>ကာတၾန္း နာရီ – ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ကာတၾန္း

>ကာတၾန္း နာရီ – ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ကာတၾန္း

> ကာတၾန္း နာရီ – ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ကာတၾန္းဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ No tags for this post.

Read more »

>ဦးအုန္းေကဵာ္ – ရန္ကုန္႓မိႂႛလယ္က သာသနာ့အာဇာနည္

>ဦးအုန္းေကဵာ္ – ရန္ကုန္႓မိႂႛလယ္က သာသနာ့အာဇာနည္

> ရန္ကုန္႓မိႂႛလယ္က သာသနာ့အာဇာနည္ ဦးအုန္းေကဵာ္ ဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၈၀ ေလာက္က (အတိအကဵ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၂၉ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္) အဂႆလိပ္လက္ထက္ ရန္ကုန္ေထာင္ထဲမႀာ ရက္ေပၝင္း ၁၆၆ ရက္ ဆၾမ္းဘုဥ္းမေပးဘဲ အစာငတ္ခံရင္း ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾားရႀာတဲ့ အာဇာနည္ အသ႖င္ ဦး၀ိစာရ မိန္ႛဳကားခဲ့တဲ့ တရားေတၾထဲက တစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ဴပလိုပၝတယ္။ အေဳကာင္းကေတာ့ ဒီကေနႛ ေခတ္အေဴခအေန၊ ဒီကေနႛ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ ကိုက္ညီေနလိုႛရယ္၊ ဴပည္သူဴပည္သားေတၾအေနနဲႛ ဘာေတၾလုပ္သင့္တယ္၊ ဘာေတၾကို လိုက္နာသင့္တယ္ဆိုတာေတၾရယ္ ပၝ၀င္ေနလိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီတရားကို မေဖာ္ဴပခင္မႀာ ဆရာေတာ္ရႚဲ ဘ၀နဲႛ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾကို တိုတိုတုတ္တုတ္ အရင္ ေဖာ္ဴပပၝရေစ။ ဆရာေတာ္ကို မံုရၾာခရိုင္ထဲက...

Read more »

>စစ္အစိုးရရဲ ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုတံဆိပ္မဵား ေပးအပ္ဴပီ

> စစ္အစိုးရရဲ ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုတံဆိပ္မဵား ေပးအပ္ဴပီစစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိမဵား၏ တရား၀င္ စာရင္းဟု ရပ္ကၾက္သတင္းမဵားက ဆိုမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဇန္န၀ၝရီလ ၄ ရက္ေန ့ ေန ့စၾဲနဲ ့ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုတံဆိပ္မဵား ေပးအပ္ ခဵီးဴမႀင့္ခံရသူမဵား စာရင္းမႀာ ဒၝရိုက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ အပၝအ၀င္ အဴခား အစိုးရ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေရး အတၾက္ အကဵိႂးဴပႂသူမဵားဟု ထင္ဴမင္ခံဳကရသူမဵား ပၝ၀င္တာကို ေတၾ ့ရပၝတယ္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္ အမဵိႂးမဵိႂးကို ထုတ္ဴပန္ေဳကညာတဲ့အနက္ ၀ိဇၦာပညာ ထူးခ႗န္ တံဆိပ္ (ဒုတိယအဆင့္) မႀာ ဒၝရုိက္တာစင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္၊ ဴမ၀တီ ပံုႎႀိပ္တိုက္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေမာင္ဴမင့္ဳကၾယ္၊ စာေရးဆရာမ မစႎၬာ၊...

Read more »

> ေဆးေရာင္စုံအ႓ငိမ့္အဖဲၾႛ အေရႀႛေတာင္အာရႀတၾင္ ပဲၾဆက္မဵားေနမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎုိင္ငံဴပင္ပတၾင္ လႀည့္လည္ကဴပေနေသာ သီးေလးသီးႎႀင့္ေဆးေရာင္စုံအ႓ငိမ့္သည္ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛတၾင္လည္း ကဴပေဖဵာ္ေဴဖမည္ဴဖစ္သည္။ ဇန္န၀ၝရီ ၁၂ ရက္ေနႛ(စေနေနႛ)တၾင္ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛတၾင္ တင္ဆက္မည္ဴဖစ္ဴပီး လက္မႀတ္တစ္ေစာင္လ႖င္ ဘတ္ ၂၅၀ (၇ေဒၞလာ) ႎႁန္းဴဖင့္ ကုိေအာင္ေအာင္ – ၀၈၃ ၈၂၉၅ ၇၆၇ကုိခုိင္႒ကီး – ၀၈၇ ၇၀၀၇ ၀၂၃ကုိေဇာ္ေဇာ္ – ၀၈၇ ၂၄၁၆ ၉၇၈တုိႛထံ ဆက္သၾယ္၍ ၀ယ္ယူႎုိင္ေဳကာင္း သိရသည္။ ဇန္န၀ၝရီ ၁၃ ရက္ေနႛ (တနဂႆေႎၾေနႛ)တၾင္လည္း ဴမန္မာဴပည္သား အလုပ္သမား အမဵားအဴပား ေနထုိင္ေသာ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛဴပင္ရိႀ ဘန္ေပၝ အရပ္တၾင္လည္း ကဴပေဖဵာ္ေဴဖမည္ဟု ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္၏ ထုိင္းႎုိင္ငံပဲၾစဥ္မဵား စီစဥ္သူ...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဴပႍနာ နဲႚ လူ၊ အေဴဖ နဲႚ လူ

>အရႀင္ဉာဏိက – ဴပႍနာ နဲႚ လူ၊ အေဴဖ နဲႚ လူ

> ဴပႍနာ နဲႚ လူ၊ အေဴဖ နဲႚ လူအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ စာေရးသူက ဘာသာေရးသမားတစ္ဦးပၝ။ ကမၲာသူ ကမၲာသား အားလုံး ထာ၀ရ႓ငိမ္းခဵမ္း၊ ထာ၀ရ အ႓ပႂံးပန္းေတၾနဲႛ လ႖မ္းလ႖မ္းေ၀ ေနခဵင္သူစ္ဦးပၝ။ ကမၲာ႒ကီး တခုလုံး စစ္ပၾဲေတၾ ကင္းရႀင္း၊ ယမ္းခုိးေတၾလည္း အလဵဥ္း မရႀိတဲ့ စစ္မဲ့နယ္ေဴမခဵည္း ဴဖစ္ေစခဵင္တဲ့သူပၝ။ အခဵင္းခဵင္းေတၾဳကား မတရားတဲ့ ယႀဥ္႓ပိႂင္မႁေတၾ၊ တရားမဲႛ အႎုိင္ယူခဵင္မႁေတၾလည္း ကင္းရႀင္းေစခဵင္တဲ့ သူပၝ။ ဒုကၡဆုိတဲ့ စကားကုိ ဘယ္သူ တဦး တစ္ေယာက္ရဲ့ နားမႀာမႀ သဲ့သဲ့ေလးေတာင္ မဳကားေစခဵင္သူ တစ္ဦးပၝ။ စားစရာမရႀိ၊ ၀တ္စရာမဲ့၊ ေနစရာေပဵာက္ ဆုိတဲ့ အဴဖစ္မဵိႂးကုိ စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲမႀာေတာင္ ဴမင္မက္လုိႛ မရႎုိင္တဲ့ လူသားကမၲာ႒ကီးတစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဵင္သူ...

Read more »

>ခင္မဵႂိးခဵစ္ – တိုႚတေတၾႎႀင့္ မတန္ေလသလား

>ခင္မဵႂိးခဵစ္ – တိုႚတေတၾႎႀင့္ မတန္ေလသလား

> တုိ႕တေတြႏွင့္ မတန္ေလသလားခင္မ်ဳိးခ်စ္ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ (၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္လ ေၾကးမုံသတင္းစာ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္ ေရးသားခဲ့ေသာ “တုိ႕တေတြႏွင့္ မတန္ေလသလား” အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးကုိ အမွတ္တရ တင္ဆက္လုိက္ရပါသည္။) ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပုဂံေညာင္ဦးရွိ ဘုရားေစတီေတာ္မ်ား ပ်က္စီးရသည္႕သတင္းမွာ တုိင္းျပည္ အဖုိ႕ ဆုံးရွဴံးမူၾကီးတခ ုျဖစ္ခဲ့သည္။ မေန႕တေန႕ဆီကပင္ ”ငါ့ေျမးေတြကို ပုဂံ ေညာင္ဦး သြားျပရအုံးမယ္” ဟု ေျပာမိေသးသည္။ ကၽြန္မ ငယ္စဥ္ အဖုိး (ျမန္မာပညာရွိ ဦးေဖ) က လက္ဆဲြေခၚသြားျပီး ဂုဏ္ယူစရာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစရာေတြကုိ ျပခဲ့သည္။ ကၽြန္မတို႕၏သား ကုိလည္း ထုိ႕နည္းအတူ ေခၚသြား၍ ျပခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ေျမးေတြကုိ ျပရဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ပုဂံဆုိလွ်င္ ဘာၾကည္႕စရာ...

