>ဂမ္ဘာရီ၏တတိယေဴမာက္ခရီးအဆုံးသတ္၊ ေဒၞစုႎႀင့္ ၂႒ကိမ္ေတၾႛဆုံ

> ဂမ္ဘာရီ၏တတိယေဴမာက္ခရီးအဆုံးသတ္၊ ေဒၞစုႎႀင့္ ၂႒ကိမ္ေတၾႛဆုံ ရုိက္တာ၊ ေအအက္ဖ္ပီ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ဴပန္လည္ထၾက္ခၾာေတာ့မည့္ ကုလသမဂၢ အထူးအရာရိႀ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ၄င္း၏ခရီးစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ဒုတိယအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ယေနႛ ေတၾႛဆုံခ့ဲသည္။ ၄၅ မိနစ္ဳကာ ေတၾႛဆုံခ့ဲဴပီး၊ ေဆၾးေႎၾးသည့္အေဳကာင္းအရာမဵားကုိမူ ထုံးစံအတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဳကဴခင္းမရိႀေပ။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ေဒၞစုႎႀင့္ မေတၾႛဆုံမီ စစ္အစုိးရ၀န္႒ကီးဗုိလ္ခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းႎႀင့္လည္း ယေနႛ နံနက္ပုိင္းက ေတၾႛဆုံခ့ဲသည္။ သူႚႛ၏ ခရီးစဥ္တၾင္ တပ္မေတာ္ ေရးဆၾဲထားဴပီးဴဖစ္သည့္ အေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂေရး ႎႀင့္ လာမည့္ ေနာက္တဳကိမ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအသစ္တၾင္ အဲင္အယ္ဒီႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႚကို ပၝ၀င္ပတ္သက္ႎိုင္ေရးကို ဂမ္ဘာရီက အဓိကေဆၾးေႎၾးခဲ့ဴပီး၊ စစ္အာဏာပိုင္တိုႚကလည္း ထိုအခဵက္မဵားကို ဳကိႂတင္ပိတ္ဆိုႚထားခဲ့သည္။ မစၤတာ...

Read more »

>ပလက္ေဖာင္းမင္းသား ကၾယ္လၾန္

>ပလက္ေဖာင္းမင္းသား ကၾယ္လၾန္

> ပလက္ေဖာင္းမင္းသား ကၾယ္လၾန္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ႎုိင္ငံေကဵာ္ေတးသံရႀင္စုိင္းထီးဆုိင္(အသက္ ၅၈ႎႀစ္)သည္ ယေနႛနံနက္ ၇း၅၀ နာရီက ရန္ကုန္ဴမိႂႛ၊ ေကဵာက္ေဴမာင္းအရပ္ရိႀေနအိမ္တၾင္ ကၾယ္လၾန္သၾားေဳကာင္း ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ မကၾယ္လၾန္မီ အဆုတ္ေရာဂၝခံစားသၾားရသည္ဟုသိရိႀရေဳကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။ စုိင္းထီးဆုိင္သည္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးဴဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ ဖဲၾႛစည္းသည့္အခၝ အႎုပညာရႀင္အခဵႂိႛႎႀင့္အတူ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပုိင္းတၾင္ အာဏာပုိင္မဵားက ဖိအားေပးသဴဖင့္ ႎႁတ္ထၾက္ခ့ဲသည္။ ပလက္ေဖာင္းမင္းသား၊ သဘာ၀ရဲႛရင္ေသၾးငယ္၊ ရတနာ စသည့္ ေတးေရးဆရာစုိင္းခမ္းလိတ္ ေရးဖဲၾႛေပးသည့္ ထင္ရႀားသည့္ သီခဵင္းမဵားစၾာကုိ သီဆုိထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ ဴပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေနႛက အဂႆလန္ႎုိင္ငံတၾင္ေတၾႛရေသာစုိင္းထီးဆုိင္ (ဓာတ္ပုံ- www.shanland.org) No tags for this post.

Read more »

>ဂမ္ဘာရီ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္သမ႖

>ဂမ္ဘာရီ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္သမ႖

> တပတ္အတြင္း ျမန္မာ့သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ – ဂမ္ဘာရီ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ေဒၚရီရီေအာင္၊ ဘီဘီစီ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ညပိုင္း၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မတ္ ၉၊ ၂၀၀၈ ဒီသတင္းပတ္ထဲမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈကို လက္ခံမယ့္ အေနအထားမရွိတဲ့သေဘာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ တာေတြ႔ရပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ အထူးအၾကံေပးအရာရွိ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ မေန႔တုန္းက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းထဲမွာ စစ္အစိုးရဘက္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕ခရီးစဥ္ မစခင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို စစ္အစိုးရဘက္က လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ဘယ္ေလာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မလဲလို႔ အမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ...

Read more »

>ဖက္ဆစ္အလိုေတာ္ရိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မင္းမဲ့စရုိက္မ်ား – အပိုင္း ၂

>ဖက္ဆစ္အလိုေတာ္ရိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မင္းမဲ့စရုိက္မ်ား – အပိုင္း ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းက်ျပည္သူမ်ားကို ေထာင္၀င္စာေတြ႔ျခင္း နဲ႔ဖက္ဆစ္အလိုေတာ္ရိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မင္းမဲ့စရုိက္မ်ား – အပိုင္း ၂ျပည္သူတို႔ရဲ႔ စကားျပန္တဦးမတ္ ၉၊ ၂၀၀၈ ဒီအပတ္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္၊ စစ္အေတြးနဲ႔ အမိန္႔အာဏာကို အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံနာယူတတ္တဲ့ဘ၀အျဖစ္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြ ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုကို က်ေနာ္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ဘ၀နဲ႔ ခ်ိန္ထိုး ျပသပါမယ္။ လြန္ေလၿပီးေသာကာလက ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ ျမဴနီစပယ္လူႀကီးေတြကို ေဒသဆိုင္ရာလူထုၾကားက မိမိႏွစ္သက္ရာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖၾကားကေနေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစရွိတဲ့ တာ၀န္ယူမႈကို စည္းစနစ္၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒဆိုတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ပါ၀င္သူေရာ၊ တာ၀န္ယူသူပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကို မွ်တထိန္းေၾကာင္းတဲ့စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ကဖ်က္ဆီးၿပီး ယေန႔ေခတ္ “ကိုယ္ထူကိုယ္ထ”ဆိုၿပီး အဆံုးမရွိတဲ့...

Read more »

>ဂဵပန္က ဴမန္မာေတၾ အီးေမးမႀတဆင့္ စာေစာင္မဵား ထုတ္ေ၀လဵက္ရႀိ

> ဂဵပန္က ဴမန္မာေတၾ အီးေမးမႀတဆင့္ စာေစာင္မဵား ထုတ္ေ၀လဵက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၉၊ ၂၀၀၈ ဂဵပန္မႀာ ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ႎိုင္ငံေရး လူမႁေရး လႁပ္ရႀားကူညီေဆာင္ရၾက္မႁမဵား အစဥ္မဴပတ္သကဲ့သိုႚ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမဵားကိုယ္တိုင္ ကမကထ အားစိုက္ထုတ္ ထုတ္ေ၀ဴဖန္ႚခဵိတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းမဵားကလည္း လစဥ္ဆိုသလို ပုံမႀန္ထၾက္ရႀိလဵက္ရႀိပၝတယ္။ ယခုဆိုလဵင္ လစဥ္ပုံမႀန္ ထုတ္ေ၀ေနဳက အဟာရ စာေစာင္နဲႚ စာေစာင္အသစ္ တခုအေနနဲႚ ဒိုႚေခတ္ စာေစာင္တုိႚ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾစုစည္းဴပီး ထုတ္ေ၀လိုက္ဴပန္ပၝဴပီ။ အင္တာနက္စာတိုက္ ေသတၨာေတၾကတဆင့္ ဴဖန္ႚခဵီလိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾထဲမႀာ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ ဴမန္မာဴပည္အေရး စိတ္၀င္စားမႁေတၾ၊ လႁပ္ရႀားမႁေတၾဆိုတာ အစဥ္ရႀင္သန္ေနတယ္၊ အေလးဂရုဴပႂဳကရတယ္လိုႚ အဴခားႎိုင္ငံမဵားက ဴမန္မာေတၾက မႀတ္ခဵက္ဴပႂဳကေလ့ရႀိပၝတယ္။ ဥပမာ – အရင္လက...

Read more »

>ဘိရုမာ -ႎိုင္ငံေတာ္ရဲႚ ေစတနာမႀန္၊ သရုပ္မႀန္

>ဘိရုမာ -ႎိုင္ငံေတာ္ရဲႚ ေစတနာမႀန္၊ သရုပ္မႀန္

> ဘိရုမာ -ႎိုင္ငံေတာ္ရဲႚ ေစတနာမႀန္၊ သရုပ္မႀန္မတ္ ၉၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>Daw Aung San Suu Kyi with Ganbari – March 8, 2008

>Daw Aung San Suu Kyi with Ganbari – March 8, 2008

> Daw Aung San Suu Kyi with Ganmbari – March 8, 2008 No tags for this post.

Read more »

>ခဵာရာဏသီက ဦးရီးေတာ္ရဲႛ ေမတၨာစာ

>ခဵာရာဏသီက ဦးရီးေတာ္ရဲႛ ေမတၨာစာ

> ခဵာရာဏသီက ဦးရီးေတာ္ရဲႛ ေမတၨာစာအန္ကယ္ပၝစီမတ္ ၈၊ ၂၀၀၈ ကိုရစ္ … ေရ မာရဲႚလား။ အန္ကယ္လည္း ဳကိႂးစားဴပီး ေနေကာင္းေအာင္ေနပၝတယ္။ မင္းအန္တီ အက္ဂီ တေယာက္ေတာ့ဴဖင့္ University Ave. ကလူသတ္မႁဴပီးကတည္းက ေတာ္ေတာ္ေလး ေသၾးပဵက္ေနတယ္။ သိတဲ့အတိုင္း မင္းအန္တီ ငၝ့မိန္းမဟာ အေဳကာက္ေဗဒမႀာေတာ့ ဂုဏ္ထူးရႀင္ပၝပဲ။ ဒၝေတာင္ ေလယာဥ္ပဵံစီးရမႀာ ေဳကာက္လိုႚ ရန္ကုန္မႀာ ငၝတိုႚေနရတာ။ ႎိုႚမိုႚဴဖင့္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္ကတည္းက သားသမီးမဵားရႀိရာ စင္ကာပူ၊ ယူအက္စ္ကို ေဴပာင္းဴပီးေရာ့မယ္။ ၈၈ အေရးအခင္းဴပီးကတည္းက ကေလးေတၾကို ႎိုင္ငံဴခားက အမဵႂးိေတၾဆီလၿတ္၊ ေကဵာင္းတက္၊ အလုပ္ရႀာနဲႚ အေဴခကဵေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ေနာက္ပိုင္း ငၝတိုႚလည္း ႎႀစ္ေပၝက္ေအာင္ သၾားေနခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ႎုိင္းအလဲဗင္း (...

Read more »

>Aung San Suu Kyi Met with UN Officials

>Aung San Suu Kyi Met with UN Officials

> Aung San Suu Kyi Met with UN Officials Photo News March 8. 2008 They met after the meeting with NLD CEC and the UN Officials on Sat, Afternoon. – Source – UN-IC No tags for this post.

Read more »

>ဂန္ဘာရီနဲႚႛ အဲန္အယ္ဒီ ဗဟိုတိုႚ ေတၾႚဆုံ

> ဂန္ဘာရီနဲႚႛ အဲန္အယ္ဒီ ဗဟိုတိုႚ ေတၾႚဆုံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၈၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္အခဵိန္ စေနေနႚေနႚခင္းတၾင္ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရပၝတီက ဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚႎႀင့္ ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီတိုႚေတၾႚဆုံေဳကာင္း သတင္းရရႀိသည္။ ယမန္ေနႚက စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ၎တိုႚအစီအစဥ္မဵားတၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မပၝဘဲ ဆက္သၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အႎိုင္ရပၝတီကိုလည္း တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲေရးတၾင္ ဴပန္လည္ထည့္သၾင္းရန္ မစဥ္းစားေဳကာင္း ဴပတ္သားစၾာ ဴငင္းဆန္အဴပီးတၾင္ ေတၾႚဳကဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ အဲင္အယ္ဒီပၝတီ ဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚက သတင္းေထာက္မဵားကို သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္ ေရႀာင္ေနသည္ဟု ေအဖက္ပီသတင္းမဵားအရ သိရသည္။ သိုႚေသာ္လည္း မဳကာမီအခဵိန္အတၾင္း သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို ပၝတီႎႀင့္ ကုလ ၂ ဖက္စလုံးမႀဴပန္ဳကားလိမ့္မည္ဟု ေမ႖ာ္လင့္ရသည္။ ယခုအခဵိန္အထိ အဲင္အယ္ဒီပၝတီက ဆႎၬခံယူပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက္မည္လား၊ ကန္ႚကၾက္မည္လားကို အတိအကဵ ေဴပာဳကားဴခင္းလည္း မရႀိေသးေသာ္လည္း လက္ရႀိအေဴခအေနအရ...

Read more »

>စစ္အစုိးရက ေရႀႛဆက္ေလ႖ာက္မည္

>စစ္အစုိးရက ေရႀႛဆက္ေလ႖ာက္မည္

> စစ္အစုိးရက ေရႀႛဆက္ေလ႖ာက္မည္ဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၈၊ ၂၀၀၈ Photo Tools မတ္လ ၆ ရက္ေန့က ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏အထူးအ႒ကံေပးအရာရႀိ မစၤတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ ႎႀင့္ စစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး ဦးဥာဏ္၀င္းတုိ့ ရန္ကုန္တၾင္ ေတၾ့ဆုံေနစဥ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ရန္ကုန္တၾင္ေရာက္ေနစဥ္ စစ္အစုိးရက လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲ စသည့္အစီအစဥ္မဵားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သၾားမည္ဟု ေဳကညာလုိက္သည္။ ထုိ့ဴပင္ စစ္အစုိးရက မစၤတာဂမ္ဘာရီသည္ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ ဘက္လုိက္ေဆာင္ရၾက္ခ့ဲေဳကာင္းလည္း စၾပ္စဲၾလုိက္သည္။ (ဓာတ္ပုံ၊ သတင္း- ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန) No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာသံအမတ္အသစ္ အဆုိဴပႂခဵက္ အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္ပယ္ခဵ

> ဴမန္မာသံအမတ္အသစ္ အဆုိဴပႂခဵက္ အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္ပယ္ခဵ ကဵႂိဒုိသတင္းဌာန မတ္ ၇၊ ၂၀၀၈ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဴမန္မာသံအမတ္အသစ္ အစားထုိးခန္ႛအပ္မည့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အဆုိဴပႂခဵက္ကုိ အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္က ယမန္ေနႛက ပယ္ခဵလုိက္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၞထၾန္းေရးအတၾက္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခဵက္မ႖ ဴပသႎုိင္ဴခင္း မရိႀေသးသည့္အတၾက္ သံအမတ္ဦးဥာဏ္လင္းအားခန္ႛအပ္ေရးကုိ ပယ္ခဵရဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆုိသည္။ “သံဃာေတၾကုိအကဵဥ္းခဵတာမဵႂိး စသဴဖင့္ လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္တာေတၾရပ္ပၝ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအ၀င္ အတုိက္အခံေတၾနဲႛ ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ အာရုုံစုိက္ပၝလုိႛ အင္ဒုိနီးရႀားနဲႛ အာဆီယံအဖဲၾႛက ေဴပာဆုိတာေတၾကုိလည္း ဘာမႀ မတုန္ႛဴပန္ဘူး” ဟု လၿတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆိုသည္။ အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္က ဴမန္မာဴပည္ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵားဴပီးဆုံးခဵိန္အထိ အဆိုပၝ သံအမတ္အသစ္ ခန္ႛအပ္ေရး အဆုိဴပႂခဵက္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားရန္ အင္ဒုိနီးရႀားအစုိးရအား ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေဴပာဳကားသည္။ No tags for...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ

>ဆန္ဖရန္စစၤဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ

> လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၆၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးဖက္က ရပ္တည္ဴခင္းႎႀင့္ အာဏာရႀင္ဆန္ကဵင္ေရးတိုႚတၾင္ ရာဇ၀င္ရႀိေသာ ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚဳကီးမႀာ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ေဴမာက္အေမရိကေဒသကိုယ္စား ဳကိႂဆိုလိုက္မိသည့္အတၾက္ ဒီတခၝတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၏ ရႁတ္ခဵဴုပစ္တင္ဴခင္းကို ခံေနရသည္။ ၂၀၀၇ ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းက ဴမန္မာဴပည္တၾင္ စစ္တပ္က သံဃာမဵားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့သည့္ အေရးအခင္းကို အေဳကာင္းဴပႂဴပီး ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္သူမဵား၏ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁကို ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ အစိုးရမဵား၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားကို ရႁတ္ခဵေဳကာင္း စာထုတ္ဴပန္ခဲ့ဴပီးကာမႀ ယခု ဴမန္မာဴပည္အေရးကိစၤမဵားကို ႎိုင္ငံတကာမႀ ၀င္ေရာက္ကူညီေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ေရးကို အစဥ္ ကန္ႚကၾက္ကာဆီးေနေသာ၊ လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားတၾင္လည္း အစဥ္အလာမေကာင္းေသာ တရုတ္အစိုးရ၏ အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ကို ၂၀၀၈ ဧဴပီတၾင္ ဳကိႂဆိုမည္ဟု စီစဥ္ဴပင္ဆင္ေနဴခင္းမႀာ...

Read more »

>"ကန္ႚႛကၾက္မဲနဲႚ ကန္ႛကၾက္ဳက" လက္ကမ္းစာကို ဴပည္သူက ဳကိႂဆို၊

>"ကန္ႚႛကၾက္မဲနဲႚ ကန္ႛကၾက္ဳက" လက္ကမ္းစာကို ဴပည္သူက ဳကိႂဆို၊

> “ကန္ႚႛကၾက္မဲနဲႚ ကန္ႛကၾက္ဳက” လက္ကမ္းစာကို ဴပည္သူက ဳကိႂဆို၊ေရဒီယုိသမားေတၾကလည္း သတင္းလက္ဆင့္ကမ္းေပးေစလိုမိုးမခ စာဖတ္သူတဦး (ရန္ကုန္)မတ္ ၇၊ ၂၀၀၈ မေနႚက ရန္ကုန္မႀာ စစ္တပ္ရဲႚ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲကို ကန္ႚကၾက္ဳကဖိုႚ၊ ကန္ႚကၾက္မဲ ထည့္ဳကဖိုႛ လက္ကမ္းစာေစာင္ ထၾက္တယ္။ ကဵေနာ္တိုႚ ၀မ္းသာအားရ ဳကိႂဆိုပၝတယ္။ လမ္းထိပ္က ေကာ္ပီယာဆိုင္မႀာ သၾား အားေပးလိုက္တယ္။ စစ္တပ္အေဴခခံဥပေဒ မေကာင္းဘူးဆိုတာေတၾ၊ ဘယ္ႎႀယ့္ ညာႎႀယ့္ ဆိုတာေတၾ၊ ရိုးရိုးရႀင္းရႀင္းနဲႛ လူထု နားလည္ေအာင္ ရႀင္းဴပဴပီး လူထုကို လက္မခံဳကဖိုႚ ကန္ႚကၾက္ဳကဖိုႚကို တိုတိုရႀင္းရႀင္း ေဴပာထားတာကို ကဵေနာ္တိုႚက သိပ္ဳကိႂက္တယ္။ စစ္က႗န္ခံဴပီး လူဴဖစ္မရႁံးဳကဖိုႚ စစ္အစိုးရကို ကန္ႚကၾက္မဲေပးဳက လိုႚဆိုလိုက္ေတာ့ ေအးတာပဲကိုး။ ေရဒီယိုေတၾကလည္း လူထုကို နားလည္ေအာင္ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း...

Read more »

>စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒဴပႂရန္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားတရားမ၀င္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒဴပႂရန္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားတရားမ၀င္ေဳကာင္းအဲန္အယ္ဒီက သက္ေသဴပရန္ဳကိႂးစားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၇၊ ၂၀၀၈ ယခု စစ္အစိုးရ၏ ၁/၂၀၀၈၊ ၂/၂၀၀၈ ႎႀင့္တကၾ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရၾက္ေနသည္တိုႚကို တုန္ႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ စစ္အစိုးရကို အႎိုင္ရပၝတီက ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲက ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင့္ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေပးရန္ ပဵက္ကၾက္မႁဴဖင့္ တရားစၾဲဆိုရန္ ဳကိႂးစားရာ မေအာင္ဴမင္ေဳကာင္း ေဳကဴငာခဵက္ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္ကို ေတၾႚရသည္။ ေအာက္ပၝအတိ္ုင္း ေဖာ္ဴပထားသည္ကို အင္တာနက္စာတိုက္မႀတဆင့္ ရရႀိသည့္အတိုင္း ကူးယူတင္ဴပလိုက္ပၝသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အမွတ္ – ၉၇/ခ၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅) ရက္၁၃၆၉ ခုႏွစ္၊ တပို႔တဲြလျပည့္ေက်ာ္ (၁၃) ရက္ ေၾကညာခ်က္ – ၉/ ၀၃/ ၀၈...

Read more »

>Burma Human Rights Day – Poster Posted

>Burma Human Rights Day – Poster Posted

> Burma Human Rights Day – Poster PostedMarch 6th, 2008 No tags for this post.

Read more »

>ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ေရာင္စံုေဘာလံုးမဵားနဲႚကဵေနာ္တိုႚအတိုက္အခံေတၾ …

>ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ေရာင္စံုေဘာလံုးမဵားနဲႚကဵေနာ္တိုႚအတိုက္အခံေတၾ …

> မူႀကိဳေက်ာင္းကေလး၊ ေရာင္စံုေဘာလံုးမ်ားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေတြ …ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြမတ္လ ၆၊ ၂၀၀၈ လတ္တေလာ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံု ေနၾကတာေတြကို ျမင္ရၾကားရေတာ့ မ်က္စိထဲမွာ စြဲေနတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးကို သြားသတိရမိတယ္။ ဘယ္လိုျမင္ကြင္းလဲဆိုေတာ့ မူႀကိဳေက်ာင္းကေလး တေက်ာင္းမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးပါ။ မူႀကိဳအ႐ြယ္ ကေလးေတြဆိုတာက ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ႏိုင္ၿပီး ေတာက္ေတာက္ ေတာက္ေတာက္နဲ႔ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားတတ္ၾကတဲ့ အ႐ြယ္ေတြ မဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ အုပ္ထိန္းသူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ကစားနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဆာ့ကစားခိုင္းတာကို ေတြ႕ရေလ့ရွိတယ္။ ကေလးေတြကလည္း ေဆာ့ကစားေနရရင္ ေပ်ာ္ေနတာပဲကိုး။ တခါသားမွာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြႀကီးတေယာက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္းကို သြားလည္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္သြားတဲ့အခါ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ကေလးေတြကို အားလပ္ခ်ိန္ေပးထားတာနဲ႔...

Read more »

>ဂမ္ဘာရီေရာက္မည့္ေနႚ ရန္ကုန္တၾင္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးေရး စာေ၀

>ဂမ္ဘာရီေရာက္မည့္ေနႚ ရန္ကုန္တၾင္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးေရး စာေ၀

> ဂမ္ဘာရီေရာက္မည့္ေနႚ ရန္ကုန္တၾင္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးေရး စာေ၀မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၆၊ ၂၀၀၈ ကုလကိုယ္စားလႀယ္ေရာက္မည့္ ယေနႚရန္ကုန္တၾင္ တပ္မေတာ္ ဆႎၬခံယူပၾဲကို ကန္ႚကၾက္မဲေပးေရး လႁံႚေဆာ္ေသာ လက္ကမ္းစာရၾက္မဵား ဴဖန္ႚေ၀ဳကေဳကာင္း သတင္းဳကားရသည္။ ယမန္ေနႚက အင္တာနက္စာတိုက္မဵားတၾင္ ဴပန္ႚႎႀံႚေနသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ပုံစံအတိုင္း ရိုက္ႎႀိပ္ထားေသာ လက္ကမ္းစာရၾက္မဵားကို လူငယ္အခဵႂိႚက ဴပည္သူတိုႚထံ ဴဖန္ႚေ၀သည္ဟု ဆိုသည္။ နယ္ဴမိႂႚမဵားတၾင္ အထူးသဴဖင့္ ရခုိင္ဴပည္၊ ကခဵင္ဴပည္ႎႀင့္ ေဴမလတ္ပိုင္း ဴမိႂႚမဵားတၾင္ စစ္အစိုးရ၏ ဆႎၬခံယူပၾဲကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း၊ ကန္ႚကၾက္မဲေပးရန္ တိုက္တၾန္းေဳကာင္း ပိုစတာမဵား၊ စာမဵားကပ္ေနသည့္ေနာက္ပိုင္း ဴမိႂႚဳကီးမဵားတၾင္လည္း အလားတူ ကန္ႚကၾက္ေရးအသံမဵား ကဵယ္ေလာင္လာသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ လာေရာက္မည့္အခဵိန္ႎႀင့္ တိုက္ဆိုင္စၾာ စစ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားကို ကန္ႚကၾက္ေရးႎႀင့္ ကန္ႚကၾက္မဲေပးေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားအေပၞ...

Read more »

>စစ္အစိုးရလက္ေအာက္က ဴပညိသူႚ၀န္ထမ္းလား၊ စစ္၀န္ထမ္းလား

>စစ္အစိုးရလက္ေအာက္က ဴပညိသူႚ၀န္ထမ္းလား၊ စစ္၀န္ထမ္းလား

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၃စစ္အစိုးရလက္ေအာက္က ဴပညိသူႚ၀န္ထမ္းလား၊ စစ္၀န္ထမ္းလားဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦး မတ္ ၅၊ ၂၀၀၈ ဒီတပတ္တင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာက အင္းစိန္ေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုေတြအေပၚ အက်ဥ္းဦးစီ႒ာနရဲ႔ မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အေၾကာင္းပါပဲ။ ယခင္အပတ္ေတြက ေျပာခဲ့သလို အက်ဥ္းဦးစီး႒ာနက ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔သူေတြကို မွတ္ပံုတင္ျပရမယ္လို႔ေျပာလိုက္၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ ပါရင္ ေတြ႔ခြင့္ျပဳလိုက္၊ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္းေတာင္းလိုက္၊ မိတၱဴေတာင္းလိုက္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ေထာင္ထဲက ျခံ၀င္းထဲေရာက္ဖို႔ကိုေတာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပိတ္ဆို႔ထားပါတယ္။ အဲဒီ အဆင့္ေက်ာ္လို႔ ေထာင္၀င္စာ စစ္ေဆးတဲ့ေနရာေရာက္ေတာ့မွ လူေတြ႔ခြင့္မျပဳဘဲ ပစၥည္းေပးခြင့္သာရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုးၾကရျပန္ပါတယ္။ ဘယ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေဘာင္ အေျခခံမွန္းမသိဘဲနဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရသူေတြမွာ ေတာင္သြား...

Read more »

>သီးေလးသီးရဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ပေဒသာကပၾဲ အင္တာနက္ မႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

>သီးေလးသီးရဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ပေဒသာကပၾဲ အင္တာနက္ မႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိ

> သီးေလးသီးရဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ပေဒသာကပၾဲ အင္တာနက္ မႀတ္တမ္းထၾက္ရႀိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၇မတ္ ၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ လက္ရႀိ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ဴပည္ပတၾင္ ဴပည္သူႚသေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ခံယူဴပသေနသည့္ သီးေလးသီးရဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ပေဒသာကပၾဲ ဗီဒီယိုမႀတ္တမ္းကို ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ႎိုင္က ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ဂူးဂဲ ဗီဒီယို၀က္ဆိုက္မႀာ တင္ထားပၝတယ္။ အားေပးဳကပၝကုန္။ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာ အမဵႂိးသမီး ၃ ဦး ႎိုင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးဆု ရ

>ဴမန္မာ အမဵႂိးသမီး ၃ ဦး ႎိုင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးဆု ရ

> ဴမန္မာ အမဵႂိးသမီး ၃ ဦး ႎိုင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးဆု ရမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ စၾန္ႚစားေဆာင္ရၾက္ေနေသာ စုစုေႎၾး၊ ဴဖႃဴဖႃသင္းႎႀင့္ နီလာသိန္းတိုႚကို ခဵက္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ အကူအညီလိုေနတဲ့လူထု ( People in Need) အဖၾဲႚက ၂၀၀၇ အတၾက္ Homo Homini ဆုေပးအပ္ ဂုဏ္ဴပႂလိုက္ေဳကာင္း သိရသည္။ စုစုေႎၾးသည္ စစ္အစိုးရ၏ မတရားလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႁမဵားကို ဴပန္လည္ကန္ႚကၾက္သည့္အတၾက္ အစိ္ုးရက အမႁဆင္ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဴဖႃဴဖႃသင္းမႀာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရႀင္မဵားအတၾက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရၾက္သူအဴဖစ္ ထင္ရႀားသည္။ နီလာသိန္းမႀာ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ တက္ဳကၾစၾာပၝ၀င္ဴပီး ၁၉၉၆တၾင္ ေထာင္ ၁၀ ႎႀစ္ ကဵခံခဲ့ရသည္။...

Read more »

>Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTER 2/2

>Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTER 2/2

> Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTER 2/2MoeMaKa VersionMarch 5, 2008 No tags for this post.

Read more »

>Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTER

>Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTER

> Vote NO – Burmese Regime Refrendum – POSTERMoeMaKa VersionMarch 5, 2008 No tags for this post.

Read more »

>မႀတ္ပုံတင္ပူပူေလး၊ ပူတာအုိေနာက္ဆက္တဲၾ

>မႀတ္ပုံတင္ပူပူေလး၊ ပူတာအုိေနာက္ဆက္တဲၾ

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – မႀတ္ပုံတင္ပူပူေလး၊ ပူတာအုိေနာက္ဆက္တဲၾ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းမတ္ ၅၊ ၂၀၀၈ မႀတ္ပုံတင္ပူပူေလး ရခုိင္ဴပည္နယ္ ေမာင္းေတာဴမိႂႛက အစၤလာမ္ဘာသာ၀င္ေတၾကုိ ႎုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ဴပားနံပတ္ေတၾ ထုတ္ေပးေတာ့မယ္ တ့ဲ၊ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းသတင္းမႀာ ဳကားလုိက္ရပၝတယ္။ ကဒ္ဴပားရဴပီးသား အစၤလာမ္ဘာသာ၀င္ေတၾေတာင္မႀ ခရီးမထၾက္ရ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵေနဳကရတ့ဲ အဲဒီေဒသမႀာ ဒီကဒ္ဴပားေတၾကုိ အေရးေပၞ ဒလေဟာ ထုတ္ေပးေနတာ ဘာရည္ရၾယ္ခဵက္ပၝလိမ့္။ လူေဴပာမဵားေနတ့ဲ ဆႎၬခံယူပဲၾမႀာ အစၤလာမ္ဘာသာ၀င္မဵားလည္း မဲေပးႎုိင္ေအာင္လုိႛ ႎုိင္ငံေတာ္က စီစဥ္ေနပုံ ရပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေပဵာက္ေနသူမဵားလည္း ႎိုင္ငံသားေတၾဴဖစ္လာမယ့္အေရးကုိ ၀မ္းသာဳကမယ္ ထင္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေတာ္ကလည္း ၀မ္းသာမႀာပၝ။ မဳကာခင္ လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိတ့ဲ ဆႎၬခံယူပဲၾမႀာ မဲထည့္သူေတၾ တုိးပၾားလာႎုိင္တယ္မဟုတ္လား။ ပူတာအုိေနာက္ဆက္တဲၾ ဴပည္သူႛအခဵစ္ေတာ္ ဦးေတဇရဲႛ အဲပုဂံေလယာဥ္တစ္စင္း ပူတာအိုေလယာဥ္ကၾင္းမႀာ လမ္းေခဵာ္ဴပီး...

Read more »

>ေကဵာင္းသား လူငယ္တိုႛရဲႚ အဘ သခင္အုန္းဴမင့္

>ေကဵာင္းသား လူငယ္တိုႛရဲႚ အဘ သခင္အုန္းဴမင့္

> ေကဵာင္းသား လူငယ္တိုႛရဲႚ အဘ သခင္အုန္းဴမင့္ေမာင္စၾမ္းရည္မတ္ ၅၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္မႀာ တင္မိုးနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛဟာ လူ႒ကီးေတၾဳကားမႀာေရာ၊ လူငယ္ေတၾဳကားမႀာေရာ အ႓မဲတမ္းဳကားညၟပ္႓ပီး ပၝေနေလ့ရႀိပၝတယ္။ “ဗုံမဟုတ္ ပတ္မဟုတ္” “မ႒ကီးမငယ္ စလယ္ေတာင္း” လိုႛပဲ ဆိုခဵင္ဆို အေကာင္းဘက္က ဳကည့္႓ပီး “ေရႀးမီေနာက္မီ” လိုႛပဲ ေဴပာခဵင္ေဴပာ၊ ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့ ဟိုပၝသည္ပၝ၊ ပၝေနတတ္ပၝတယ္။ မႎၩေလးက ရန္ကုန္ကို ဆင္းလာတဲ့ သူငယ္ခဵင္းေတၾထဲမႀာ ကိုသာႎိုးက လူသိပ္ေ႟ၾး႓ပီး ေပၝင္းပၝတယ္။ ကုိသိန္းႎိုင္ (ဂုဏ္ထူး သိန္းႎိုင္) က သူႛကဵႃရႀင္ေတၾနဲႛ မအားပၝဘူး။ ကိုဝင္းေဖနဲႛ ကိုမိုးသူတိုႛက ႟ုပ္ရႀင္ဘက္ အေနမဵားပၝတယ္။ ဆရာေဇာ္ဂဵီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ ဆရာေမာင္ထင္၊ ဆရာ႒ကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဆရာမ႒ကီး ေဒၞခင္မဵႂိးခဵစ္ တိုႛကိုေတာ့ “နတ္ေနကုိင္း”...

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) – မုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ အပိုင္း – ၂

>မုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) – မုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ အပိုင္း – ၂

> The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitzမုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ အပိုင္း – ၂မုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) အခန္း – ၂ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ဂ်ိဴ(ေခၚ)ဂ်ိဴးဇက္ပါလ္းမား ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သား အဓိကဇတ္ေကာင္ရက္ဘက္ကာ ဂ်ိဴ၏ ဇနီးစေလတာ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွ စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္ဒါဗီပရီရာ(ေဒးဗစ္) အသက္ ၁၁-၁၃ႏွစ္ အရြယ္ ဆမ္ပရီရာ၏သားဆမ္ပရီရာ ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သားတစ္ဦးဘရားသားထရပ္စ္ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွဘုန္းေတာ္ၾကီး ယခင္အပတ္က ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း – ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႔သား ဂ်ဳိးပါးမားမွာ မုတ္ဆိတ္ေမြး မရိတ္ဘဲ ေနမိသျဖင့္ ျမိဳ႔သားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔က ၀ိုင္းက်ဥ္ျခင္းကို ခံရ။ ယခုအခန္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဂ်ဳိတို႔ ထိပ္တိုက္ စကားမ်ားၾကသည့္အခန္းျဖစ္သည္။ ဒါဗီ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – ပဵဥ္းမနား၊ အေသရရ အရႀင္ရရ

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား – ပဵဥ္းမနား၊ အေသရရ အရႀင္ရရအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းမတ္ ၄၊ ၂၀၀၈ ပဵဥ္းမနား ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾလုပ္ဖုိႛ ၀ုိင္းေဴပာေနဳကပၝတယ္၊ ႎုိင္ငံေတာ္ကလည္း ေဴပာင္းေပးပၝတယ္။ သိတ့ဲအတုိင္း ဴမိႂႛေတာ္ကုိ ေဴပာင္းဴပီးပၝဴပီ။ မတ္လ ၅ ရက္ထုတ္ ၀ိကလီအလဲဗင္းမႀာ အေဴပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ ထပ္ေတၾႛပၝတယ္၊ ေနဴပည္ေတာ္ပဵဥ္းမနားအသင္း(ရန္ကုန္) တ့ဲ။ အဲဒီအသင္းက ရန္ကုန္မႀာရိႀတ့ဲ “ေနဴပည္ေတာ္ ပဵဥ္းမနားသူ၊ ပဵဥ္းမနားသားမဵား“ ထဲက အသက္ ၇၅ ႎႀစ္အထက္ အသင္း၀င္ေတၾကုိ ဖိတ္ဴပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပဲၾလုပ္တ့ဲအေဳကာင္း ေဆာင္းပၝးမႀာ အစခဵီ ေရးထားပၝတယ္။ ဳကည့္စမ္းပၝဦး၊ ရန္ကုန္က အသင္းအဖဲၾႛနာမည္တစ္ခုေတာင္ ေဴပာင္းလဲသၾားပၝဴပီ။ ႎုိင္ငံေတာ္က ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ မလုပ္ဘူးလုိႛ စၾပ္စဲၾလုိသူေတၾ ဘယ့္ႎႀယ္ရိႀစ။ အလုံးစုံေဴပာင္းလဲေရးေတာ့ လုပ္လုိႛဘယ္ဴဖစ္မလဲဗဵာ၊ အဲဒီေဆာင္းပၝးကုိေရးတ့ဲသူက “ခင္ေမာင္ေထၾး (ပဵဥ္းမနား)”...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ႎုိင္ငံေရးကုိ ေဖာ္ကဵႃးသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛတၾင္ဴပလုပ္မည္

>ဴမန္မာဴပည္ႎုိင္ငံေရးကုိ ေဖာ္ကဵႃးသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛတၾင္ဴပလုပ္မည္

> ဴမန္မာဴပည္ႎုိင္ငံေရးကုိ ေဖာ္ကဵႃးသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛတၾင္ဴပလုပ္မည္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၄၊ ၂၀၀၈ နာမည္ေကဵာ္ အႎုပညာရႀင္ ထိန္လင္း၏ ပန္းခဵီဴပပဲၾတစ္ခုကုိ လာမည့္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ဴပႂလုပ္မည္ဴဖစ္သည္။ ထုိင္းႎိုင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ၊ သု၀ဏဘူမိ အႎုပညာဴပခန္းတၾင္ဴပႂလုပ္မည့္ ပန္းခဵီဴပပဲၾကုိ ‘Twenty Years On’ (အႎႀစ္၂၀အလၾန္)ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မည့္ေနႛသည္ ရန္ကုန္စက္မႁတကၠသုိလ္ေကဵာင္းသား ေမာင္ဖုန္းေမာ္ ေသနတ္ဴဖင့္ပစ္သတ္ခံရသည့္ အႎႀစ္ ၂၀ေဴမာက္ေနႛလည္း ဴဖစ္သည္။ ထုိသုိႛပစ္သတ္ခံရဴပီး မဳကာမီ တႎုိင္ငံလုံးပၝ၀င္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခ့ဲသည္။ ဴမန္မာဴပည္ဒီမုိကေရစီအေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ထုိေနႛကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံလူႛအခၾင့္အေရးေနႛအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပၝ၀င္ခ့ဲေသာ ဆရာထိန္လင္းသည္လည္း ၁၉၉၈ မႀ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္အထိ ၆ ႎႀစ္ေကဵာ္ အကဵဥ္းခဵခံခ့ဲရသည္။...

Read more »

>ထၾန္းေ၀ဴမင့္ – ကမၲာနဲႚ ငၝ့အဳကား သူတိုႚအေရးအသား

>ထၾန္းေ၀ဴမင့္ – ကမၲာနဲႚ ငၝ့အဳကား သူတိုႚအေရးအသား

> ကမၲာနဲႚ ငၝ့အဳကား သူတိုႚအေရးအသားထၾန္းေ၀ဴမင့္မတ္ ၄၊ ၂၀၀၈ လီနင္တိုႚ၊ စတာလင္တိုႚ၊ ေမာ္စီတုံးတိုႚကိုေအာ္ဳကီးဟစ္ကဵယ္ ခၾန္းတုံႚဴပန္လိုက္တဲ့ စာသား“ဒီကေနႚ မုန္တိုင္းေတၾ ေမၿေႎႀာက္ဴပီးေရေတၾ လၿမ္းမိုးေနတဲ့ ကမာၲေဴမ” … ဆိုတဲ့ စာသားဒီစာသားေတၾကို သူက“ဒီကေနႚ ေငၾမုန္တိုင္းေတၾ ေမၿေႎႀာက္ဴပီးမဵက္ရည္ေတၾ လၿမ္းမိုးေနတဲ့ ကမာၲေဴမ” … လိုႚအလကႆာေတၾနဲႚ ေဴပာင္းလဲ ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ ၀မ္းနည္းခဲ့ရတာလည္း အမႀန္ပၝပဲ … လိုႚ ေရးဴပီးမဂႆလာအခဵိန္၊ မဂႆလာအခၝသမယ … ဆိုတဲ့မဂႆလာစကားေတၾလည္း ဳကားရတာပၝပဲ။ ေကဵာက္ေခတ္၊ ေဳကးေခတ္၊ အရိုင္းေခတ္ေတၾနဲႚေဘဘီလုံေခတ္၊ ဂရိေခတ္၊ နာဇီေခတ္ဴပီးခဲ့တဲ့ ေခတ္ေတၾထဲက … ဘယ္ေခတ္ဟာလူတိုႚအတၾက္ ေပဵာ္ရၿင္ဖၾယ္ အေကာင္းဆုံးေခတ္ဴဖစ္ႎိုင္မလဲ … လိုႚ အေဴဖရႀာဳကပၝ … လိုႚ ဆက္ေရးတယ္။ စားဴပီး အိပ္ရာထဲမႀာ...

Read more »

>တနလာႆေနႚက ရန္ကုန္တၾင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႁဴဖစ္ပၾား၊ လူ ၅ ဦးေသဆုံး

> တနလာႆေနႚက ရန္ကုန္တၾင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႁဴဖစ္ပၾား၊ လူ ၅ ဦးေသဆုံးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္လ ၃၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္အနီး သိုႚမဟုတ္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာအနီးတၾင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႁဴဖစ္ပၾားေဳကာင္း သတင္းဳကားသိရသည္။ ဓၝးဴပမႁတခုဟု သိရဴပီး မိသားစု ၄ ဦးႎႀင့္ အိမ္တၾင္းအလုပ္သမ တဦး ေသဆုံးသည္ ဆိုသည္။ အတည္မဴပႂရေသးေသာ သတင္းအရ ေကဵာက္မဵက္ကုန္သည္ တဦးအား လုယက္သတ္ဴဖတ္မႁဴဖစ္ဴပီး ေကဵာက္မဵက္မဵားႎႀင့္ ေငၾ သိန္းေထာင္ခဵီ ရယူသၾားသည္ ဟု ဆိုပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္