ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၅)

August 21, 2014
ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၅)

 (မဇိၨၽမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၄၊ ဗုဒၶဟူးေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၅) #ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (၃) ခု ေပါင္းစုမိၾကတဲ့အခါ ေရွ႕ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၄)

August 20, 2014
ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၄)

 (မဇိၨၽမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ေသာၾကာေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၄) #လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒဆိုတာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယေန႕အခ်ိန္အထိ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၃)

August 19, 2014
ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၃)

 (မဇိၨၽမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၁၄၊ ၾကာသပေတးေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၃) #ဘာသာ ကြဲျပားမႈအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း လူသားတိုင္းဟာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၂)

August 17, 2014
ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၂)

  (မဇိၨၽမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၄၊ ဗုဒၶဟူးေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၂)#အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၁)

August 15, 2014
ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၁)

 (မဇိၨၽမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၁၄၊ အဂၤါေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – “ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား”၊ အပိုင္း (၁) #ခြဲျခား ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္းမ်ား (Discrimination) လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်တယ္ဆိုတာကို...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ေဝါျမိဳ႕က ခြပ္ေဒါင္း…. သို႕ အမွတ္တရ

August 12, 2014
ေအာင္ဒင္ – ေဝါျမိဳ႕က ခြပ္ေဒါင္း…. သို႕ အမွတ္တရ

(National Endowment for Democracy/NED ၌ ဆရာေမာင္ဝံသ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။) ေအာင္ဒင္ – ေဝါျမိဳ႕က ခြပ္ေဒါင္း…. သို႕ အမွတ္တရ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

August 9, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

  (ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၈၊ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄/၃၂)    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္  ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ -အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)

August 7, 2014
ေအာင္ဒင္ -အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)

    (မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ အဂၤါေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆) ေအာင္ဒင္ –အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)     #ျပည္သူ႕သေဘာထားက...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၄)

August 6, 2014
ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၄)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ တနလၤာေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆/၁၇) ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၄) #အေရးယူျခင္းႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း   တကယ္ေတာ့...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၂) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (ခ)

August 5, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၂) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (ခ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၇၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္   ေအာင္ဒင္...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၃)

August 4, 2014
ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၃)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စေနေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)   ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၃)   #ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၂)

August 2, 2014
ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၂)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ ေသာၾကာေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၂)     #ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၁)

August 1, 2014
ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၁)

မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ ၾကာသပေတးေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆)   ေအာင္ဒင္ – အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၁)   #တိုးျမႇင့္လာေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၁) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (က)

July 30, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၁) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (က)

  (ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၆၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၇၁ ေအာင္ဒင္...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၅)

July 26, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၅)

     (မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆/၁၇)   ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၅)      ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၀) အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႕ေဝျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳတားျမစ္ျခင္း

July 24, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၀) အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႕ေဝျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳတားျမစ္ျခင္း

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၅၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၂)   ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၀) အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႕ေဝျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳတားျမစ္ျခင္း  ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၄)

July 23, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၄)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇)   ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၄)   #အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၃)

July 22, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး  အပိုင္း (၃)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇) ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၃) #တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး – ၂

July 20, 2014
ေအာင္ဒင္ –  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး – ၂

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇)   ေအာင္ဒင္ –  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၂)   ေအာင္ဒင္   #ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယဥ္ေက်းမႈ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး -အပိုင္း (၁)

July 19, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး -အပိုင္း (၁)

  ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး –အပိုင္း (၁)   (မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇)   လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)