Read more »

>Public walks for freedom of political prisoners on Burmese Independence Day

>Public walks for freedom of political prisoners on Burmese Independence Day

> ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့မိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ယေန႔ ေန႔ခင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီတြင္ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၌ အက်ဥ္းသား ေထာင္ပုံစံ ၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ လူအမ်ား တန္းစီးျပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး ဆိုသည့္ စာတမ္းကို ဆြဲလွ်က္ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေရႊဂုံတိုင္ ၾကားေတာရမွ ေရႊတိဂုံ ဘုရားအနီးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေကာင္းကင္ျပာမွ တဆင့္ ရပါသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာကသာေဴဗာ – မလၾတ္လပ္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ

>ယာေတာကသာေဴဗာ – မလၾတ္လပ္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ

> မလၾတ္လပ္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛယာေတာကသာေဴဗာဇန္န၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ကိုဟုိဒင္းေရ- “ေဆၾးမိသည္တည့္၊ ေဆၾးမိသည္ မေလးေမာင္ သည္ယေနႛ ေဆၾးေဴမ့မိသည္ … “ တႎိုင္ငံလံုး၊ တမဵိႂးသားလံုးဂုဏ္ယူ ၀မ္းေဴမာက္ဳကရမယ့္ လၾတ္လပ္ေရးအႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ အခၝသမယမႀာ ဒီဆရာေဇာ္ဂဵီရဲႛ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛတၾင္ ဆိုတဲ့ ကဗဵာထဲက အစေလး တစနဲႛ ဖၾင့္လိုက္ရတာကို ေထာက္ရင္ ကဵေနာ္တေယာက္ ဘယ့္ကေလာက္ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ ခင္ဗဵား မႀန္းႎိုင္မယ္ ထင္ပၝတယ္။ အမႀန္က ကဵေနာ္ တေယာက္တည္း စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္တာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ကဵေနာ္တိုႛ တဴပည္လံုး စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ ေနဳကတာပၝ။ ဒီလို ေနႛထူး ရက္ဴမတ္႒ကီးမႀာ ရန္ကုန္ လမ္းမ႒ကီးေတၾေပၞမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾရဲႛ...

Read more »

>ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြး

>ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြး

> ေရးလုိက္ၾကစုိ႔သူငယ္ခ်င္း အပုိင္း-၃ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း ကႀကီး-ခေကြးမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ားအတြက္ ဘေလာ့ဂ္ေတြအေၾကာင္း မုိးမခမွာေရးတာ အပုိင္း ၂ တုန္းက ဇာတ္သိမ္းခ့ဲပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရးစရာေတြ ေပၚလာလုိ႔ အပုိင္း ၃ ဆုိၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ လုပ္ခ်လုိက္ပါၿပီ။ လက္ဖ်ားခါရတ့ဲဘေလာ့ဂ္တခ်ဳိ႔မွာ စာလုံးေပါင္းအမွားေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႔ စာလုံးေပါင္းတခ်ဳိ႔ မွားမွန္း သူတုိ႔သိၾကမွာပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း အမ်ဳိးအစား ျမန္မာစာလုံးပုံစံကုိ သုံးၿပီး စာစီစာ႐ုိက္တ့ဲအခါ အခက္အခဲေတြ႔ေနလုိ႔ တမင္ အမွားခံလုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥကၠ႒၊ ဒုကၡသည္၊ အကၡရာ၊ တကၠသုိလ္ စသျဖင့္ ႏွစ္လံုးဆင့္ေရးတ့ဲအခါ၊ ၿပီးေတာ့ ႆ၊ ဠ၊ ႒၊ ဋ၊ ဥ၊ ဉ စတ့ဲ...

Read more »

>စေလာင္းရုပ္ဴမင္သုံးစၾဲခၾင့္ လိုင္စင္ခ အဆ ၁၀၀ ေကဵာ္ ေစဵးဴမႀင့္ဴပီး

> စေလာင္းရုပ္ဴမင္သုံးစၾဲခၾင့္ လိုင္စင္ခ အဆ ၁၀၀ ေကဵာ္ ေစဵးဴမႀင့္ဴပီး၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကို ဴမန္မာဴပည္က ဳကိႂဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခင္ႎႀစ္မဵားက စေလာင္းတပ္ဆင္ခၾင့္ လိုင္စင္ေဳကး ၆ ေထာင္ ကဵပ္ ေပးေဆာင္ေနဳကရာမႀ ယခုႎႀစ္ စေလာင္းရုပ္ဴမင္ သုံးစၾဲတပ္ဆင္ခၾင့္ လိုင္စင္ေဳကးကို အဆေပၝင္း ၁၆၆ ဆ တိုးဴမႀင့္လိုက္သည္။ အစိုးရ စာတိုက္မဵားတၾင္ လိုင္စင္ေဳကး သက္တမ္းတိုးသူမဵားက ဴမန္မာ ကဵပ္ေငၾ ၁၀ သိန္း ( အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၇၈၁.၀၀) ေပးေဆာင္ရန္ ႎႀင့္ လိုင္စင္အသစ္ ေလ႖ာက္လိုပၝက လိုင္စင္ေဳကး သိန္း ၂၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ဟု စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္ ဆိုပၝသည္။ ၂၀၀၇...

Read more »

>ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္

>ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – အေလာင္းဘုရားဟာ ရခုိင္ဘုရင္ရဲႛသားေတာ္၊ ေဗဒင္ဆရာေတၾရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ဇန္န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၇ အေလာင္းဘုရားဟာ ရခုိင္ဘုရင္ရဲႛသားေတာ္ အေလာင္းမင္းတရား႒ကီး ဦးေအာင္ေဇယဵဟာ ေရၿဘုိဇာတိဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရၿဘုိသားဆုိေတာ့ ဗမာေပၝ့။ ႎုိႛေပမဲ့ ဗမာမဟုတ္ဘူး၊ ရခုိင္ဴဖစ္တယ္ ဆုိတ့ဲ အေရးအသားတစ္ခုကုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ ခဵယ္ရီမဂၢဇင္း (၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ) စာမဵက္ႎႀာ ၂၀၃ မႀာပၝ။ ဆရာသန္း၀င္းလိႁင္ရဲႛ ”တတိယဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ အေလာင္းမင္းတရား႒ကီး“ ဆုိတ့ဲ အခန္းဆက္ေဆာင္းပၝးရဲႛ ေအာက္ေဴခမႀတ္စုတစ္ခုမႀာ အခုလုိ ေဖာ္ဴပထားေလရဲႛ။ ” အမဵႂိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုိးကဵား၏ မႀတ္စုမဵား စာအုပ္ စာမဵက္ႎႀာ ၇၀ တၾင္ ဓည၀တီ ရခုိင္ဴပည္ ေဴမာက္ဦး႓မိႂႛ စႎၬသူရႀင္ သားေတာ္ ဥဂၢၝဗလရာဇာသည္...

Read more »

