008

> ဗုဒၭသာသနံ စိရံ နတိႉတုအရႀင္ပညာနႎၬဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ၂၉ရက္ေန ့မႀာ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္ကုိ ခဵိတ္ပိတ္႓ပီး သက္ေတာ္ ရႀိ႓ပီ႓ဖစ္တဲ့ေကဵာင္းထုိ္င္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးနႎၬိယကုိ အတင္းအဓမၳ ေမာင္းခဵ႓ပီး လမ္းေပၞ ပစ္ထားခဲ့ပၝတယ္။ အကူအညီေပးမဲ့...

Read more »

>ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚတၾင္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ႎႀင့္ ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာတိုႚ ေတၾႚဆုံ

January 6, 2008
>ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚတၾင္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ႎႀင့္ ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာတိုႚ ေတၾႚဆုံ

> ဒဂုန္ တာရာ ပါရဂူ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚတၾင္စာေရးဆရာဳကီးမဵား ႎႀင့္ ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာတိုႚ ေတၾႚဆုံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags