ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ …

September 22, 2018
ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ …

  ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ … (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး …

September 18, 2018
ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး …

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ Related posts ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ႀကိဳက္တာေရြးေစ … (0) ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ေပ်ာ္လုိ႔ဝရင္ ေမာ့ၾကည့္ပါ … (0) ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ အေပ်ာ္တမ္းအဖြဲ႕ (0) ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ အဆင္သင့္ပဲလား (0) ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ မေျပာင္းလဲသူ … (0)

Read more »

ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ

September 18, 2018
ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ

ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) Related posts ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) – ေမြးေန႔ဆိုလို႔ (0) ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) – ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔ (0) ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ ေဖာ္ေပးၾကပါဦး … (0) ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ သိၿပီးပါၿပီကြာ … (0) ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ စားၿပီးသူေတြ ထြက္ၾကပါ … (0)

Read more »

ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ

September 17, 2018
ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ

ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း လူကုိေနာ္ Related posts ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ခုလည္း သူတလူ ငါတမင္းပါပဲ … (0)

Read more »

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္

September 16, 2018
ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ Related posts ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (0) ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၈၈ ေႏွာင္းပုိင္း … (0)

Read more »

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား

September 15, 2018
ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) Related posts ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း (0)

Read more »

ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ

September 12, 2018
ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ

ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကဝိ Related posts ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ ငါဟာ ရြက္လြင့္ … (0) ကာတြန္း ကဝိ ● ျပင္ရင္း ပ်က္ … (0) ကာတြန္း ကဝိ ● ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ …. (0) ကာတြန္း ကဝိ ● ကာကြယ္တာပါ အခ်စ္ရယ္ (0)

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္

September 10, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေနရာယူတတ္သူ (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေဆးၿပီးေနတဲ့ ႏုိင္ငံ (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကသူေတြ … (0)

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ

September 9, 2018
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလည္း ေျပာင္းေျပာင္းပါပဲ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အာစိတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ကား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ဟုိပူရ သည္ပူရ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လူသားဆန္တဲ့ အမႈ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ မအားေသးပါ … (0)

Read more »

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း

September 9, 2018
ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း  (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) Related posts ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား (0)

Read more »

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္

September 8, 2018
ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေဆြသား Related posts ကာတြန္းေဆြသား ● အစည္းအေ၀း စေနၿပီ (0) ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့ကုိင္ရွင္ႀကီး (0) ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ေယာင္ေနသူေတြ … (0) ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ အထြက္တုိးၿပီ … (0) ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ ဘယာေၾကာ္ေတြ ရမယ္ … (0)

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ

September 8, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေနရာယူတတ္သူ (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေဆးၿပီးေနတဲ့ ႏုိင္ငံ (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကသူေတြ … (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ အျမင့္ေရာက္ေလ .. ေလပုိတုိက္ေလ … (0)

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္တြင္ ရွိသည္

September 8, 2018
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္တြင္ ရွိသည္

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္တြင္ ရွိသည္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလည္း ေျပာင္းေျပာင္းပါပဲ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အာစိတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ကား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ဟုိပူရ သည္ပူရ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လူသားဆန္တဲ့ အမႈ (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ (0)

Read more »

ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ -ခိုင္းတဲ့အတိုင္းသြား

September 7, 2018
ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ -ခိုင္းတဲ့အတိုင္းသြား

ခိုင္းတဲ့အတိုင္းသြား ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းသာလွ- သူျပဳသမွ်

September 6, 2018
ကာတြန္းသာလွ- သူျပဳသမွ်

သူျပဳသမွ် ကာတြန္းသာလွ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၈   No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေဆြသား- ဘာမွပါမလာတဲ့သတင္း

September 4, 2018
ေဆြသား- ဘာမွပါမလာတဲ့သတင္း

ဘာမွပါမလာတဲ့သတင္း ေဆြသား (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – သေဘာၤ၀င္သြားမွန္း မသိလိုက္

September 1, 2018
ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – သေဘာၤ၀င္သြားမွန္း မသိလိုက္

  ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – သေဘာၤ၀င္သြားမွန္း မသိလိုက္ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္) Related posts ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ေျပာင္းဖူးေလ … ေျပာင္းဖူး .. (0) ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ပါေတာ္မူကုန္ၾကၿပီ … (0) ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ● ျပည္သူ႔ပုိက္ဆံ ေပၚတင္ ခုိးတဲ့ေကာင္ေတြ (0) ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ● ဟုိမွာ လာေနၿပီ .. လာေနၿပီ …. (0) ကာတြန္း ေနညဳိေအး (ဥသွ်စ္ပင္)...

Read more »

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – In my shoes

August 31, 2018
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – In my shoes

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – In my shoes (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

သားၾကီးေမာင္ေဇယ် – ပူစပ္စပ္ ညေန

August 31, 2018
သားၾကီးေမာင္ေဇယ်  – ပူစပ္စပ္ ညေန

သားၾကီးေမာင္ေဇယ်  – ပူစပ္စပ္ ညေန  (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ရံုးမွာ တေနကုန္ သတင္းေတြဖတ္၊ ေရး၊ ၿပီးေတာ႔ အင္တာနက္ေပၚတင္။ ဒီေန႕ ေဒၚလာေစ်းက တစ္ေဒၚလာ ငါးရာ ေစ်း ကေန ငါးရာ ေက်ာ္သြား။ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ၊ ႏိုင္ငံေရးေလ႔မာသူေတြ ကလည္း အမ်ဳိးမ်ိဳးထင္ေၾကးေပး ။ တရုတ္ – အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ဂယက္လို႔ေျပာသူေျပာ။ ခရုိနီေတြ ေစ်းကစားတာလို႕ ဆိုသူဆို။ အစိုရ ညံ႕လို႔ျဖစ္တာလို႔ အျပစ္တင္သူတင္။ ေဒၚလာေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ အခုလိုျဖစ္တာလို႔ ဗဟိုဘဏ္ကို လက္ညိဳးထိုးသူထိုး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းေတြကို အမ်ားဖတ္ဖို႔ အင္တာနက္ေပၚ ပစ္တင္ၿပီး ရံုးဆင္းခဲ႔တယ္။ ညေန ၅ နာရီထိုးၿပီေလ။ အိမ္ျပန္...

Read more »

ကာတြန္း ေကဂ်ီး – ဒို႔ မမႈပါ …

August 30, 2018
ကာတြန္း ေကဂ်ီး – ဒို႔ မမႈပါ …

ကာတြန္း ေကဂ်ီး – ဒို႔ မမႈပါ … (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေကဂ်ီး Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္