>ထၾန္းဴမင့္ေအာင္ – ႎႀစ္သစ္ကူး အမႀတ္တရ

> အေ၀းက၊ အနီးက၊ မေ၀းမနီးကလုပ္ေဖၞကိုင္ဖက္ေတၾ အားလံုးသိုႛႎႀစ္သစ္ကူး အမႀတ္တရထၾန္းဴမင့္ေအာင္ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အေဴပာင္းအလဲ ဆိုလိုႛေဟာင္း႓ပီးရင္ ေဟာင္းအေဟာင္းတကာ့ အေဟာင္းဆံုးေတၾထဲမႀာအေကာင္းဆံုးေလးေတၾကို ငၝ ေကာက္ရခ့ဲတယ္၊ရာဴပည့္၊ တည္ဳကည္၊ ဟန္နီ၊Claude၊ Jame၊ ေ၀ယံ၊ ေမာ္ေမာ္လမင္း၊ Smith၊ မိေကာက္ဘယ္လို ဘုရားမဵိႂးက ဖန္ဆင္း ထားတာပၝလိမ့္။ ငၝ ကေကာင္မေလးရဲႛ အနမ္းေတၾ ေအာက္မႀာငၝ့ ဘ၀ ထမင္းပၾဲကို ခူးခပ္ ဴပင္ဆင္ေနတုန္းစစ္မီး ထ ေတာက္ေတာ့ဗံုး ကဵည္ဆံေတၾ ဳကားမႀာငၝ့ သီခဵင္းေတၾ ခမဵာအသံ တဴခား စာသား တဴခားအကုန္လံုး ဆၾံအ သၾားတယ္။ ကံေကာင္းလိုႛ ငၝ မေသတယ္ပစ္ေန ခတ္ေနတ့ဲ ဳကားကကယ္ဆယ္ေရး ပုခက္ ေပၞမႀာအဴဖႃေရာင္ တနဂႆေႎၾ၀တ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲမဵားေမလရဲႛ ၂၇ရႀစ္ ဂဏန္းမဵားေလာင္စာဆီ...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – အတု နဲႛ အစစ္

> အတု နဲႛ အစစ္ေမာင္စၾမ္းရည္ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အစိုးရ .. အတုရဲႚစစ္တပ္ အတုကသံဃာအတုကို ေခဵမႁန္းရာ ။ သံဃာထုတၾင္းပစ္သၾင္းကဵည္ဆန္မႀန္ခဵင္ရာကို မႀန္ကဵည္ဆန္ အတု မဟုတ္ပၝ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ လမ္းစဥ္ ၂ ခုေမာင္စၾမ္းရည္ ေထာင္ေသာင္းသံဃာ၀င္း၀ၝ စီတန္းအဳကမ္း မဖက္လက္နက္ မပၝေမတၨာပိုႛဳကအဟိ ံသဗုဒၭလမ္းစဥ္ပၝ။ စိမ္းေမႀာင္ စီတန္းစစ္သားတန္းကေသၾးလမ္း ခင္းမာရ္နတ္မင္းရဲႚ လမ္းစဥ္သာ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ No tags for this post.

Read more »

>မာမာေအး – ဒီဇင္ဘာ အလၾမ္း

> ဒီဇင္ဘာ အလၾမ္းမာမာေအးဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ခဵမ္းဴမ ႎႀင္းေဖၾးတကိုယ္ေရး႒ကံႂနိမ့္တုံ ဴမင့္တံုခမ္းဘံု ဘာ၀စိတၨဇေတၾတသ လၾင့္ေမဵာအေတာမသတ္ “ဒီဇင္“ဴဖတ္ေသာ္ “ခရစၤမတ္” ေနႛတေနႛတုန္းကရၿန္းပ တၾဲယူဳကင္သူလက္တၾဲပၾဲ မဂႆလာရက္မဟာလည္းကိုယ္ထည္းတေယာက္တေခဵာက္ေခဵာက္ႎႀင့္လမ္းေပဵာက္ေနဆဲရစ္၀ဲ၀ဲတည္း။ လႁိက္လႀဲ ေဆၾးေဴမႛသည္ေမ့ ရင္မႀာအဳကင္နာေတၾလာပၝ ယူပၝမ႖ေ၀ပၝလဵက္ထားရက္ ပစ္ရက္ေနရက္ေလဴခင္းေဴဖဴခင္းမလႀအနိစၤ … အနတၨ ပၝတကား။ ။ ၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဒၝက္တာေအာင္ခင္၊ ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ၊ သီးေလးသီး အဴငိမ့္မင္းသမီးမဵား ႎႀင့္ ႎႀစ္သစ္ကူး ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရး အမႀတ္တရ အစီအစဥ္မဵား ဦးပန္တဵာ၊ ခင္သက္ပန္၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

> ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ေတာင္ကိုရီးယားမႀ C&KCL ကုမၯဏီသည္ဴမန္မာေကဵာင္းသားအခဵႂိႛအား ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀစ၍ ပညာသင္ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့သၾားမည္ဟု သိရႀိရသည္။ ပင္လယ္ကူးသေဘႆာလုပ္ငန္းႎႀင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ (IMT) မႀ ေကဵာင္းသားမဵားကုိ ေထာက္ပ့ံသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ တစ္ႎႀစ္လ႖င္ ေကဵာင္းသား ဦးေရ ၂၀ ႎႁန္းဴဖင့္ ႎႀစ္စဥ္ေထာက္ပ့ံမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ကုမၯဏီဥကၠဌ မစၤတာယီဂမ္းဴဖိႂ၏ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား၍ ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန့ထုတ္ ေတာင္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံ သတင္းစာမဵားတၾင္ ေရးသား ေဖၞဴပထားသည္။ ကုမၯဏီ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကး အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဦး၀င္းသိန္းႎႀင့္ C&KCL ကုမၯဏီတိုႛ ရန္ကုန္တၾင္ သေဘာတူညီမႁ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဴပီဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေရးသားေဖၞဴပထားသည္။ ၁၉၉၈ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားသတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား သတင္းသမားမဵားအတၾက္ဆုိ႓ပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ထၾက္ေန႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္။ စာအုပ္နာမည္က “သတင္းသမား အမႀားတစ္ေထာင္“ မဟုတ္ပၝဘူး။ “သတင္းသမား သတိထားစရာ ဴမန္မာစာႎႀင့္ စကားသံမဵား“ ပၝတ့ဲခင္ဗဵာ။ ကဲ … စာအုပ္ကုိ ဘယ္မႀာ ၀ယ္ရမလဲ။ စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းရဲႛ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမႀာေတာ့ … ” … မႀာလုိႛရပၝတယ္။ maynyane@gmail.com ကုိ မႀာႎုိင္ပၝတယ္။ …” လုိႛ ေရးထားပၝတယ္။ ဟင့္အင္း၊ မေစာင့္ႎုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဖတ္ခဵင္လႀ႓ပီ ဆုိသူမဵား အေနနဲႛ “http://www.4shared.com/file/30390598/8d2364d9/CE_BM_Text_Final.html ဆုိတ့ဲ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာကုိ ေရာက္ေအာင္ သၾား႓ပီး...

Read more »

>မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

> မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက စစ္အာဏာပိုင္တို႔ကို တရားျပန္စြဲမည္ ဟုဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ ေလာင္စာဆီသပိတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ အတြင္းက ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသား၊လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ေထာင္တြင္း ႏွင့္ တရားရုံးထုတ္ အေျခအေနမ်ားကို ယခု ျပည္တြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ – ကိုေက်ာ္စုိး ႏွင့္ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ကိုျမင့္လြင္ဦး (ကိုသားၾကီး)၊ ကိုေက်ာ္စြာေဌး၊ ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ ႏွင့္ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္...

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ

> စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ)ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္ နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

> ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ေဒၝက္တာ သန္းႎိုင္ ႎႀင့္ စကား၀ိုင္းမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ) မႀ ဦးပန္တဵာ ေတၾႚဆုံသည္ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

> ဇာဂနာ ႏွင့္ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ ျပက္လုံးခြင္မ်ား ဇာဂနာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ စိန္သီး။ ။ အရႊမ္းမေဖာက္ဘဲ ခြန္းေထာက္ ဆိုသြားတာ ညီေလးပန္းသီး မွတ္တယ္ ပန္းသီး။ ။ ဟုတ္ပ … အကိုစိန္သီး ခင္ဗ်။ စိန္သီး။ ။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ဒါ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အျငိမ့္ကရတာ ပါပဲ။ ဒီက အကိုေတာ္၊ အမေတာ္မ်ားက ဖိတ္ၾကားေတာ့ သူတို႔ ေက်းဇူးနဲ႔ ေရာက္ရတာပါ။ ၾကယ္သီး။ ။တစ္သက္နဲ႔ တကိုယ္ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ဖူးတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံၾကီး ခုမွ စီးဖူးေတာ့တယ္။ ေဂၚဇီလာ။ ။ ေခတ္ကာလရဲ့ တိုးတက္မွဳေပါ့ကြာ။ ေျမေၾကာေတြ ရွဳံ ႔သြားျပီ၊...

Read more »

>အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး

> အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပးမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘူးလိုႚ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္မႀာပဲဲ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ထုတ္ ေဳကးမံု သတင္းစာက သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရႀင္ ဥာဏိႍရရဲႚ တရားပၾဲ သတင္းတပုဒ္ကို ေဖၞဴပ ေပးလိုက္ပၝတယ္။ လာမယ့္ ဇန္န၀ၝရီလ ၂ ရက္ေနႚ မႎၨေလးတိုင္း၊ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းဴမိႂႚ၊ ဴမိႂ ့နယ္အားကစားကၾင္းမႀာ ဆရာေတာ္ တရားမဵား ေဟာဳကားဖို ့ရႀိေဳကာင္း အစိုးရပိုင္ ေဳကးမံု သတင္းစာက ေဖၞဴပေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀာေတာ့ တရားပၾဲမဵား ပိတ္ပင္ေဳကာင္း သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနဴပီး၊ အခဵိႂႚကေတာ့ တရားပၾဲမဵားကို ပိတ္ပင္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္းနဲႚ ေဒသခံ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္မဵားကိုသာ စစ္အစိုးရက...

Read more »

>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

> ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

> က်ဴ႐ုိး႐ွင္ေမာင္ေ႐ႊၾကဴးဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မေန႔က chat တြင္ ေတြ႔သည့္ ရန္ကုန္က သတင္းေထာက္ ညီငယ္ တေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေျပာလာမွ ဘနာဇီယာ၏ အျဖစ္ဆိုးကို သိရသည္။ အာဏာ႐ွင္ေအာက္မွာပင္ ယမ္းတိုက္ၾကီးကဲ့သို႔ ဆူပြက္ေနသည့္ တိုင္းျပည္သို႔ မေၾကာက္မ႐ြံ႔ ျပန္ကာ အကာအကြယ္မဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျပန္လုပ္သူကို အာဏာမက္သူ၊ အေနာက္႐ုပ္ေသး ဟု စြပ္စြဲရက္သူကို လူဟု မဆိုခ်င္ပါ။ အာဏာလိုခ်င္၊ ႐ုပ္ေသးလုပ္ခ်င္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ကို သက္စြန္႔၍ လိုက္စရာ မလိုေပ။ အာဏာ႐ွင္ မူ႐ွာရက္ဖ္မွာလည္း ႐ုပ္ေသး မဟုတ္ပါသေလာ။ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ဟူ၍ ေ႐ြးမွ် မရဘဲ ေသြးဆာ လွသည့္ တစ္ေဇာက္ကန္းတို႔၏ အၾကံ ကိုလည္း တုန္လွဳပ္မိပါ၏။ ၁၉၈၀...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ – ဟသာၤ ကိုးေသာင္း

> ဟသာၤ ကိုးေသာင္း လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊေဒါင္းျဖဴဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မၾကာမီက လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ အတြက္ ျမန္မာ့အလင္းက အစိုးရ အဆက္ဆက္ ရသည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို ၾကြားဝါ တပ္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အခြင့္အေရးသမား ျဖစ္မွန္းမသိသည့္ ဗိုလ္ေစာျမင့္ ၈၅ႏွစ္ ကို ဗ်ဴးေလသည္။ မွဴးသမိန္တို႔ ထံုးစံ အတိုင္း နယ္ခ်ဲ႔ရန္ ကာကြယ္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တန္ဖိုး နားလည္ေရး ေတြပဲ ေျပာေလသည္။ သူေျပာသည့္အတိုင္း စဥ္းစားၾကည့္ရာ ဗမာတို႔ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ႏွင့္ ရျပီးဘဝမွာ ဗ်ိဇုံႏွင့္ ဗ်ဳံဇိ၊ ဖြတ္က်ားႏွင့္ ဝဲစား ပမာ အဒူဒူပဲ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၉၄၈ က မြဲေနသည့္ဗမာေတြမွာ ခုလည္းေျပာင္ေျပာင္ၾကီးမြဲျပေနၾကတုန္းပင္။ ဟိုတုန္းက ဦးႏု...

Read more »

>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

> ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမလႀသန္းဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ကမၲာဳကီးေနာက္ကိုေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး ေမေမကဵေနာ္ေနာက္ကိုသာကမၲာဳကီး ေလ႖ာက္လိုက္ေစခဵင္တာအဲဒီအတၾက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရမယ္ ဆိုရင္လည္း ခံလိုက္မယ္ အင္တာနက္ ေခတ္မႀာအင္ဗာတာေတာင္ မသုံးႎိုင္လိုႚဖေယာင္းတိုင္နဲႚ ေနခဲ့ရတဲ့ ညေတၾလည္း မဵားလႀပၝဴပီ ကမၲာရၾာဳကီးထဲမႀာတေနႚတဴခား တံငၝေတၾ မဵားမဵားလာမုဆုိးေတၾ မဵားမဵားလာအဲဒီဳကားထဲမႀာ တံငၝနားနီး တံငၝမုဆိုးနားနီး မုဆိုး မဴဖစ္ခဲ့တာကိုပဲ ဂုဏ္ယူပၝရေစ ဟိုဟာ လမ္းညၿန္ဒီဟာ လမ္းညၿန္လမ္းညၿန္ စာအုပ္ေတၾအလည္မႀာကိုယ္သၾားရမယ့္လမ္းကိုကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ ရႀာေဖၾေရၾးခဵယ္ခဲ့ပၝတယ္ အိမ္ခန္းထဲ ဴပန္ဳကည့္လိုက္ေတာ့လည္းဇိမ္ခံပစၤည္း ဆိုလိုႚနဲႚ ေနတဲ့ ပက္လက္ကုလားထိုင္အို တလုံးရယ္ဓာတ္ခဲ ေရဒီယိုေလး တလုံးရယ္ေဆးေပၝ့လိပ္တိုေတၾပဲ ရႀိပၝတယ္ ေစဵးကၾက္ စီးပၾားေရးေခတ္မႀာပဲဴပႂတ္နဲႚ ေ၀းခဲ့ရပဲပင္ေပၝက္နဲႚ ေ၀းခဲ့ရေနာက္ဆုံး ေစဵးနဲႚေတာင္ ေ၀းခဲ့ရပၝဴပီ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္း ဆိုတာဳကီးကိုေမေမ့ကို ကဵေနာ္ ဘယ္လို ရႀင္းဴပရမႀာလဲ တခၝတေလ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007 No tags for this post.

Read more »

>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

> သီးေလးသီးႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံ အၿငိမ့္ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကၤာပူ)ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ က်င္းပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပက္လုံးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအၾကား အားေပးမႈကုိ အထူးပင္ ရရွိလ်က္ရွိေသာ “သီးေလးသီးႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံ” အၿငိမ့္အဖြဲ႔သည္ ယခုအခါ ျပည္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး မေလးရွား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လွည့္လည္ ကျပမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံၿမဳိ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပြဲ အေနျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ၿမဳိ႕တြင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ကျပမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဆးေရာင္စုံ အဖြဲ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္လည္းေကာင္း၊...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ဒီေနရာကေန နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။ No tags for this post.

Read more »

>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

> ကဵင္းပေနဳက မိုးေကာင္းဘုရားပၾဲဳကီး ၁၁၅ ဳကိမ္ ေဴမာက္ဴပီသံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ သီတင္းပတ္၊ ႎႀစ္မကူးမီ ကဵင္းပေနဳကဴဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ ရန္ကင္းဴမိႂႚနယ္၊ မိုးေကာင္း ဘုရားပၾဲဳကီးကို ယခုႎႀစ္တၾက္လည္း ၁၁၅ ဳကိမ္ေဴမာက္ ကဵင္းပ ဴဖစ္သည္။ ပၝ၀င္ေနဳက ဇာတ္ပၾဲမဵား၊ ဘုရားေစဵးဆိုင္တန္းမဵားကို ထုံးစံ အတိုင္း ေတၾႚေနရေသာ္လည္း ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ အဴမဲတန္း ဖူးေတၾႚပူေဇာ္ေနဳကဴဖစ္ေသာ အနီးတ၀ိုက္ရႀိ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵား၊ စာသင္တိုက္မဵားမႀ သံဃာေတာ္မဵားကို မေတၾႚဴမင္ဳကရဘဲ၊ ဘုရားဳကီးႎႀင့္ အလႀႃခံ အရပ္၀တ္ ပုဂၢႂိလ္မဵားသာ ထင္သာဴမင္သာ ေတၾႚဳကရသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ သာသနာကို ေစာင့္ေရႀာက္ ထိမ္းသိမ္းေနဳကသည့္ သံဃာေတာ္မဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္တၾင္၊...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္